Hotărârea nr. 69/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 1 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A-N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din__(7Z.2P?/

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                    2021; procesul-verbal din data de 15.03.2021

al comisiei, raportul nr. nfeW //9.08; 2021 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul

Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii ^publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 401/30.09.2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii dp'pribritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, modificată și completată prin H.C.L. nr. 11/30.01.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 401/30.09.2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor, precum si repartizarea locuințelor pentru tineri situate pe raza municipiului Constanța, H.C.L. 418/27.11.2020 privind aprobarea componenței comisiei de repartizare a locuințelor construite prin programele A.N.L-. destinate închirierii.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 56/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și

Privat" Constanța,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;                     i

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L/ destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Â^pentru ,   6 împotriva , abtjneri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL


GEORGIANA GOSPO


CONSTANTA z

NR / .Zjb. 05 • 2021


ROMÂNIA         z

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA f CONSILIUL LOCAL

la H.C.L. nr./^ /       -2021

ț

LISTA DE PRIORITATE

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

NR. INREGISTR.

CERERE

NR.

PERS.

VARSTA

CRITERII DE ACCES

CRITERII DE IERARHIZARE/ PUNCTAJ

1

2016.03.01/1985

1

26

ÎNDEPLINITE

62

2

2019.06.03/8397

4

33

ÎNDEPLINITE

61

3

2017.05.19/5491

3

35

ÎNDEPLINITE

60

4

2019.03.28/4783

3

31

ÎNDEPLINITE

59

5

2013.09.26/10507

3

30

ÎNDEPLINITE

58

6

2018.11.23/16070

4 .

36

ÎNDEPLINITE

58

7

2018.04.13/4887

3 '

35

ÎNDEPLINITE

57

8

2018.05.24/6751

3

30

ÎNDEPLINITE

57

9

2019.05.30/8198 z

3

32

ÎNDEPLINITE

57

10

2018.06.19/8212

4 *

36

ÎNDEPLINITE

56

11

2019.08.14/13350

4

25

ÎNDEPLINITE

56

12

2020.03.04/3290

4 •

33

ÎNDEPLINITE

56

13

2017.02.07/1012

3

36

ÎNDEPLINITE

55

14

2018.05.03/5744

3 '

29

ÎNDEPLINITE

55

15

) 2018.11.28/16423

1

T

34

ÎNDEPLINITE

54

16

2014.07.11/9533

4

30

ÎNDEPLINITE

53

17 (

|fc2015.04.21/4403

3

31

ÎNDEPLINITE

53

19 1

2018.07.31/10480

1

30

ÎNDEPLINITE

53

20

2018.09.06/12137

31

ÎNDEPLINITE

53

21

2017.09.29/10949^

3

29

ÎNDEPLINITE

52

22

2017.10.10/11316

1

32

ÎNDEPLINITE

52

23

2018.01.19/749

1

30

ÎNDEPLINITE

52

24

2018.11.23/16128

1 ;

31

ÎNDEPLINITE

52

25

l J

2019.03.27/4612

1

25

ÎNDEPLINITE

52

26

r j

2019.09.17/15054^

1 J

28

îndeplinite

52

27

>2018.04.11/4820

1

23

îndeplinite

51

28

r        'i

2018.12.21/17712

1

33

îndeplinite

51

29

L______1

2019.04.16/5825

4 ;

33

îndeplinite

51

30

[   K

2019.12.19/20591

1 ;

33

îndeplinite

50

31

2020.01.31/1376 ‘

1 :

26

îndeplinite

50

32

2020.08.24/12341

i :

28

îndeplinite

50

33

r_____■

2017.01.13/252

1

29

îndeplinite

49

34

r J

2017.06.16/6672

1

32

îndeplinite

49

35

r    ■

2017.10.20/11761

1’ '

21

îndeplinite

49

2018.06.08/10717

4

31

îndeplinite

49

37 (

2018.08.21/11230^

'3 *

30

îndeplinite

49

38

2018.03.29/4299

3

26

îndeplinite

48

39

r~ ■

2018.10.17/14068

3 1

35

ÎNDEPLINITE

48

40

L J

2020.02.05/1639

1 ’

24

ÎNDEPLINITE

48

41

__

2020.02.20/2477

1

32

ÎNDEPLINITE

48

42

L      !■

2020.03.20/2487

1

23

ÎNDEPLINITE

48

43

:            i

2014.06.11/7876

4 •

34

ÎNDEPLINITE

47

44

L J

2017.01.20/494

1 •

24

ÎNDEPLINITE

47

45

t

2017.12.08/14142

1

26

ÎNDEPLINITE

47

46

12561/27.08.2020

34

ÎNDEPLINITE

47

■—■

2018.03.06/3164

1 '

28

ÎNDEPLINITE

46

48

2018.03.22/3899

1

29

ÎNDEPLINITE

46

49    <

#018.08.21/11269

1

22

ÎNDEPLINITE

46

50

-jm

2018.08.23/11362

2

33

ÎNDEPLINITE

46

51

2020.02.06/1754

4

33

ÎNDEPLINITE

46

52

k—

2020.03.16/4047

1

26

ÎNDEPLINITE

46

53

866/18.01.2021

2

34

ÎNDEPLINITE

46

54

2018.04.18/5113

1

29

ÎNDEPLINITE

44

55

2019.07.05/10757

3_^

27

ÎNDEPLINITE

44

56

2020.08.25/12415

1

28

ÎNDEPLINITE

44

57

[ >

2018.08.14/11106

1

29

ÎNDEPLINITE

43

58

2019.02.22/2527

1 ‘

34

îndeplinite

43

59

2019.08.28/14048

1

36

ÎNDEPLINITE

43

60

2020.08.20/12186

31

îndeplinite

43

61

2018.04.18/5088

1

21

îndeplinite

41

62

^2020.03.09/3539

3

28

îndeplinite

41

63

2020.03.11/3816

1 i

29

îndeplinite

41

64

2020.06.05/7541

1 i

29

îndeplinite

41

65

2020.06.12/7956

2

31

îndeplinite

41

66

2021.01.26/1278

1

26

îndeplinite

41

67

2017.11.01/12276

1 •

28

îndeplinite

40

68

2019.03.27/4615

1

30

îndeplinite

40

69

2019.03.29/4828

1

23

îndeplinite

40

70

2019.10.28/17483

25

îndeplinite

40

71

2020.06.15/8127

1

32

îndeplinite

40

72

2018.02.23/2602

1

24

îndeplinite

39

73

2018.08.03/10663

1

37

îndeplinite

39

74

2018.10.30/14746

1

33

îndeplinite

39

75

2019.01.04/143

1

20

ÎNDEPLINITE

39

76

2019.04.02/5028

1

20

ÎNDEPLINITE

38

77

2019.07.26/12125

2

35

îndeplinite

38

78

2018.06.19/8235

1

32

ÎNDEPLINITE

37

79

2020.07.13/2020

.-i—3

19

ÎNDEPLINITE

37

80

2017.01.17/348 z

3

32

ÎNDEPLINITE

36

81

2017.05.25/5722

3

27

ÎNDEPLINITE

36

82

2019.09.03/14383

2

32

ÎNDEPLINITE

36

83

2020.01.29/1258

1

27

ÎNDEPLINITE

36

84 1

2020.02.21/2563

1

31

ÎNDEPLINITE

36

85

2015.03.10/2825

3

33

ÎNDEPLINITE

35

86

2015.09.01/9448

3

31

îndeplinite

35

87 (

2016.09.08/9410

3

33

ÎNDEPLINITE

35

88

2017.05.25/5721 z

n

33

ÎNDEPLINITE

35

89

2016.09.05/9233

2

35

ÎNDEPLINITE

34

90

2017.09.04/9781

2 -

35

ÎNDEPLINITE

34

9i

2018.05.07/5846

1

32

ÎNDEPLINITE

34

92

2019.10.23/14944.

1

22

îndeplinite

34

93

2020.02.26/2739

1 î

32

îndeplinite

34

94

2020.03.13/3959

1

22

ÎNDEPLINITE

34

95

2017.06.09/6336

1

31

ÎNDEPLINITE

32

96

2017.08.21/9139

1

28

ÎNDEPLINITE

32

97

• 2018.08.30/11860

3 •

24

ÎNDEPLINITE

32

98

2020.11.09./16771

i ;

27

ÎNDEPLINITE

32

99

2018.02.08/1680

3

33

ÎNDEPLINITE

31

100

2018.11.19/15840

2

32

ÎNDEPLINITE

31

101

2019.03.05/3041

4 *

32

ÎNDEPLINITE

31

102

2019.05.21/7494

4 J

25

ÎNDEPLINITE

31

103

2019.04.18/6016

1

30

ÎNDEPLINITE

31

104

2019.07.26/12162

1

19

îndeplinite

31

105

202.07.27/10820 -

2

35

ÎNDEPLINITE

31

106

D/19.01.2021

4 '

34

ÎNDEPLINITE

30

107

11284/21.08.2018

1

26

ÎNDEPLINITE

29

108

2018.11.23/16127

1

33

ÎNDEPLINITE

29

109 1

2019.03.14/3691

3 •

33

ÎNDEPLINITE

29

110

2019.07.09/10984

3 .

35

ÎNDEPLINITE

29

111

157/09.03.2021

3

30

ÎNDEPLINITE

28

112

2017.12.27/14981

1

28

ÎNDEPLINITE

27

113

2018.12.03/16707

1

I

24

ÎNDEPLINITE

27

114

2020.06.04/7426

4—ț

34

ÎNDEPLINITE

27

115

2019.02.27/2714

1

31

ÎNDEPLINITE

26

116

2019.05.14/7140

1

29

ÎNDEPLINITE

26

117

2020.01.13/429

2 .

i

29

ÎNDEPLINITE

26

118 (

2020.02.04/1557

3

27

ÎNDEPLINITE

25

119

2018.03.14/3469

1

24

ÎNDEPLINITE

24

120

2019.05.20/7422

1

27

ÎNDEPLINITE

24

121

15000/07.10.2020

1 !

32

ÎNDEPLINITE

24

122

1851/18.12.2020

1

29

ÎNDEPLINITE

24

123

017.07.19/8065 ,

23

ÎNDEPLINITE

21

124

2019.03.07/3203 '

1

22

ÎNDEPLINITE

21

125

2017.09.12/10185

2

31

ÎNDEPLINITE

19

126

2020.07.09/9808

1 :

21

îndeplinite

19

127 (

2016.09.02/9195

i :

22

îndeplinite

17

128

2017.12.28/15118

i

31

îndeplinite

17

129

2018.09.03/11964

i

31

îndeplinite

16

130

2018.11.15/15628

2

27

îndeplinite

16

131

2018.04.25/5399

1 ;

25

îndeplinite

14

132

2018.05.23/6671

1

33

îndeplinite

14

133

2018.11.05/15086

1 ;

26

îndeplinite

14

134

2019.02.12/2019

1

26

îndeplinite

14

135

2019.10.08/16386

1

26

îndeplinite

11

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL


CONSTANTA

NR      l


2021