Hotărârea nr. 88/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2Q02

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de S .2021;                             1 2 3 ‘

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.

J /Q .04.2021 al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit.' a) din Legea nr, 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene șau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează 3 reprezentanți ai Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, astfel:

Art. 4 - Compartimentui relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor desemnate și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

caJR pentru,    .—-împotrivă,   , , , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Georgiana GOȘ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, DARU


1

M Im           -6 Wci______

2

KW/HJ A—~T^O KOOA-

3

CONSȚ^