Hotărârea nr. 84/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2021

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2021

n Consiliu! local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de                         ; ■.

Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr.73600/16.04.2021 al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța și raportul Direcției financiare nr.73622/16.04.2021;

Având în vedere prevederile art. 49, alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe trimestrul I pe anul 2021, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și anexele 2a la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, anexele 4a la capitolele 6510, 6610, 6710, anexele 6a la capitoluG!8008, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_          pentru, ' — împotrivă ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, '-TeOkOflV

Nr.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSP0DARU


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI——7TTa a .

31.03.2021 l

lei

1 ’i

*

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

încasări realizate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

VENITURI-TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)                   |

00.01

995926220

305055698

290217216

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)    1

49.90

673234000

279512000

269260759

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

787623220

297496698

283106719

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)    <

00.03

701193220

267741698

253540681

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) '

00.04

382483000

101100000

96501096

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

Ă1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod ni m±n^

00.06

382483000

101100000

96501096

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ O3.(ț2.18)

03.02

1700000

1100000

1029083

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (,

03.02.18

1700000

1100000

1029083

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05) £

04.02

380783000

100000000

95472013

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

380783000

100000000

95472013

Sume alocate din cotele defalcatejdin impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locâle

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean                          '

04.02.05

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)                      ;

05.02

0

0

0


Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

155661000

120400000

115152766

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

155661000

120400000

115152766

Impozit și taxă pe clădiri (cod n-z nn            nn                    1

07.02.01

124000000

100000000

96171884

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

38000000

30000000

29702842

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

86000000

70000000

66469042

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)                        l

07.02.02

24561000

17300000

16713636

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

8600000

7000000

6661979

Impozit și taxă pe teren de la perspane juridice

07.02.02.02

15500000

10000000

9757839

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol- ii

07.02.02.03

461000

300000

293818

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7100000

3100000

2267246

Alte impozite și taxe pe proprietate î

07.02.50

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)    1

00.10

162129220

46034698

41680035

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

114389220

17984698

14099420

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate! ia nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea! adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate! la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Miinininiiilni Riintirncti                    •'

11.02.02

92911220

15433075

14087420

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri                            y

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoare^ adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale         p

11.02.06

4096000

1096000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular său confesional

11.02.09

17382000

1455623

12000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)                      ;

12.02

0

0

0

Taxe hoteliere                     !

12.02.07

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150000

50000

31946

Impozit pe spectacole            i

15.02.01

150000

50000

31946

Alte taxe pe servicii specifice i

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) I

16.02

47590000

28000000

27548669

Impozit pe mijloacele de transport « (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)      I,

- 16.02.02

39600000

24000000

23899778

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice                                            ii

16.02.02.01

22600000

16000000

16178071

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane . juridice                                       ț!

16.02.02.02

17000000

8000000

7721707

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare                             îi

tl

16.02.03


ane:

1—    ------“          —■ — ----

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50 '

7990000

4000000

3648891

A6, ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCĂLE (cod 18,02)

00.11

920000

207000

206784

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18^02.50)

18.02

920000

207000

206784

Alte impozite și taxe

18.02.50

920000

207000

206784

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86430000

29755000

29566038

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

27767000

2000000

1927795

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05+30.02,08+ 30.02.50)

30.02

27767000

2000000

1922900

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

Venituri din concesiuni și închirieri (cbd 30.02.05.30)

30.02.05

27767000

2000000

1922900

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice                         '

30.02.05.30

27767000

2000000

1922900

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat«

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate           $

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) ||

31.02

0

0

4895

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

4895

C2.VĂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

58663000

27755000

27638243

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02,28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3957000

1055000

975921

Venituri din prestări de servicii       j

33.02.08

245000

50000

49629

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe          I

33.02.10

146000

100000

68094

Contribuția persoanelor beneficiare ăle cantinelor de ajutor social                            l

33.02.12

3261000

700000

658831

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

5000

5000

1662

Venituri din despăgubiri            |j

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentrujiîntreținerea copiilor în unitățile de protecție socială]

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilorj'de judecată', imputații și despăgubiri               t

33.02.28

300000

200000

193297

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"                                ]

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii șj alte activități

33.02.50

4408

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)            !

34.02

14751000

8000000

8017664

Taxe extrajudiciare de timbru       I

34.02.02

0

2977

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise l

34.02.50

14751000

8000000

8014687

Amenzi, penalități și confiscări ! (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) I

35.02

7000000

2200000

2219712

ANEXA LA

hclmnr,^^

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02) i

35.02.01

7000000

2200000

2219712

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate            i

35.02.01.02

7000000

2200000

2219712

Penalități pentru nedepunerea sau Repunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate d'dată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03.01

Alte amenzi, penalități și confiscări ;

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+ 36.02.47+36.02.50)       j

36.02

32955000

16500000

16424946

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod no ni

36.02.01

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice                        j

36.02.05

7000000

2000000

2008515

Taxe speciale                    ‘

36.02.06

25955000

14500000

14399454

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită        £

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic        h

36.02.22

Taxa de reabilitare termică          f

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică                    I

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Alte venituri                              l

36.02.50

0

16977

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

Donații și sponsorizări                |

I

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

37.02.03

-20233000

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

20233000

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii

37.02.05

Alte transferuri voluntare              S

h

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

253460

Venituri din valorificarea unor bundH (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 3^.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

253460

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

36742

Venituri din privatizare

39.02.04

ANEXA.LA

HCLMNR,

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02,07

0

216718

Depozite speciale pentru construcțiile locuințe i

39.02.10

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

3372509

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.5P)

i

40.02

0

0

3372509

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral Ain venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice             ii

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria!statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare                          i

40.02.11

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

3372509

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată                       ‘

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni flnanciare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți alș unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București no ne       no ne nox       •'

41.02.05

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți alȘ unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București,

41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București,

41.02.05.02

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)         j;

li

00.17

56044000

4334000

3101685

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42^2+43.02)

00.18

56044000

4334000

3101685

l

I1 f

j                          ANEXA LA

i                         Ihclmnr. .<£/)/JaĂ/

Subvenții de Ia bugetul de stat II

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.1^+42.02.20+

42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.4’4+ 42.02.35+

42.02.40 Ia 42.02.42 + 42.02.45+ 42.62.51+ 42.02.52+

42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02*65 Ia 42.02.67+

42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

56044000

4334000

3101685

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare                          ;

42.02.01

Planuri și regulamente de urbanism !

i

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit i

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar            Ij

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național ie Dezvoltare li

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)          J’

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bbgetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate;

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate      (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțare^ reparațiilor capitale în sănătate                   j|

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarel altor investiții în _   si-i-                                     {*

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bbgetele locale necesare susținerii derulării proiectelolr finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN}; postaderare

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

77000

17000

3816

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale         ।

42.02.35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

24562000

2500000

2389673

Sume primite de administrațiile localețîn cadrul programelor FEGA implementate de ÂPIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile localeifn cadrul programelor finanțate din Fondul Socipl European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de statjpentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)           fi

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de statfpentru finanțarea unor programe de interes național, debtinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții primite de la bugetul de stat; pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat-pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii fie locuințe

42.02.54

Subvenții pentru finanțarea locuințelor| sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare                              i

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

8499000

700000

668291

Subvenții din bugetul de stat alocate Șonform contractelor încheiate cu direcțiile de Sănătate publică

42.02.66

Subvenții de la bugetul de stat către bpgetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN^postaderare, aferente perioadei de programare 201.4 - 2020

42.02.69

22906000

1117000

39905

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79

0

Subvenții de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantina              i

42.02.80

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc i

42.02.82

0

Subvenții de Ia alte administrații >

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02,07+43.02.08+43,02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02,24 +43.02.30 + 43.02.31 +

43.02.34)                            !

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiljilor județene pentru protecția copilului              |j

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pehtru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă                  *

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locâle pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

ANEXATA

HCLMNR. Z^/'

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională,de Cadastru și

Publicitate Imobiliară                  1

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă              '

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale 'pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special                  ।

43.02.24

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul AFIR, pentry susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca                        J

43.02.41

Sume primite de la UE/alți donatorii;în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod l45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45,02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)          i

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare                          j

45.02.01.03

Corecții financiare                    *

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.0^.01 la

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuare în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare                         h

45.02.02.03

Corecții financiare                     fi

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.^+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltate Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)          j

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare                          î

45.02.04.03

Corecții financiare                    I

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la

45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare                     li

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Prea'cierare (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)         Ș

45.02.07

ANEXA LA

hclmnr.XOc^

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare                          !;

45.02.07.03

Corecții financiare                     i’

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04) p

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare                     i

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori !

45.02.15.02

Prefinanțare                          i

45.02.15.03

Corecții financiare                    J

ii

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)         ?

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare                         f

45.02.16.03

Corecții financiare                    î

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02i17.01 la

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare                    |

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la

45.02.18.04)                         ;

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuațe în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare                          }•

45.02.18.03

Corecții financiare                     |]

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02

+ 45.02.19.03 + 45.02.19.04)        (

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare                    J

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)     :

45.02.20

ANEXA LA HCLM NR.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare                          j

45.02.20.03

Corecții financiare                    ;

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45„02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare                          i‘

■«i

45.02.21.03

Corecții financiare                     ’j

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02,03+46.02.04)

46.02

80000

80000

33320

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență             :

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020                 ।

46.02.04

80000

80000

33320

Sume în curs de distribuire (cod 47.02,04)

47.02

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire                            i

47.02.04

Sume primite de la UE/alți donatori;în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05;+ 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

152179000

3145000

349523

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) ii

48.02.01

144555000

2411000

150977

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ti

48.02.01.01

144555000

2411000

150977

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare                         j

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)     ;

48.02.02

6297000

497000

198546

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6297000

497000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

109938

Prefinanțare                         1

48.02.02.03

88608

Fondul de Coeziune (FC)          j

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)     :

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent i

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare                          J:

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)     £

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare                          J*

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

fl fi

'f5 .îl $

ANEXA IA

HCLM NR.     1

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare                         ;

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)     ’

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate; (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

1232000

232000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

1232000

232000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare                         i

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în .perioada 2014-

2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.115.02)

48.02,15

95000

5000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

95000

5000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

(cod

48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 2021 (cod 48,02.32.01+48.02.32.02):

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)      $

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

48.02.33.01

îi

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

792029220

300013698

285500208

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

673234000

279512000

269007299

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+b0.12)

00.02

767390220

297496698

283106719

A.'VEFllTURl FISCaCe (cod- ■ ) 0.0.04+00.09+00.10+00.111 _

00.03

701193220

267741698

253540681

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘLCÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) !

00.04

382483000

101100000

96501096

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)»!

01.02

0

0

0

y

ANEXA la I

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT și CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEI cod

00.06

382483000

101100000

96501096

Impozit pe venit (cod 03.02,17+ 03,02.18)

03.02

1700000

1100000

1029083

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal F,

03.02.18

1700000

1100000

1029083

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04,02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

380783000

100000000

95472013

Cote defalcate din impozitul pe venit .

04.02.01

380783000

100000000

95472013

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)                      !

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod

00.09

155661000

120400000

115152766

Impozite și taxe pe proprietate q (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50) $

07.02

155661000

120400000

115152766

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01|.01+07.02.01.02)

07.02.01

124000000

100000000

96171884

Impozit pe clădiri de la persoane fizice;

07.02.01.01

38000000

30000000

29702842

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

86000000

70000000

66469042

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24561000

17300000

16713636

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

8600000

7000000

6661979

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15500000

10000000

9757839

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol       '

i

07.02.02.03

461000

300000

293818

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7100000

3100000

2267246

Alte impozite și taxe pe proprietate i

07.02.50

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) I

00.10

162129220

46034698

41680035

Sume defalcate din TVA          i!

(cod 11.02.01+11.02.02+11,02.05+11^02.06+11.02.09)

11.02

114389220

17984698

14099420

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizateîja nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate|la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

92911220

15433075

14087420

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale          I

11.02.06

4096000

1096000

0

I                                     ______________

!'                     . ; ANEXA LA

;                     HCLM NR. ■X^l—

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional

11.02.09

17382000

1455623

12000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

Taxe hoteliere                       I

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150000

50000

31946

Impozit pe spectacole               i

15.02.01

150000

50000

31946

Alte taxe pe servicii specifice         î

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 5

16.02

47590000

28000000

27548669

impozit pe mijloacele de transport j (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)      î

16.02.02

39600000

24000000

23899778

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice                      Ș

16.02.02.01

22600000

16000000

16178071

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

17000000

8000000

7721707

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare                            ।

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

7990000

4000000

3648891

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

920000

207000

206784

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

920000

207000

206784

Alte impozite și taxe             j

18.02.50

920000

207000

206784

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00,j3+00.14)

00.12

66197000

29755000

29566038

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

27767000

2000000

1927795

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30,02.05+30,02.08+3d'.02.50)

30.02

27767000

2000000

1922900

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

Venituri din concesiuni și închirieri (cpd 30.02.05.30)

30.02.05

27767000

2000000

1922900

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice                         i

30.02.05.30

27767000

2000000

1922900

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori i

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat!

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31,02.03)

31.02

0

0

4895

Alte venituri din dobânzi              ।

f

31.02.03

4895

C2.VÂNZARI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

38430000

27755000

27638243

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02,12+33!.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33,02.27 +33.02.28+ 33.02,33+33.02.50) i<

33.02

3957000

1055000

975920

Venituri din prestări de servicii

1

33.02.08

245000

50000

49629

i

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe          $

33.02.10

146000

100000

68094

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social                            j

33.02.12

3261000

700000

658831

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

5000

5000

1662

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri               ,

33.02.28

300000

200000

193296

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"                                ।

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii șj alte activități

33.02.50

4408

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14751000

8000000

8017664

Taxe extrajudiciare de timbru      £

34.02.02

2977

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14751000

8000000

8014687

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) }

35.02

7000000

2200000

2219712

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02) ;

35.02.01

7000000

2200000

2219712

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate            ,

35.02.01.02

7000000

2200000

2219712

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03.01

Alte amenzi, penalități și confiscări $

35.02.50

Diverse venituri (cod 36,02,01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)       j:

36.02

32955000

16500000

16424947

Venituri din aplicarea prescripției extinotive (cod

36.02.01.01)                          •:

36.02.01

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extirictive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice                        î

36.02.05

7000000

2000000

2008516

Taxe speciale

36.02.06

25955000

14500000

14399454

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor^ efectuate în cursul procesului de executare silită        ;

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

0

16977

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) '

37.02

-20233000

0

0

Donații și sponsorizări              j

37.02.01

r

[i

A.NEXA LA

HCLMNR,

i

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                     :

37.02.03

-20233000

0

0

Alte transferuri voluntare           j

37.02.50

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod ^0.02+41.02)

00.16

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+

40.02.50)                           0

40.02

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral clin venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiljul județean/Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții p’ublice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București,

41.02.05.01

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)        .

I

00.17

24639000

2517000

2393489

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.:02+43.02)

00.18

24639000

2517000

2393489

Subvenții de la bugetul de stat i (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02’51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

24639000

2517000

2393489

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu j--------1.

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustiei petrolieri

42.02.34

77000

17000

3816

Subvenții din bugetul de stat pentru firjănțarea unităților de asistență medico-sociale          jj

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

24562000

2500000

2389673

Sume primite de administrațiile locale<în cadrul programelor FEGA implementate de ĂPIA

42.02.42

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

£                    ANEXA LA

j                       J^CLMJȘIL.

Subvenții primite de la bugetul de stat;pentru finanțarea unor programe de interes național ț cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local         |

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantina              [

42.02.80

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

Subvenții de la alte administrații ji

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.3^+43.02.34)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului              f

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă                  !

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități               î

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă               |î

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special                   [s

43.02.24

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

UI 1VILUlUUlV UlU L4IUUUULI W 1 l| LII IUTsJ| cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca                           i

43.02.41

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local îri contul unic în curs de distribuire                           !

47.02.04

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL                     î

i

00.01

203897000

5042000

4717008

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.0^-37.02+00.15)

49.90

0

0

253460

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

20233000

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

20233000

0

0

ii

1 f

A?*U'/LA la HCLM NR.

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVIQII (cod 36.02+37.02)

00.14

20233000

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+Ș6.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.47)               £

36.02

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea

riscului seismic                       1

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică                    ;

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)            I

37.02

20233000

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

20233000

0

sumei primitemn i-onauiTie 5ona3ntat6"ai uniunii Fiirnnonp                             !'

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod ^9.02)

00.15

0

0

253460

Venituri din valorificarea unor buntfri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

253460

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului                                     !

39.02.03

0

36742

Venituri din privatizare               ș

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

216718

Depozite speciale pentru construcții de locuințe i

39.02.10

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

3372509

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

3372509

Sume din excedentul anului precederit pentru acoperirea golurilor temporare de cas^ ale secțiunii de

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

3372509

Sume primite în cadrul mecanismului 'decontării cererilor de plată                              J

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14) r

41.02

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ală unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București,

41.02.05.02

I

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)        j

00.17

31405000

1817000

708196

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42102+43.02)

00.18

31405000

1817000

708196

Subvenții de la bugetul de stat l (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.^8+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.^2+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.Ș9+42.02.77)

42.02

31405000

1817000

708196

Retehnologizarea centralelor termice'și electrice de termoficare                         f

42.02.01

Planuri și regulamente de urbanism;

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital a(e unităților de învățământ preuniversitar           ’

i

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătpte (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)         i

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Minișterului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate        (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Minișterului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FENy'postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

A?CXA LA HCLM NR.

Subvenții primite de la bugetul de stat!pentru finanțarea unor programe de interes național   •

(cod 42.02.51.02)                  i

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat, pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local           I

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de statipentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale ;

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale ।

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare                             1

42.02.62

ti

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

8499000

700000

668291

Subvenții din sume obținute în urma Scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții |j

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)’ postaderare, aferente perioadei de programare 20T4 - 2020

42.02.69

22906000

1117000

39905

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79

Subvenții de la alte administrații 1 (cod 43.02.31)                     |

43.02

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentrp susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020   ’

43.02.31

Sume primite de la UE/alți donatorii în contul plăților efectuate și prefinanțări           t

( cod 45.02.01 Ia 45.02.05+         !

45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02^21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)         j

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare                          jj

45.02.01.03

Corecții financiare                    j

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02,01 la 45.02.02.04)                         ’

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare                          l

45.02.02.03

Corecții financiare                    j

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03,02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare                     țj

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I;

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuare în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare                         J

45.02.04.03

Corecții financiare                     |j

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit '(cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)                     ?

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)    !

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare                          i

ț

45.02.07.03

Corecții financiare                    i

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent ii

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare                         t

45.02.08.03

Corecții financiare        '            *

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013      (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod

45.02.16.01 la 45.02.16.04)         i

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori l:

45.02.16.02

Prefinanțare                          ji

45.02.16.03

Corecții financiare                     ‘j

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.62.17.01 la 45.02.17.04)                         ;

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

- -----— -- . - . - - _

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare                    !

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian .(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

ANEXA LA

HCLM NR. /^„U

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

4

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare                     i

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice;și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuare în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare                         [

45.02.19.03

Corecții financiare                    J

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod 45.02.20.01 la 45.02*20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare                          (

45.02.20.03

Corecții financiare                     ;

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuațe în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare                         }

45.02.21.03

Corecții financiare                     Ji

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.^2.03+46.02.04)

46.02

80000

80000

33320

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațațe în cadrul obiectivului convergență             jț

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Unipnea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020                 i

46.02.04

80000

80000

33320

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente caîdrului financiar 2014-2020* (cod 48.02.01 la 48.02.0^ + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

152179000

3145000

349523

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)    ;

48.02.01

144555000

2411000

150977

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent i

48.02.01.01

144555000

2411000

150977

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)    îs

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) S

48.02.02

6297000

497000

198546

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

48.02.02.01

6297000

497000

Sume primite în contul plăților efectuare în anii anteriori

48.02.02.02

109938

Prefinanțare                          s*

48.02.02.03

88608

Fondul de Coeziune (FC)         ’

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03) f

48.02.03

(;                        ANEXA LA

|                HCLM NR.m

V

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit șLAfeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare                          ||

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Pfeaderare (IPAII) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuare în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare                          j-

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)    !

48.02.12

1232000

232000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

1232000

232000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

95000

5000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

95000

5000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

(cod                               L

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuare în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare                         $

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare dp la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe

48.02.19.04

!     PREȘEDINTE ȘEDINȚA

oiliĂ^t^jq

1                      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSP


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI ’          31.03.2021

lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăți efectuate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

1104665220

328073207

148488164

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

131571000

39089081

22244112

Autorități publice și acțiuni externe,(cod 51.02.01)

51.02

128507000

38382081

21658098

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

128507000

38382081

21658098

Autorități executive                 ji

51.02.01.03

128507000

38382081

21658098

Alte servicii publice generale (cod 54.02,05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

267000

57000

18459

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților t—t

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

267000

57000

18459

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2797000

650000

567555

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56,02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cij handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate *

56.02.09

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.0^+61.02)

59.02

36274000

13836000

6813925

Apărare (cod 60.02.02)            l

60.02

0

0

0

Aparare naționala                   ;

60.02.02

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

36274000

13836000

6813925

Ordine publică (cod 61.02.03.04) I

61.02.03

22494000

6669000

4525105

Poliție locala

61.02.03.04

22494000

6669000

4525105

ANEX/»

► LA

HCLM NR, &

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

773000

167000

59109

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13007000

7000000

2229711

Partea a Iii-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) i

63.02

375553220

84527011

43716824

învățământ                       |

(cod 65.02.03 Ia 65.02.05+65.02.07+65.02.11+

65.02.12+65.02.50)

65.02

119109000

22345511

8244499

învățământ preșcolar și primar (cod |l

65.02.03.01+65.02.03.02)           g

65.02.03

22967000

3477267

823643

învățământ preșcolar             îi

65.02.03.01

17502000

2284277

630653

Învățământ primar                ::

65.02.03.02

5465000

1192990

192990

învățământ secundar (cod 65.02.04.0jl la

65.02.04

94266000

18132788

6996804

învățământ secundar inferior      ’

65.02.04.01

28848000

3360725

2319725

învățământ secundar superior

65.02.04.02

65048000

14761992

4677008

învățământ profesional            ■

65.02.04.03

370000

10071

71

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

învățământ special               t

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)                         i

65.02.11

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi ;

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare                =

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare ( cod r> r      a n a \                                         1

65.02.12

0

0

0

Școală după școală                fi

**

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1876000

735456

424052

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+6&02.50)

66.02

29502000

7847000

1699269

Servicii medicale în unități sanitare cul’paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

4161000

1285000

29136

Spitale generale

66.02.06.01

4161000

1285000

29136

Unități medico-sociale             ;

66.02.06.03

Servicii de sănătate publică

66.02.08

16133000

4083000

1549499

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

9208000

2479000

120634

Alte instituții și acțiuni sanitare i

66.02.50.50

9208000

2479000

120634

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02,06+67.02.50)

67.02

76421000

11387500

9091199

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la ;

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

4841000

486500

450481

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee                       >

67.02.03.03

3003000

485000

448981

Instituții publice de spectacole și cohcerte

67.02.03.04

1438000

1500

1500

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

Case de cultură                   rj

67.02.03.06

Cămine culturale                  f:

67.02.03.07

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale                             p

67.02.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

400000

0

0

Alte servicii culturale                a

67.02.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67.IJ2.05.01 la

67.02.05.03)                          ?l

67.02.05

64237000

9401000

8518731

Sport                                  ț'

67.02.05.01

21240000

7201000

6613217

Tineret                             j

67.02.05.02

2075000

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

40922000

2200000

1905514

Servicii religioase

67.02.06

600000

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recre'erii și religiei

67.02.50

6743000

1500000

121987

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.

68,02

150521220

42947000

24681857

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

12046000

3237000

2212337

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod

68.02.05.02)                         j

68.02.05

69181000

18476000

15207221

Asistență socială în caz de invaliditâte

68.02.05.02

69181000

18476000

15207221

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

300000

150000

76717

Creșe                           ~

i;

68.02.11

20121220

8035000

2112427

Unități de asistență medico-sociale j

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod |

Ar- nA .rr nn ai-                  ’

68.02.15

3396000

1209000

525343

Ajutor social                         !

68.02.15.01

150000

81000

4769

Cantine de ajutor social           ’

68.02.15.02

3246000

1128000

520574

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)            ■

68.02.50

45477000

11840000

4547812

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

45477000

11840000

4547812

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

261766000

87038115

37235926

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02:50)

70.02

157435000

37965115

12279095

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

Alimentare cu apă               j

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice           ■

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări

70.02.06

32758000

15000000

2542180

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale                 |

70.02.50

124677000

22965115

9736915

Protecția mediului              (cod

74.02.03+74.02.05+ 74.02.06+74.02.50)

74.02

104331000

49073000

24956831

Reducerea și controlul poluării       ■

74,02.03

150000

50000

0

t r

Salubritate și gestiunea deșeurilor (co,d

74.02.05.01+74.02.05.02)           j

74.02.05

89865000

45207000

22023474

Salubritate                           !

74.02.05.01

89865000

45207000

22023474

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

13693000

3693000

2933357

Alte servicii în domeniul protecției meciului

74.02.50

623000

123000

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICEJțcod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) «

79.02

299501000

103583000

38477377

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)    ’

80.02

5966000

5966000

34318

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.16+80.02.01.30)

80.02.01

5966000

5966000

34318

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

5966000

5966000

34318

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale                          I

i

80.02.01.30

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+

81.02.50)                           J

81.02

21011000

21011000

-2284289

Energie termică                    £

81.02.06

21011000

21011000

-2284289

Alți combustibili                         i|

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili și erjergia

81.02.50

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

Agricultură (cod

oo nn nn no . oo nn nn n-7 . an nn no on\

83.02.03

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

Camere agricole                 ;

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,'silviculturii, pisciculturii și vânătorii                 i

83.02.50

Transporturi (cod                 i

84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.5b)

84.02

272524000

76606000

40727348

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

272524000

76606000

40727348

Drumuri și poduri                  }i

84.02.03.01

Transport în comun             1

84.02.03.02

77002000

41528000

25645398

Străzi                                   țj

84.02.03.03

195522000

35078000

15081950

Transport feroviar (cod 84.02.04.01) :

84.02.04

0

0

0

Transport pe cale ferată             îl

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84r:02.06.02)

84.02.06

0

0

0

Aeroporturi                        !

84.02.06.01

Aviația civilă                          i

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 Ia

87.02.05+87.02.50)                 .

87,02

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială I

87.02.01

ANEX

HCLM NR. £

Zone libere                          i

87.02.03

Turism                              *

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice              1

87.02.50

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1C1T ।

96.02

-108739000

-23017509

141729052

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97) 1

98.02

0

0

141729052

Excedentul secțiunii de funcționarei

98.02.96

0

0

139194195

Excedentul secțiunii de dezvoltare •,

98.02.97

0

0

2534857

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

108739000

23017509

0

îj

Deficitul secțiunii de funcționare ii

99.02.96

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare £

99.02.97

108739000

23017509

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) î l

49.02 SF

792029220

300013698

146306013

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

120057000

37779081

22136993

Autorități publice și acțiuni externe (co‘d 51.02.01)

51.02

116993000

37072081

21550979

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

Autorități executive                   ,

51.02.01.03

X

X

X

Alte servicii publice generale         '

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

267000

57000

18459

locale                                     I

54.02.05

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturile^ externe, contractate/garantate de stat        y

54.02.06

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor

54.02.10

X

X

X

Alte servicii publice generale         |î

54.02.50

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2797000

650000

567555

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția cbpilului

56.02.06

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru {instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate J

56.02.09

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

36029000

13591000

6813925

Apărare (cod 60.02.02)            p

60.02

Apărare națională                    |j

60.02.02

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) ii

61.02

36029000

13591000

6813925

Ordine publică (cod 61.02.03.04)    |

61.02.03

X

X

X

f

Poliție locala                           Jj

61.02.03.04

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)                      T

61.02.05

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publipe și siguranței naționale                             £

61.02.50

X

X

X

Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02) j

63.02

297782220

68656502

41807241

învățământ (cod 65.02.03 la       j

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

73431000

14643502

6888475

învățământ preșcolar și primar      !

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)      i

65.02.03

X

X

X

învățământ preșcolar             ;

65.02.03.01

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

învățământ secundar inferior      i

65.02.04.01

X

X

X

învățământ secundar superior î

65.02.04.02

X

X

X

învățământ profesional            j:

65.02.04.03

X

X

X

învățământ postliceal                ||

65.02.05

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod ^5.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

învățământ special                ii

65.02.07.04

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație țcodf65.02.11.03 +

65.02.11.30)                        t

65.02.11

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi I'

65.02.11.03

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod

65.02.12

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

27328000

7207000

1670133

Servicii medicale în unități sanitare cu! paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

Spitale generale                   j

66.02.06.01

X

X

X

Unități medico-sociale             |

66.02.06.03

X

X

X

Servicii de sănătate publică          j

66.02.08

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare J;

66.02.50.50

X

X

X

Cultură, recreere și religie         3

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+6^02.50)

67.02

60725000

11385000

9089360

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la ||

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășen'ești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

Muzee                        :

67.02.03.03

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

Case de cultură                  *

67.02.03.06

X

X

X

Cămine culturale                 j

67.02.03.07

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale                               •

67.02.03.08

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monunientelor istorice i

67.02.03.12

X

X

X

f                anexa.la

J            HCLMNR.Ah

Alte servicii culturale                 Ș

67.02.03.30

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)                         :

67.02.05

X

X

X

Sport                               l

67.02.05.01

X

X

X

Tineret                             ;

67.02.05.02

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

Servicii religioase                      I

67.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreării si religiei

l

67.02.50

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06                           [

68.02

136298220

35421000

24159273

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe              ;

68.02.10

X

X

X

Creșe                              ’

68.02.11

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale j

68.02.12

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod |

68.02.15

X

X

X

Ajutor social                        I

68.02.15.01

X

X

X

Cantine de ajutor social           ;

68.02.15.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor’și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)            î

68.02.50

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale i:

68.02.50.50

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.Q2+74.02)

199079000

84038115

37215265

Locuințe, servicii și dezvoltare pubțică (cod 70.02.03+70.02.05 Ia 70.02.07+70.02.50)

70.02

100006000

34965115

12258434

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.3tQ)

70.02.03

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe jl

70.02.03.01

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)           !

70.02.05

X

X

X

Alimentare cu apă               »

70.02.05.01

X

X

X

Amenajări hidrotehnice           l

70.02.05.02

X

X

X

Iluminat public și electrificări           |

70.02.06

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale                I

70.02.50

X

X

X

Protecția mediului                [

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74102.50)

74.02

99073000

49073000

24956831

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (coji

74.02.05.01+74.02.05.02)           jj

74.02.05

X

X

X

Salubritate                         f

74.02.05.01

X

X

X

( I

î            Page 7

ANEXA LA [HCLMNR. W

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOM ICE[i(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)   ji

79.02

139082000

95949000

38332589

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)             i!

80.02

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

Combustibili și energie (cod      I

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

20377000

20377000

-2324801

Energie termică                     I

81.02.06

X

X

X

Alți combustibili                        (

81.02.07

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și erjergia

81.02.50

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

Agricultură (cod                      j

83.02.03

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitos^nitară

83.02.03.03.

X

X

X

Camere agricole                  [|

83.02.03.07

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,| silviculturii, pisciculturii și vânătorii                 ;

83.02.50

X

X

X

Transporturi (cod                 l

no n-utu no n4.MM no      no cm

84.02

118705000

75572000

40657390

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

Drumuri și poduri                  !

84.02.03.01

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

Străzi                                    ■

84.02.03.03

X

X

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01) |

84.02.04

X

X

X

Transport pe cale ferată             J

84.02.04.01

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01 +'84.02.06.02) ii

84.02.06

X

X

X

Aeroporturi                          }|

84.02.06.01

X

X

X

Aviația civilă                           >|

84.02.06.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.^+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)                 jj

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială J i

87.02.01

X

X

X

Zone libere                           •

87.02.03

X

X

X

Turism                              ;

87.02.04

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

Alte acțiuni economice              •

87.02.50

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

0

0

139194195

I

ii

ANEX

HCLMNR. J

REZERVE                    ]

1

97.02

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

0

0

139194195

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

139194195

Deficit (cod 99.02.96)               |

99.02

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

312636000

28059509

2182151

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)                 i

50.02

11514000

1310000

107119

Autorități publice și acțiuni externe|(cod 51.02.01)

51.02

11514000

1310000

107119

Autorități executive și legislative (cod ^1.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

Autorități executive

!

51.02.01.03

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+

(

>4.02.50)

54.02

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția' autorităților

54.02.05

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat         I

54.02.06

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

245000

245000

0

Apărare (cod 60.02.02)            •

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) §

61.02

245000

245000

0

Ordine publică (cod 61.02.03.04) h

Ii

61.02.03

X

X

X

Poliție locala                           li

61.02.03.04

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publifce și siguranței naționale                              •

t

61.02.50

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

77771000

15870509

1909583

Învățământ                       ।

(cod 65.02.03 la

65.02

45678000

7702009

1356024

învățământ preșcolar și primar (cod *

65.02.03.01+65.02.03.02)           i

65.02.03

X

X

X

învățământ preșcolar             {

65.02.03.01

X

X

X

învățământ primar               ’

65.02.03.02

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

învățământ secundar inferior      î:

65.02.04.01

X

X

X

învățământ secundar superior ii

65.02.04.02

X

X

X

învățământ profesional            jj

65.02.04.03

X

X

X

anexa la

învățământ postliceal                1

65.02.05

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (codj65.02.11.03 +

65.02.11.30)                          f;

65.02.11

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi ?

65.02.11.03

X

X

X

Alte servicii auxiliare                 j|

65.02.11.30

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66:02.50)

66.02

2174000

640000

29136

Servicii medicale în unități sanitare cui paturi (cod

66.02.06.01+66,02.06.03)           ‘

66.02.06

X

X

X

Spitale generale                   i

66.02.06.01

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

Servicii de sănătate publică          ‘

66.02.08

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02,50

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare ;

66.02.50.50

X

X

X

Cultură, recreere și religie          '

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67,02.50)

67.02

15696000

2500

1839

Servicii culturale                        I

(cod 67.02.03.02 la                  ■

d-r nn    no . a~r nn no a n . e-7 nn no on\

67.02.03

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

Muzee                       »

67.02.03.03

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

Case de cultură                  f

67.02.03.06

X

X

X

Cămine culturale                  |J

67.02.03.07

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)                         !

67.02.05

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement             ;

67.02.05.03

X

X

X

Servicii religioase                      I

67.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.

68.02

14223000

7526000

522584

Asistență acordată persoanelor în vârștă

68.02.04

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)                   J

68.02.05

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02,10

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

i: b

§

■1

ANEXA LA HCLMNR.^h

Unități de asistență medico-sociale §

68.02.12

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod £

68.02.15

X

X

X

Ajutor social                         f.

68.02.15.01

X

X

X

Cantine de ajutor social           |

68.02.15.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor iși asistenței sociale (cod 68.02.50.50)            ;

68.02.50

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

62687000

3000000

20661

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70,02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57429000

3000000

20661

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe 7

70.02.03.01

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)           £

70.02.05

X

X

X

Alimentare cu apă               ?

70.02.05.01

X

X

X

Amenajări hidrotehnice            ii

70.02.05.02

X

X

X

Iluminat public și electrificări           ii

70.02.06

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale                !

70.02.50

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

5258000

0

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)           |

74.02.05

X

X

X

Salubritate                           I

74.02.05.01

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE ;(cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 8

79.02

160419000

7634000

144788

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)    !■

80.02

5966000

5966000

34318

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+

80.02.01

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80,02.01.10

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale                          ;

I

80.02.01.30

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

Combustibili și energie (cod       i

81.02.06+81.02.07+81.02.50)       i

81.02

634000

634000

40512

Energie termică                      |î

81.02.06

X

X

X

ii

ii

Alți combustibili                        j

81.02.07

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

Camere agricole                 j

83.02.03.07

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,’silviculturii, pisciculturii și vânătorii                  j!

83.02.50

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

153819000

1034000

69958

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

Drumuri și poduri                   j-

84.02.03.01

X

X

X

Transport în comun              [

84.02.03.02

X

X

X

Străzi                                    î

84.02.03.03

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

Aeroporturi                         i

84.02.06.01

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)                 !

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială ■

87.02.01

X

X

X

Zone libere                            j,

87.02.03

X

X

X

T urism                                  îl

87.02.04

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

Alte acțiuni economice               îi

87.02.50

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENȚ/DEFICIT (cod 98.02-99.02)                        f

i

96.02

-108739000

-23017509

2534857

REZERVE                   i

97.02

EXCEDENT (cod 98.02.97)        i

98.02

0

0

2534857

Excedentul secțiunii de dezvoltare '

98.02.97

2534857

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

108739000

23017509

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare |

99.02.97

108739000

23017509


’ PREȘEDINTE ȘEDINȚA

oÎ^^^ntrasemneazăODARUANEXA 2

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

31.03.2021

lei

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Plăți efectuate

A

B

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

1104665220

328073207

148488164

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

131571000

39089081

22244112

Autorități publice și acțiuni externețcod 51.02.01)

51.02

128507000

38382081

21658098

Autorități executive și legislative {cod 51.02.01.03)

51.02.01

128507000

38382081

21658098

Autorități executive

51.02.01.03

128507000

38382081

21658098

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

267000

57000

18459

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 1---1-                                                                 '

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale ț

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

267000

57000

18459

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică șt împrumuturi

55.02

2797000

650000

567555

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 1

56.02.09

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

36274000

13836000

6813925

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

Aparare naționala                   ;

60.02.02

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) ;

61.02

36274000

13836000

6813925

Ordine publică (cod 61.02.03.04) ii

61.02.03

22494000

6669000

4525105

Poliție locala                          î

61.02.03.04

22494000

6669000

4525105

îi

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)                      ’

61.02.05

773000

167000

59109

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale                               ;

61.02.50

13007000

7000000

2229711

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-GULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) î

63.02

375553220

84527011

43716824

învățământ                      /

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+

65.02.12+65.02.50)

65.02

119109000

22345511

8244499

învățământ preșcolar și primar (cod K

65.02.03.01+65.02.03.02)           y

65.02.03

22967000

3477267

823643

învățământ preșcolar             i

65.02.03.01

17502000

2284277

630653

învățământ primar               i

65.02.03.02

5465000

1192990

192990

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

94266000

18132788

6996804

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

28848000

3360725

2319725

învățământ secundar superior

65.02.04.02

65048000

14761992

4677008

învățământ profesional            ;

65.02.04.03

370000

10071

71

învățământ postliceal                l

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

învățământ special                j

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)                         !

65.02.11

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi g

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare                 j.

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (. cod

65.02.12

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1876000

735456

424052

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+65.02.50)

66.02

29502000

7847000

1699269

Servicii medicale în unități sanitare curaturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

4161000

1285000

29136

__Spitale generale

66.02.06.01

4161000

1285000

29136

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sănătate publică

66.02.08

16133000

4083000

1549499

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

9208000

2479000

120634

Alte instituții și acțiuni sanitare ;

66.02.50.50

9208000

2479000

120634

Cultură, recreere și religie          ;

Icod_67.02.03+67.02.05+67.02.06+6t02.50)

67.02

76421000

11387500

9091199

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la i

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

4841000

486500

450481

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee                       $

67.02.03.03

3003000

485000

448981

Instituții publice de spectacole și cohcerte

67.02.03.04

1438000

1500

1500

Școli populare de artă și meserii 8

67.02.03.05

Case de cultură                  ?

67.02.03.06

Cămine culturale                 i

1

67.02.03.07

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale                               :

67.02.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

400000

0

0

ANEXA LA

HCLM NR. A

Alte servicii culturale                -

b

67.02.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)

67.02.05

64237000

9401000

8518731

Sport                             ț

67.02.05.01

21240000

7201000

6613217

Tineret                                !'

67.02.05.02

2075000

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

40922000

2200000

1905514

Servicii religioase

67.02.06

600000

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

6743000

1500000

121987

Asigurări și asistentă socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.

68.02

150521220

42947000

24681857

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

12046000

3237000

2212337

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod

68.02.05.02)                         «

68.02.05

69181000

18476000

15207221

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

69181000

18476000

15207221

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe              J

68.02.10

300000

150000

76717

Creșe                                 ți

68.02.11

20121220

8035000

2112427

Unități de asistență medico-sociale ||

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod z?n    A r nA .    nn Ar                  H

68.02.15

3396000

1209000

525343

Ajutor social                        I

68.02.15.01

150000

81000

4769

Cantine de ajutor social           ‘

68.02.15.02

3246000

1128000

520574

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)            <

68.02.50

45477000

11840000

4547812

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

45477000

11840000

4547812

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

261766000

87038115

37235926

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.02.03+70.02.05 Ia 70.02.07+70.02'50)

70.02

157435000

37965115

12279095

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe !

70.02.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințele^

70.02.03.30

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)           iț

70.02.05

0

0

0

Alimentare cu apă                j

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice           ;

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări

70.02.06

32758000

15000000

2542180

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

i

70.02.50

124677000

22965115

9736915

Protecția mediului              (cod

74.02.03+74.02.05+ 74.02.06+74.02.Ș0)

74.02

104331000

49073000

24956831

Reducerea și controlul poluării       J

74.02.03

150000

50000

0

I;

i

ti

i-

i j

ANEX HCLMNR._

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)           ;

74.02.05

89865000

45207000

22023474

Salubritate                           :

74.02.05.01

89865000

45207000

22023474

Colectarea, tratarea șl distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

13693000

3693000

2933357

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

623000

123000

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ‘ (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87,02) ;

79.02

299501000

103583000

38477377

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02) îi

80.02

5966000

5966000

34318

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.1 G>80.02.01.30) ii

80.02.01

5966000

5966000

34318

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

5966000

5966000

34318

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale                          ;

80.02.01.30

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+

81.02.50)                            I

81.02

21011000

21011000

-2284289

Energie termică                     i

81.02.06

21011000

21011000

-2284289

Alți combustibili                         j;

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili și eriergia

81.02.50

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)            i|

83.02

0

0

0

Agricultură (cod                      ț

oa nO-M no . on nn no n-r । on nn no o A

83.02.03

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosânitară

83.02.03.03.

Camere agricole                  î!

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturi

83.02.03.30

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

272524000

76606000

40727348

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

272524000

76606000

40727348

Drumuri și poduri                  :

84.02.03.01

Transport în comun              I

84.02.03.02

77002000

41528000

25645398

Străzi                                    |

84.02.03.03

195522000

35078000

15081950

Transport feroviar (cod 84.02.04.01) I

84.02.04

0

0

0

Transport pe cale ferată             I

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84,102.06.02)

84.02.06

0

0

0

Aeroporturi                        «

84.02.06.01

Aviația civilă                           ij

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.0,1+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)                g

87.02

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

r

1

1 r

ANEX^LA HCLMNR. o/l

Zone libere                          ’

87.02.03

Turism                              1

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice              y

87.02.50

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENȚ/DEFICIT ii

96.02

-108739000

-23017509

141729052

REZERVE                     j;

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97) g

98.02

0

0

141729052

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

139194195

Excedentul secțiunii de dezvoltare |

98.02.97

0

0

2534857

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

108739000

23017509

0

Deficitul secțiunii de funcționare ,

99.02.96

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

108739000

23017509

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

<

49.02 SF

792029220

300013698

146306013

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)         !

50.02

120057000

37779081

22136993

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

116993000

37072081

21550979

ii

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

ii

Autorități executive                     !: '

51.02.01.03

X

X

X

Alte servicii publice generale         1;

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+^4.02.50)

54.02

267000

57000

18459

locale                                     f

54.02.05

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat        ;

54.02.06

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

Alte servicii publice generale         |

54.02.50

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2797000

650000

567555

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor judpțene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către tjugetul fondului de asigurări sociale de sănătate ji

56.02.09

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

36029000

13591000

6813925

Apărare (cod 60.02.02)            i

60.02

Apărare națională                   ș

60.02.02

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) |

61.02

36029000

13591000

6813925

Ordine publică (cod 61.02.03.04)    ;

61.02.03

X

X

X

j

i;

&

ANEXA LA

îi

HCLM NR.

Poliție locala                           ji

61.02.03.04

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)                      j

61.02.05

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

297782220

68656502

41807241

învățământ (cod 65.02.03 la       (

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

73431000

14643502

6888475

învățământ preșcolar și primar      !

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)      ;

65.02.03

X

X

X

învățământ preșcolar             |

65.02.03.01

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.0p la

65.02.04

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

învățământ secundar superior ii

65.02.04.02

X

X

X

învățământ profesional            ii

65.02.04.03

X

X

X

învățământ postliceal                 ji

65.02.05

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

învățământ special               <

65.02.07.04

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi ;

65.02.11.03

X

X

X

Alte servicii auxiliare                 ;

65.02.11.30

X

X

X

Servicii educaționale complementare (cod

65.02.12

X

X

X

Școală după școală                J

65.02.12.01

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+6^.02.50)

66.02

27328000

7207000

1670133

Servicii medicale în unități sanitare cui paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)      j.

66.02.06

X

X

X

Spitale generale                  i

66.02.06.01

X

X

X

Unități medico-sociale             jl

66.02.06.03

X

X

X

Servicii de sănătate publică          jj

66.02.08

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (ccd 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare ||

66.02.50.50

X

X

X

Cultură, recreere și religie         j

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+6Ț.02.50)

67.02

60725000

11385000

9089360

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la '

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

Muzee                        I

67.02.03.03

X

X

X

Instituții publice de spectacole și cohcerte

67.02.03.04

X

X

X

Școli populare de artă și meserii I

67.02.03.05

X

X

X

Case de cultură                  •

67.02.03.06

X

X

X

Cămine culturale                 ’

67.02.03.07

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale                                jj

67.02.03.08

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

fi

ANEXA LA

Alte servicii culturale                j

67.02.03.30

X

X

_______X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67 02 05 03)                      £

67.02.05

X

X

X

Sport                                  îl

67.02.05.01

X

X

X

Tineret                                !'

67.02.05.02

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

Servicii religioase                       r!

67.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreării si religiei

67.02.50

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06

68.02

136298220

35421000

24159273

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod

68.02.05.02)                         I

68.02.05

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe              !

68.02.10

X

X

X

Creșe                                 l.

68.02.11

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02,12

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

Ajutor social                        P

68.02.15.01

X

X

X

Cantine de ajutor social           |

68.02.15,02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)            !

68.02.50

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale !

68.02.50.50

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

199079000

84038115

37215265

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

100006000

34965115

12258434

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe ‘

70.02.03.01

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)           j;

70.02.05

X

X

X

Alimentare cu apă               J

70.02.05.01

X

X

X

Amenajări hidrotehnice           jj

70.02.05.02

X

X

X

Iluminat public și electrificări           li

i'

70.02.06

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale                I

t

70.02.50

X

X

X

Protecția mediului                 ।

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

99073000

49073000

24956831

Reducerea și controlul poluării       i

74.02.03

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (coți

74.02.05.01+74.02.05.02)           !

74.02.05

X

X

X

Salubritate                           ;

74.02.05.01

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE; (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) j

79.02

139082000

95949000

38332589

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)             l

80.02

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01. Ț0+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generate economice și comerciale                          >

1

80.02.01.30

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)       '

81.02

20377000

20377000

-2324801

Energie termică

81.02.06

X

X

X

Alți combustibili                        j

81.02.07

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și erjergia

81.02.50

X

X

X

Agricultură, silvicultură, pisciculturii și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)           î

83.02

Agricultură (cod                       *

83.02.03

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosănitară

83.02.03.03.

X

X

X

Camere agricole                 i

83.02.03.07

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,(silviculturii, pisciculturii și vânătorii                  jj

83.02.50

X

X

X

Transporturi (cod                  ■]

fl/non-uM no n/tj-Q/î no nc^O/ț no cn\

84.02

118705000

75572000

40657390

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la co,d 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

Drumuri și poduri                 f

84.02.03.01

X

X

X

Transport în comun              ।

84.02.03.02

X

X

X

Străzi                                    i

84.02.03.03

X

X

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01) :

84.02.04

X

X

X

Transport pe cale ferată              ’

84.02.04.01

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02) i

84.02.06

X

X

X

Aeroporturi                         ;

84.02.06.01

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.Cj1 +87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)                 i

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială ji

■-- —    ------- r      _

87.02.01

X

X

X

Zone libere                            li

87.02.03

X

X

X

Turism                                îî

87.02.04

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncțional^

87.02.05

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)                   I

96.02

0

0

139194195

REZERVE                  [

rt

97.02

EXCEDENT (cod 98.02.96)        j:

98.02

0

0

139194195

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

139194195

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

312636000

28059509

2182151

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

11514000

1310000

107119

Autorități publice și acțiuni externe‘(cod 51.02.01)

51.02

11514000

1310000

107119

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) tk

51.02.01

X

X

X

Autorități executive                 J’

51.02.01.03

X

X

X

Alte servicii publice generale      îi

(cod 54.02.05 la 54.02.07+54,02.10+54.02.50)

54.02

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziției autorităților

54.02.05

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat        j!

54.02.06

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

Alte servicii publice generale         j

54.02.50

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.021

59.02

245000

245000

0

Apărare (cod 60.02.02)            1

60.02

Apărare națională                   .

60.02.02

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) ‘

61.02

245000

245000

0

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

r

61.02.03

X

X

X

Poliție locala

i]

61.02.03.04

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)                       [i

61.02.05

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publide și siguranței naționale                               ț!

61.02.50

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-^ULTURALE țcod 65.02+66.02+67.02+68.02)    ’

63.02

77771000

15870509

1909583

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02

45678000

7702009

1356024

învățământ preșcolar și primar (cod ।

65.02.03.01+65.02.03.02)           ;

65.02.03

X

X

X

învățământ preșcolar             J

65.02.03.01

X

X

X

învățământ primar                >

65.02.03.02

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 ia

65.02.04

X

X

X

învățământ secundar inferior      I

65.02.04.01

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

învățământ profesional            |,

65.02.04.03

X

X

X

J i

anexajla |

HCLM NR.

învățământ postliceal                j

65.02.05

X

X

_______X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

învățământ special                 i-

65.02.07.04

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod’65.02.11.03 +

65.02.11.30)                          ji

65.02.11

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi p

65.02.11.03

X

X

X

Alte servicii auxiliare                 ț!

65.02.11.30

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

2174000

640000

29136

Servicii medicale în unități sanitare cu! paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

Spitale generale                   <

66.02.06.01

X

X

X

Unități medico-sociale             i

66.02.06.03

X

X

X

Servicii de sănătate publică          >

66.02.08

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare î

66.02.50.50

X

X

X

Cultură, recreere și religie          ।

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+6^.02.50)

67.02

15696000

2500

1839

Servicii culturale                       £

(cod 67.02.03.02 la                  !•

e-r nn An no .   no m 4 o ■ m no no o™

67.02.03

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

Muzee                       p

67.02.03.03

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

Școli populare de artă și meserii }

67.02.03.05

X

X

X

Case de cultură                  j

67.02.03.06

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale                               :

67.02.03.08

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

Alte servicii culturale                j

67.02.03.30

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)                         i

67.02.05

X

X

X

Sport                               |

67.02.05.01

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement              j;

67.02.05.03

X

X

X

Servicii religioase                       țț

---------

67.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 ia

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.

68.02

14223000

7526000

522584

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)                    •

68.02.05

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod I

68.02.15

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilorși asistenței sociale (cod 68.02.50,50)            {

68.02.50

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

62687000

3000000

20661

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57429000

3000000

20661

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.3^0)

70.02.03

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)           !

70.02.05

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

Iluminat public și electrificări           ;

70.02.06

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale                 ș

70.02.50

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

5258000

0

0

Reducerea și controlul poluării       î.

74.02.03

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)           j

74.02.05

X

X

X

Salubritate                           (I

ti

74.02.05.01

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

160419000

7634000

144788

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)    ■

80.02

5966000

5966000

34318

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+

80.02.01

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

j!

80.02.01.30

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.0^02.04)

80.02.02

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

Combustibili și energie (cod      £

B1.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

634000

634000

40512

Energie termică                     I

81.02.06

X

X

X

Alti combustibili                        Ș

81.02.07

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)            :

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,'silviculturii, pisciculturii și vânătorii                 1 2

83.02.50

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

153819000

1034000

69958

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

Drumuri și poduri                  •

i

84.02.03.01

X

X

X

Transport în comun              ::

84.02.03.02

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84J02.06.02)

84.02.06

X

X

X

Aeroporturi                         jj

84.02.06.01

X

X

X

Aviația civilă                           tj

84.02.06.02

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială j

87.02.01

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

Turism                              }

87.02.04

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

Alte acțiuni economice              •

i

87.02.50

X

X

X

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

-108739000

-23017509

2534857

REZERVE                     j,

97.02

EXCEDENT (cod 98.02.97)        J

98.02

0

0

2534857

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

2534857

DEFICIT (cod 99.02.97)            fi

99.02

108739000

23017509

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare |j

99.02.97

108739000

23017509

I

I

I i

!*

Page 1

ANEXALA HCLMNR.^U^^.

1.

Anexa 2 a

ț

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31.03.2021

Capitol ...51.02                                                                                     LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod Indicator

Credite bugetare

Plăți efectuate

aprobate

trimestriale

la finele perioadei

cumulate

de raportare

A                        ।

B

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI(SECȚlUNEA DE . FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

128507000

38382081

21658098

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79-84)

116993000

37072081

21550979

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+

01

116993000

37072081

21565261

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01

10

50050000

10132000

9995206

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 1(

10.01

49129000

9882000

9776865

Salarii de bază

10.01.01

36532000

7500000

7421679

Salarii de merit                           1

10.01.02

Indemnizație de conducere            J

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

4500000

820000

814591

Alte sporuri

10.01.06

60000

20000

14724

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanță

10.01,09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plății cu ora               ț

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara ur

10.01.12

867000

200000

192528

Indemnizații de delegare               î

10.01.13

40000

2000

180

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la și de la locul de r

10.01.15

Alocații pentru locuințe                  i

10.01.16

Indemnizații de hrana

10.01.17

2030000

380000

378251

Alte drepturi salariale in bani            £

10.01.30

5100000

960000

954912

Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la

10.02

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

Norme de hrană                    t

10.02.02

Uniforme și echipament obligatoriu |

10.02.03

Locuința de serviciu folosită de salariat șj fam

10.02.04

Transportul la și de la locul de muncă ;

10.02.05

Vouchere de vacanță                 :

10.02.06

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

921000

250000

218341

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de m

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angaja

10.03.05

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă !

10.03.07

921000

250000

218341

I

i

I           Page 1


TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

65368000

26820081

11463966

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2(

20.01

5750000

1358000

1320181

Furnituri de birou

20.01.01

460000

60000

55183

Materiale pentru curățenie              '

20.01.02

Încălzit, iluminat și forță motrică         ’

20.01.03

668000

370000

366925

Apă, canal și salubritate                J

20.01.04

55000

20000

12187

Carburanți și lubrifianți                    j

20.01.05

120000

18000

15377

Piese de schimb                     »

20.01.06

Transport                              ■

20.01.07

860000

200000

195214

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet;

20.01.08

592000

140000

136341

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                           ij

20.01.09

1600000

200000

194594

Alte bunuri și servicii pentru întreținere șvfunc

20.01.30

1395000

350000

344360

Reparații curente                        ți

20.02

300000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)          $

20.03

0

0

0

Hrana pentru oameni                  ți

20.03.01

Hrana pentru animale                 |

20.03.02

Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04

20.04

208000

10000

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare                       ।

20.04.02

Reactivi                                   ,

20.04.03

Dezinfectanți                            ț

20.04.04

208000

10000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+

20.05.30)                                    >

20.05

545000

130000

126130

Uniforme și echipament               '

20.05.01

Lenjerie și accesorii de pat              I

20.05.03

Alte obiecte de inventar                 j

20.05.30

545000

130000

126130

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06,01+

20.06

100000

10000

278

Deplasări interne, detașări, transferări ;

20.06.01

30000

10000

278

Deplasări în străinătate

20.06.02

70000

Materiale de laborator                  i;

20.09

Cercetare-dezvoltare                    -I

20.10

Cărți, publicații și materiale documentarei

20.11

8000

Consultanță și expertiză               r

20.12

907000

20000

6598

Pregătire profesională                  f

20.13

763000

5000

1718

Protecția muncii                       h

20.14

60000

1000

Muniție, furnituri și armament de natura ăctive

20.15

Studii și cercetări                         I

20.16

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic q

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de                !

asociere

20.19

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice                    !

locale                                      j

20.20

Meteorologie                          J

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înght

20.23

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la           j,

20.24.03)

20.24

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumut

20.24.01

Comisioane și alte costuri aferente împrumut

20.24.02

Stabilirea riscului de țară                 |ț

20.24.03

h

I

î

J

Page 3

ANEXA LA HCLM NR.

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în                               J

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale                            ,,

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01             |j

la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+   ț

20.30.30)

20.30

56727000

25286081

10009061

Reclamă și publicitate

20.30.01

165000

30000

25228

Protocol și reprezentare                J

20.30.02

649000

40000

32089

Prime de asigurare non-viață           *

20.30.03

20000

11000

10240

Chirii                                              !

20.30.04

2344000

805081

581305

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

Executarea silită a creanțelor bugetare .

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii        î

20,30.30

53549000

24400000

9360199

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne; (cod

30.01

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne'direc

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la                             I

30.02.03+30.02.05)                      i

30.02

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe dire

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contactat

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garaiitate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externâj loca

30.02.05

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de

30.03.01

Dobânda datorată trezoreriei statului l'

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare di

30.03.03

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate î

30.03.04

Dobânzi la opeațiunile de leasing      }

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de pr

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor

la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)

50

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorit

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI AliE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01) j

51

0

0

0

Transferuri curente (cod                j

51.01.01+51.01.03+51.01.05+                [

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5

1.01.32+51.01.39+                          ’

51.01.46+51.01.49)

51.01

0

0

0

Transferuri către instituții publice        ||

51.01.01

Acțiuni de sănătate                     fi

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes locali'

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județepe pentru finanțarea centrelor de zi pentru        ’

protecția copilului                         j

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

51.01.15

ij

li           Page 4

1b

ANEXA LA HCLMNR^^^U

Transferuri din bugetele consiliilor localJși județene pentru acordarea unor ajutoare      i

către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extremă dificultate                          <

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

î

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social {

51.01.31

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit*

51.01.32

Transferuri din bugetele consiliilor localeiși județene pentru finanțarea unităților de        |

asistență medico-sociale               •,

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății                                |

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru |l finanțarea camerelor agricole                  |;

51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02JÎ1

55

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații                                    j

internaționa!e)(cod 55.02.01 + 65.02.04) J.

55.02

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme intemațion;

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Ajutoare sociale în natură               |

57.02.02

Tichete de creșă                       !

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 'socie

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod        j

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.

22+59.25+59.30)                           (<

59

1575000

120000

106089

Burse                                  î

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calărnităț

59.02

Programe pentru tineret               &

59.08

Asociații și fundații                         ji

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului ne&eric

59.15

Despăgubiri civile                       V

59.17

1000000

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultdral

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate t

59.25

Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării                     ■

59.30

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate              ;

59.40

575000

120000

106089

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) j

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii । publice sau activități finanțate              ■

integral din venituri proprii               j

80.03

Alte împrumuturi                      ’

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.(

81

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de

81.01.01

Rambursări de credite externe din fonduljde g

81.01,02

Rambursări de credite aferente datoriei public

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice ext

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02,01 +€

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate |

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice inte

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei public

81.02.05

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl j RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)

84

0

0

-14282

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII f PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL S CURENT (cod 85.01)                   {

85

0

0

-14282

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate

86.01

-14282

Ii

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+5^+70+84)

11514000

1310000

107119

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) j

51

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+    >

51.02.28)                                      !

I

51.02

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale                                              |

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru ! finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul 1 sănătății                                     1

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)'

55

0

0

0

A. Transferuri interne (cod              I

55.01.03+55.01,08la55.0l .10+55.01.12+      .

i

55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42+

55.01

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

|i

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanța

55.01.08

Programe ISPA                    £

55.01.09

Programe SAPARD               )

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de

55.01.12

Programe de dezvoltare              I

55.01.13

î

Fond Român de Dezvoltare Socială i

55.01.15

Alte transferuri curente interne          ;

55.01.18

Cheltuieli neeligibile ISPA               *

I

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară                ț

55.01.42

Transferuri pentru achitarea obligațiilor [ restante ale centralelor de termoficare         îi

55.01.54

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN 8 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE j AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la                               $

58J5±5R J1+5R12+SR1R+RR 1R+RR 30 h SR

58

2775000

110000

100995

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN jl FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                    !

(cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la

56.18+ 56.25+56.27+56.28+56,40)          I

56

Programe din Fondul European de     H

Dezvoltare Regională (FEDR) (cod        y

56.01.01 la 56.01.03)                     V

56.01

0

0

0

Finanțarea națională                   v

56.01.01

Finanțarea externă nerambursabilă iJ

56.01.02

Cheltuieli neeligibile                       •

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

0

0

Finanțarea națională                   t

56.02.01

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

Cheltuieli neeligibile                       ,

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.

56.03

0

0

o”

Finanțarea națională                   ।

56.03.01

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)                ;

(cod 56.04.01 la 56.04.03)                J

56.04

0

0

0

Finanțarea națională                   )

56.04.01

Finanțarea externă nerambursabilă I.

56.04.02

Cheltuieli neeligibile                       I.

56.04.03

Programe din Fondul European pentru jî Pescuit (FEP) (cod 66.05.01 la             Ș

56.05.03)

56.05

0

0

0

Finanțarea națională                    ii

56.05,01

Finanțarea externă nerambursabilă V

56.05.02

Cheltuieli neeligibile                      0

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (IPA) (cod                      '

56.07.01 la 56.07.03)                     ’

56.07

0

0

0

Finanțarea națională                   ;

56.07.01

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

Cheltuieli neeligibile                       ;

56.07.03

Programe Instrumentul European de   I

Vecinătate și Parteneriat (ENPI)            '

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

Finanțarea națională                   *

56.08.01

Finanțarea externă nerambursabilă j

56.08.02

Cheltuieli neeligibile                       >

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate în j perioada 2007-2013                       I

(cod 56.15.01 la 56.15.03)                ['

56.15

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (cod

56.16

0

0

0

Finanțarea națională                    f|

56.16.01

Finanțarea externă nerambursabilă j

56.16.02

Cheltuieli neeligibile                       I

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01‘la 56

56.17

0

0

0

Finanțarea națională                   I

56.17.01

Finanțarea externă nerambursabilă ‘

56.17.02

Cheltuieli neeligibile                        ■

56.17.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.

58.02

2775000

110000

100995

Finanțarea națională

58.02.01

417000

20000

15149

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2358000

90000

85846

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod71+72+75) |

70

8739000

1200000

6124

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

8739000

1200000

6124

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

8739000

1200000

6124

Construcții                                j

71.01.01

r

ANEXA LA

HCLM NR.Ah

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71,01.02

3009000

1000000

Mobilier, aparatură birotică și alte active borpc

71.01.03

885000

100000

Alte active fixe                            !

71.01.30

4845000

100000

6124

Stocuri (cod 71.02.01}                  ।

71.02

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe ;

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)         j

72.01

0

0

0

I I

Participare la capitalul social al societăților coi

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTAR

75

PLAți Ei-tGiUAiETN ANTI PRhUbULNlliȘI RECUPERATE ÎN ANUL

ClJRFMTfnnriRm                  F

84

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII II PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL J CURENT (cod 85.01)                   J

85

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recup'erate

85.01

I l

I

PREȘEDINTE ȘEDINȚA         n    !

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL J

n      i

r

GEORGIANA GOSțPOI^RU

ți

anexa la

HCLMNR./[A l&Xț

Anexa 2 a

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli Ia data de...31.03.2021

Capitol ...5402                                                                    ______LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite bugetare

Plăfi efectuate

aprobate

la finele perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

A                       B         1

2

3

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

267000

57000

18459

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

267000

57000

18459

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

267000

57000

18459

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.C

10

217000

57000

18459

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 1

10.01

213000

56000

18053

Salarii de bază

10.01.01

150000

50000

14856

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime                   I

10.01,04

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

23000

3000

1898

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plății cu ora

10,01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara i

10.01.12

Indemnizații de deleoare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

40000

3000

1299

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 I

' 10.02'

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

Norme de hrană

10.02.02

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosită de salariat și far

10.02.04

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

Tichete de vacantă

10.02.06

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

Contribuții fcod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4000

1000

“406"

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de r

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angaj

10.03.05

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă :

10.03.07

4000

1000

406

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la

20

50000

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+î

20.01

0

0

0

Furnituri de birou                      -

20.01.01

Materiale pentru curățenie             r

20.01.02

încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

Ană. canal si salubritate               r

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

Alte bunuri si servicii centru întreținere si fun

20.01.30

Reparatii curente

20.02

i

ANEXA LA HCLM NR, ,

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)         7

20.03

0

0 ■ ■

0

Hrana pentru oameni                «■

20.03,01

Hrana pentru animale                "

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod‘20.0

20.04

0

0

0

Medicamente                     7

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi                                 :

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

Uniforme st echipament              :

20.05.01

Lenîerie și accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.b1

20.06

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări 1

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.00

Cercetare*dezvoltare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

Consultanță și expertiză

20.12

Preaătire profesională

20.1J

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri st armament de natura’acth

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

' 20.18 "

Contribuții ale administrației publice locale

"20719 "

Reabilitare infrastructură program inundatii

‘ 20.20 "

Meteorologie

‘ 20L21 "

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngt

20.23

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

0

■ ■ 0 " "

0

Comisioane st alte costuri aferente împrumu

20.24.01

Comisioane și alte costuri aferente împ'rumi

20.24.02

Stabilirea riscului de tară                •

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

SOOffO

- ■ 0 - -

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asiaurare non-viată          t

20.30.03

Chirii                                              i

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi

20.30.06

Fondul Președîntelui/Fondul conducătorului

20.30.07

Executarea silită a creanțelor bugetare ■

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50000

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0 ■

0 ■

■ 0 "

Dobânzi aferente datoriei publice interne (co

so.or

-     0" "

-      0 - ■

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne dire

30.01,01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe di

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contracte

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantat

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) S

30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul d

30.03.01

Dobânda datorată trezoreriei statului b.

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare

30.03.03

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

Dobânzi la opeațiunile de leasing l

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

■ ■ 0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de

47.03

Subvenții oeț]tru compensarea creșterilor

“40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUl V Fonduri de REZERVA (cod 50.04)

70

0

■ ■ 0

0

Fond de rezervă buaetară la dispoziția autor

"50.04

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE

51

0

0

■ "0

Transferuri curente (cod               i

51.01

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sănătate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

. Transferuri din bugetele consiliilor județene

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru l

51.01.15

f

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări

51.01.26

Transferuri privind contribuții de sănătate

51.01.31

y              Page 2

ii li i*

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru 1

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 '

0 1

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către ;

55.02

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațior

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate ।

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar           î

57.02.01

Ajutoare sociale în natură              I

57.02.02

Tichete de creșă

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soci

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod       ii

50

0

0

0

Burse                                   i'

50.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitc

59702 ■

Programe pentru tineret               ți

69,06

Asociații și fundații                       ;<

50.11

Susținerea cultelor                     kl

69.12

Contribuții la salarizarea personalului necleri*

69.16 '

Despăgubiri civile                       î

69.17 '

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

50.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Proorame si proiecte privind orevenirea'si

39.30"

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii :

60.03

Alte împrumuturi                     i

80.30

TITLUL XVI R7WIBURSARI DE CREDITE (cod 61

81

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei'publi

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice e>

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.014

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice in

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publi

81.02.05

PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Sl

64

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTJ EFECTUATE ÎN ANII 6

65

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperai

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+^6+70+84)

" "0 "

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

"0

■ 0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ u

51.02

0

0

0

I ransferuri pentru finanțarea investițiilor; la

51.02.12

l ransferuri din bugetele locale pentru î;

5T.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

A. Transferuri interne (cod             L

55.01

“ "0 "

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă I

"55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanț

"55.01.08"

Programe ISPA

55.01.00

Programe SAPARb

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital d

"55.01.12

Programe de dezvoltare              ।

55.01.13

Fond Român de Dezvoltare Socială ;

55.01.15

Alte transferuri curente interne         i

55.01.18

Cheltuieli neeligibile ISPA              i

55701.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile

53.01.42

Transferuri pentru achitarea obligațiilor I

55.01.54

Titlul VII) PROIECTE CU FINANȚARE DIN i

66

0

" 0" ■

"0

_Proarame din Fondul Eurooean de !

56.01"

" 0"

0

0

Finanțarea națională                   i

567)1.01

Finanțarea externă nerambursabilă 1

36.0'1.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European iFSE

“ 56.02"

■ 0"

" 0 "

"0 "

Finanțarea națională                   ?■

36.02.01

Finanțarea externă nerambursabilă îi

56.02.02

Cheltuieli neeligibile                       Jj

56702.03

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.0:

56.03

0

" " 0

0

Finanțarea națională                  y

36.03.01

Finanțarea externă nerambursabilă X

36.03.02

Cheltuieli neeliqibile                      u

36,03.03

-Proarame din Fondul Eurooean Aaricol de

66.04

3 ■

0

"0 "

Finanțarea națională                   ;

56704.01

I                      ANEXA LA

j            HCLMNR^^^^

i j______


Finanțarea externă nerambursabilă I

"56.04.02

Cheltuieli neeligibile                       i<

56.04.03

Programe din Fondul European pentru?

56.05

0

0

0

Finanțarea națională                   i

56.05.01

Finanțarea externă nerambursabilă îl

"56.05.02

Cheltuieli neeliqibile                       ii

56.05.03

Proarame Instrumentul de Asistentă pentru

56.07

■ 0

0

0

Finanțarea națională                  $

56.07,01

Finanțarea externă nerambursabilă î;

56.07.02

Cheltuieli neeliqibile                     r

56.07.03

Proarame Instrumentul European de 1:

66.06

0

0" ■

0

Finanțarea națională                   i

56.08.01

Finanțarea externă nerambursabilă F

56.08.02

Cheltuieli neeligibile                     t

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate în !

" 56.15

" " 0" '

0

"0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (cot

' 56.16

0

“0

0' '

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externă nerambursabilă i

56.16.02

Cheltuieli neeliqibile                      i

"56.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la £

56M7

0

0

0 ■

Finanțarea națională                   i

"56.17.01

Finanțarea externă nerambursabilă i

56.17.02

Cheltuieli neeliqibile                     <

56.17.03

Proaramul Norvegian pentru Creștere l

■ 56.18

0

" "0 " "

0

Finanțarea națională                   j

'56.18,01

Finanțarea externă nerambursabilă i-

"56.18.02

Cheltuieli neeliqibile

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)11

70

" tr "

0

0

TITLUL XII, ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

' 71

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.3C

71.01

0

0

0

Construcții                            6

7T.01.O1

Mașini, echipamente și mijloace de transport

7^01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active cor;

7f01.03

Alte active fixe                           »■

7T.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)                  î

71.02

- ■ o - -

0      1

0

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe.

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

"72'

0

0

0

Active fipanciare (cpd 72.01.01)

72.01

’ ■ 0 " ■

0      "

0

Participare la capitalul social al societăților ct

72.01.01

TITLUL. XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTA

75

PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

0

TITLUL, XVîl PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII •

85

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenti și recuperai

85.01

i
Anexa 2 a

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31.03.2021

Capitol ...5502                                                                            LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite bugetare

Plăți efectuate

aprobate

finele perioac de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE ' FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2797000

650000

567555

■CȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

2797000

650000

567555

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+6

01

2797000

650000

567555

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10

0

0

0

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.0

10.01

0

0

0

Salarii de bazâ

10.01.01

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere          I,

10.01.03

Spor de vechime                  L

10.01.04

Sporuri pentru condiții de muncă i

10.01.05

Alte sporuri                           »

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din 3

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la și de la loc

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Cheltuieli salariale în natură (cod 10.01

10.02

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

Norme de hrană              *     >

10.02.02

Uniforme și echipament obligatoriu J

10.02.03

Locuința de serviciu folosită de salariat

10.02.04

Transportul la și de la locul de muncă ••

10.02.05

Tichete de vacanță                 p

10.02.06

Alte drepturi salariale în natură       r

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) ;

10.03

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat'

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj ;

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sănă

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidentf

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de;<

10.03.05

Contribuții pentru concedii și indemniză

10.03.06

1 1 ■ uuk 11 LJUliuiM JClKt IUTII țCUU'£U.U I, 1^ in nr.L-înnn

20

0

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

il

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat și forță motrică       r

20.01.03

Apă, canal și salubritate              »

20.01.04

Carburanți și lubrifiant'                 I

20.01.05

Piese de schimb                   ț

20.01.06

Transport

20.01.07

Poștă, telecomunicații, radio, tv, interne

20.01.08

caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

0

0

0

Hrana pentru oameni               :

20.03.01

Hrana pentru animale               ;

20.03.02

Medicamente și materiale sanitare (cod

20.04

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare                    j

20.04.02

Reactivi                                ‘

20.04.03

Dezinfectanți                         ;

20.04.04

wuiluu uc liaidld UUIBLlBlUr Ue H1VCIIUI ne ni i_nn ne AI .                     ■'

20.05

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar              ți

20.05.30

Deplasări, detașări, transferări (cod 20;

20.06

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferării

20.06.01

Deplasări în străinătate               j

20.06.02

Materiale de laborator                i

20.09

Cerce ta re-dezvolta re

20.10

Cărți, publicații și materiale documentai

20.11

Consultanță și expertiză              ,

20.12

Pregătire profesională                :

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri și armament de natura

20.15

Studii și cercetări                       I

20.16

Plăți pentru finanțarea patrimoniului ge

20.18

Contribuții ale administrației publice ;

20.19

Reabilitare infrastructură program    ,

inundatii oentru autorități publice        '

20.20

Meteorologie                        î

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apeli

20.22

Prevenirea și combaterea inundațiilor ș

20.23

Comisioane și alte costuri aferente îj împrumuturilor (cod 20.24.01 la         !’

20.24

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente îrrif

20.24.01

Comisioane și alte costuri aferente împ

20.24.02

Stabilirea riscului de țară              j

20.24.03

Cheltuieli judiciare șl extrajudiciare (

20.25

Tichete cadou                      >

20.27

krc ciicuuien țcuu zv.jutu i ~

l^Onin ne ^nn nn ni . nn nn nn .

20.30

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

Protocol și reprezentare              ,

20.30.02

Prime de asigurare non-viață         i

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea dre

20.30.06

Fondul Președintelui/Fondul conducătd

20.30.07

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ।

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) !

30

2797000

650000

567555

Dobânzi aferente datoriei publice intern

30.01

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interi]

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne gar:

30.01.02

UUDdll2-l aici BIHC tTdlUT ICI (JUUIILC — ~      nn a*>    i_                    1

30.02

2797000

650000

567555

Dobânzi, aferente datoriei publice exter

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe cor

30.02.02

2797000

650000

567555

Dobânzi aferente creditelor externe gar

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice exten

30.02.05

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03,01 la 30.03.05):

30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din for

30.03.01

Dobânda datorată trezoreriei statului ■■

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor tempt

30.03.03

Dobânzi la depozite și disponibilități păi

30.03.04

Dobânzi la opeațiunile de leasing !J

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 4(

40

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelo'i

40.03

Subvenții pentru compensarea       jj

40.20

Alte subvenții                         f

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.

50

0

0

0

Fond de rezervă bugetară Ia dispoziția-:

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI'

51

0

0

0

Tidnsieiuii lui bulb țmu ea nA nA . ea nA nt    nA nu >

51.01

0

0

0

Transferuri către instituții publice ,

51.01.01

Acțiuni de sănătate                  1

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes loc

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor j

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru;

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor j

51.01.24

asigurări sociale de sănătate pentru       ;

51.01.26

sănătate pentru persoane beneficiare de

51.01.31

locuit

51.01.32

locale și județene pentru finanțarea unităților^

51.01.39

finanțarea cheltuielilor curente din domeniul $

51.01.46

finanțarea camerelor agricole              |i

51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.03

55

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate h

55.02

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme intej

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate 1

55.02.04

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57;(

67

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

57.02

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Ajutoare sociale în natură            i

57.02.02

Tichete de creșă

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuie

57.02.04

1 n ULIU A HL 1 U L.HL.U~1 UIIÎLI \LUU cn nA . en nn.rn An.rn j rn 4n.rn A r > ea

59

0

0

0

Burse                               ।

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de ca

59.02

Programe pentru tineret              ।

59.08

Asociații și fundații                      1

59.11

Susținerea cultelor                    :

59.12

Contribuții la salarizarea personalului n

59.15

Despăgubiri civile                     7

59.17

Acțiuni cu caracter științific și social-cd

59.22

Sume aferente plății creanțelor      £

59.25

Programe și proiecte privind         i:

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) )

79

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80-.

80

0

0

0

publice sau activități finanțate            î

80.03

Alte împrumuturi                    }

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (q

81

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.1

81,01

0

0

0

Rambursări de credite externe contract

81.01.01

Rambursări de credite externe din fonii

81.01.02

Rambursări de credite aferente datorie.!

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei putjl

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.0

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantai

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publ

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei

81.02.05

I        1 OH IU IJV HJ1II n\EV IZUL- IV fi !

84

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII •

85

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenti și recu

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚIi

51

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ '

51.02

0

0

0

investițiilor la spitale

51.02.12

finanțarea cheltuielilor de capital din         ;

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01

55

0

0

0

A. Transferuri interne (cod            !

55.01.03+55.01.08la55.01.10+55.01.12+   ‘

55.01

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă :

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu,i

55.01.08

Programe ISPA                    ii

55.01.09

Programe SAPARD              îi

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu că;

55.01.12

Programe de dezvoltare            Q

55.01.13

Fond Român de Dezvoltare Socială i

55.01.15

Alte transferuri curente interne       J;

55.01.18

Cheltuieli neeligibile ISPA             j;

55.01.28

Transferuri din bugetul local către (

55.01.42

Transferuri pentru achitarea obligațiilor

55.01.54

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN l

56

0

0

0

Programe din Fondul European de ’

56.01

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externă nerambursabilă |

56.01.02

Cheltuieli neeligibile                    i

56.01.03

Programe din Fondul Social European

56.02

0

0

0

Finanțarea națională                 i

56.02.01

Finanțarea externă nerambursabilă !

56.02.02

Cheltuieli neeligibile                    i

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune(FC);i

56.03

0

0

0

Finanțarea națională                 i

56.03.01

Finanțarea externă nerambursabilă f;

56.03.02

Cheltuieli neeligibile                    li

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol

56.04

0

0

0

Finanțarea națională                |

56.04.01

Finanțarea externă nerambursabilă £

56.04.02

Cheltuieli neeligibile                    îi

56.04.03

r iugidine uui i uriuur uuiupeau r/» nr tu i-     *

56.05

0

0

0

Finanțarea națională                 }

56.05.01

Finanțarea externă nerambursabilă ;

56.05.02

Cheltuieli neeligibile                     1

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență !

56.07

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

Cheltuieli neeligibile                    !

56.07.03

Programe Instrumentul European de !

56.08

0

0

0

Finanțarea națională                 I

56.08.01

Finanțarea externă nerambursabilă 1

56.08.02

Cheltuieli neeligibile                    |

56.08.03

I

I

milo piuipdme-iuinuiuidtc imamaie m.

56.15

0

0

0

Finanțarea națională                 '

56.15.01

Finanțarea externă nerambursabîlă ;

56.15,02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilități și instrumente postaderan

56.16

0

0

0

Finanțarea națională                 j

56.16.01

Finanțarea externă nerambursabilă ;

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.0

56.17

0

0

0

Finanțarea națională                 |

56.17.01

Finanțarea externă nerambursabilă f

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere!,

56.18

0

0

0

Finanțarea națională                 ț

56.18.01

Finanțarea externă nerambursabilă i!

56.18.02

Cheltuieli neeligibile                    ți

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75}

70

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (codi*

71

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71L

71.01

0

0

0

Construcții                               |‘

71.01,01

Mașini, echipamente și mijloace de trăr

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte activi

71.01.03

Alte active fixe                         !

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare ;

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.0

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)       !

72.01

0

0

0

Participare la capitalul social al societă

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVC

75

T UM J l UI*EV 1 OH 1 L III MIJII             '

84

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII :

85

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedențl șl reclj

85.01

I ANE jHCLMNR,

Anexa 2 a

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31.03.2021

Capitol ...61.02                                                                  LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)

J

l

Credite bugetare

Plăți efectuate

Cod indicator

aprobate la finele perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

A                       B        1

2

3

TOTAL CHELTUlELI(SECȚIUNEA DE I FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)         V

36274000

13836000

6813925

iECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

36029000

13591000

6813925

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+

01

36029000

13591000

6822723

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1(

10

18190000

4160000

3891596

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 îs

10.01

14975000

3360000

3213831

Salarii de bază

10.01.01

11075000

2500000

2401945

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

2000000

300000

288652

Alte sporuri

10.01.06

400000

60000

57039

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

Fond de premii                       '

10.01.08

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul.'

10.01.10

0

0

0

Fond aferent plății cu ora              1

10.01.11

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afan

10.01.12

0

0

0

Indemnizații de delegare               ;

10.01.13

0

0

0

Indemnizații de detașare             ‘

10.01.14

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de la locul c

10.01.15

0

0

0

Alocații pentru locuințe                 îi

10.01.16

0

0

0

Alte drepturi salariate în bani           !!

10.01.30

1500000

500000

466195

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.01

10.02

2900000

700000

606413

Tichete de masă                   i

10.02.01

0

0

0

Norme de hrană                     )■

10.02.02

2900000

700000

606413

Uniforme și echipament obligatoriu !

10.02.03

0

0

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și f

10.02.04

0

0

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

0

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

0

0

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

315000

100000

71352

Contribuții de asigurări sociale de stat '

10.03.01

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente d«

10.03.04

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de âng

10.03.05

0

0

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

315000

100000

71352

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 te

20.06+20.09 te 20.16+20.18 la              [.

20.25+20.27+20.30)                       p

20

17839000

9431000

2931127

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01 ^9

20.01

392000

93000

76804

Furnituri de birou                         }’

20.01.01

15000

2000

801

Materiale pentru curățenie             V

20.01.02

0

0

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

3000

3000

2540

Apă, canal și salubritate                |

20.01.04

1000

1000

147

Carburanți și lubrifiant                  k

20.01.05

303000

84000

72650

Piese de schimb                    ;

20.01.06

0

0

0

Transport                            i

20.01.07

0

0

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet'

20.01.08

10000

2000

666

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                        ț:

20.01.09

60000

1000

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fi

20.01.30

0

0

0

Reparații curente                      »

20.02

1908000

1632000

0

H rana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20

20.04

180000

50000

0

Medicamente                      *

20.04.01

0

0

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

0

Reactivi

20.04.03

0

0

0

Dezinfectanți

20.04.04

180000

50000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar; (cod 20.05.01+20.05,03+

20.05.30)

20.05

499000

422000

416472

Uniforme și echipament              '

20.05.01

490000

420000

416472

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

0

0

Alte obiecte de inventar                •

20.05.30

9000

2000

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.

20.06

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

Deplasări în străinătate                 ii

20 06.02

0

0

0

Materiale de laborator                  j;

20.09

0

0

0

Cercetare-dezvoltare                  y

20.10

0

0

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

0

0

Consultanță șt expertiză               ;

20.12

0

0

0

Pregătire profesională                 i

20.13

660000

0

0

Protecția muncii

20.14

0

0

0

Muniție, furnituri și armament de natura ac

20.15

0

0

0

Studii șî cercetări

20.16

0

0

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genet

20.18

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

0

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale

20.20

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor șijîn

20.23

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente ți împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24.03)

20.24

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.01

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.02

0

0

0

Stabilirea riscului de țară                I

20.24.03

0

0

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare    I

derivate din acțiuni în                      I

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

0

0

Tichete cadou

20.27

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01             j

la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30.30)

20.30

14200000

7234000

2437851

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

0

0

Protocol și reprezentare               i

20.30.02

0

0

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

3000

3000

0

Chirii                                              ;

20.30.04

810000

175000

168111Prestări servicii pentru transmiterea dreptu

20.30.06

0

0

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătoruli

20.30.07

0

0

0

Executarea silită a creanțelor bugetare '

20.30.09

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

13387000

7056000

2269740

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) :

30

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (<

30.01

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne d

30.01.01

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor interne garante

30.01.02

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice exterrfe (cod 30.02.01 la                             !■

30.02.03+30.02.05)                      ți

30.02

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe

30.02.01

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe contra

30.02.02

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe garant

30.02.03

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe I

30.02.05

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) ;

30.03

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din foridu

30.03.01

0

0

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporari

30.03.03

0

0

0

Dobânzi Ia depozite și disponibilități păstra

30.03.04

0

0

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing i

30.03.05

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.3I

40

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor dt

40.03

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor              ;

la combustibili

40.20

0

0

0

Alte subvenții

40.30

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04

50

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția aut<

50.04

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI f ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01J

51

0

0

0

Transferuri curente (cod               ii

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+               jj

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01^3

1+51.01.32+51.01.39+                    f

51.01.46+51.01.49)                      J

51.01

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

0

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

0

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului                        I

51.01.14

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru [ instituțiile de asistență socială pentru          ’

persoanele cu handicap

51.01.15

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare |, către unitățile administrativ-teritoriale în S situații de extremă dificultate                  V

51.01.24

0

0

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele      jj

aflate în concediu pentru creșterea    F

copilului                                               v’

51.01.26

0

0

0

ț

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social !

51.01.31

0

0

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

0

0

fi

b l! P 'ț

anexa.la hclmnr.

Transferuri din bugetele consiliilor tocate și județene pentru finanțarea unităților de !

asistență medico-sociale

51.01.39

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru ' finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)

55.02

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internat

55.02.01

0

0

0

Alte transferuri curente în străinătate J

55.02.04

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.94

57.02

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

0

0

Ajutoare sociale în natură             ț.

57.02.02

0

0

0

Tichete de creșă                      l-

57.02.03

0

0

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli st

57.02.04

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod       f

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+ 59.22+59.25+59.30)                       <

59

0

0

0

Burse                                 i

59.01

0

0

0

Ajutoare pentru daune provocate de calam

59.02

0

0

0

Programe pentru tineret               -

59.08

0

0

0

Asociații și fundații

59.11

0

0

0

Susținerea cultelor

59.12

0

0

0

Contribuții la salarizarea personalului necte

59.15

0

0

0

Despăgubiri civile                       !

59.17

0

0

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultura

59.22

0

0

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

0

0

Programe și proiecte privind prevenireajși combaterea discriminării                     î

59.30

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) l

79

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii ; publice sau activități finanțate

integral din venituri proprii              £

80.03

0

0

0

Alte împrumuturi                      î<

80.30

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01 .C

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite externe din fondul d

81.01.02

0

0

0

Rambursări de credite aferente datoriei pu

81.01.05

0

0

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice

81.01.06

0

0

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.0

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

0

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice

81.02.02

0

0

0

Rambursări de credite aferente datoriei pu

81.02.05

0

0

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85) ’

84

0

0

-8798

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL I

CURENT (cod 85.01)                   j

85

0

0

-8798

Plăți efectuate în anii precedenti și recuze

85.01

0

0

-8798

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+h6+70+84)

245000

245000

0

[■

l'

¥

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)?

&

51

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02.28)                                  V

51.02

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilonJa spitale

51.02.12

0

0

0

(I

Transferuri din bugetele locale pentru L finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul!

sănătății                                  :

51.02.28

0

0

0

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

Hi 1 IdHAIVJ U1J II1LUI

55.01

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

0

0

Programe PHARE și alte programe cu fjna

55.01.08

0

0

0

Programe ISPA                   :

55.01.09

0

0

0

Programe SAPARD               î

55.01.10

0

0

0

investiții ale agenților economici cu capita

55.01.12

0

0

0

Programe de dezvoltare              '■

55.01.13

0

0

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

0

Cheltuieli neeligibile ISPA              ;

55.01.28

0

0

0

Transferuri din bugetul local către L

55.01.42

0

0

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor

55,01.54

0

0

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN a

56

0

0

0

Programe din Fondul European de ii

56.01

0

0

0

Finanțarea națională                  f

56.01.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă ?

56.01.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                      h

56.01.03

0

0

0

Programe din Fondul Social European ;(FI

56.02

0

0

0

Finanțarea națională                   !’

56.02.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă l

56.02.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

0

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.

56.03

0

0

0

Finanțarea națională                   |

56.03.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                      j

56.03.03

0

0

0

Programe din Fondul European Agricol de

56.04

0

0

0

Finanțarea națională                   '

56.04.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă i

56.04.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                      !

56.04.03

0

0

0

rjoyrdine uni ruiiuui uujupt?dii punuu

56.05

0

0

0

Finanțarea națională                   :

56.05.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă ;

56.05.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                      ‘

56.05.03

0

0

0

Programe Instrumentul de Asistență K

56.07

0

0

0

Finanțarea națională                    i.‘

56.07.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă £

56.07.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                       ii

56.07.03

0

0

0

Programe Instrumentul European de ti

56.08

0

0

0

Finanțarea națională                   ți

56.08.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă ||

56.08.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                       1'.

56.08.03

0

0

0

“ TMLtrpiuyidUHj uuniunndiu inidnțdiu ut1 ț

56.15

0

0

0

Finanțarea națională                   ;

56.15.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă j

56.15.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                      :

56.15.03

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (c

56.16

0

0

0

Finanțarea națională                   ;

56.16.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă i

56.16.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile                      '

56.16.03

0

0

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 I;

56.17

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

0

0

ANE

HCLM NR.Cheltuieli neeligibile                     j

56.17.03

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere *

56.18

0

0

0

Finanțarea națională                   j

56.18.01

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă !

56.18.02

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75);

70

245000

245000

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71J

71

245000

245000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

71.01

245000

245000

0

Construcții                              >

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente și mijloace de tranșpc

71.01.02

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte activele

71.01.03

245000

245000

0

Alte active fixe                          v

71.01.30

0

0

0

Stocuri (cod 71.02.01)                  i:

71.02

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare      $

71.02.01

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixeî,

71.03

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)        ,

72.01

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților

72.01.01

0

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOL*

75

0

0

0

TLM11 WLU 1 UH 1 U III HIV II ri\LUUUl-l111 ni nrr.nnrH.Tr în «mu              1

84

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII <

85

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuper

85.01

0

0

0

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚA              (

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL / GEORGIANA GOSPODARU

ij h

anexa la

HCLMNR. ^6 ,

-

Anexa 2 a

CONTUL DE EXECUȚIE A B

UGETULUI IN

STITUȚIILOR

PUBLICE -Cheltuie

i

la data de...31.03.2021

Capitol ...65.02                                                                        LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

I1

Credite bugetare

Plăți efectuate

aprobate

trimestriale

la finele perioadei

cumulate

de raportare

A

? B |.

1

2

3

TOTAL CHELTUlELI(SECȚlUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

j: i

119109000

22345511

8244499

ȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

73431000

14643502

6888475

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+-

* 01

73431000

14647168

6892141

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.

10.01

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

0

0

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cu

10.01.10

0

0

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane c

10.01.12

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de k

10.01.15

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

Alte drepturi salariate I