Hotărârea nr. 8/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            .2021:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2563/ 07.01.2021 prezentat de consilierii locali: Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr.

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr. 6978A/18/22.12.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 198647/28.12.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit; d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2021-2022, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în mass-media locală și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, <- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


Georgianș\GO

Anexa 1 - la HCL nr.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat

Nr.' crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ROBOȚEL"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd. Mamaia, nr.197, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dragoslavelor nr.2a, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANȚA BILINGVA ROMANA-ITALIANA (PRE)

Constanța, str. Flamanda nr.58, cod 900600 tel:0720-521331; fax-;

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347

tel:0341-440058; fax: 0341-440058;

gradinitanr58ct@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “TOM

DEGEȚEL" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-439650

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AMICII"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Cap. Dobrila Eugeniu nr.14, cod 9005Q2 tel:0341-440016; fax:0341-440016;

grădiniță amicii@yahoo.com

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța1, al. Dealului nr.l, cod 900482

tel:0341-439654; fax:0341-439654; gopl4cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “NOROCEL" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Iasomiei nr.3, cod 900413

tel:0341-422221; fax:-; gradinital3cta@yahoo.com

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULLIVER" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-440048; fax:0341-440048; grgulliver@yahoo.com

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA

COPIILOR" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Pelicanului nr.2, cod 900138

tel: 0341-440049; fax:-; grlumeacopiilor@gmail.com

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA

POVEȘTILOR" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel:0341-440047; fax:0341-440047; gop47cta@gmail.com

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MUGUREL"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Fragilor nr.7, cod 900427

tel:0341-440043; fax:0341-440043; grmugurel cta@yahop.com

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Prelungirea Liliacului nr.l2, cod 900062 tel:0341-440033; fax:0341-440033; gradinita33cta@yahoo.com

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Progresului nr.7, cod 900070

Tel:0241-689632; fax:-; gopdumbravaminunatacta@yahoo.com

__ 7owss „

‘Nr.' crț

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”2 PITICI”

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Alba lulia nr.5, cod 900228

tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Alba lulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.48, cod 900123 tel:0341-427411; fax:-; gradinita42 cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Școlii nr.l, cod 900124 tel:0341-440022; fax: 0341-440022

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Labirint nr.52, cod 900271

tel:0341-427404; fax: 0341-427404; gop44 cta@yahoo.com

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.68, cod 900540

tel:0341-440045; fax:0341-440045; gradinitaop45@yahoo.com

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AZUR“

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Aluniș nr.2 bis, cod 900341 tel:0341-440046; fax:-; gradiazurct@gmail.com

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.101-103, cod 900096 tel:0341-440053; 0771-542456; fax:0341-440053 ;

gop53cta@yahoo.com

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos. Mangaliei nr.74, cod 900116 tel:0341-440057; fax:0341-440057; anamariaantonela@yahoo.com

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643 tel:0341-439648; fax:0341-439648; gradinita8cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Banu Mihalcea nr.181, cod 900532 tel:0341-422221

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mălinului nr.5, cod 900597 tel:0341-438242; fax: -; oficialgpp6@yahoo.com

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PERLUȚELE MĂRII“ CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Mihai Viteazu nr.56, cod 900682 tel:0341-439652; 0241-485009; fax:-;

gradinitaperlutelemarii@gmail.com

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “STELUȚELE MĂRII“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Corbului nr.2, cod 900287

tel:0341-440036; fax:0341-440036; grsteldemare@yahoo.ro

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Topolog nr.6, cod 900264 tel:0341-439651; fax:0341-439651;

drasoveangeorgetacta@yahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 “ANGHEL SALIGNY"

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064

tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070

tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 “AUREL VLAICU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138

tel:0341-427409; fax:0341-427409; scoala40@yahoo.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion lonescu Brad nr.6, cod 900153 tel:0341-440034; fax:0341-427403

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 “B.P. HAȘDEU“

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeunr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840;

scl2cta@yahoo.com

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 “CIPRIAN PORUMBESCU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539 tel:0341-405833; fax:0341-405833; sc3cpcta@yahoo.com

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR.CONSTĂNTIN

ANGELESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839; scllgen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372

tel:0341-405843; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “MICA

SIRENA" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str Constantinescu Paul nr.5, cod 900371 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@y ahoo. corn

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “DELFINII JUCĂUȘI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 “DAN BARBILIAN“

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665

tel:0341-405847; fax:0341-405847; sc28cta@yahoo.com

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE

CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494 tel:0341-405851; fax:0341-405851; sc38cta@gmail.com

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 “FERDINAND“

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853; fax:0341-405853;

scoala43ferdinand@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 “GHEORGHE

ȚIȚEICA“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849;

fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.l 1, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 “I.C.BRĂTIANU"

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227

[ tel:0341-439640; fax:0341-439640; sc22cta@yahoo.com

românia


L JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA
< CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 “ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 9Q0703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

școala ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 “ION MINULESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Meșterul Manole nr.18, cod 900023 tel:0341-427408; fax:0341-427408;

sc 17ionminulescu@y ahoo. com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ABRACADABRA" CONSTANȚA (PRE) Constanța, str.Meșterul Manole nr.18, cod 900023 tel: 0341-440055; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 “JEAN BART"

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. loan Ursu nr.5 la, cod 900057 tel:0341-427407; fax:0341-427407;

scgimnazialal 8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.37

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058

tel:0341-440037; fax:0341-427407;

scgimnazialal 8@yahoo.com

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 “MIHAI VITEAZUL"

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482

tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848;

sc29cta@yahoo.com

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 “MIHAIL KOICIU"

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339

tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635;

mihail koiciu@yahoo.com

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 “NICOLAE TONITZA"

CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel:0341-405852; fax:0341-405852; sc39cta@isjcta.ro

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853;

scl4cta@isjcta.ro

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 “MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 90011 ltel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoala 16.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “NĂSTUREL" CONSTANȚA (PRE) Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841;

secretariat@scoalal6.ro

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004

tel:0341-427405; fax:0341-427405; sc37cta@yahoo.com

43

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263 tel:0341-405838; fax:0341-405838; scoalanr8cta@yahoo.com

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 “NICOLAE TITULESCU“

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409

tel:0341-405836; fax: 0341-405836;

scoala6constanta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

coNSTAN^

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

45

ȘCOALA GIMNAZIĂLĂ NR. 7 “REMUS OPREANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Adamclisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303;

sc7cta@gmail.com

46

COLEGIUL COMERCIAL “CAROL1“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665

tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-

611800; secretariat@colegiulcarol.ro

47

COLEGIUL NAȚIONAL DE ĂRTE “REGINA MARIA“ CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.LăpușneanuNr.ll, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859;

cna.regina.maria@gmail.com

48

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIEMINESCU" CONSTANȚA (PRE;GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514;

cnmihai eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

49

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN"

CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726 tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801;

cnmbct@gmail.com

50

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CONSTANTIN BRĂTESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727 tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

51

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IO AN

CUZA” CONSTANȚA (LIC VOC)

Constanța, str .Dezrobirii nr.80, tel:0241-667045;fax: 0241-620978; smmmfn@smmmfh.ro sau cnmil.constanta@gmail.com

52

LICEUL DE MARINĂ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, șos. Mangaliei nr. 126, tel:0241-516620; fax:0241-516620;

secretariatmarina@yahoo.com

53

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC

TEO;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552

tel:0341-405808; fax:0341-405808; secretariat@ctenergetic.ro

54

LICEUL TEHNOLOGIC “PONTICA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.I.C.Brătianu nr.248, cod 900316

tel:0341-402205; fax: 0341-402206;

colegiultehnicpontica@yahoo.com

ROMÂNIA


l JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA

< CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

55

LICEUL TEHNOLOGIC “TOMIS“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652

teI:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810;

gstomis@isjcta.ro

56

LICEUL TEHNOLOGIC “C.A.ROSETTI“ CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123

tel:0341-405815; fax:0341-405814; liccarosetti@yahoo.com

GRĂDINIȚA "ROSETTI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123 tel:0341-405815; fax:0341-405814

57

LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE MIRON COSTIN“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137

tel:0341-427402; 0241-588759; fax:0241.588759;

liceu.tehnologic@yahoo.com

58

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS) Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138 tel:0241-516840; 0341-427401; fax:0341-427401;

liceulleonidaconstanta@gmail .corn

59

LICEUL ECONOMIC «VIRGIL MADGEARU" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS) Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406;

vmadgearu@yahoo.com

60

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PĂLADE“

CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Nicolae Iorganr.87, cod 900587 tel:0241-662698; 0341-405828; fax:0241-662698;

palade@isjcta.ro

61

LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE DUCA“ CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317 tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806;

gscff@isjcta.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN SORESCU“

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317 tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638;

sc20cta@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224

tel:0341-439641; fax:0341-439641;

sc3 lgen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320 tel:0341-440031; fax:0341-440031

62

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Al.Lapușneanu nr.15, cod 900196 tel:0341-405813; fax:0341-405813;

lictehtelecomcta@gmail.com

63

LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN N.ROMAN“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920; ioannroman@yahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

64

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “NICOLAE ROTARU“ CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2

tel:0341-405820; fax:0341-405821; licedfiz@yahoo.com

65

LICEUL TEORETIC “DECEBAL“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4

tel:Q341-405825; fax:0341-405825;

liceul_decebal_ct@y ahoo. corn

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE ȘTIUBEI“ CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0341-101480; tel:0341-405825;

dimitrie_stiubei@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “FLIPPER“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4

tel:0341-405825; fax:0341-405825

66

LICEUL TEORETIC “GEORGE CĂLINESCU“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)Constanța, str.CptD.Eugeniu nr.6, cod 900494 tel:0341-405818; 0241-642397; fax:0241-553588;

calinescu@rdsmail.ro

67

LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA“ CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al .Mărțișorului nr.3-5, cod 900102

tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-

589556; 0341-405830; liceul lucian.blaga@yahoo.com

68

LICEUL TEORETIC “OVIDIUS“ CONSTANȚA

(GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710

tel:0341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com

69

LICEUL TEORETIC “TRAlAN“ CONSTANȚA

(GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720

tel:0341-405827; fax:0241-614070; traianct@gmail.com

70

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Tomis nr.153

tel:0769-223112; fax:0341-170468;

dionisieexiguul@yahoo .com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANȚA

Constanța, str.Badea Cârtan nr.8, cod 900507 tel:0341-440051; fax:-; scaracota@yahoo.com

71

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.l CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172;

clubulscl@yahoo.com

72

PALATUL COPIILOR CONSTANȚA (CSS/CLUB ELEVI)

Constanța, str. Sovejanr.17

tel:0241-694427;0341-803566; fax:0241-694427;

palatulcopiilorcta@yahoo.com

73

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 'DELFINUL' CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;SP)

Constanța, str. Semănătorului nr.8, cod 900389 tel:0241-514123 sau 0241-514122 fax:0241-514122 scsplcta@yahoo.com


ROMÂNIA 0         _ _ _

! JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

74

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 'MARIA MONTESSORI' CONSTANȚA (PRI;GIM;SP)

Constanța, str.Nicu Mandai nr.15, cod 900227 tel:0241-691731; fax:0341-440473 scsp2cta@yahoo.com

75

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI A FORȚELOR NAVALE” AMIRAL ION MURGESCU” (POS)

Strada Derobirii nr.80, tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfii@smmmfii.ro

76

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANȚA (SUP)

Constanța, bd. Mamaia nr. 124, tel: 0241-606.407;

fax:0241-606.467; rectorat@univ-ovidius.ro

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII “OVIDIUS” CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. Mamaia, nr. 124, tel. 0241-606.424

Fax:-; colegiu@univ-ovidius.ro


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  GEORGIANA GOSPQDARU


cONSTANt>

Anexa 2 Ia HCL nr.

Rețeaua unităților de învățământ particular

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

1.

GRĂDINIȚA “LA NOUVELLE GENERATION" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Topraisar nr. 28, cod 900197

tel:0768660727; fax:-; nouvellegeneration97@yahoo.ro

2.

GRĂDINIȚA “TOM ȘI JfERRY JUNIOR“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Vânători nr.55, cod 900363

tel:0241-661910; fax:0241-661910; tomandjerryjunior@yahoo.com

3.

GRĂDINIȚA “ADIA KINDERGARDEN" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.L.Caragiale nr.106, cod 900224

tel:0726-444979; fax:-; monica.grecu@me.com

4.

GRĂDINIȚA “CĂSUȚA DIN PĂDURE“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Ursu nr.24, cod 900057

teI:0728-322403; 0241-684677; fax:-;

gradinitacasutadinpadure@gmail.com

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “COMENIUS"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Poporului nr.82, cod 900205 tel:0241-518981; gradinita.comenius@yahoo.com

6.

GRĂDINIȚA “GAMEX“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Răscoalei 1907 nr.40, cod 900675 tel:0241-690933; fax:-; officegamex@yahoo.com

7.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bl. Mamaia nr 284, cod 900552 .

tel:0726-770077; fax:-; rainbow_constanta@yahoo.com

8.

GRĂDINIȚA “MINI LONDON“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Vitezu nr.l 18, cod 900600 tel:0737-150816; 0241-485080; fax:-; info@minilondon.ro

9.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LITTLE KIDS“

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Străjerului nr.32, cod 900204

tel:0735-335727; fax:-; gradinitalittlekids@yahoo.com

10.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GREEN LAND"

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Pescăruș nr.55, cod 900534

tel:0724-316076; fax:-; belustela@yahoo.com

fT1; românia

JUDEȚUL CONSTANȚA BlLtlnî MUNICIPIUL CONSTANȚA RF* CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

11.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “KIȚY BIȚY“

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.C.Brătianu nr.146, cod 900224

tel:0722-246393; fax:-;office@kitybity.ro

12.

GRĂDINIȚA “HELLO TEDDY“ CONSTANȚĂ (PRE)

Constanța, str.LL.Caragiale nr.45, cod 900160 tel:0341-ll 1201; fax:-; brilianttop@yahoo.com

13.

GRĂDINIȚA “SANTA MĂRIA DEL MAR“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion Rațiu nr.27, cod

14.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ISPIRESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, al. Universității nr.40, cod 900470

tel:0241-520211; 0726-684738; fax:0241-520211;

secretariat@scoalapetreispirescu.ro

15.

ȘCOALA PRIMARĂ “SCHOOL OF LONDON“ CONSTANȚĂ (PRI)

Constanța, str. Eroilor nr., cod tel:0241-485080; 0737-150816; fax:-;

16.

ȘCOALA PRIMARĂ “NOUA GENERAȚIE" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Viceamiral I.Murgescu nr.33, cod 900540

tel:0241-510531;0744-345559; fax:-; scoalanouageneratie@gmail.com

17.

ȘCOALA “SF.MARTIRI BRÂNCOVENI“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900111

tel:0241-699149; 0726-309556; fax:0341-813235;

scoala_brancoveneasca@yahoo.com

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SPECTRUM“ CONSTANȚA

(PRI;GIM)

Constanța, bd. Al. Lapușneanu nr.101, cod 900396

tel:0241-693262; 0341-711400; 0765-527702; fax:0341-711400;

info@constanta.spectrum.ro

19.

ȘCOALA PRIMARĂ “COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Docherilor nr.22, cod 900628

tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

GRĂDINIȚA 'COLIBRI'

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Docherilor nr.22 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

20.

ȘCOALA PRIMARĂ “CHAMPIONS FOR LIFE“ CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Alexandru Alexandridi nr.16, cod 900367

tel:0241-511500; fax:-; danielfodorean@gmail.com

ROMÂNIA

“    “ JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WILHELM MOLDOVAN“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Eliberării nr.lA, cod 900292 tel:0744-848894; 0743-094656; fax: 0341-818427;

scoalawmoldovan@yahoo.com

22.

LICEUL TEORETIC “EDUCAȚIONAL CENTER" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, aleea Capidava nr.3, cod 900456

tel: 0241-647745; 0724-881881; fax:0241-613400;

office@cambridgeconstanta.ro

23.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ

CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900647

tel:0241-665083; 0241-545627; 0757-017.313;fax:0241-545627;

info@ichc.ro

24.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.148, cod 900642 tel:0241-638046; 0722-706525; fax: 0241-638046;

ucecomconstanta@yahoo.com

25.

LICEUL TEHNOLOGIC “CONCORD" CONSTANȚA (LIC;LIC

TEO;LIC TEH)

Constanța, str. Nicolae lorga nr.4, cod 900622

tel:0241-554020; 0762-353977; fax:0241-554020;

liceulconcord@yahoo.com

26.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “DR.I.CANTACUZINO“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0723-3 87869; fax:-; sf.theodora@hotmail.com

27.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Unirii nr.33-34, cod 900409

tel:0341-803338; 0743-144336; fax:-;henricoanda.constanta@yahoo.ro

28.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HIPOCRATE" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Cișmelei nr.l6, cod 900493

tel:0241-518467; fax: 0241-518467; drmedrogo@yahoo.com

29.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “SF.THEODOR“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Bratianu nr.246, cod 900316

tel:0241-636192; 0746-055434; fax:0241-636192;

sf.theodor@yahoo.com

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIA” CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Caraiman nr.38, cod 900137

Tel: 0757433398; scoalaanastasia@gmail.com

CONSTAWT^

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

31.

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr. 172-174, cod 900247 tel:0760-663938; 0341-170005; fax:-; scoala_fegcta@yahoo.com

32.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “PRO SCIENTIA" CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900652

tel:0724-794566; fax:-; proscientia@gmail.com

33.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FORTUNA" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. N.Iorga nr.4, cod 900622

tel:0241-554020; fax:-; scoalafortuna@yahoo.com

34.

GRĂDINIȚA ”MICKEY AND MINNIE” CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. loan Borcea nr 50, tel: 0726-197970; fax-;

mickeyandminnie62@yahoo.com

35.

LICEUL "EDUCAȚIA VIITORULUI” (LIC)

Constanța, str.Petru Vulcan 100, tel: 0729-525658; fax-; educatiaviitorului@gmail.com

36.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “HELLO TEDDY ONE” (PRE)

Constanța, str. Bucovinei nr. 2F; tel: 0728648760;

helloteddyl@yahoo.com

37.

GRĂDINIȚA "PRIMĂVERII” CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Făgetului nr. 144; tel: 0729940963; fax:-; office@gradinitaprimaverii.ro

38.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BABY GENIUS”

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Frunzelor nr. 44; tel: 0722466200

39.

GRĂDINIȚA ”THE LITTLE BUMBLEBEES” CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I. L. Caragiale nr. 45, tel: 0747245355

40.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CIP ȘI DELI”

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Rațiu nr. 119A ; tel: 0723136593