Hotărârea nr. 79/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2021

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021

Jonsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ' 0^02/________;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.                      ;

Văzând raportul nr.                            Direcției generale de asistență

socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) al Anexei nr. 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiiiului General al Municipiului București emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) iit. b), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezente hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru. — î potriyă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție . Ăt consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL  GEORGIANA GOSR0DARU

Constanța             n

Nr.Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021

Având în vedere:

 • 1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea consiliului local al municipiului Constanța nr. 230/2018, respectiv următoarele obiective strategice:

 • a) consolidarea și extinderea capacității locale de dezvoltare socială;

 • b) dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Constanța;

 • c) creșterea accesului și participării la educație și învățare pe tot parcursul vieții, a copiilor și adulților din grupuri vulnerabile.

 • 2. Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015;

 • 3. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014;

 • 4. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020, aprobate prin H.G. nr. 383/2015;

 • 5. Procesul verbal încheiat în data de 09.03.2021 în urma consultării furnizorilor publici și privați în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Constanța cuprinde:

Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local:

  Nr.

  crt.

  Furnizor de servicii sociale

  Denumire serviciului social

  Cod serviciu social

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente pentru anul 2021

  Buget local (lei)

  Buget județean (lei)

  Buget de stat (lei)

  Contribuții persoane beneficiare (lei)

  Alte surse

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Cantina de ajutor social Constanța

  8899 CPDH-I

  400

  76.25%

  4.299.000

  -

  -

  6000

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  2.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Căminul pentru persoane vârstnice Constanța

  8730 CR-V-I

  298

  86%

  12.488.000

  -

  -

  3.500.000

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  3.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Direcția Administrare

  Creșe

  8891 CZ-C-I

  455

  97 %

  18.733.000

  -

  -

  308.000

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  4.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Serviciul social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia"

  8790 CR-VD-III

  6

  33%

  -

  -

  -

  -

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  5.

  Direcția Generală de Asistență Sociala

  Serviciul social „Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofieia"

  8790 CR-PFA-II

  501

  50%

  -

  -

  -

  -

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate/dezvoltate

  Nr. crt.

  Denumire furnizor- serviciu social propus

  Cod serviciu social

  Categorie beneficiari

  Capacitate necesară

  Capacitate clădire/ spațiu necesar -mp-

  Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal gospodărie, întreținere-repa rații deservire)

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

  Justificare

  Nr. benef. /zi

  Nr. locuri (în paturi)

  Buget local (lei)

  Buget județ ean (lei)

  Buget de stat (lei)

  Contrib uții persoa ne benefici are (lei)

  Alte surse (UE, etc.)

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială -Compartiment de îngrijire la domiciliu

  8810ID-1

  Persoane vârstnice

  -

  30 mp

  • - 1 asistent social;

  • - 2 asistenți medicali;

  • - 47 îngrijitori la domiciliu

  417.589,26

  -

  -

  -

  2.366.339,15

  -nevoie identificată; -conform strategiei locale.

  2.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Centru de zi pentru integrare/ reintegrare socială

  8899CZ-PFA-II

  Persoane fără adăpost

  50

  -

  372,6 mp

  -psiholog;

  -șef centru;

  -asistent social;

  -asistent medical.

  338.653

  -

  -

  -

  Donații, sponsorizări

  -nevoie identificată;

  -conform strategiei locale.

  3.

  Direcția Generală de Asistență Socială -Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia -Adăpost de noapte

  8790CR-PFA-II

  Persoane fără adăpost

  50

  50

  372,6 mp

  • -3 muncitori necalificați (supraveghetori noapte);

  • -3 îngrijitoare.

  299.342

  -

  -

  -

  Donații, sponsorizări

  -nevoie identificată;

  -conform strategiei locale.

  4.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Direcția administrare creșe (Creșă Palazu Mare)

  8891 CZ-C-I

  Ante -preșcolari

  30

  30

  245 mp

  -

  610.000

  -

  -

  -

  -

  -nevoie identificata;

  -conform strategiei locale.

  5.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Direcția administrare creșe (Creșa nr. 6)

  8891 CZ-C-I

  Ante -preșcolari

  210

  210

  1800 mp

  -

  1.068.000

  -

  -

  -

  -

  -nevoie identificată;

  -conform strategiei locale.

  6.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Direcța administrare creșe (mansardare creșe nr. 1, 2 și 5)

  8891 CZ-C-I

  Ante -preșcolari

  105

  105

  1660 mp

  -

  1.191.670

  -

  6.191.063

  -

  -

  -nevoie identificată;

  -conform strategiei locale.

  Total

  3.925.254, 26

  6.191.063

  -

  2.366.339,15

 • C. Protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat și contracte de parteneriat încheiate de D.G.A.S. Constanța cu următoarele instituții și asociații:

  Nr.crt.

  Partener

  Scopul

  1.

  Crucea Roșie Română Filiala Constanța

  Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  2.

  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța

  Furnizarea de informații în format electronic - beneficiari ajutor de șomaj.

  3.

  Grădinița cu program normal „Zubeyde Hanim"

  • 1. Derularea de activități artistico-plastice;

  • 2. Derularea de spectacole;

  • 3. Furnizarea de pachete de donații.

  4.

  Școala postliceală „Dr. I. Cantacuzino" Fundația „St. Theodora" Filiala Constanța

  Reglementarea activității de practica a elevilor în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

  5.

  Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor

  Desfășurarea de acțiuni voluntare în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

  6.

  Penitenciarul Constanța - Poarta Albă

  Promovarea și conștientizarea nevoii de comunicare și acceptare a tuturor păturilor sociale indiferent de vârstă sau gen.

  7.

  Asociația Centrul de formare, informare și incluziune al romilor Constanța

  Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  8.

  Fundația Tuna

  Derularea campaniei „Un Paște mai bun".

  9.

  Asociația Partida Romilor Pro Europa

  Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  10.

  SC Tilia Farm SRL

  Monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor din Căminul pentru persoane vârstnice.

  11.

  Fundația de Dezvoltare Locală și

  Regională Filiala Regională Sud Est

  Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  12.

  Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța

  Derularea programului de cooperare interinstituțională „Bunicii și Nepoții".

  13.

  Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu" Constanța

  • 1. Derularea practicii de specialitate a elevilor de la specializarea educator-puericultor;

  • 2. Furnizarea unui profesor metodist care să deruleze activități specifice specializării educator-puericultor.

  14.

  Primăria orașului Cernavodă - Direcția de asistență socială

  Colaborarea în vederea implementării Planului de urgență în cazul retragerii licenței de funcționare a serviciului social „Cămin pentru persoane vârstnice Cernavodă".

  15.

  Grădinița P.P. „AMICII"

  • 1. Organizarea unor activități cu caracter formativ și de voluntariat/caritabil;

  • 2. Derularea de activități de întrajutorare a persoanelor vârstnice.

  16.

  MINI FARM SRL

  Monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor din cluburile de pensionari Constanța.

  17.

  Liceul Tehnologic loan N. Roman Constanța

  Oferirea de fructe și legume proaspete beneficiarilor de servicii sociale de la Căminul pentru persoane vârstnice.

  18.

  Liceul Teoretic Internațional de Informatică

  Organizarea unor acțiuni caritabile și de organizare a unor acțiuni de educație prin voluntariatul elevilor și al cadrelor didactice.

  19.

  Asociația Youth Vision

  Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  20.

  Școala primară Colibri

  Vizita copiilor de la grădinița Colibri cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.

  21.

  Colegiul Național „Mihai Eminescu"

  • 1. Acțiuni de socializare cu persoanele vârstnice din azil;

  • 2. Activități educative.

  22.

  Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  23.

  Organizația Salvați Copiii

  Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  24.

  Fundația Health Action Overseas

  Realizarea obiectivului proiectului „Labour market Employment for young Adults with a Disability-LEAD ref. Proiect 2017-1-455 finanțat de EEA & Norway Grants, respectiv dezvoltarea si îmbunătățirea măsurilor optime în procesul de ocupare a tinerilor cu dizabîlîtăți cu vârste între 15 și 29 de ani în vederea creșterii accesului acestora pe piața forței de muncă.

  25.

  LIDL Discount SRL

  Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate.

  26.

  Constanța Shopping City S.R.L.

  Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate.

  27.

  Liceul Tehnologic loan. N. Roman Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare prin oferirea de fructe și legume proaspete beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice, precum și organizarea de activități cultural-artistice pentru aceștia.

  28.

  Școala gimnazială nr.5 „Nicolae lorga" pentru structura Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare prin oferirea de fructe și legume proaspete beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice, precum și organizarea de activități cultural-artistice pentru aceștia.

  29.

  Școala Gimnazială nr. 16 „Marin lonescu Dobrogianu" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare.

  30.

  Grădinița cu program prelungit „Mugurel" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare.

  31.

  Școala gimnazială nr.8 Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare.

  32.

  Grădinița cu program prelungit „Căsuța de turtă dulce" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare.

  33.

  Colegiul național „Mircea cel Bătrân" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare prin donarea de fructe și legume.

  34.

  Școala gimnazială nr.18 Jean Bart Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare.

  35.

  Grădinița cu program prelungit nr. 45 Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare prin oferirea de fructe și legume proaspete beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice, precum și organizarea de activități cultural-artistice pentru aceștia.

  36.

  Grădinița cu program prelungit „Lumea Florilor" Năvodari

  Desfășurarea de acțiuni voluntare.

  37.

  Arhiepiscopia Tomisului

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  38.

  Protoieria II Constanța

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  39.

  Fundația „Project Romanian Rescue"

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

  40.

  Organizația Salvați Copiii, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția      Copilului      Constanța,

  Inspectoratul     Școlar     Județean

  Constanța, Școala gimnazială nr.31 Constanța și Medic / Cabinet medical Dr. Grădinaru Georgeta Simona

  Stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării Proiectului „Și eu vreau la școală", POCU 105136, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

  41.

  Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța

  Schimbul de informații în formă dematerializată.

  42.

  Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

  Schimbul de informații în vederea determinării corecte a situației fiscale a solicitanților de ajutoare sociale.

  Constanța

  43.

  Casa Județeană de Pensii Constanța

  Furnizarea de informații în format electronic.

  44.

  SC ECO BIO MAGIC S.R.L.

  Colectarea din depozitul instituției a deșeurilor textile donate de locuitorii orașului Constanța prin intermediul a cinci containere speciale amenajate în zona marilor centre comerciale în baza programului social „Să ajutăm împreună".

  45.

  Asociația Partida Romilor Pro Europa

  Soluționarea problemelor socio-sanitare în care se află comunitățile vulnerabile de romi, rezidente în municipiul Constanța.

  46.

  SC ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L

  Prepararea și livrarea hranei pentru beneficiarii Centrului de găzduire pentru victimele violenței domestice Sfânta Sofia și Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia.

  47.

  Asociația „Harul Nesfârșit"

  Derularea de programe și acțiuni comune care să contribuie la facilitarea reintegrării sociale si profesionale a mamelor aflate în dificultate cu copii nou-născuți sau gravide în ultimul trimestru de sarcină.

  48.

  Școala Postliceală „Henri Coandă" Constanța

  Promovarea accesului la informație și dezvoltarea de activități și proiecte comune.

  49.

  SC Aqua-Med Consulting SRL

  Colaborarea în vederea rezolvării cazurilor sociale care pot să apară în activitatea SC Aqua-Med Consulting SRL.

  50.

  D.G.A.S.P.C./Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei"/ I.P.J. Constanța/ Direcția publică Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța -Serviciul de Evidență a Persoanelor

  Implementarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare.

  51.

  Primăria orașului Cernavodă - Direcția de asistență socială

  Colaborarea între cei doi furnizori de servicii sociale în vederea implementării Planului de urgență în cazul retragerii licenței de funcționare/desființare a serviciului social „Cămin pentru persoane vârstnice Constanța".

De asemenea, pentru anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială își propune alocarea sumei de 100.000 lei Asociației Județeană Constanța a Sportului pentru Persoanele cu Handicap în vederea asigurării condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/20016 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Legii nr. 69/2000 a educației și sportului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului strategic nr. 2 din Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea consiliului local al municipiului Constanța nr. 230/2018, și anume: dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Constanța.

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

 • 1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:

 • a) Centre rezidențiale medico-sociale - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, 8710 CRMS-I;

 • b) Centre rezidențiale de îngrijiri paliative - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, 8710 CRMS-II;

 • c) Centre rezidențiale de tip comuinitate terapeutică - Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice, 8720 CR-AD-II;

 • d) Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.; 8790CR-C-I;

 • e) Adăposturi de noapte pentru copiii străzii - Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială, 8790CR-C-III;

 • f) Centre de îngrijire și asistență-pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-I;

 • g) Centre de integrare prin terapie ocupațîonală - pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-III;

 • h) Centre de tip respiro/centre de criză - pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-VI;

 • i) Centre multifuncționale - pentru tinerii în dificultate, 8790CRT-I;

 • j) Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, 8790CR-VTP-I;

 • k) Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, 8790CR-VTP-II;

 • I) Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități! prin echipa mobilă - Servicii de îngrijire la domiciliu, 8810ID-III;

 • m) Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții, 8891CZ-C-II;

 • n) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții, 8891CZ-C-III;

 • o) Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții, 8891CZ-C-VI;

 • p) Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii-Centre de zi pentru familie și copii, 8899CZ-F-I;

 • q) Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 8899CZ-VD-L

 • 2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții:

  Nr. crt.

  Unități de asistență socială

  Cod serviciu social

  Categorii de cheltuieli eligibile

  1

  Centre rezidențiale medico-sociale -Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

  8710 CRMS-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  2

  Centre rezidențiale de îngrijiri paliative -Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

  8710 CRMS-II

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  3

  Centre rezidențiale de              tip

  comunitate terapeutică - Centre rezidențiale de recuperare/ reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice

  8720 CR-AD-II

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  4

  Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc

  8790CR-C-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  5

  Adăposturi de noapte pentru copiii străzii - Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

  8790CR-C-III

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  6

  Centre de îngrijire și asistență-pentru persoanele adulte cu dizabilități

  8790 CR-D-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  7

  Centre de integrare prin terapie ocupațională - pentru persoanele adulte cu dizabilități

  8790 CR-D-III

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  2.cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  3.cheltuieii de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  8.

  Centre de tip respiro/centre de criză-pentru persoanele adulte cu dizabilități

  8790 CR-D-VI

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  Z.cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  3.cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  9.

  Centre multifuncționale - pentru tinerii în dificultate

  8790CRT-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  Z.cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  3.cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  10.

  Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

  8790CR-VTP-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  11.

  Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

  8790CR-VTP-II

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  12.

  Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilității prin echipa mobilă-Servicii de îngrijire la domiciliu

  8810ID-III

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  2.cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  3.cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  13.

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți -Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

  8891CZ-C-II

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  Z.cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  3.cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  14.

  Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

  8891CZ-C-III

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3 .cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  15.

  Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă -Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

  8891CZ-C-VI

  • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3 .cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  16.

  Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii-Centre de zi pentru familie și copii

  8899CZ-F-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3 .cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  17.

  Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

  8899CZ-VD-I

  l.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  2.cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  3. Bugetul estimat al prog

  ramului de subvenționare pentru anul 2021:

  Nr. crt.

  Unități de asistență socială

  Cod serviciu social

  Categorii de cheltuieli eligibile

  Cuantum subvenție

  Total lunar

  Total anual

  1.

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

  8891CZ-C-II

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  175 lei / beneficiar

  2975 lei

  29.750 lei

  2.

  Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc

  8790CR-C-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  250/ beneficiar

  1250 lei

  12.500 lei

  TOTAL

  42.250 lei

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 1. Pentru anul 2021, Direcția Generală de Asistență Socială își propune publicarea și actualizarea periodică a informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet, cu privire la:

 • a) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Constanța pentru anul 2021;

 • b) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • c) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: (i) lista furnizorilor de servicii sociale din municipiu Constanța și a serviciilor sociale acordate de aceștia.

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere; informare privind legislația în domeniu; informare privind serviciile sociale existente în municipiul Constanța, adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția Generală de Asistență Socială Constanța sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

 • a) informare și conștientizare asupra fenomenului violenței în familie și a formelor de manifestare a violenței domestice și nu numai;

 • b) identificarea și evaluarea situațiilor de violență domestică și derularea activităților de informare, consiliere primară și îndrumare către servicii specializate;

 • c) activități de prevenire și intervenție în echipe multidisciplinare pentru sprijinirea mamelor minore, prin activități de educare și planificare familială, activități de sprijin la domiciliu a mamelor minore, prin intervenții multidisciplinare psiho-socîo-medicale și activități de consiliere, educație parentală și sprijin pentru familia extinsă a beneficiarelor - mame minore;

 • d) sprijinirea într-o manieră complexă a grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de servicii sociale integrate, incluzând activități de informare, îndrumare și consiliere în vederea rezolvării problemelor locative ce generează marginalizare socială.

 • 4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direcției Generale de Asistență Socială:

 • a) realizarea unui program ce include o serie de campanii anuale de informare și conștientizare în comunitate, incluzând aspecte precum nediscriminarea, egalitatea de șanse, participarea activă, incluziunea socială, etc.;

 • b) actualizarea informațiilor pe site-ul instituției în vederea asigurării transparenței și vizibilității activităților, a categoriilor de servicii și beneficii sociale acordate, diverse mesaje de interes public, etc.;

 • c) crearea unor parteneriate strategice active și sustenabile, inclusiv prin implicarea voluntarilor și demararea unor campanii de informare/conștientizare integrate la nivel local;

 • d) realizarea unei hărți a serviciilor sociale a municipiului Constanța - ghid de acces la servicii sociale de calitate furnizate în parteneriat.

 • 5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

 • 6. Activități de informare și consiliere realizate prin Serviciul de asistență medicală comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

 • -identificarea în cadrul comunității a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

 • -furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social.

 • 7. Mesaje de interes public transmise prin presă:

 • a) comunicate de presă/anunțuri referitoare la demararea programului social RESPECT pentru anul 2021, actualizări permanente;

 • b) comunicate de presă/anunțuri referitoare la acordarea de facilități la transportul public de călători pentru anul 2021, actualizări permanente;

 • c) comunicate de presă/anunțuri referitoare la acordarea subvențiilor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022, actualizări permanente;

 • d) comunicate de presă/anunțuri referitoare la diversele acțiuni întreprinse de instituție (acordarea rechizitelor școlarilor și preșcolarilor din municipiul Constanța la începutului fiecărui an școlar, cadouri anuale prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța, diverse manifestări festive pentru persoane vârstnice din municipiului Constanța, etc.).

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

 • 1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:

 • a) cursuri de perfecționare: _______________________________________________________________________

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Personalul de specialitate

  170

  265.000

b) sesiuni de instruire pentru personalul care lucrează în serviciile sociale, conform cerințelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu:      _________________________________________________________________________________________

Nr. de persoane

Buget estimat

Căminul pentru persoane vârstnice

91

0 lei

Cantina de ajutor social Constanța

9

0 lei

 • c) sesiuni de instruire pentru voluntari, prin aparatul propriu:

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Voluntari

  20

  0 lei

 • d) organizarea de întâlniri de tip peer-review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:

  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Propuneri legislative privind asistența socială

  0

  0

  PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
1

Având în vedere situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, precum și recomandările autorităților cu atribuții în domeniu, capacitatea Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofieia, este redusă la 25 de locuri. în prezent toate cele 25 de locuri sunt ocupate, rezultând astfel un grad de ocupare de 100%.