Hotărârea nr. 75/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA STR. CRIȘULUI

HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crișului

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2h .12% . 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 14553/25.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 53900/19.03.2021.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) și (2) al OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei Direcției patrimoniu și cadastru nr. 9650/19.01.2021;

Având în vedere HCL nr. 36/2011 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - lotizare teren în vederea construirii de locuințe, zona Aurel Vlaicu, str. Crișului nr. 12, parcela A 656/8, sola 70, teren în suprafață de 13.225 mp, proprietate Rotaru Neculale;

Cunoscând prevederile HCL nr. 24/2010 privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona PUZ Aurel Vlaicu, str. Crișului;

Văzând adresa Direcției urbanism nr. 15231/26.01.2021 transmisă Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța, înregistrată sub nr. 2405/27.01.2021, precum și avizul emis de Comisia de atribuire de denumiri a județului Constanța sub nr. 4/19.03.2021 înregistrat sub nr. 57665/25.03.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crișului, aprobate prin HCL nr. 36/2011, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - "intrarea Rodnei"

  • - "intrarea Pădurea Craiului"

  • - "intrarea Codru".

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța, Direcției generale poliția locală hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Pre^epta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE
ARUcoWSTAA/r^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr.
DARU