Hotărârea nr. 9/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONȘTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de .2021:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7631/14.01.2021 prezentat de consilierii locali: Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul secretarului general al municipiului Constanta înregistrat sub nr. 13879/22.01.2021;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și ale Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014;

Văzând prevederile art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulter-i'oare și adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța înregistrată sub nr. 192682/16.12.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă desemnarea reprezentaților în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Anexele nr. 1 și nr. 2 se vor completa cu următorul consilier validat, având în vedere HCL nr. 1/2021 privind vacantarea unui loc de consilier local.

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 390/2018 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Jn pentru, .....împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU


CONSTANȚA

Nr.

Anexa nr. 1- desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație în unitățile de îi preuniversitar din municipiul Constanța


Nr.crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Unitatea de invatamant -structura, fara personalitate juridica

Consilier local

Observații

l.Badea Aura Cerasela

1.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 "ANGHEL SALIGNY" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRĂM NORMAL NR.40 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

2.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC

TEOJConstanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494tel:0341-405818; 0241-642397;

fax:0241-553588; calinescu@rdsmail.ro

3,

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str, Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulscl@yahoo.com

4.

seminarul Teologic ortodox "SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Tomis nr.153 tel:0769-223U2; fax:0341-170468;

dionisieexiguul@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANȚA

Constanța, str.Badea Cârtan nr.8, cod 900507 tel:0341-440051;

scaracota@yahoo.com

‘ 5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ROBOȚEL" CONSTANȚA

Constanța, bd. Mamaia nr.197, cod 900565 tel:0720-521331;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANȚA

Constanța, str. Dragoslavelor nr.2a, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANȚA BILINGVA ROMANA-ITALIANA

Constanța, str. Flamanda nr.58, cod 900600 tel:0720-521331; fax-;

6,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138 tel:0341-427409; fax:0341-427409;

scoala40@yahoo.ro

Grădinița cu program NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion lonescu Brad nr.6, cod 900153 tel:0341-440034; fax:0341-427403

7.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

8.

GRĂDINIȚA "TOM ȘI JERRY JUNIOR" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Vânători nr.55, cod 900363 tel:0241-661910; fax:0241-661910;

tomandjerryjunior@yahoo.com

9.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel:0341-405843; fax:0341-405843;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MICA SIRENA" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Constantinescu Paul nr.5, cod 900371

2. Andrei Mihaela

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "DELFINII JUCĂUȘI"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

10-

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "AMICII" CONSTANȚA

Constanța, str.Cptturta. Dobrila Eugeniu nr.14, cod 900502 tel:0341-440016; fax:0341-440016;

grădiniță amicii@yahoo.com

' ii.

ȘCOĂLA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-

405840; scl2cta@yahoo.com

12.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539

tel:0341-405833; fax:0341-405833;

sc3cpcta@yahoo.com

13.

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710 tel:0341-405816; fax:0341-405816;

liceulovidius@gmail.com

14.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900647 tel:0241-665083; 0241-545627; 0757-017.313;fax:0241-545627; info@ichc.ro

15.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720 tel:0341-405827; fax:0241-614070;

traianct@qmail.com

16.

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ "SPECTRUM" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd. Al. Lapușneanu nr.101, cod 900396 tel:0241-693262; 0341-711400; 0765-527702; fax:0341-711400;

info@constanta.spectrum.ro

17.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"GULLIVER" CONSTANȚA

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-440048; fax:0341-440048;

grgulliver@yahoo.com

3. Arghirescu Adriana

18.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA DE IURTĂ DULCE" CONSTANȚA

Constanța, al. Dealului nr.l, cod 900482 tel:0341-439654; fax:0341-439654;

gopl4cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Iasomiei nr.3, cod 900413 tel:0341-422221; fax:-;

gradinital3cta@yahoo.com

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 "ANGHEL SALIGNY" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

20.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" CONSTANȚA (GIM;LIC;UC TEO)

Constanta, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6 cod 900494

tel: 0341-405818; 0241-642397; fax:0241-

553588; calinescu@rdsmail.ro

21.

COLEGIUL COMERCIAL "CAROLI" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800;

secretariat@colegiulcarol.ro

22.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str. Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-

405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

23.

ȘCOALA PRIMARĂ "CHAMPIONS FOR LIFE" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Alexandru Alexandridi nr.16, cod 900367

tel:0241-511500; fax:-;

danielfodorean@gmail.com

24.

GRĂDINIȚA "LA NOUVELLE GENERATION" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Topraisar nr. 28, cod 900197 tel:0768660727; fax:-;

nouvellegeneration97@yahoo.ro

25.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;UC;LIC VOC)

Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859; cna.regina.maria@gmail.com

4,Stavăr-Vergea Romeo

26.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

27.

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138 tel:0241-516840; 0341-427401; fax:0341-

427401; liceulleonidaconstanta@gmail.com

28.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665 tel: 0341-405847; fax:0341-405847;

sc28cta@yahoo.com

30.

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚĂ (PROF;LIC;UC TEO;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552 tel: 0341-405808; fax:0341-405808;

secretariat@ctenergetic.ro

31.

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA",(LIC.VOC.)

Constanța, Str Dezrobirii nr 80, tel. 0241-667045, fax 0241-620978, smmmfn@smmmfn.ro sau

| cnmil.constanta@gmail.com

32.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-440058; fax: 0341-440058;

gradinitanr58ct@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "TOM DEGEȚEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-439650

5.AvătavuIui Costin-Valeriu

33.

LICEUL TEORETIC "EDUCAȚIONAL CENTER" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, aleea Capidava nr.3, cod 900456 tel: 0241-647745; 0724-881881; fax:0241-613400; office@cambridgeconstanta.ro

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU” CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839;

scllgen@yahoo.com

Grădinița cu program NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839

36.

COLEGIUL NAȚIONAL "MlRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

37.

Școala gim nazialĂ "wilh elm MOLDOVAN"CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Eliberării nr.lA, cod 900292 tel:0744-848894; 0743-094656; fax: 0341-818427; scoalawmoldovan@yahoo.com

38.

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA DIN PĂDURE" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Ion Ursu nr.24, cod 900057 tel:0728-322403; 0241-684677; fax:-;

gradinitacasutadinpadure@gmail.com

6.Câmpeanu Adriana-Teodora

39.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "DR.I.CANTACUZINO" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Fragilor nr.l, cod 900427 tel:0723-387869; fax:-;

sf.theodora@hotmail.com

40.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839;

scl lgen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839

41.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;UC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

42.

COLEGIUL COMERCIAL "CARQL F CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800;

secretariat@colegiulcarol.ro

43.

LICEUL TEORETIC "OVIDlUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;UC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710 tel:Q341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com

44.

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.172-174, cod

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.172-174, cod 900247

tel: 0760-663938; 0341-170005; fax:-;

scoala_fegcta@yahoo.com

45.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665 tel:0341-405847; fax:0341-405847;

sc28cta@yahoo.com

46.

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138

tel: 0241-516840; 0341-427401; fax:0341-

427401; liceulleonidaconstanta@gmail.com

47.

GRĂDINIȚA "ADIA KINDERGARDEN" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. I.L.Caragiale nr.106, cod 900224 tel:0726-444979; fax:-;

monica.grecu@me.com

7.

Caragheorghe Dumitru

48.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HIPOCRATE" CONSTANȚA(POS)

Constanța, str. Cișmelei nr.16, cod 900493 tel:0241-518467; fax: 0241-518467;

drmedrogo@yahoo.com

49.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405;

sc37cta@yahoo.com

50.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 "I.C.BRĂTIANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227 tel:0341-439640; fax:0341-439640;

sc22cta@yahoo.com

51.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS" CONSTANȚA (PROF;LIC;LICTEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-

405810; gstomis@isjcta.ro

52.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "GAUDEAMUS" CONSTANȚA (UC;LIC THE;POS)

Constanța, str. Petru Vulcan nr.100, cod 900628

tel:0241-558700; fax:0241-558700;

gaudeamus@isicta.ro

53.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "SF.THEODOR" CONSTANȚA(POS)

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.246, cod 900316

tel:0241-636192; 0746-055434; fax:0241-

636192; sf.theodor@yahoo.com

54.

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEO;UC TEH;POS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552 tel:0341-405808; fax:0341-405808;

secretariat@ctenergetic.ro

55.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-440047; fax:0341-440047;

gop47cta@gmail.com

8. Călin Iulian

56.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Topolog nr.6, cod 900264 tel:0341-439651; fax:0341-439651;

drasoveangeorgetacta@yahoo.com

57.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA

(PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494

tel:0341-405851; fax:0341-405851;

sc38cta@gmail.com

58.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 "FERDINAND" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853; fax:0341-

405853;scoala43ferdinand@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524

tel:0341-440030; fax:0341-405853;

59.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

60.

GRĂDINIȚA "GAMEX" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Lahovari nr.71, cod 900675

tel:0241-690933; fax:-;

officegamex@yahoo.com

61.

ȘCOALA PRIMARĂ "NOUA GENERAȚIE" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Viceamiral I.Murgescu nr.33, cod 900540 tel:0241-510531;0744-345559; fax:-;

scoalanouageneratie@gmail.com

62.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137 tel:0341-427402; 0241-588759;

fax: 0241.588759;

liceu.tehnologic@yahoo.com

63.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel:0341-405843; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MICA SIRENA" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Constantinescu Paul nr.5, cod 900371 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "DELFINII JUCĂUȘI" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

cUnbrancoveanuscoala@yahoo.com

9. Omocea Cristian

64.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137 tel:0341-427402; 0241-588759;

fax:0241.588759;

liceu.tehnologic@yahoo.com

65.

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.I.C.Brătianu nr.248, cod 900316 tel:0341-402205; fax: 0341-402206; colegiultehnicpontica@yahoo.com

66.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494

tel:0341-405851; fax:0341-405851;

sc38cta@gmail.com

67.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanta, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-440047; fax:0341-440047;

gop47cta@gmail.com

68.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR) Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel;0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

69.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

scoala_ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

70.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

71.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba lulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba lulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-;

gop2cta@yahoo.com

IO. Dobre Oana

72.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel: 0341-405849;

fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

73.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 "I.C.BRĂUANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227 tel:0341-439640; fax:0341-439640;

sc22cta@yahoo.com

74.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA" CONSTANȚA(POS)

Constanța, str. N.Iorga nr.4, cod 900622 tel:0241-554020; fax:-;

scoalafortuna@yahoo.com

75.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 "ION MINULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel:0341-427408; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ABRACADABRA" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023 tel: 0341-440055; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

76.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 "JEAN BART' CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. loan Ursu nr.51a, cod 900057 tel: 0341-427407; fax: 0341-427407;

scgimnazialal8@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.37 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407;

sc.gimnazialal8@yahoo.com

77.

LICEUL "EDUCAȚIA VIITORULUI"(LIC.)

Str.Petru Vulcan nr. 100, Constanta

Tel: 0729-525658

Email:educatiaviitorului@gmail.com

78.

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI A FORȚELOR NAVALE"AMIRAL ION MURGESCU"(POS)

Strada Derobirii nr.80

Tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfn@smmmfn.ro

79.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANȚA

ConstanțaMILI str. Prelungirea Liliacului 2 nr.12, cod 900062

tel:0341-440033; fax:0341-440033;

gradinita33cta@yahoo.com

11. Dede Perodin

80.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr.48, cod 900123 tel:0341-427411; fax:-;

gradinita42_cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22 CONSTANȚA

Constanța, str. Școlii nr.l, cod 900124 tel:0341-440022; fax: 0341-440022

81.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAl VITEAZUL" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

82.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.53 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr. 101-103, cod 900096 tel:0341-440053; 0771-542456; fax:0341-440053; gop53cta@yahoo.com

83.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. IO "MIHAIL KOICIU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635;

mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339

tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

84.

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N.ROMAN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920;

ioannroman@yahoo.com

85.

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANȚA (PROF;UC;UC TEH;POS)

Constanța, bd.I.C.Brătianu nr.248, cod 900316 tel:0341-402205; fax: 0341-402206; colegiultehnicpontica@yahoo.com

86.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.44 CONSTANȚA Constanța, str.Labirint nr.52, cod 900271tel:0341-427404; fax: 0341-427404; gop44 cta@yahoo.com

12. lacob Fiorin-Cătălin

87.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANȚA

Constanța, str. Unirii nr.68, cod 900540 tel:0341-440045; fax:0341-440045;

gradinitaop45@yahoo.com

88.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 9007Q3 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

scoala_ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

89.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAl EMINESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel: 0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

90.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA" CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO; LI C VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN SORESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317

tel:0341-439638; 0241-581906;

fax:0341-439638;

sc20cta@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224 tel:0341-439641; fax:0341-439641; sc31gen@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320

tel:0341-440031; fax:0341-440031

91.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceul lucian.blaga@yahoo.com

92.

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N.ROMAN" CONSTANȚA (PROF;UC;LIC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920;

ioannroman@yahoo.com

93.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" CONSTANȚA Constanța, al. Pelicanului nr.2, cod 900138 tel: 0341-440049; fax:-;

grlumeacopiilor@gmail.com

13. Merdinian Liviu

94.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANȚA

Constanța, sos. Mangaliei nr.74, cod 900116 tel:0341-440057; fax:0341-440057;

anamariaantonela@yahoo.com

95.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849;

fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

96.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720 tel:0341-405827; fax:0241-614070;

traianct@gmail.cbm

97.

GRĂDINIȚA "MICKEY AND MINNIE"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. loan Borcea nr 50, tel: 0726-197970; fax-;

mickeyandminnie62@yahoo.com

98.

GRĂDINIȚA "PRIMĂVERII" CONSTANȚA (PRE)

Constanta, str. Făgetului nr. 144;

tel: 0729940963; fax:-;

office@gradinitaprimaverii.ro

99.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIP ȘI DELI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Rațiu nr. 119A;

tel: 0723136593

100.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HELLO TEDDY ONE" (PRE)

Constanța, str. Bucovinei nr. 2F;

tel:0728648760;helloteddyl@yahoo.com

101.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BABY GENIUS" CONSTANȚA (PRE)

Constanta, str. Frunzelor nr. 44;

tel: 0722466200

102.

GRĂDINIȚA 'THE LITTLE BUMBLEBEES" CONSTANȚA(PRE)

Constanta, str. I. L. Caragiale nr. 45, tel: 0747245355

103.

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PROF;UC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.AI.Lapușneanu nr.15, cod 900196

tel:0341-405813; fax:0341-405813;

lictehtelecomcta@gmail.com

104.

LICEUL TEHNOLOGIC "lOAN N.ROMAN" CONSTANȚA (PROF;LIC;UC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920;

ioannroman@yahoo.com

14.

105.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA

Constanța, str. Mălinului nr.5, cod 900597 tel:0341-438242; fax: -;

oficialgpp6@yahoo.com

106.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 "JEAN BART' CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. loan llrsu nr.51a, cod 900057 tel: 0341-427407; fax: 0341-427407;

scgimnazialal8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.37 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407;

scqimnaziala 18@vahoo.com

107.

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTT' CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814; liccarosetti@yahoo.com

GRĂDINIȚA "ROSETTI" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123

tel:0341-405815; fax:0341-405814

108.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859; cna.regina.maria@gmail.com

109.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Martisorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceul lucian.blaga@yahoo.com

110.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL" CONSTANȚA

Constanța, al. Fragilor nr.7, cod 900427 tel:0341-440043; fax:0341-440043;

grmugurel_cta@yahoo.com

111.

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI" CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC;LIC

TEH;POS)Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814;

liccarosetti@yahoo.com

GRĂDINIȚA "ROSETn”

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123

tel:0341-405815; fax:0341-405814

15. Garip Mirela

112.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN SORESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317

tel:0341-439638; 0241-581906;

fax:0341-439638;

sc20cta@yahoo. corn

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224

tel:0341-439641; fax:0341-439641; sc31gen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.31 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320

tel:0341-440031; fax:0341-440031

113.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "REMUS OPREANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Adamdisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-

554303; sc7cta@gmail.com

114.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI

COANDĂ" CONSTANȚA (POS)

Constanța, al. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0241-633550; 0723-260376; fax:-;henri coanda.constanta@yahoo.ro

115.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr,98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-

405840; scl2cta@yahoo.com

116.

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710 tel:0341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com

117.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

Constanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643

tel:0341-439648; fax:0341-439648;

gradinita8cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Banu Mihalcea nr.181, cod 900532 tel:0341-422221

118.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849;

fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

119.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.148, cod 900642 tel:0241-638046; 0722-706525; fax: 0241-638046; ucecomconstanta@yahoo.com

16. Nicolae Irinela

120.

LICEUL "OMNIA” CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, str. N.Iorga nr.14, cod 900622 tel:0241-550868; 0728-193949; fax:-;

liceulomnia@yahoo.com

121.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839;

scllgen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839

122.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PRO SCIENTIA" CONSTANȚA (POS) Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900652 tel:0724-794566; fax:-;

proscientia@gmail.com

123.

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE" CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Nicolae lorga nr.87, cod 900587

tel:0241-662698; 0341-405828; fax:0241-662698; palade@isjcta.ro

124.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263 tel: 0341-405838; fax:0341-405838;

sco'alanr8cta@yâhqo.com

125.

ȘCOALA militară de maiștri MILITARI A FORȚELOR NAVALE"AMIRAL ION MURGESCU"(POS)

Strada Derobirii nr.80

Tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfn@smmmfn.ro

126.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

scoalajonjalea@yahoo.cqm

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

17. Răsăuțeanu Costin-Ioan

127.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Cqnstanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405 ;

. sc37cta@yahoo.com

128.

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI" CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814; liccarosetti@yahoo.com

GRĂDINIȚA "ROSETTI"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123

tel:0341-405815; fax:0341-405814

129.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-

405848; sc29cta@yahoo.com

130.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

131.

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanta, Sos Mangaliei nr.126 tel:0241-516620; fax:0241-516620;

secretariatmarina@yahoo.com

132.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138 tel:0341-427409; fax:0341-427409;

scoala40@vahoo.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion lonescu Brad nr.6, cod 900153 tel:0341-440034; fax:0341-427403

18. Popescu Cristiana

133.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 "FERDINAND" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853; fax:0341-

405853;scoala43ferdinand@yahoo.com

GRĂDINIȚA cu program NORMAL NR.30 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

134.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853;

scl4cta@isicta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

135.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA cel BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel: 0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

136.'

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE

"REGINA MĂRIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196

tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-

636859; cna.regina.maria@gmail.com

137.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539 tel:0341-405833; fax:0341-405833;

sc3cpcta@yahoo.com

138.

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138

tel:0241-51684Q; 0341-427401; fax:0341-427401; nceulleonidaconstanta@gmail.com

139.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.8 CONSTANȚA

Constanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643

tel:0341-439648; fax:0341-439648;

gradinita8cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Banu Mihalcea nr.181, cod 900532 tel:0341-422221

140.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405;

sc37cta@vahoo.com

19. Tatu Daniel-Gigi

141.

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800;

secretariat@colegiulcarol.ro

142.

GRĂDINIȚA "MINI LONDON" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Vitezu nr.118, cod 900600

tel:0737-150816; 0241-485080; fax:-;

info@minilondon.ro

143.

ȘCOALA PRIMARĂ "COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

' Constanța, str. Docherilor nr.22, cod 900628 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-;

office@oradinitacolibri.ro

GRĂDINIȚA 'COLIBRI'

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Docherilor nr.22 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

144.

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE" CONSTANȚA (LIC;UC TEO;POS)

Constanța, str.Nicolae lorga nr.87, cod 900587

tel:0241-662698; 0341-405828; fax:0241-662698; palade@isjcta.ro

145.

LICEUL TEHNOLOGIC CONCORD CONSTANȚA(LIC,LIC TEO,LICTEH)

Constanța, str.N lorga 4; cod 900622 tel0241-554020,0762353977 fax0241554020 liceulconcord@yahoo.com

146.

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.AI.Lapușneanu nr.15, cod 900196

tel:0341-405813; fax:0341-405813; lictehtelecomcta@gmail .corn

147.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulscl@yahoo.com

20. Ochiuleț Mihai

148.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel: 0341-405820; fax:0341-405821; licedfiz@yahoo.com

149.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONTTZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR) Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

150.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263 tel:0341-405838; fax:0341-405838;

scoalanr8cta@yahoo.com

151.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "AZUR"CONSTANȚA

Constanța, str. Aluniș nr.2 bis, cod 900341 tel:0341-440046; fax:-;

gradiazurct@gmail.com

152.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" CONSTANȚA

Constanța, str.Progresului nr.7, cod 900070 .

Tel:0241-689632; fax:-;

gopdumbravaminunatacta@yahoo.com

153.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 "MIHAIL KOICIU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339 tel: 0341-439635; fax:0341-439635;

mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

154.

UNIVERSITATEA "OVIDIUS"

CONSTANȚA(SUP)

Constanta, bd. Mamaia nr. 124, tel: 0241-606.407;

fax:0241-606.467; rectorat@univ-ovidius.ro

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "OVIDIUS" CONSTANȚA (POS)

Constanta, bd. Mamaia, nr. 124, tel. 0241-606.424

Fax:-; colegiu@univ-ovidius.ro

155.

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406; vmadgearu@yahoo.com

21. Popa Teodor

156.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;UC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821;

licedfiz@yahoo.com

157.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 900111tel:0341-405841;

fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "NĂSTUREL"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

158.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIȚY BIȚY" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.C.Brâtianu nr.146, cod 900224

tel:0722-246393; fax:-;office@kitybity.ro

159.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;UC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720 tel:0341-405827; fax:0241-614070;

traianct@gmail.com

160.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;UC VOC)

Constanța, str. Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

161.

COLEGIUL NATIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA",(LIC.VOC.)

Constanța, Str Dezrobirii nr 80, tel. 0241-667045, fax 0241-620978, smmrnfh@smmmfn.ro sau cnmil.constanta@gmail.com

162.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 "ION MINULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Meșterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-427408; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ABRACADABRA"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023 tel: 0341-440055; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

22. Nazâru Alexandru-Marian

163.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

164.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 900111tel:0341-405841; fax:0341-405841;

secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "NĂSTUREL"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

165.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GREEN LAND" CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Pescăruș nr.55, cod 900534 tel:0724-316076; fax:-;

belustela@yahoo.com

166.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PERLUȚELE MĂRII" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Viteazu nr.56, cod 900682

tel:0341-439652; 0241-485009; fax:-;

gradinitaperlutelemarii@gmail.com

167.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "REMUS OPREANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Adamdisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303; sc7cta@gmail.com

168.

LICEUL TEORETIC "GEORGE

CĂLINESCU" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494

tel: 0341-405818; 0241-642397; fax:0241-553588; calinescu@rdsmail.ro

169.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825;

liceul_decebal_ct@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

tel: 0341-101480; tel: 0341-405825; dimitrie_stiubei@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FUPPER" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

170.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 "NICOLAE TTTULESCU” CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836;

scoala6constanta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

23. Mihăilescu Cristian

L

171.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIMAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel: 0141-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo

172.

GRĂDINIȚA "HELLO TEDDY” CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.I.L.Caragiale nr.45, cod 900160

tel:0341-111201; fax:-;

brilianttop@yahoo.com

173.

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, Sos Mangaliei nr.126 tel:0241-516620; fax:0241-516620;

secretariatmarina@yahoo.com

174.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

CONSTANȚA (PROF;UC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

175.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr,4 tel:0341-405825; fax:0341-405825;

liceul_decebal_ct@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0341-101480; tel:0341-405825;

dimitrie_stiubei@yahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

176.

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406; vmadgearu@yahoo.com

177.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32

tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulscl@yahoo.com

178.

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA",(LIC.VOC.)

Constanta, Str Dezrobirii nr 80, tel. 0241-667045, fax 0241-620978, smmmfn@smmmfn.ro sau cnmil.constanta@amail.com

24. Tincu Cristian

179.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE ISPIRESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI ;GIM)

Constanța, al. Universității nr.40, cod 900470 tel:0241-520211; 0726-684738; fax:0241-520211; secretariat@scoalapetreispirescu.ro

180.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "STELUȚELE MĂRII' CONSTANȚA (PRE)Constanța, str. Corbului nr.2, cod 900287tel:0341-440036; fax:0341-440036; grsteldemare@yahoo.ro

181.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LITTLE KIDS" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Străjerului nr.32, cod 900204 tel:0735-335727; fax:-;

gradinitalittlekids@yahoo.com

182.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUSE!' CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod

tel:0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebaLct@yahoo.com

900427 tel:0341-101480; tel:0341-405825;

dimitrie_stiubei@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

183.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821;

licedfiz@yahoo.com

184.

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406; vmadgearu@yahoo.com

25. Șerbănescu Marian-Octavian

185.

GRĂDINIȚA "SANTA MARIA DEL MAR" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion Rațiu nr.27

186.

ȘCOALA "SF. MARTIRI BRÂNCOVENT'

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900111 tel:0241-699149; 0726-309556; fax:0341-813235; școala brancoveneasca@yahoo.com

187.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "COMENIUS" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Poporului nr.82, cod 900205 tel:0241-518981;

gradinita.comenius@yahoo.com

188.

grădinița cu program prelungit "Pmcor CONSTANȚA (PRE) Constanța, bl. Mamaia nr 284, cod 900552 tel:0726-770077; fax:-;

rainbow constanta@yahoo.com

189.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 "NICOLAE TTTULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836;

scoala6constanta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

190.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceul lucian.blaga@yahoo.com

191.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Caraiman nr.38, cod 900137 Tei: 0757433398;

scoalaanastasia@gmail.com

PREȘEDINTE ȘEDhlȚĂCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSRODARUjHCLM NH

Anexa nr. 2 - desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Nr.crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 'ROBOTEL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.59 BILINGVĂ ROMÂNĂ ITALIANĂ

BADEA AURA CERASELA

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ‘ZUBEYDE HANIM’ CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL TOM DEGEȚEL

ANDREI MIHAELA

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ’CASUTA DE TURTA DULCE' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR' CONSTANTA

MERDINIAN LMU

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR' CONSTANTA

CĂLIN IULIAN

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL' CONSTANTA

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANTA

DEDE PERODIN

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATA' CONSTANTA

OCHIULEȚ MIHAI

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.29

DOBRE OANA

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.22

DEDE PERODIN

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANTA

IACOB FLORIN-CĂTĂLIN

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANTA

IACOB FLORIN-CĂTĂLIN

15

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT AZUR' CONSTANTA

OCHIULET MIHAI

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANTA

MERDINIAN LIVIU

17

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANTA

STAVĂR-VERGEA ROMEO

18

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.26

GARIP MIRELA

19

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANTA

20

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'PERLUTELE MARII' CONSTANTA

NAZÂRU ALEXANDRU-MARIAN

21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MARII' CONSTANTA

TINCU CRISTIAN

22

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANTA

CĂLIN IULIAN

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 'ANGHEL SALIGNY' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU' CONSTANTA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

POPESCU CRISTIANA

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ’B.P. HASDEU' CONSTANTA

GARIP MIRELA

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 'CIPRIAN PORUMBESCU' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR.CONSTANTIN ANGELESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANTA

NICOLAE IRINELA

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRANCOVEANU' CONSTANTA

graDinitacu PROGRAM NORMAL MICA SIRENA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DELFINII JUCĂUȘI CONSTANTA

OMOCEA CRISTIAN

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BĂRBILIAN' CONSTANTA

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR' CONSTANTA

CĂLIN IULIAN

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

NR.30

POPESCU CRISTIANA

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE TITEICA' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL HENSEL SI GRETEL

GARIP MIRELA

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 'I.C.BRATIANU' constanta

DOBRE OANA

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.24

RĂSĂUTEANU COSTIN-’ IOAN

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 'ION MINULESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ABRACADABRA

MERDINIAN LIVIU

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.37

DOBRE OANA

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL' CONSTANTA

DEDE PERODIN

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 'MIHAIL KOICIU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.35

RĂSĂUȚEANU COSTIN

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE TONITZA' CONSTANTA

STAVĂR-ROMEO VERGEA

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.39

TATU DANIEL-GIGI

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 'MARIN IONESCU DOBROGIANU ‘ CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NĂSTUREL

POPATEODOR

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37 CONSTANTA

CARAGHEORGHE DUMITRU

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA

NICOLAE IRINELA

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 NICOLAE TITULESCU CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CASUTA POVEȘTILOR

MIHĂILESCU CRISTIAN

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR' 7 'REMUS OPREANU' CONSTANTA

GARIP MIRELA

47

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

48

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA' CONSTANTA

POPESCU CRISTIANA

49

COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.16

OMOCEA CRISTIAN

50

COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

AVĂTAVULUI COSTIN VALERIU

51

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

52

COLEGIUL NATIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA"

POPA TEODOR

53

LICEUL TEHNOLOGIC 'ALEXANDRU IOAN CUZA' . CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

54

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA

TINCU CRISTIAN

55

LICEUL TEHNOLOGIC 'PONTICA' CONSTANTA

OMOCEA CRISTIAN

56

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMIS' CONSTANTA

CARAGHEORGHE DUMITRU

57

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A.ROSETTI' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ “ROSETTI”

58

LICEUL TEHNOLOGIC ‘GHEORGHE

MIRON COSTIN’ CONSTANTA

OMOCEA CRISTIAN

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANTA

POPESCU CRISTIANA

60

LICEUL TEHNOLOGIC ‘VIRGIL MADGEARU’ CONSTANTA

SERBĂNESCU MARIAN-OCTAVIAN

61

LICEUL TEORETIC ‘GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANTA

MIHĂILESCU CRISTIAN

62

LICEUL TEHNOLOGIC ‘GHEORGHE DUCA’ CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA “MARIN SORESCU”

DEDE PERODIN

63

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICAȚII CONSTANTA

TATU DANIEL-GIGI

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'IOAN N.ROMAN' CONSTANTA

DEDE PERODIN

65

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU' CONSTANTA

OCHIULEȚ MIHAI

66

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.36 DIMITRIE

TINCU CRISTIAN

STIUBEI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FLIPPER

67

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

68

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN

BLAGA' CONSTANTA

69

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

70

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN' CONSTANTA

MERDINIAN LIVIU

71

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 'SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

72

PALATUL COPIILOR

OCHIULET MIHAI t

73

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

76

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI A FORȚELOR NAVALE” AMIRAL ION MURGESCU” (POS)

77

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII “OVIDIUS" CONSTANȚA (POS)

78

GRĂDINIȚA "LA NOUVELLE

GENERATION" CONSTANȚA (PRE)

BADEA AURA CERASELA

79

GRĂDINIȚA “TOM Șl JERRY

JUNIOR" CONSTANȚA (PRE)

ANDREI MIHAELA

80

GRĂDINIȚA “ADIA KINDERGARDEN" CONSTANȚA (PRE)

ANDREI MIHAELA

81

GRĂDINIȚA “CĂSUȚA DIN PĂDURE" CONSTANȚA (PRE)

ARGHIRESCU ADRIANA

82

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “COMENIUS" CONSTANȚA (PRE)

ARGHIRESCU ADRIANA

83

GRĂDINIȚA "GAMEX" CONSTANȚA (PRE)

MERDINIAN LIVIU

84

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT"

CĂLIN IULIAN

CONSTANȚA (PRE)

I

85

GRĂDINIȚA "MINI LONDON" CONSTANȚA (PRE)

86

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LITTLE KIDS" CONSTANȚA (PRE)

DEDE PERODIN

87

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GREEN LAND" CONSTANȚA (PRE)

OCHIULEȚ MIHAI

88

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “KIȚY BIȚY“ CONSTANȚA (PRE)

DOBRE OANA

89

GRĂDINIȚA “HELLO TEDDY" CONSTANȚA (PRE)

DEDE PERODIN

90

GRĂDINIȚA “SANTA MARIA DEL MAR" CONSTANȚA (PRE)

IACOB FLORIN-CĂTĂLIN

91

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ISPIRESCU" CONSTANȚA

(PRE;PRI;GIM)

IACOB FLORIN-CĂTĂLIN

92

ȘCOALA PRIMARĂ “SCHOOL OF LONDON" CONSTANȚA (PRI)

OCHIULEȚ MIHAI

93

ȘCOALA PRIMARĂ “NOUA

GENERAȚIE" CONSTANȚA (PRI)

MERDINIAN LIVIU

94

ȘCOALA “SF.MARTIRI BRÂNCOVENI" CONSTANȚA

(PRE;PRI;GIM)

STAVĂR-VERGEA ROMEO

95

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPECTRUM" CONSTANȚA

(PRI;GIM)

GARIP MIRELA

96

ȘCOALA PRIMARĂ “COLIBRI" CONSTANȚA (PRE; PRI)

97

ȘCOALA PRIMARĂ “CHAMPIONS FOR LIFE" CONSTANȚA (PRE;PRI)

NAZÂRU ALEXANDRU-MARIAN

98

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WILHELM MOLDOVAN" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

TINCU CRISTIAN

99

LICEUL TEORETIC “EDUCAȚIONAL

CENTER" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

CĂLIN IULIAN

100

LICEUL TEORETIC

INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA

(LIC;LIC TEO)

BADEA AURA CERASELA

101

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET" CONSTANȚA (PROF;LIC;LICTEH;POS)

POPESCU CRISTIANA

102

LICEUL TEHNOLOGIC “CONCORD" CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;LIC TEH)

GARIP MIRELA

103

ȘCOALA POSTLICEALĂ

“DR.I.CANTACUZINO" CONSTANȚA

(POS)

ANDREI MIHAELA

104

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ" CONSTANȚA (POS)

NICOLAE IRINELA

105

ȘCOALA POSTLICEALĂ

“HIPOCRATE" CONSTANȚA (POS)

OMOCEA CRISTIAN

106

ȘCOALA POSTLICEALĂ

“SF.THEODOR" CONSTANȚA (POS)

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

107

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANASTASIA” CONSTANTA

(PRE;PRI;GIM)

CĂLIN IULIAN

108

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

POPESCU CRISTIANA

109

ȘCOALA POSTLICEALĂ “PRO SCIENTIA" CONSTANȚA (POS)

GARIP MIRELA

110

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FORTUNA" CONSTANȚA (POS)

DOBRE OANA

111

GRĂDINIȚA "MICKEY AND MINNIE" CONSTANȚA (PRE)

RĂSĂUTEANU COSTIN-' IOAN

112

LICEUL "EDUCAȚIA VIITORULUI" (LIC)

MERDINIAN LIVIU

113

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “HELLO TEDDY ONE” (PRE)

DOBRE OANA

114

GRĂDINIȚA "PRIMĂVERII” CONSTANȚA (PRE)

DEDE PERODIN

115

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BABY GENIUS” CONSTANȚA (PRE)

RĂSĂUȚEANU COSTIN

116

GRĂDINIȚA ”THE LITTLE

BUMBLEBEES” CONSTANȚA (PRE)

MIHĂILESCU CRISTIAN

117

grădinița cu Program PRELUNGIT ”CIP SI DELI” CONSTANȚA (PRE)

STAVĂR-ROMEO VERGEA

Președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ