Hotărârea nr. 80/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de^ .03.2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. j&JDjy raportul secretarului general al municipiului Constanța, înregistrat sub nr. 6^/69        , avizul Comisiei de specialitate nr.

5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2021.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE L, Georgiana G^S^ ARU


CONSTANȚA

Nr.