Hotărârea nr. 81/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ”CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, ÎN CONTEXTUL COVID-19”

Mi

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului "Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului

Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19"

z Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data deX^.,03.2021,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5§&.<!UL/£03.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportuL.de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrat sub nr. ../£^03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile:

  • a) Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 -Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro,

  • b) Ordinului 1404/23.11.20202 pentru modificarea Ghidului Solicitantului -Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară 9 -Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, din cadrul Programulului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/2020,

  • c) Ordinului 1455/27.11.20202 pentru modificarea Ghidului Solicitantului -Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară 9 -Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, din cadrul Programulului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/2020,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă indicatorii și cheltuielile aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19", Cod SMIS 148271, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.3 Se va asigura achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Art.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5 Se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art.6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru, - împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONSTANȚA NR.

Anexa 1 la HCL


Anexa 1 „Indicatorii Proiectului”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19” sunt:

Perioada implementare proiect: 23 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

Durata implementare proiect: 11 luni

Indicatori economici:

Valoarea totala a investiției, din care:

14.578.935,74 lei inclusiv TVA

Cheltuieli eligibile - finanțare 100%

14.570.576,74 lei inclusiv TVA

Cheltuieli neeligibile

8.359,00 lei

Indicatori prestabiliți de realizare:

ID

Indicator de realizare imediată

Unitate de măsură

Valoare țintă

2S130

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Nr.

1

ID

Indicator de realizare imediată

Unitate de măsură

Valoare țintă

2S131

Unități medicale mobile

Nr.

1

Indicatori de rezultat:

ID

Indicator de rezultat POIM

Unitate de măsură

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

Indicatorul propus este unul calitativ:

  • • înainte de intervenția POIM: NU

  • • Ulterior intervenției POIM: DA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

CONSTANȚA