Hotărârea nr. 85/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA

ROMÂNI^

JUDEȚUlc CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

I

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de KoOUl

.J

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.73595/16.04.2021 alj! domnului primar Vergii Chițac, raportul Direcției financiare nr,73618/16,04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze econimico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și primat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement.

Luând în considerare prevederile:

  • - art.35 alin, (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și cbmpletăriie ulterioare;

  • - Legii nr.31/1990 iprivind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.92, alin.(l), alin. (2), lit.b, art.129, alin, (2), lit.a, alin. (3), lit, jd, art.134, alin.4 și art.196, alin.(l), lit, a din Ordonanța de urgență a ’Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completurile ulterioare;

§

;i HOTĂRĂȘTE: h

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza șă fie virată de către Direcția financiară a Primăriei municipiului Constanța, a'stfel :

9.874 mii lei pentru investiții/achiziția de mijloace fixe în vederea retehnologizării societății.

;i

Art. 2 Compartimentul relații consiliu! local și administrația locala va comunica prezenta hotărîre Direcției financiare, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța ,


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel

pentru, — împotrivă/    *—abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ,____ membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

i

Constanța     _

Nr’ ^5 /         ,

consilieri din 27

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA^^pDARU