Hotărârea nr. 73/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU RENEGOCIEREA CHIRIEI SPAȚIULUI FOLOSIT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CU DESTINAȚIA DE SEDIU ADMINISTRATIV DIN B-DUL ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 116C (CITY MALL)

constant^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr,116C (City Mall)

^on^liu^Ioc^I al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr, 54136/2021;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța , avizul comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice ,comert, turism și agrement precum si raportul nr, 54323/19.03.2021 al Direcției tehnic administrativ-Serviciul administrativ tehnico-economic;

Având în vedere contractul de închiriere pentru imobilul situat în Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.H6C (City Mall) pentru care este necesar să se renegocieze chiria;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de structuri din cadrul Primăriei municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.H6C (City Mall), cu următoarea componență:

  • 1. Rusu lonuț                  președinte;

  • 2. z^^/z^^^zconsiller local;

  • . 3.                                    consilier local;

  • 4. Zaharia Mirela                reprezentant Direcția financiară ;

  • 5. Beca Luminița               reprezentant Compartimentul contracte,

avizări și legile Proprietății

  • 6. Tifu Raluca                   reprezentant Direcția tehnic administrativ-

secretar fără drept de vot

  • 7. Supleant - Cetean Mirela reprezentant Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății

Aft. 2 - Compartimentul relații consiliului local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comisiei de renegociere in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă,   —•   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție               consilieri din 27 membri.