Hotărârea nr. 89/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 8/2021 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

3° LX r» ROMÂNIA                        '

JUDEȚUL CONSTANȚA

lilt-tlni MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2021-2022

■i ,

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Ai - OM» .2021:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 73692/16.04.2021 prezentat de consilierii locali: Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, precum și raportul secretarului genera! al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 73693/16.04.2021;                                     !

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2021-2022, în sensul schimbării denumirii instituției de la pct. 1, din Grădinița cu Program Normal "Roboțel" Constanța în Grădinița cu Program Prelungit "Roboțel" Constanța.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 8/2021 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Grădiniței cu Program Prelungit "Roboțel" Constanța, în mass-media locală și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                                   ; 1

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii localijastfel:

c&r pentru,  —~ împotrivă, abțineri, p

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ q                           SECRETAR GENERAL,

’              Georgiana GOȘP0DARU

CONSTANTA                  Ș                   !