Hotărârea nr. 67/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 359/1996 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII COMERCIALE DE INTERES LOCAL CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CONFORT URBAN CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.5SW.S..././S.03.2021;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul înregistrat sub nr.<sS67..././5*03.2021 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.337/2007 al Institutului național de statistică, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN ;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța, în sensul că se aprobă completarea Capitolului II - Scopul și obiectul de activitate al societății, art. 6 - Obiectul de activitate, cu următoarele coduri CAEN:

  • - 8411 - Servicii de administrație publică generală

  • - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.359/1996, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/J^Dentru. împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘfEDINȚĂ, .                CONTRASEMNEAZĂ

Al V *                  SECRETAR GENERAL,

\J                  GEORGIANA GOSPpbARU