Hotărârea nr. 86/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2021

^^ot^iL^o^l al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                ..04.2021;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, econpmico- sociale, buget, finanțe șl administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii public^ respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr.h.LU.04.2021 al S.C. Confort Urban S.R.L;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.288/15.03.2021 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, precum și a Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții și reparații de utilaje independente pentru anul 2021 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

  • - total venituri                                    60.900 mii RON

  • - total cheltuieli                                    51.991 mii RON

  • - rezultat (total venituri-total cheltuieli)              8.909 mii RON

  • - total investiții pentru retehnologizare (utilaje) 20.945 mii RON

din care :

  • 1. dotări utilaje retehnologizare           9.874 mii RON majorare capital

  • 2. dotări utilaje retehnologizare           11.071 mii RON surse proprii

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta .hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, _

împotrivă, l abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

L r„CVn                      GEORGIANA GOSPODARII

Constanța                                                     /7

Romanîa

CONFORT URBAN SRL Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.l la H.C.L       /2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

r i

r1- j

n J -!

r r

^VENITURITOTALEr ---J

i *!

r ---.7— i

)    58:885.    ;

. ----__ ..

, 60L900 } (

î      1,03:      ’

t                    '                   »

I '6Z1181 ;

j 63.3601 i

1 l'/02: ‘

; r;02 J

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

58.885

60.900

1,03

62.118

63.360

1,02

1,02

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in viqoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

în. -i

P’ ;

1- Ș

I

f       chelțuieUitotale       {

2Î^ >

1 7/;

1   ^0^3231 j

'                               j

*      - T            r      |

i i;o3r l

1 ‘52:511 i

L                 i

{  ------ - l

| '53.036; I i                   - -

i“ ■■ ;

; 1,01 ș

i-------’

j 1,01

1

Cheltuieli de exploatare din care:

8

50.323

51.991

1,03

52.511

53.036

1,01

1,01

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

27.054

29.437

1,09

29.731

30.029

1,01 1

1,01

B,

Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate

10

7.408

5.551

0,75

5.607

5.663

1,01

1,01

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

14.629

15.003

1,03

15.153

15.305

1,01

1,01

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

13.131

13.568

1,0

13.704

13.841

1,01

1,01

CI

ch. cu salariile

13

11.887

12.292

1,03

12.415

12.539

1,01

1,01

C2

bonusurl

14

1.244

1.276

1,03

1.289

1.302

1,01

1,01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

71

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10=8/7

0

i

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

803

811

1,01

819

827

1,01

1,01

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

624

624

1,00

630

637

1,01

1,01

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

1.232

2.000

1,62

2.020

2.040

1,01

1,01

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

SE

.............

Es3i

1^3

[ *

1231

■ESzbI

ITâSB

Hisai

_

1

Kl!JOE™WCX)N™j^^ ^DUCEREWMggzrjygU^

83

n

asm j

nMHMI

■ &na

1

Rezerve legale

25

363

448

480

516

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1.664

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

5.245

7.036

7.590

8.156

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an

2022

Estimări an

2023

°/o

9=7/5

10=8/7

0

i

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividente cuvenite bugetului local

33a

c)

dividente cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartrzat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

E3

op

||||||||^^

■■i

[CHEUȚUIEUlfEUlGIBlUEiDINlEONDURI^

H

HHM

■■

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

■ ■

1

M|

El

Jll9I8șg

11%!,^!. L

1 -1!!;i ? 1^                                       L ’; |! 1 i

IESM

1

Alocații de la buget/majorare capital social

44

895

9.874

11,03

1.000

1.100

0,10

0,11

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

53

I

J^HEgțUXEl^^

UMMIUU

EsI

1 '

jjEȘEslB

HKSol—

Wsiooo^

MofooM

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

% _

El

^oToM

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

243

250

1,03

253

255

1,01

1,01

2

Nr. mediu de salariați total

49

241

241

1,00

243

246

1,01

1,01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000

50

4.540

4.692

1,03

4.692

4.692

1,00

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

4.110

4.250

1,03

4.250

4.250

1,00

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)

(Rd.2/Rd.49)

52

244,34

252,70

1,03

255,20

257,73

1,01

1,01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf .Legii anuale a bugetului de stat k

53

0,00

0

0

0,00

0,00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

55

854,60

853,71

1,00

845,34

837,05

0,99

0,99

9

Plăți restante

56

0,00

0

0

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERA GEORGIANA GO


Romania

CONFORT URBAN SRL

Municipiul Constanta

Consiliul Local

Anexa nr.2 Ia H.C.L       /2021

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestora

-mll lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2020

Propuneri an 2021

%

%

an 2019

Aproba t/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotar ■re CA

Preliminat/ Realizat

Triml

Trlm II

Trim III

An 2021

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

l

,     VENITURI .TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28);«&i

ut

154:485i

i|57;978W

157.9781

V5&885^

■t6!503fl

■24^341®

145.7038

160.9001

«1,0311

aiiosw

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

54.465

57.978

57.978

58.885

6.503

24.341

45.703

60.900

1,03

1,08

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

54.400

57.898

57.898

57.364

6.483

24.301

45.643

60.831

1,06

1,05

ai)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

46.321

51.633

51.633

52.048

5.605

22.123

38.843

50.059

0,96

1,12

a3)

din redevențe și chirii

6

7.031

5.165

5.165

4.711

600

1.800

6.000

9.472

2,01

0,67

a4)

alte venituri

7

1.048

1.100

1.100

605

278

378

800

1.300

2,15

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

1.441

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

CRd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

65

80

80

80

20

40

60

69

0,86

1,23

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

\ '2G:~

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

0

80

80

80

20

40

60

69

0,86

#DIV/0!

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

20

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

20

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

II.

WîYÎWW»

507323^1

js 1^9911

Mirai

QEE3

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

-mii iei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2020

Propuneri an 2021

%

%

an 2019

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ cont, hotar Ire CA

Preliminat/ Realizat

Trlml

Trlm II

Trlm III

An 2021

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care:

30

47.112

49.563

49.563

50.323

7.726

22.458

37.978

51.991

1,03

1,07

A, Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O + Rd.46), din care:

31

24.729

26.808

26.808

27.054

3.993

12.705

21.044

29.437

1,09

1,19

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

14.250

14.336

14.336

14.419

1.872

6.801

11.387

15.470

1,07

1,01

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

7.891

7.183

7.183

8.513

791

3.856

6.525

6.651

0,78

1,08

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

5.100

5.721

5.721

4.780

854

2.366

3.972

7.431

1,55

0,94

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

472

450

450

887

118

606

771

1.070

1,21

1,88

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

897

887

887

845

157

387

648

912

1,08

0,94

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

172

380

380

165

33

80

127

252

1,53

0,96

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1.087

1.052

1.052

961

194

499

763

1.136

1,18

0,88

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

954

1.155

1.155

1.312

270

715

1.110

1.481

1,13

1,55

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

63

80

80

75

30

75

100

170

2,27

1,19

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

709

800

800

982

170

500

800

930

0,95

1,39

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

709

800

800

982

97

369

678

830

0,85

1,39

c)

prime de asigurare

45

182

275

275

255

70

140

210

381

1,49

1,40

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

9.525

11.317

11.317

11.323

1.851

5.189

8.547

12.486

1,10

1,31

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

503

294

294

352

120

206

235

360

1,02

0,70

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

503

294

294

352

120

170

235

360

1,02

0,70

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

5

5

5

5

1

2

3

5

1,00

0,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5

5

5

5

1

2

3

5

1,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

I                                                                                                                                            /

1 ■'

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2020

Propuneri an 2021

%

%

an 2019

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotar ire CA

Preliminat/ Realizat

Trlml

Trlm II

Trim ni

An 2021

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

5.291

5.500

5.500

6.505

1.070

3.000

5.000

5.900

0,91

1,23

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

11

5

5

0

2

3

5

#DIV/0!

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:

64

3

0

2

3

5

#DIV/0!

0,00

- Interne

65

3

2

3

5

0,00

0,00

- exteme

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

68

99

99

88

23

44

68

88

1,00

1,29

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

42

17

17

16

3

7

13

16

1,00

0,38

1)

alte cheltuieli cu servidile executate de terți, din care:

69

3.605

5.397

5.397

4.357

634

1.928

3.225

6.112

1,40

1,21

il)

cheltuieli de asigurare și paza

70

163

396

396

396

166

332

498

664

1,68

2,43

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnidl de calcul

71

48

43

43

43

25

50

75

98

2,28

0,90

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

8

29

29

0

0

10

15

29

#DIV/0!

0,00

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:

73

0

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind lldtațliie și alte anunțuri

77

4

225

225

225

0

0

0

0

0,00

0,00

J)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

B. Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.8S), din care:

79

7.627

7.365

7.365

7.408

36

1.760

4.514

5.551

0,75

0,73

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

7.287

7.000

7.000

7.121

1.478

4.058

4.924

0,69

0,98

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe șl Impozite

85

340

365

365

287

36

282

456

627

2,18

0,84

& d Rd.l

leituiell cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ 13)

86

13.405

14.190

14.190

14.629

3.197

6.993

10.920

15.003

1,03

1,12

CO

Cheltuieli de natura salariata (Rd.88+ Rd.92)

87

12.272

12.782

12.782

13.131--

- ^845.

6.277

9.833

13.568

1,03

1,07

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

11.262

11.598

11.598

11.887

2.664

5.743

8.929

12.292

1,03

1,06

a) salarii de bază

89

9.957

10.175

10.175

10.489

2.552

5.217

7.885

10.894

1,04

1,05

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.305

1.423

1.423

1.398

112

526

1.044

1.398

1,00

1,07

c) alte bonificații (conform CCM)

91

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lel-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2020

Propuneri an 2021

%

%

an 2019

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotar IreCA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim ni

An 2021

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

1.010

1.184

1.184

1.244

181

534

904

1.276

1,03

1,23

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sodale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) ti chete de masă;

96

745

921

921

972

153

402

703

1.046

1,08

1,30

c) tîchete de vacanță;

97

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

265

263

263

272

28

132

201

230

0,85

1,03

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd-102+Rd.l03), din care:

100

71

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

71

c) ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator spedal, alte comisii șl comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

553

798

798

803

208

416

624

811

1,01

1,45

a) pentru dlrectori/directorat

105

430

569

569

575

145

290

435

581

1,01

1,34

- componenta fixa

106

430

569

569

575

145

290

435

581

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de admlnistrațle/consillul de supraveghere, din care;

108

123

229

229

228

63

126

189

230

1,01

1,85

- componenta fixa

109

123

229

229

228

63

126

189

230

- componenta variabila

110

C) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

113

580

610

610

624

144

300

463

624

1,00

1,08

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care:

114

1.351

1.200

1.200

1.232

soo

1.000

1.500

2.000

1,04

1,42

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

0

- către bugetul general consolidat

116

0

- către alți creditori

117

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2020

Propuneri an 2021

%

%

an 2019

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotar Ire CA

Preliminat/ Realizat

Trlm I

Trlm n

Trlm III

An 2021

7=6d/5

8=5/3a

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1.351

1.200

1.200

1.920

500 ’

1.000

1.500

2.000

1,04

1,42

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

-688

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

737

139

fl.l )

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

f2.2 )

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

737

827

f2.1 )

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

- din participarea salariatilor la profit

128

- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0

al)

aferente creditelor pentru Investiții

133

0

32)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

iii

REZULTATUL BRtmfproflt/DlerdereȚM^ ■ , ' . '4- "q* - (RdA-Rd.29)^>ili^ ^^^

1140

gs.56211

E^B

1^3

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

IV

5-

, 7     ‘ 1 IMPOZIT PE PROFir^’f^^g^t

1'43 MM

«1.1743

«11346SS

8^346»

WHoosM

K196H

W301M

<1ț.2361

H1T425H

■ioXE

wrona

1

Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care

144

54.465

57.978

57,978

58.885

6.503

24.341

45.703

60.900

1,03

1,08

a

venituri din subvenții si transferuri

145

0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

-mii I ei-

PREȘEDINTE ȘEDINȚA                               CONTRASEMNEAZĂ                                     0

L l / 1

SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARU

--~<

Pagina 6INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2020

Propuneri an 2021

%

%

an 2019

Aproba t/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotar ireCA

Preliminat/ Realizat

Trlml

Trlm II

Trlm III

An 2021

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

alte venituri care nu se Iau In calcul

146

0

2

Cheltuieli de natura salariata (Rd.87)

147

12.272

12.782

12.782

13.131

2.845

6.277

9.833

13.568

1,03

1,07

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

11.262

11.598

11.598

11.887

2.664

5.743

8.929

12.292

1,03

1,06

4

Nr, de personal prognozat la finele anului

152

242

250

250

243

246

247

256

251

1,03

1,00

5

Nr. mediu de salarlațl

153

232

237

237

241

231

236

243

241

1,00

1,04

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielii lor cu salariile (Rd.l51/Rd,153)/12*1000

154

4.045

4.078

4.078

4.110

961

2.028

3.062

4.250

1,03

1,02

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

4.408

4.494

4.494

4.540

1.026

2.216

3.372

4.692

1,03

1,03

7

a)

Productivitatea mundi în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd. 153)

156

234,76

244,63

245

244,34

28,15

103,14

188,08

252,70

1,03

1,04

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe totat personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd,153

157

0

c)

Productivitatea mundi in unitatl fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153

158

0

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

159

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

- preț mediu (p)

161

0

- valoare=QPF x p

162

0

- pondere In venituri totala de exploatare=Rd.l61/Rd.2

163

0

8

Plati restante

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

- de la operatori cu capital integrai/majoritar de stat

166

0

- de ta operatori cu capital privat

167

0

-de ia bugetul de stat

168

0

-de ia bugetul local

169

0

- de la alte entitati

170

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

171

0

Roman ia

CONFORT URBAN SRL

Municipiul Constanta

Consiliul Local
Anexa nr.3 la H.C.L          /2021

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


-mii lei-

ANEXA nr, 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi 2020

%

Prevederi an precedent 2019

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+ Rd.3) din care:

57.978

58.885

1,02

45.000

54.485

1,21

1

-venituri din exploatare

57.978

58.885

1,02

45.000

54.485

1,21

2

-venituri din financiare

3

-venituri din extraordinare

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSBODARU

lomania

:ONFORT URBAN Municipiul Constanta Consiliul Local


Anexa nr.4 la H.C.L         /2021

1NEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2021

an N+l

2022

an N+2 2023

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Pa

U

Î’V !

SURSEDEFINANȚARE'AINVESTIȚIK^

i

4'.55& ‘

3/.9Q2! j

20.9’45; S

!    3î022‘ i

1    ^.022    !

Ir    1

1

Surse proprii, din care:

3.586

3.022

11.071

3.022

3.022

a) - amortizare

b) - profit

3.022

11.071

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

970

970

9.874

0

0

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta

970

970

9.874

£

p1

CHELTUIELIPENTRUilNVESTIȚHidlm^    ,

                             j

t *                               .

i j                                                     h

! } >

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru utilaje necesare retehnologizarii

administrarea/refacerea tramei stradale

Sistemul de iluminat public

Fântâni arteziene

Sistemul de semaforizare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2021

an N+l 2022

an N+2 2023

0

i

2

3

4

5

6

7

8

Sistemul de indicatoare rutiere

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

F

:          '     Investiții noi, dinrcare:        „        ]

l                 . 3

rj4V556, 1

1“ 3’99^“j

Ș 20’. 945. j

j “3^22 j

! ’ 3^022

l- • :

GU

F 1

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse proprii

3.586

3.022

11.071

3.022

3.022

Conform anexa 4.1

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe

970

970

9.874

0

0

Conform anexa 4.1

970

970

9.874

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

[3.5 î

1 Thvestiții'efectuate^la^rnobilizările/corpd^       >

1 - exteteriteX'm'oâerniză^

|                                 j

f- - -      “ -       ’ 1

"" 1

1

j                                             1

!                               !

1 ! * ,

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2021

an N+l

2022

an N+2 2023

0

1

2

3

4

5

6 '

7

8

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

^r

i   rDotări.(a Iteachiziți i de;imobilizări .corpora le )' <

f -    1

j                                  •

r ~ :

!

f              - .

!s:

: Ram bu rsă r i de'rate aferente; cred ite lorpentr u î î l          i        Investiți; din’care:                 . !

...-—1 i

I . .                  !

1 !

!......— ' I

l                i

r' -    - — -     ț

l

1    1 — -‘1

J             1                              *

a) - interne

b)- externe

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GEORGIANA GOSPODARU
Roman ia

CONFORT URBAN SRL Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.4.1 la H.C.L gV /2021

Lista cu investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2021 cu finanțare din surse proprii

Nr.Crt

Denumire utilaj

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara tva -mii lei

Tota faraTVA-mii lei

1

Swith 48 porturi

buc

1

5,00

5,00

2

Instalație AC Ford 3.5 tone

buc

2

12,50

25,00

3

Bazin combustibil 25 tone

buc

1

60,00

60,00

4

Generator curent trifazat

buc

3

7,00

21,00

5

Extindere sîst supraveghere

buc

1

15,00

15,00

6

Mașina universala tamplarie

buc

1

20,00

20,00

7

Parco metre

buc

70

36,00

2520,00

8

Placa Lucas digitala

buc

1

27,00

27,00

9

Placa dinamica

buc

1

25,00

25,00

10

Compresor 270L

buc

1

9,00

9,00

11

Elevator 4 brațe

buc

1

39,00

39,00

12

Aparat sudura cu CO2

buc

1

11,00

11,00

13

Aparat sudura 380 w

buc

1

4,00

4,00

14

Statie mixturi asflatice

buc

1

7.800,00

7800,00

15

Workstation

buc

2 .

10,00

20,00

16

Laptop topo-cadastru

buc

2

9,00

18,00

17

Licența Autocad

buc

3

8,00

24,00

18

Imprimanta multifuncționala

buc

1

4,00

4,00

19

Licența Topo Syssi LT

buc

2

3,00

6,00

20

Desktop

buc

3

4,00

12,00

21

Update soft OMNIA

buc

1

367,00

367,00

22

Aparat sudura portabil

buc

1

4,00

4,00

23

Generator curent si sudura

buc

1

7,00

7,00

24

Semănătoare de suprainsamantat

buc

1

21,00

21,00

25

Invertor de taiere cu plasma

buc

1

7,00

7,00

Total

11.071,00

Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2021 cu finanțare din surse externe

Nr.Crt

Denumire utilaj

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara tva -mii lei

Tota fara TVA-mii lei

1

Plasma debitat metal

buc

1

350,00

350,00

2

Mașina marcaje rutiere

buc

1

515,00

515,00

3

Autotobasculanta cu echipament de ridicare

buc

2

585,00

1170,00

4

Echipament mobil montat bordura

buc

1

244,00

244,00

5

Buldoexcavator

buc

2

365,00

730,00

6

Multifuncțional cu echipamente

buc

1

1.000,00

1000,00

7

Autoutilitara duba

buc

3

155,00

465,00

8

Microbuz 8+1

buc

4

137,00

548,00

9

Autosasiu carosat cu termocontainer

buc

1

625,00

625,00

10

Autogudronator

buc

1

788,00

788,00

11

încărcător frontal 1,9 mc

buc

1

576,00

576,00

12

Autocisterna apa

buc

1

440,00

440,00

13

Echipament colmatare rosturi

buc

1

65,00

65,00

14

Cilindru compactor pneuri + tambur

buc

1

500,00

500,00

15

Aparat sudura portabil

buc

1

4,00

4,00

16

Multicultivator pe roti

buc

1

17,50

17,50

17

Moto sapa

buc

1

3,00

3,00

18

Tocător crengi

buc

1

21,50

21,50

19

Semănătoare gazon autoopropulsata

buc

1

50,00

50,00

20

Freza nivelat sol

buc

1

5,00

5,00

21

Remorca

buc

7

5,00

35,00

22

Autoutilitara 6+1 cu bena basculabila

buc

1

150,00

150,00

23

Autoturism 7 locuri

buc

5

75,00

375,00

24

Carotiera cu motor pe benzina

buc

1

22,00

22,00

25

Presa ptr încercarea la compresiune a betonului

buc

1

42,00

42,00

26

Minibuldoexcavator

buc

1

285,00

285,00

27

Pompa de beton

buc

1

46,00

46,00

28

Automaturatoare

buc

1

802,00

802,00

Total finanțare externa

9.874,00

Total Investiții pentru retehnologlzare

20.945,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOȘRODARU

România

CONFORT URBAN SRL Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.5 la H.C.L/2021


ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2020

2021

an 2022

an 2023

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut f+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

8.562,00

8.909,00

9.607,09

10.324,34

1

Calificare profesională a personalului

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 ................

2

Cauza 2 .................

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

I

_ 0__

L J?...

0

1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARU