Hotărârea nr. 70/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din                        ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. Sh M M / HA jfo. .2021, procesul-verbal din data de 15.03.2021 al comisiei, raportul nr.            /   79^.2021 al R.A.E.D.P.P.

Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. 401/2019 modificată și completată prin H.C.L. 11/2020 si H.C.L. 418/2020 privind aprobarea componenței comisiei de repartizare a locuințelor construite prin programele ANL destinate închirierii;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 69      /                   privind

aprobarea actualizării listei de priorități îh repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 56/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) și art. 196 alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;               r

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

.^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,împotriva ,abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANȚA                      ,''

NR +0 / 2/     2021

CONTRASEMNEAZĂ,

:        SECRETAR GENERAL

GEORGIAN^OS^ODARU

7

Anexa la H.C.L. nr.         0$. 2021

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L DESTINATE ÎNCHIRERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,


Nr. crt.

Numele și prenumele sollcltantului/nr. persoane

Nr. cerere

Locuința repartizată

1

1 persoană

1985/01.03.2016

Str. Zefirului nr. 28, bl. OB3, parter, ap. 3 compusă din 1 cameră și dependințe în suprafață utilă de

36,80 mp

2

^pereoana

16423/28.11.2018

Str. Zefirului nr. 11, bl. OB7, etaj 1, ap. 9 compusă din 1 cameră și dependințe în suprafață utilă de 36,64 mp

3

1 persoana

10480/31.07.2018

Str. Zefirului nr. 13, bl. OB6, etaj 1, ap. 7 compusă din 1 cameră și dependințe în suprafață utilă de 36,47 mp

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
PJ0DARU


CONSTANȚA

NR/2021