Hotărârea nr. 7/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE APLICABILE OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ACCESORII

HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

^^ConspiuHoc^l al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.           (ȘOL. precum și raportul Serviciului Public de

Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nr. 1       //6^01

avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - socialej buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Cu respectarea prevederilor art. XVII coroborate cu dispozițiile art. VIII-XV, art. XX șl art. XXI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin prevederile art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare șl pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

Ținând cont de dispozițiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și e) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, constând în anularea obligațiilor de plată accesorii aferente acestora.

Art. 2 Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției Prefectului județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, ~

împotrivă, abțineri.


La data adoptării sunt îrj/funcție


CONSTANȚA


Nr.& consilieri din T7 membri.ANEXA

la HCL nr.                    _________

PROCEDURA de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Art. 1 Sfera de aplicare

 • (1) Prezenta Procedură de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, denumită în continuare „Procedura", se aplică obligațiilor bugetare administrate de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local (SPIT), în calitate de organ fiscal de specialitate, aflat în subordinea Consiliului local.

 • (2) Prin obligații bugetare administrate de SPIT se înțelege obligații bugetare principale reprezentând impozite, taxe și alte sume datorate bugetului local al municipiului Constanța, inclusiv obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:

 • a) declarații fiscale;

 • b) decizii de impunere;

 • c) decizii referitoare la obligații bugetare accesorii;

 • d) orice alte acte administrative prin care se stabilesc impozite, taxe și alte sume datorate bugetului local.

 • (3) Prezenta Procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice și juridice, care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

Art. 2 Definiții și termeni

în sensul prevederilor prezentei Proceduri, termenii utilizați au următoarele înțelesuri: a) debitor: persoana fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, titular al unei obligații de plată principale sau accesorie;

 • b) obligație bugetară principală: obligație de plată a impozitelor, taxelor și a altor contribuții care se fac venit la bugetul local în condițiile legii, precum și obligația organului fiscal local (SPIT) de a restitui sumele încasate fără a fi datorate;

 • c) obligație bugetară principală restantă la data de 31 martie 2020:

 • i. obligație bugetară pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • ii. obligație bugetară principală datorată de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor;

 • iii. diferențe de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • iv. diferențe de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de SPIT prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

 • v. obligație bugetară aferentă perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilită prin decizie de impunere emisă din oficiu de SPIT sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • vi. obligație de plată individualizată în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența SPIT în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligația bugetară principală stabilită de alte organe decât SPIT, aferentă perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmisă spre recuperare SPIT în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • vii. obligație de plată stabilită în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2021, suspendarea încetează;

 • viii, obligație de plată stabilită în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020, iar.debitorii renunță la efectele suspendării actului administrativ fiscal, prin depunerea unei cereri de renunțare până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, d) obligație de plată accesorie: obligație de plată sau de restituire a dobânzilor, penalităților sau a majorărilor de întârziere aferente unor obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • e) stingerea obligației bugetare: modalitate de îndeplinire a obligației prin plată, compensare, scutire, anulare, executare silită, prescripție sau dare în plată.

Art. 3 Obiectul facilităților fiscale conform prezentei Proceduri

 • (1) în baza prezentei proceduri, se acordă următoarele facilități fiscale:

 • a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, până la soluționarea cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică SPIT intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii;

 • b) anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

 • (2) Categoriile de obligații de plată accesorii, care potrivit prezentei Proceduri pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt dobânzile, penalitățile și majorările de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) din prezenta Procedură.

Art. 4 Amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

 • (1) Debitorul își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Procedură, până cel târziu la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

 • (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se depune la SPIT după cum urmează:

 • a) on-line, la oricare dintre adresele de poștă electronică ale agențiilor fiscale comunicate pe site-ul SPIT www.spit-ct.ro;

 • b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 • c) la sediile agențiilor fiscale ale SPIT.

 • (3) După primirea notificării SPIT procedează la:

 • a) verificarea îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative până la data depunerii notificării; în situația constatării neîndeplinirii obligațiilor declarative, SPIT îndrumă debitorul potrivit Codului de procedură fiscală;

 • b) efectuarea stingerilor, compensărilor și a oricăror alte operațiuni necesare stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare principale restante ce constituie condiție pentru anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit prezentei Proceduri;

 • c) clarificarea, împreună cu debitorul, a eventualelor neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare.

 • (4) Pentru debitorii care au depus notificarea conform alin. (1) și (2) și față de care au fost efectuate operațiunile prevăzute la alin. (3), obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, SPIT emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Procedură.

 • (5) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

 • a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

 • b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau până la data de 31 martie 2021, inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

 • (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și data emiterii deciziei de soluționare a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

 • (7) în cazul în care pe perioada amânării la plată sunt calculate și stabilite obligații de plată accesorii suplimentare celor amânate la plată sau se constată erori în conținutul deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pe baza documentelor care atestă această situație, SPIT emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii conform anexei nr. 3 la prezenta Procedură.

 • (8) Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii se acordă în baza notificării inițiale.

 • (9) Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, după caz, își pierde valabilitatea în următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, după caz;

 • b) la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cererea n de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

 • (10) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. b), SPIT emite decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Procedură.

 • (11) Debitorii care au notificat SPIT potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și pentru care au fost dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot efectua, până cel târziu la data de 31 martie 2021, plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării.

 • (12) Prevederile alin. (11) se aplică în mod corespunzător și pentru măsurile de executare silită prin poprire dispuse, în condițiile legii, între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 31 martie 2021 inclusiv.

 • (13) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzută la alin. (1) nu are caracter obligatoriu, ci are drept scop obținerea efectelor menționate la alin. (5), alin. (11) și alin. (12).

 • (14) Pentru debitorii care nu au notificat SPIT potrivit prevederilor alin. (1) și (2) li se restituie conform prevederilor Codului de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, obligațiile de plată accesorii care fac obiectul anulării potrivit prezentei hotărâri și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute de prezenta Procedură.

Art. 5 Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

 • (1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat SPIT potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) și alin. (2), în baza unei cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii („cerere de anulare") conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta Procedură, depusă la SPIT până la data de 31 martie 2021 inclusiv, prin oricare din modalitățile prevăzute la art. 4 alin. (2), sub sancțiunea decăderii.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în cazul debitorilor care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise în urma inspecției fiscale sau verificării situației personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cererea de anulare se depune după stingerea obligațiilor bugetare principale individualizate în decizia de impunere în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii. (3) Cererea de anulare prevăzută la alin. (1) poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării prevăzute la alin. (4), sub sancțiunea decăderii.

 • (4) Condițiile de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale ce trebuie îndeplinite de debitor prealabil sau concomitent depunerii cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii sunt structurate în funcție de situația fiscală în care se încadrează debitorul, astfel:

 • a) debitorii care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

 • i. sting, până la data depunerii cererii de anulare, toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • ii. sting, până la data depunerii cererii de anulare, toate obligațiile bugetare principale și obligații de plată accesorii aferente cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare;

 • iii. depun, până la data depunerii cererii de anulare, toate declarațiile fiscale;

 • b) debitorii care declară suplimentar prin declarație rectificativă obligații bugetare principale care corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv:

 • i. depun declarația rectificativă în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare;

 • ii. depun, până la data depunerii cererii de anulare, toate declarațiile fiscale;

 • iii. sting, până la data depunerii cererii de anulare, toate obligațiile principale individualizate în declarația rectificativă;

 • iv. sting, până la data depunerii cererii de anulare, toate obligațiile bugetare principale și obligații de plată accesorii aferente cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare.

 • c) debitorii care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise în urma inspecției fiscale sau verificării situației personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

 • i. sting, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere;

 • ii. depun cererea de anulare în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 • d) debitorii care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, și stinse până la această dată:

 • i. sting, până la data depunerii cererii de anulare, toate obligațiile bugetare principale și obligații de plată accesorii aferente cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare

 • ii. depun, până la data depunerii cererii de anulare toate declarațiile fiscale; această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către SPIT.

 • (5) în situația inspecțiilor fiscale ce urmează să înceapă ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării obligațiilor de plată pentru situația îndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute la alin. (4) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, SPIT ia în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 • (6) Debitorii care au obligații bugetare stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale căror efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii prezentei hotărâri fac mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ în notificarea și/sau cererea de anulare. Renunțarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri și nu dă SPIT dreptul de ajncepe sau continua procedura de executare silită.

 • (7) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare, SPIT procedează la:

 • a) analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (4);

 • b) emiterea și comunicarea, după caz, a deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

 • c) refacerea evidenței fiscale în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

 • d) emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, sau deciziei de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, după caz.

Art. 6 Dispoziții finale

 • (1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către SPIT în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

 • (2) împotriva deciziilor emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezenta hotărâre își menține valabilitatea și în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal.

 • (4) Un debitor poate beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit prezentei hotărâri, în mod independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării prevăzute la art. 5 alin. (4) din prezenta Procedură.

 • (5) Notificarea depusă potrivit art. 4 din prezenta Procedură poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea la SPIT, în oricare din modalitățile prevăzute la art. 4 alin. (2) din prezenta Procedură, a unei cereri în acest sens.

 • (6) Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii poate fi retrasă de debitor oricând, în mod corespunzător prevederilor alin. (5). Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Procedură.

 • (7) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta Procedură.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Anexa nr. 1 la Procedură

NOTIFICARE

privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii

potrivit HCL nr,                          privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile

obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

 • A. Datele de identificare ale debitorului

Denumi re a/Numele și prenumele________________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

Domiciliul fiscal: str. : nr. , bl. , sc.

, ap. , localitatea  județul/sectorul

, telefon , fax , e-mail

 • B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Ad resa___________________________________________________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

 • C. Obiectul notificării*3

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii conform HCL nr. /  privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii:_________________________________________________________________________

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată

Anularea obligațiilor de plată aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Numărul și data documentului de suspendare

Denumire obligație bugetară principală

Suma (lei)

Data                                    Semnătura


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERALAnexa nr. 2 la Procedură


Nr.reg/Data/

DECIZIE de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului:

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________ Domiciliul fiscal: str.  nr. , bl. , sc.

, ap. , localitatea  județul/sectorul , telefon , fax , e-mail

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin prevederile art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, și ale H.C.L. nr. ___/

privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

Având în vedere Notificarea nr./înregistrată la SPIT sub nr./,

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 aprobată prin H.C.L. nr.___/, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de  lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director executiv,

L.S. (numele, prenumele și semnătura)


PREȘEDINTE ȘEDÎjNȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,coHSTAN7-


Anexa nr. 3 la Procedură

Nr.reg/Data/


DECIZIEde modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului:

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

Domiciliul fiscal: str.  nr. , bl. , sc.

, ap. , localitatea  județul/sectorul

, telefon , fax , e-mail

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin prevederile art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, și ale H.C.L. nr. ___/

privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

Luând în considerare motivele de fapt________________________________________________

Vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr.

/se modifică după cum urmează:

Se acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de  lei, reprezentând:

Nr.

crt.

Denumirea obligației

Suma (lei)

Total general

Prezenta decizie înlocuiește Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr.

s

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director executiv,

L.S. (numele, prenumele și semnătura)


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Z//^


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

GEORGIAN A\ GOSPODARII

ANEXA LA | HCLM NR.

Anexa nr. 4 la Procedură

N r. reg/Data/

DECIZIE de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului:

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

Domiciliul fiscal: str.  nr. , bl. , sc.

________, ap. , localitatea  județul/sectorul

:, telefon , fax, e-mail

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin prevederile art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, și ale H.C.L. nr. ___/______

privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

Vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii/Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr. /și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de.

Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de.

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:_______________________________________________________________________ Temeiul de drept:_________________________________________________________________ Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:_______________________________________________________ împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director executiv,

L.S. (numele, prenumele și semnătura)


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,CERERE DE ANULARE

a obligațiilor de plată accesorii potrivit HCL nr. X- / /foy/ privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

 • A. Datele de identificare ale debitorului

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

Domiciliul fiscal: str.  nr. , bl. , sc.

, ap. , localitatea  județul/sectorul

, telefon , fax , e-mail

 • B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Ad resa___________________________________________________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

 • C. Obiectul notificării*^

Anularea obligațiilor de plată accesorii conform HCL nr./privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii:


Semnătura_______________Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv

Anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată

Anularea obligațiilor de plată aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Numărul și data documentului de suspendare

Denumire obligație bugetară principală

Suma (lei)

Nr.reg/Data/


DECIZIE


Anexa nr. 6 la Procedură


ANEXA LA HCLM NR.


de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului:

Denumirea/Numele și prenumele______________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

Domiciliul fiscal: str.  nr. , bl. , sc.

, ap. , localitatea  județul/sectorul

, telefon , fax, e-mail

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin prevederile art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, și ale H.C.L. nr. ___/

privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

Având în vedere cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr./, înregistrată la SPIT sub nr./, se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director executiv,

L.S. (numele, prenumele și semnătura)


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL


j A^EXA LA.

I HCLL

Anexa nr. 7 la Procedură

Nr.reg/Data/

DECIZIE de respingere a cererii anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului:

Denumi re a/Numele și prenumele________________________________________________

Codul de identificare fiscală_____________________________________

Domiciliul fiscal: str.  nr. , bl. , sc.

, ap. , localitatea  județul/sectorul

, telefon , fax , e-mail

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin prevederile art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, și ale H.C.L. nr. ___/______

privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, aprobată prin HCL nr. /, se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr./,

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii:

Temeiul de drept:_______________________________________________________________________

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director executiv,

L.S. (numele, prenumele și semnătura)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPOD.