Hotărârea nr. 71/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 323/2015 PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI REPARTIZAREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

(b ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 5^1^^   /            adresa nr. 45076/10.03.2021, raportul nr.

^8.^ al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spații/or cu altă destinație decât aceea de locuință cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 1/22.01.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Hira Stere si vacantarea locului de consilier focal deținut de acesta, H.C.L. nr. 56/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. 10 din H.C.L. nr. 323/2015 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Hira Stere și nominalizării unui consilier local,

Secretariatul comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, va fi asigurat de către un angajat al Serviciului Administrare Imobile din cadrul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 323/2015 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și membrilor comisiei, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

y Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 2jr pentru ,  împotriva ,abtineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,

CONSTANȚA

NR ^7


/            2021CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GO ODARU