Hotărârea nr. 90/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA” ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI „CONSTANȚA, CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2021-2022”


HOTĂRÂRE

privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România" și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022"

Co


unicipiului Constanța, întrunit în ședința


ordinară din data de


Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub numărul                   raportul Direcției organizare evenimente culturale,

sportive și sociale - Compartimentul Organizare Evenimente înregistrat sub numărul avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și

Luând în considerare adresa Secretarului General al programului Capitala Tineretului înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.42715/03,03.2021;

Ținând cont de prevederile art. 3 și 4 din Legea nr.350/2006 a tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.e și art.196 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România" și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale și Compartimentului juridic contencios, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

l) f __

Prezenta hotarare a fost adoptata de consilierii locali astfel: pentru , ______ împotrivă, L- abțineri

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,


Anexa IaH.C.L...

ACORD

DE COOPERARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA" Șl IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI „CONSTANȚA, CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2021-2022"

ÎN BAZA:

recomandării juriului pentru selecția orașului purtător al titlului Capitala Tineretului din România 2021-2022,

H.C.L, nr. XX/xx.xx.2021 - privind aprobarea acordului de cooperare privind acordarea titlului Capitala Tineretului din România și implementarea Programului Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022.

PREAMBUL

 • (1) Capitala Tineretului din România, care funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, este cel mai ambițios program național destinat tinerilor, pentru că pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele românești, în general, și pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. în cadrul programului, autoritățile locale colaborează cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu mediul privat, și îi pun pe tineri în centrul procesului de dezvoltare urbană.

 • (2) Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română au format un parteneriat pentru lansarea și implementarea programului și formarea Guvernanței programului „Capitala Tineretului din România" (denumită în continuare Guvernanța).

 • (3) Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului din România și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

 • (4) Părțile semnatare convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru a crește rolul tinerilor și al organizațiilor de tineret, prin participarea activă a acestora la un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și incluzivă.

 • (5) Prezentul acord are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

 • (6) Principalele proiecte care se doresc a fi implementate în anul 2021 sunt următoarele: Inaugurare program #ComeToSEAus - Preluarea oficială a titlului de Capitală a Tineretului din România, #ComeToSEAus COOL, MapYourCT, Sports Walk of Fame, Summit-ul Tinerilor, program Training of Trainers, Come To Upgrade your City .

 • (7) în spiritul cadrului general al programului Capitala Tineretului din România, acest acord ia naștere cu participarea următoarelor părți:

din partea Municipiului Constanța:

Municipiul Constanța, având sediul la Constanța, B-dul Tomis nr. 51, reprezentat de domnul Vergii Chițac,în calitate de primar;

din partea sectorului neguvernamental de tineret din Constanța

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța, având sediul la Constanța, B-dul Mamaia Nr. 124, C2, parter, camera 2, reprezentată de domnul lonuț Barbu;

din partea Guvernanței programului “Capitala Tineretului din România":

Banca Comerciala Româna, având sediul la București, Calea Victoriei nr. 15, sector 3;

Consiliul Tineretului din România, având sediul la București, Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, camera 141, sector 1;

Federația Tinerilor din Cluj, având sediul la Cluj-Napoca, P-ța Lucian Blaga nr. 1-3, cam. 29;

Grupul PONT, având sediul la Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 5/7-8.

ART. 1. OBIECTUL Șl DURATA ACORDULUI

 • (1) Obiectul acestui acord este stabilirea cadrului instituțional general pentru implementarea Programului Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022 (în continuare Programul).

 • (2) Durata acestui acord este între 2 mai 2021 - 30 iunie 2025.

 • (3) Perioada de implementare a Programului este 2 mai 2021 -1 mai 2022.

 • (4) Depinzând de condițiile speciale cauzate de epidemia COVID-19, părțile pot suspenda și /sau prelungi de comun acord durata implementării Programului.

 • (5) Perioada de sustenabilitate a acestui acord este de 3 ani din momentul încheierii implementării Programului.

ART. 2. PROGRAMUL „CONSTANȚA, CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2020-2021"

 • (1) Municipiul Constanța dobândește titlul Capitala Tineretului din România pentru perioada 2 mai 2021 -1 mai 2022 pe baza propunerii juriului format din reprezentanți ai sectorului public, privat și neguvernamental și pe baza competiției deschise organizate pe parcursul anului 2019.

 • (2) Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022 este un program care își propune pentru acest oraș titlul de Capitala a Tineretului din România 2021-2022, pe baza conceptului SComeToSEAus, propus de tinerii din Constanța. Acesta este un apel la unitate, un apel al tinerilor din Constanța către comunitatea din care fac parte, către regiunea de dezvoltare SE, către România și Europa. Unitatea pe care conceptul #ComeToSEAus o imaginează este cea a unei vaste rețele de colaborare instituțională și comunitară care să pună în centrul ei problematica tinerilor, singura ce asigură

supraviețuirea, afirmarea, prosperitatea, în .definitiv, viitorul.

însă apelul la unitate îi vizează, în primul rând, chiar pe tineri, elevi și studenți, tineri cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizate, antreprenori aflați la început de drum sau tineri din minoritățile etnice reprezentate în municipiu, prioritar a celor reprezentative pentru istoria și specificul orașului.

 • (3) #ComeToSEAus este, pe de altă parte, îndemnul tinerilor de a îmbrățișa activismul civic, social, de a promova un model al implicării comunitare lipsită de complexe sau agende obscure, de a abandona apatia, letargia și nepăsarea pentru ceea ce ne înconjoară.și putem schimba. Exemplul tinerilor va fi hotărâtor pentru un nou model de implicare responsabilă în viața „cetății".

 • (4) Pentru comunitatea locală și pentru România, #ComeToSEAus este un îndemn de a-și întoarce privirile către tineri, către nevoile lor, către nemulțumirile și angoasele lor, dar mai ales către imensul capital uman pe care segmentul de tineret îl reprezintă, către energia pe care o emană și imaginația ce depășește orice convenții, către curajul și lipsa de inhibiții ce îi animă. „Veniți să (ne) vedeți, veniți să vedeți ce putem face împreună cu voii".

ART. 3. ASUMĂRI DIN PARTEA PARTENERILOR IMPLICAȚI ÎN PREZENTUL ACORD

 • (1) Municipiul Constanța se obligă:

 • (a) să sprijine financiar acțiunile desfășurate în cadrul Programului, în limitele resurselor disponibile și în acord cu asumările din dosarul de candidatură cu aplicarea prevederilor legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

 • (b) să asiste implementarea programului în toate aspectele sale legate de spațiul public, autorizații și alte acte administrative, conform legii;

 • (c) să promoveze Programul în cadrul relațiilor de colaborare pe care le are cu orașele înfrățite și cu instituții, organisme, asociații sau fundații, universități publice și private din țară sau străinătate;

 • (d) să promoveze Programul și titlul Capitala Tineretului din România în sine prin instrumentele sale de comunicare și afișaj public din Constanța;

 • (e) să informeze partenerii angrenați în acest acord despre demersurile, deciziile de politici publice locale care aduc atingere și vieții tinerilor;

 • (g) să sprijine financiar organizarea Summitului Tinerilor, ediția 2021, ca eveniment cheie al Programului Capitala Tineretului din România, în condiții permise de evoluția epidemiei COVID-19 în România, în condițiile legislației în vigoare.

 • (h) să participe la monitorizarea impactului programului Constanța, Capitala Tineretului din România 2022-2025 și la întocmirea unui raport de impact până la data de 30 iunie 2025.

 • (i) Să colaboreze în vederea asigurării implementării proiectului de amenajare urbană " Come To Upgrade your City " în zona parcării de la restaurantul On Plonge, de a lungul digului. Proiectul constă în promovarea peisajului urban și revitalizarea traseelor de promenadă în zona parcării restaurantului On Plonge de a lungul digului.

 • (2) Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța se obligă:

 • (a) să creeze un birou/structură de coordonare și de management pentru Program;

 • (b) să coordoneze activitățile de comunicare legate de Program, cu respectarea prevederilor Guvernanței cu privire la comunicarea generală a inițiativei Capitala Tineretului din România;

 • (c) să implementeze și respecte principiile și direcțiile de acțiune pentru tineret cuprinse în candidatura Municipiului Constanța pentru titlul Capitala Tineretului din România;

 • (d) să stabilească direcțiile majore de acțiune ale Programului de comun acord cu municipalitatea;

 • (e) să creeze cadrul și instrumentele necesare unei participări largi a comunității constănțene la realizarea Programului;

 • (f) să creeze cadrul și instrumentele necesare participării unor organizații de tineret de nivel național la implementarea Programului;

 • (g) să consulte Municipiul Constanța cu regularitate în toate problemele legate de implementarea programului;

 • (h) să furnizeze rapoarte narative și financiare referitoare la procesul de implementare a programului - în concordanță cu justificarea necesară acordării celor 3 alocări financiare;

ți) să pregătească rapoarte intermediare și un raport final cu privire la implementarea Programului până la 30 iunie 2022 conform Acordului de Implementare a Programului;

 • (j) să susțină realizarea unei Strategii de Tineret pentru Municipiul Constanța pentru perioada 2021-2027,

 • (k) Să asigure implementarea proiectului de amenajare urbană "Come To Upgrade your City " în zona parcării de la restaurantul On Plonge, de a lungul digului. Proiectul constă în promovarea peisajului urban și revitalizarea traseelor de promenadă în zona parcării restaurantului On Plonge de a lungul digului.

 • (I) în contextul pandemiei generate de Covid-19, pe perioada desfășurării proiectului vor fi respectate întocmai măsurile dispuse în conformitate cu legislațiile în vigoare cu privire la oricare din activitățile/acțiunile din cadrul prezentului proiect.

Municipiul Constanța nu este răspunzător în cazul în care organizatorul nu respectă prevederile legale în acest sens.

 • (3) Membrii Guvernanței se obligă:

 • (a) să ofere sprijin profesional și asistență tehnică pentru pregătirea, implementarea și monitorizarea impactului Programului;

 • (b) să asigure premiul de 50.000 euro către Program pentru dobândirea titlului Capitala Tineretului din România;

 • (c) să asigure o promovare la nivel național a Programului prin canalele și instrumentele proprii de comunicare și prin parteneriate create în acest sens.

 • (d) să colaboreze cu ceilalți semnatari în mobilizarea unor resurse complementare pentru a contribui la o implementare de succes a Programului;

ART. 4. PREMIUL

 • (1) Prin nominalizarea sa, coordonatorul Programului Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022 dobândește dreptul de a dispune de premiul propus în valoare de 50.000 euro oferit de Banca Comercială Română pentru câștigătorul titlului.

 • (2) în acest sens se va semna un Acord de Implementare cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța, care va stabili inclusiv condițiile, modalitatea și tranșele de intrare în posesie a premiului, precum și modalitățile de monitorizare și raportare cu privire la programul derulat sub egida titlului Capitala Tineretului din România.

 • (3) Premiul va fi folosit de către Federație în vederea unei implementări cât mai profesioniste a programului Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022.

ART. 5. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI Șl AL ACESTUI ACORD. ASPECTE DE CO-

MANAGEMENT, MONITORIZARE Șl RAPORTARE

 • (1) Programul Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022 va fi implementat la nivel local pe baza principiului de co-management asigurat de Municipiul Constanța și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța.

 • (2) Punctul de pornire pentru implementarea Programului constituie candidatura și anexele aferente depuse de către Municipiul Constanța în procesul de selecție a orașului care poartă titlul Capitala Tineretului din România.

 • (3) Se creează Comitetul de Conducere, cu participarea câte unui reprezentant al tuturor părților semnatare implicate în crearea și implementarea acestui acord.

 • (4) Comitetul de Conducere se va reuni cel puțin semestrial pentru a analiza progresul implementării acestui acord și luarea unor decizii pentru îmbunătățirea implementării programului.

 • (5) Se creează Grupul Local pentru Constanța, Capitala Tineretului din România cu participarea Municipiului Constanța și a Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța. Grupul este responsabil pentru implementarea practică a principiului de co-management al programului Capitala Tineretului din România.

 • (6) Fiecare parte își va nominaliza un număr de 3 reprezentanți în cadrul acestui parteneriat, iar reprezentanții vor constitui un grup de lucru.

 • (7) Grupul Local se va întruni cel puțin o dată pe lună sau la solicitarea oricărui membru.

 • (8) în cadrul întrunirilor se vor analiza activitățile și evenimentele petrecute de la ultima întâlnire a Grupului Local cu excepția acelora unde se discută numai o temă specific stabilită. Totodată se vor stabili obiectivele pentru următoarea perioadă și data estimativă a următoarei întâlniri.

ART. 6. COMUNICARE PUBLICĂ

 • (1) Programul se va derula sub conceptul '#ComeToSEAus'.

 • (2) Municipiul Constanța are dreptul de a folosi sintagma Capitala Tineretului din România în perioada 2 mai 2021 - 1 mai 2022. în afara acestei perioade, Constanța se va referi la dobândirea acestui titlu prin menționarea perioadei de referință a purtării titlului în același context cu menționarea titlului în sine.

 • (3) Guvernanța va asigura puncte de reper și sprijin profesional Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța cu privire la modalitățile de comunicare despre titlul Capitala Tineretului din România.

 • (3) Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța este responsabilă de coordonarea activităților de comunicare ale Programului. Federația va respecta ghidul de comunicare pus la dispoziție de Guvernanță inclusiv cu privire la unele parteneriate cheie formate la nivel național cu autorități și instituții publice sau companii.

ART. 7. RETRAGEREA TITLULUI, AMÂNAREA, SUSPENDAREA SAU ANULAREA PROGRAMULUI

 • (1) în caz de forță majoră sau a unor situații neprevăzute, independente de entitățile angrenate în semnarea acestui acord, acestea pot decide de comun acord amânarea, suspendarea sau anularea implementării programului.

 • (2) în caz de încălcare flagrantă a condițiilor stabilite prin acest acord, a implementării programului în neconcordanță cu documentația de candidatură înaintată în competiția deschisă, Guvernanța Programului Capitala Tineretului din România poate decide unilateral retragerea titlului purtat de Constanța și interzicerea utilizării referinței cu privire la purtarea anterioară a acestui titlu,

ART. 8. CLAUZE FINALE

 • (1) Pentru orice referire publică asupra titlului Capitala Tineretului din România se consideră validă și referirea "Romanian Youth Capital" în același mod, conform nevoilor de comunicare în limba engleză și oricăror forme de vizibilitate internațională în spațiul public fizic și virtual.

 • (2) Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Acord să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia să fie făcută pe cale amiabilă, având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv. în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa Judecătoriei Constanța.

 • (2) Persoanele de contact în numele semnatarilor acestui acord sunt:

Municipiul Constanța: Vergii Chițac, în calitate de primar;

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța: lonuț

Barbu, în calitate de președinte;

Banca Comercială Română: Nicoleta Deliu, în calitate de șef departament comunicare corporativă și afaceri comunitare;

Consiliul Tineretului din România: Gabriel Carnariu, în calitate de președinte; Federația Tinerilor din Cluj: Tudor Ogner, în calitate de președinte;

Grupul PONT: Andrăs Farkas, în calitate de director strategic.

 • (3) Prezentul acord poate fi modificat sau completat în scris, prin act adițional, la solicitarea oricăreia dintre părți și cu acordul celorlalte. Excepție se face în cazul oricărei modificări apărute în contextul Art. 7, Paragraf 2, în acest caz o informare scrisă din partea părții la care s-a efectuat o modificare fiind suficientă.

 • (4) Prezentul protocol a fost încheiat într-un număr de 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în Constanța, astăzi,................................., data semnării lui.

  Vergii CHIȚAC

  Primar Municipiul Constanța

  Gabriel CARNARIU Președinte Consiliul Tineretului din România

  lonuț STANIMIR

  Director Marketing și Comunicare Banca Comercială Română

  lonuț BARBU

  Președinte

  Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța

  Tudor OGNER

  Președinte Federația Tinerilor din Cluj

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

  4*

  Andrăs Farkas

  Director strategic

  Grupul PONT

  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOS0ODARU

  ____— 7