Hotărârea nr. 66/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

S.C ^Confort nr.W//^


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort

Urban S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 5^/53.././7i03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul nr^?5&.../../.9-03.2021 al Urban S.R.L. cât și raportul Direcției gestionare servicii publice 03.2021;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr.221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L, după cum urmează:

"Se aprobă dreptul de a emite avize, autorizații și acorduri de intervenție în domeniul public (aviz tehnic de spargere, aviz de principiu, aviz eliberat pe baza Certificatului de urbanism cu branșament/racord la rețelele tehnico-edilitare existente autorizație pentru executarea lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă, acord restricționare trafic rutier și pietonal, acord privind traseul/gabaritul conform Certificatului de urbanism, aviz eliberat pe baza Certificatului de urbanism fără branșament/racord la rețelele tehnico-edilitare existente, acord pentru execuția lucrărilor de refacere a domeniului public la care s-a intervenit, aviz de traseu, aviz de intervenție în regim de urgență) și închirierea de către S.C. Confort Urban S.R.L. în condițiile legii, a locurilor de parcare aflate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța, pe care îl are în gestiune delegată, conform H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare

Art.2 Se aprobă modificarea art.2, lit.A din H.C.L. nr.221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., după cum urmează:

Se aprobă următoarele tarife:

A. Tarif emitere avize, autorizații și acorduri de intervenție în domeniul public:

  • I. Tarif emitere aviz de intervenție în domeniul public (aviz tehnic de spargere, aviz de principiu) pentru suprafețe afectate sub 100 mp inclusiv și Tarif emitere aviz eliberat pe baza Certificatului de Urbanism cu branșament/racord la rețelele tehnico-edilitare existente                                               - 190 lei, inclusiv TVA

  • II. Tarif emitere aviz de intervenție în domeniul public (aviz tehnic de spargere, aviz de principiu) pentru suprafețe afectate mai mari de 100 mp - 270 lei, inclusiv TVA III. Tarif emitere autorizație pentru execuția lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existentă, Tarif emitere acord restricționare trafic rutier și pietonal, Tarif emitere acord privind traseul/gabaritul conform Certificatului de Urbanism, Tarif emitere aviz eliberat pe baza Certificatului de Urbanism fără branșament/racord la rețelele tehnico-edilitare existente - 80 lei, inclusiv TVA

  • IV. Tarif emitere acord pentru execuția lucrărilor de refacere a domeniului public la care s-a intervenit                                               - 50 lei, inclusiv TVA

  • V. Tarif emitere aviz de traseu                                 - 10 lei, inclusiv TVA

  • VI. Tarif emitere aviz de intervenție în regim de urgență - 150 lei, inclusiv TVA

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.221/2017, privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările si completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

- y Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSI^ODARU