Hotărârea nr. 76/2021

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND VALABILITATEA HCL NR. 128/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, STR. SIRETULUI NR. 26-28, INVESTITOR ITOAFĂ FLORIAN

HOTĂRÂREpentru aprobarea prelungirii valabilității HCL nr, 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință, str. Șiretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian

Consiliul iocai al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 26. 02    2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 46448/09.03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 55185/22.03.2021;

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de domnul Itoafă Florian, înregistrată sub nr. 41999/02.03.2021, în calitate de investitor;

Având în vedere prevederile art. 2 din HCL nr. 128/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a HCL nr. 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință, str. Șiretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian, până la data de 28.03.2023.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Itoafă Florian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației hotărârea va fi comunicată de către Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

XX pentru, împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membri.

CONST

NR. 4CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Gospodarii Gepi'giana