Hotărârea nr. 74/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI MIXTE PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA 2021-2031

i t®s » România

JUDEȚUL CONSTANTA

IțlWjnr-MUNraPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sanatate a municipiului Constanta 2021-2031

_ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 02 . .2021:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.53^6"prezentat de consilierii locali: Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin Avatavului, Câmpeanu Adriana-Teodora, Ateș Casimciali, Daniel Tatu, lonuț Rusu, Teodor Popa, Alexandru Nazaru si Cristian Omocea, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr.

Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, republicată;

în temeiul prevederilor art. 127 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sanatate a municipiului Constanta 2021-2031, după cum urmeaza: - consilier local - consilier local - consilier local

 • - un reprezentant al Consiliului Județean Constanța,

 • - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială,

 • - un reprezentant al Direcției Generale de Protecția Copilului,

 • - un reprezentant al Universității Ovidius Constanța- Facultatea de Medicină,

 • - un reprezentant al Spitalui Clinic de Boli Infecțioase,

 • - un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică ,

 • - un reprezentant al Casei Județeane de Asigurări de Sănătate

 • - 3 membri din aparatul de specialitate al primarului;

 • (2) Persoanele din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta vor fi desemnate prin dispoziție a primarului.

 • (3) Comisia nominalizată la alin.l își va desemna președintele și secretarul în prima ședință de lucru, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de ședință.

 • (4) Membrii comisiei nominalizați din prezenta hotărâre vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.2, Obiectivele comisiei nominalizată la art.l din prezenta hotărâre vor consta în:

 • • colaborarea cu aparatul de specialitate al Primarului precum si cu experti în vederea colectării datelor, propunerilor și recomandărilor tematice necesare procesului de planificare strategică;

 • • organizarea de dezbateri publice privind sănătatea la nivelul municipiului Constanța;

 • • întocmirea rapoartelor de analiză cu propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei și înaintarea acestora consiliului local în conformitate cu obiectivele comisiei;

 • • elaborarea strategiei de sanatate a municipiului Constanta 2021-2031 și prezentatea acesteia consiliului iocal al municipiului Constanta spre dezbatere si aprobare.

Art.3, Documentele rezultate în urma activității Comisiei mixte constituită conform prevederilor prezentei hotărâri, respectiv propuneri/rapoarte/informări, vor avea rol consultativ, comisia neavând competențe în avizarea materialelor de specialitate înscrise în ordinea de zi a ședințelor consiliului local.

Art. 4 - Ședințele comisiei mixte sunt publice.

Art. 5 - Activitatea comisiei se va desfășura până la finalizarea elaborării strategiei și prezentarea acesteia Consiliului local al municipiului Constanta.

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre membrilor Comisiei de specialitate nr. 4 în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ' împotrivă, '   . abțineri.

La data adoptării sunt în funcție x-f de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,CONSTANTA            y

Nr.            2&/