Hotărârea nr. 78/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ORELOR DE MUNCĂ BENEFICIARILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT


HOTĂRÂRE

privind aprobarea pianului de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _ . ;

Luând in dezbatere.:

 • - referatul de aprobare înregistrat sub nrSîZJlS/ZâfJSi^î^al domnului primar Vergii Chițac ;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialiate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

"                                            servicii publice înregistrat sub

Având în vedere dispozițiile art.6 alin. (2) și alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), i), j) și s) cât și ale art.196.alin 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

ART.l - Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - începând cu data aprobării prezentei, H.C.L.nr. 117/2020 își încetează aplicabilitatea.

ART.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției generale de asistență socială Constanța, Direcției gestionare servicii publice în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Rrezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

X ** pentru.            împotrivă. abțineri,

La data adoptării sunt în funcție .consilieri din 27 membri .


CONTRASEMNEAZĂ Secretar General,  GEORGIANA GOSR0DARUAnexă la H.C.L.nr

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021.

Nr Crt

Denumirea activității

U.M.

Locația

Luna în care se execută

Frecvența lunară

1

Tăierea vegetaței arbustive

Buc

 • - taluz Poarta 1 - Poarta 6 ;

 • - taluz str. Roterdam ; -

 • - Strada Badea Cârțan - intre blocurile Kll - K 16

 • - Aleea Lotca

 • - Stadion rugby Badea Cârțan

 • - Șoseaua Mangaliei în spatele magazinului Lidl;

 • - Cartier Compozitori (zone aparținând domeniului public)

 • - Soveja / Stefăniță Vodă în spatele cartierului Henri Coandă ;

 • - Cartier Coicu ;

 • - Strada Bravilor nr.6, bl TI;

 • - Prelungirea Andromeda;

 • - Aleea Garofitei nr,4/ Bl L80, L78A, L 79A

 • - Aleea Albăstrelelor / strada Tunelului / strada Corăbiei ;

 • - Strada Dimitrie Oniciu/ strada Putna / strada Telejan;

 • - Strada Breaza/ strada Horia Alexandrescu/ strada Otopeni ;

 • - Taluz perimetru strada Victor Babeș/ Ederei/ strada Gavriil Muzicescu/ strada Otopeni;

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie

August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

X 1 lună

 • - Strada Baba Novac / strada Dionisie cel Mic;

 • - Parc Tăbăcărie

2

Curățat teren de frunze și crengi (greblat)

100 mp

 • - Taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • - Cartier Henry Coandă ;

 • - Cartier Baba Novac ;

 • - Bdul Mamaia (intre Lake View și Petrom)

 • - Parc Tăbăcărie

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

X 1 lună

3

Colectat, încărcat și transport resturi vegetale la marginea zonei de lucru (cu saci roabe și prelate)

To

 • - Taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • - Cartier Henry Coandă

 • - Cartier Baba Novac

 • - Parc Tăbăcărie

Lunar

Ori de cate ori este nevoie

4

Scos frunze uscate din gard viu, borduri , chenare și alte forme arbustive

ml

 • - Intrare în Stațiunea Mamaia dinspre Năvodari

 • - perimetrul creșe/grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

 • - Parc Tăbăcărie

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

XI lună

5

Degajat teren de corpuri străine (pietre, crengi, alte deșeuri grosiere)

100 mp

 • - Intrare în stațiunea Mamaia dinspre Năvodari

 • - perimetrul creșe/ grădinițe grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

 • - intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna,Năvodari, Valul lui Traian

 • - bdul Mamaia (între Lake View și Petrom)

 • - Parc Tăbăcărie

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie

Martie Aprilie

Ori de câte ori este nevoie

6

Salubrizat suprafețe

100 mp

 • - Intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Valul lui Traian.

 • - Stadion rugby Badea Cârțan

 • - Șoseaua Mangaliei în spatele magazinului Lidl;

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai

-

 • - Cartier Compozitori (zone aparținând domeniului public)

 • - Soveja / Stefăniță Vodă în spatele cartierului Henri Coandă ;

 • - Cartier Coicu ;

 • - Strada Bravilor nr.6, bl TI;

 • - Prelungirea Andromeda;

 • - Aleea Garofitei nr,4, Bl L80, L78A, L 79A

 • - Aleea Albăstrelelor / strada Tunelului / strada Corăbiei ;

 • - Strada Dimitrie Oniciu/ strada Putna / strada Telejan;

 • - Strada Breaza/ strada Horia Alexandrescu/ strada Otopeni ;

 • - Tăi uz perimetru strada Victor Babeș/ Ederei/ strada Gavriil Muzicescu/ strada Otopeni;

 • - Strada Baba Novac / strada Dionisie cel Mic;

 • - Parc Tăbăcărie

Iunie Iulie

August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

8-10 ori/lună

7

Măturat manual suprafețe

100 mp

 • - Acces grădinițe / creșe; grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

 • - acces spital/ policlinică grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

 • - Parc Tăbăcărie

Lunar

8 -10 ori/ lună

8

Curățat manual vegetație ierboasă cu sapa

 • - Mamaia Nord

 • - Cartier Baba Novac ;

 • - Cartier Heri Coandă ;

 • - Bdul Mamaia (între Lake View și Petrom)

 • - Parc Tăbăcărie.

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

XI lună

10

Curățarea rigolelor și a șanțurilor de colectare a apei

- Taluz Poarta 1 - Poarta 6; - Taluz str. Roterdam

Aprilie -noiembrie

Când este cazul

pluviale

11

Curățarea suprafețelor pavelate de buruieni

100 mp

 • - Intersecție Dacia ;

 • - Intersecție I. Rațiu Bd Tomîs - cap linie 100.

Aprilie -noiembrie

Când este cazul

12

îndepărtarea nisipului adus de vânt în stațiunea Mamaia

Mc

 • - Promenada laki;

 • - Promenada Golden Tulip ;

 • - Piațetă Perla.

Aprilie - mai

Când este cazul

13

Manipularea masei lemnoase care se distribuie persoanelor care beneficiază de ajutor de încălzire cu lemne

To

- Din depozitul de lemne, strada Vârful cu Dor.

Noiembrie ; Decembrie; Ianuarie;

Februarie ; Martie ; Aprilie

Când este cazul

14

Tutorarea arborilor în plantațiile tinere

Buc

 • - Direct la plantare și respectiv în toate plantațiile executate în urmă cu 1 - 7 ani la care arborii necesită tutorare.

 • - Parc Tăbăcărie.

Ianuarie -decembrie

Când este cazul

Locațiile prevăzute în anexă pot fi suplimentate și cu alte zone aparținând domeniului public al municipiului Constanța în funcție de necesități;

Frecvențele lunare prevăzute în anexă pot fi mărite, în funcție de necesități.


CONTRASEMNEAZĂ