Hotărârea nr. 68/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE B-DUL MAMAIA, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE B-DUL TOMIS ȘI STR. SOVEJA/ZORELELOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

lo


privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții

"Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 54148/19.03.2021 al domnului primar Vergii Chițac,

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul înregistrat sub nr.2952/19.03.2021 al S.C. Confort Urban S.R.L. precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr,54172/19.03.2021;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul .cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța" conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:_______________________________________

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

Sistematizare a circulației și reparații pe B-dul Mamaia

1

B-dul Mamaia pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și strada Soveja/Zorelelor

TOTAL GENERAL

11.647.995,39

2.187.979,75

13.835.975,14

C+M

10.190.797,76

1.936.251,57

12.127.049,34

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre. Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ^împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ăt

consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Z/zX^X /


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GE GEORGIANA GO
CONSTANȚA

NR. /<///

Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA


ANEXA'LA hclm NR.

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator străzi Confort UrbJn SRL----

Proiectant general: CO. PROIECT S.R.L. Constanta

DEVIZ GENERAL conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile C+M necesare realizării obiectivului de investirii „Lucrări de intervenții si modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins intre b-dul Tomîs si str. Soveja/Zorelelor, Municipiul Constanta"

Faza: D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții Opțiunea A - Piste pentru biciclete cu sensuri unice dispuse lateral, parțial pe trotuare si in continuare adiacente trotuarelor la nivel cu partea carosabila

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

/L2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

L3.

Amenajări penttu protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

L4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

29830,00

5667,70

35497,70

3.1.1. Studii de teren (topo, geotehnic )

29830,00

5667,70

35497,70

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2397,82

315,93

2713,75

33.

Experrizare tehnica (inclusiv studiu de trafic)

25000,00

4750,00

29750,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

|3.5.

Proiectare

100220,00

19041,80

119261,80

r

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

32675,00

6208,25

3888335

3.5..4 Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

43445,00

8254,55

51699,55

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3275,00

622,25

389735

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

20825,00

3956,75

24781,75

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

25438,84

483338

3027232

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

25438,84

4833,38

3027232

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

88327,04

16782,14

105109,18

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1835,00

348,65

2183,65

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1085,00

206,15

1291,15

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

750,00

142,50

892,50

3.8.2. Dirigentie de șantier

86492,04

16433,49

102925,53

3.8.2.1 .Diriginte de șantier lucrări construcții drumuri

86492,04

16433,49

102925,53

TOTAL CAPITOLUL 3

271213,70

51530,60

322744,30

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.L

Construcții si instalatii

10175534,46

1933351,55

12108886,01

4.1.1. Lucrări de intervenții si modernizare b-dul Mamaia pe sectorul cuprins intre b-dul Tomis si str. Soveja/Zoreleior

10175534,46

1933351,55

12108886,01

4.1.1.1 Lucrări de reparatii carosabil si trotuare si pista pentru biciclete pe b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins intre b-dul Tomis si str. Soveja/Zoreleior

10175534,46

1933351,55

12108886,01

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

10175534,46

1933351,55

12108886,01

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier (0,3% din cap. 4)

30526,60

5800,05

36326,66

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

1526330

2900,03

1816333

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

15263,30

2900,03

18163,33

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

132312,47

0,00

132312,47

1

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

50877,67

0,00

50877,67

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

10175,53

0,00

10175,53

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

50877,67

0,00

50877,67

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

20381,60

0,00

20381,60

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (cap 3.5+cap 3.8+cap 4)*10%

1036408,15

196917,55

1233325,70

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2000,00

380,00

2380,00

TOTAL CAPITOL 5

1201247,23

203097,60

1404344,83

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1164799539

2187979,75

13835975,14

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

10190797,76

1936251,57

1212704934

Preturi conform Act adie nr. 17, anexele 10,11, si 13 la contract delegare gestiune Confort Urban, contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban, alte preturi de piața si diverse taxe si cote

V > Investitor/Benefîciar: MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar/Administrator străzi: Confort Urban SRL


Proiectant general: CO PROIECT SRL CONSTANTA: sef proiect. Dan Mocanu

contrasemnează secretar general georgiana spodaru


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,