Hotărârea nr. 65/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ CU FEDERAȚIA ZONELOR METROPOLITANE ȘI AGLOMERĂRILOR URBANE DIN ROMÂNIA ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACESTUI PARTENERIAT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui Parteneriat

Cpnsiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de^.03.2021,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.

al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.                         avizul Comisiei de

specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Având în vedere solicitarea Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr.51095/16.03.2021, precum și Ghidul Solicitantului privind Cererea de proiecte POCA/659/2/l(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.e) și art. 196 alin. (1) lit. a^din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019' privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat pentru dezvoltarea locală ce va fi încheiat între U.A.T. municipiul Constanța și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, în scopul colaborării dintre părți pentru dezvoltarea locală la nivel urban și metropolitan, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul Regulamentului de organizare și funcționare a parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze pentru și în numele U.A.T. municipiul Constanța, acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală și Regulamentul de organizare și funcționare a parteneriatului.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Primarului Municipiului Constanța, Direcției dezvoltare și fonduri europene, Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel;

pentru,           împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU


Fzmnun

So ț         / FEDEHRPH ZORELOR mETROPOUTflnE

J și RGLornEflftniLon urbrre dir RDmftniR
Anexa 1 la HCL — Nr..


FEDERAȚIA ZONELOR METROPOLITANE ȘI AGLOMERĂRILOR URBANE DIN

ROMÂNIA

Municipiul Brașov, B-dul Mihaîl Kogălniceanu nr. 23, Bl C7, cam. 403 Tel: 00 40362 421 936 Fax: 00 40362 421 937 Email: info@femaur.ro Website: http://femaur.ro


MUNICIPIUL CONSTANȚA


Municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51

Tel: 00 40241 488 100

Fax: 00 40241 488195

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Website: http://www.primaria-

constanta.ro/


ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr. _ Nr.


____________(FZMAUR)

J(UAT)


Preambul

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România denumită mai jos FZMAUR a fost constituită în anul 2009 în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, alcătuită din zone metropolitane și aglomerări urbane organizate sub forma asociațiilor de dezvoltare Intercomunitară, înființate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

FZMAUR este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relația cu autoritățile publice centrale precum și în relațiile cu organisme sau instituții internaționale.

- 2021 -

Misiunea FZMAUR este de a contribui la dezvoltarea policentrică a României, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale și economice, la nivelul zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane existente.

Un obiectiv al FZMAUR îl constituie reprezentarea intereselor membrilor federației în raporturile cu administrația publică centrală, alte organizații neguvernamentale și terți, atât pe plan intern cât și pe plan internațional.

Membrii FZMAUR sunt asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite ca zone metropolitane și aglomerărHjrbane. — •

Având în vedere

 • - art. 129 alin.. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr............... privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului,

 • - Statutul Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România,

 • - Ghidul Solicitantului privind Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.

Art. 1 Părțile

 • 1. Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, având sediul social în Municipiul Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, Bl. C7, cam 403, prin domnul Paul Adrian PECE, în calitate de Secretar general al Federației,

Și

 • 2. Municipiu! Constanța, având sediul în Municipiul Constanța, Bd. Tomis, nr. 51, Județul Constanța, prin reprezentantul legal domnul Vergii CHIȚAC, în calitate de Primar

denumite în continuare părți, încheie următorul acord de parteneriat.

Art. 2 Scopul acordului

 • (1) Scopul acestui acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți pentru dezvoltarea locală la nivel urban și metropolitan în domenii precum planificarea teritorială, mobilitate și transport public de călători, incluziune socială și egalitate de șanse, dezvoltare economică locală, printr-o serie de acțiuni și activități, ce vor fi puse în practică atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului ce va fi depus de către FZMAUR în cadrul Cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.

Art. 3 Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor parteneriatului și să-și asume responsabilitățile aferente;

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția parteneriatului;

 • (3) Ambii parteneri trebuie să realizeze obiectivele din acordul de parteneriat, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și de etică.

Art. 4 Obiectivele acordului

 • (1) Cooperarea între părți pentru dezvoltarea la nivel local de tip urban și metropolitan, pe diverse domenii de interes, cum ar fi dezvoltare — teritorială, mobilitate, transport public de călători, social, economic;

 • (2) Desemnarea unor persoane implicate direct sau indirect în domeniul planificării sau managementului de proiecte, pentru a face parte din cadrul grupului țintă ce va fi constituit la nivelul proiectului de finanțare, precum și participarea reprezentaților desemnați la atelierele de lucru ce vor fi realizate prin proiect;

 • (3) Participarea persoanelor desemnate la cursul de specialitate din domeniul planificării strategice si managementului de proiect ce va fi organizat în cadrul proiectului de finanțare;

 • (4) Colaborarea cu experțîi din cadrul proiectului de finanțare pentru identificarea nevoilor specifice, în vederea realizării Ghidului privind dezvoltarea locală de tip urban și metropolitan, cu instrumente și mecanisme specifice;

 • (5) Conlucrarea cu reprezentanții FZMAUR în vederea asigurării funcționalității prezentului parteneriat de dezvoltare locală la 6 luni după finalizarea proiectului de finanțare.

Art. 5 Modalități de realizare

 • (1) Organizarea de întâlniri tematice, ateliere de lucru, seminarii, conferințe, videoconferințe și alte asemenea, în vederea stabilirii procedurilor concrete pentru asigurarea funcționalității parteneriatului;

 • (2) Participarea persoanelor desemnate în cadrul grupului țintă, atelierelor de lucru și cursului de instruire ce vor fi organizate în cadrul proiectului;

 • (3) Identificarea nevoilor locale pentru a putea fi propuse soluții de rezolvare de către experțîi din cadrul proiectului, prin Ghidul de Dezvoltare Locală ia nivel urban și metropolitan;

 • (4) Modalitatea concretă de funcționare a parteneriatului va fi descrisă în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 6 Perioada de valabilitate și modificări ulterioare

 • (1) Acordul de parteneriat este valabil pe perioada de implementare a proiectului și pe o perioadă de minim 6 luni de la data implementării proiectului de finanțare ce va fi depus de către FZMAUR în cadrul Cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.

 • (2) Acordul de parteneriat poate fi modificat, completat sau prelungit cu acordul scris al părților, prin act adițional.

Art. 7 Rezilierea

(1) Acordul de parteneriat poate fi denunțat unilateral, motivat, de către oricare dintre părți cu o notificare prealabilă, comunicată cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea.

Art. 8 încetarea acordului de partenerîat

 • (1) Prezentul acord de partenerîat încetează la data ajungerii la termen.

 • (2) Prezentul acord de partenerîat poate înceta înainte de termen, cu acordul scris al părților.

 • (3) Prezentul acord de partenerîat încetează în cazul în care nu va fi finanțată Cererea de finanțare depusă de către FZMAUR în cadrul Cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), __ PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA.

 • (4) Prezentul acord de partenerîat încetează de drept în caz de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 9 Dispoziții finale

 • (1) Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare.

 • (2) Pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost încheiat prezentul acord de partenerîat, părțile vor acționa cu bună credință și vor depune toate diligențele.

 • (3) în eventualitatea unui litigiu între părțile semnatare, survenit îri executarea acestui acord de partenerîat, se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, în termen de 30 zile calendaristice. în situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă.

 • (4) Prezentul Acord de partenerîat nu generează obligații financiare între părți.

Prezentul Acord de partenerîat s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți, și va intra în vigoare de la data semnării documentului de către ultima parte.

FEDERAȚIA ZONELOR METROPOLITANE ȘI AGLOMERĂRILOR URBANE DIN ROMÂNIA

SECRETAR GENERAL, Paul Adrian PECE

Data...................

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ   VOL

CONSTANȚA „ .       V

NR.

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR, Vergii CHIȚAC

Data...................

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSP0DARU
Fzmnun

\ ț f FEDEBAȚIA ZOAELDA mETRDPDLITAnE J Șl RGLOmERfiRIlUR URBORE DIB ROmfiRIR


Anexa 2 la HCL


Nr. înregistrare FZMAUR .........../............................

Nr. înregistrare UAT Municipiul Constanța


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARTENERI ATU LUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

Acest Regulament prezintă informații concrete cu privire la modul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală încheiat între Părți, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituit parteneriatul.

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România denumită mai jos FZMAUR intenționează să depună spre finanțare un proiect în cadrul Programului Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte 14/2021, având ca scop consolidarea capacității FZMAUR de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local și metropolitan, respectiv să pună bazele unor parteneriate încheiate cu autorități locale, care să fie funcționale la 6 luni după finalizarea proiectului.

Municipiul partener va aloca resurse umane pentru participarea în cadrul proiectului, respectiv va desemna un număr de două persoane la solicitarea FZMAUR, care vor participa în cadrul grupului țintă, atelierelor de lucru, conferințelor online și la cursul de instruire ce vor fi organizate în cadrul proiectului.

Evenimentele din cadrul proiectului vor fi organizate în sistem online, pentru a respecta restricțiile impuse de autorități.

Reprezentanții desemnați ai Municipiului partener vor colabora cu experții FZMAUR din cadrul proiectului în vederea identificării nevoilor de dezvoltare la nivel metropolitan, pentru a putea fi propuse soluții specifice de rezolvare.

Experții din cadrul proiectului vor elabora un Ghid privind Dezvoltarea Locală, la nivel urban și metropolitan, cu instrumente și mecanisme specifice nevoilor identificate, cum ar fi planificarea teritorială integrată (SIDU) și mobilitate durabilă (PMUD), transport public local și metropolitan (ADI-uri de transport public, Contractele de delegare a serviciului de transport public, Operatori regionali de transport public) incluziune socială și egalitate de șanse (integrarea comunităților marginalizate, măsuri active privind combaterea sărăciei, locuire incluzivă și combaterea marginalizării), dezvoltare economică

locală (parcuri industriale, parcuri tehnologice, incubatoare de afaceri, scheme ajutor de stat, facilități fiscale locale).

Ghidul va cuprinde exemple de bună practică privind crearea și implementarea unor instrumente/mecanisme pentru dezvoltarea de tip urban și metropolitan, la nivelul Municipiilor partenere.

Modalitatea de comunicare și colaborare pentru asigurarea funcționalității ^parteneriatului între reprezentanții desemnați și echipa_de implementare a proiectului va fi în sistem online, prin videoconferință și email, precum și prin poștă, după caz.

Cooperarea și colaborarea în vederea promovării dezvoltării locale de tip urban și metropolitan se va materializa prin realizarea unor activități desfășurate pe o perioadă de 6 luni de la data finalizării proiectului, care vor consta în 3 întâlniri desfășurate prin mijloace de comunicare electronică de tip videoconferință.

în cadrul întâlnirilor vor fi abordate probleme punctuale privind dezvoltarea metropolitană, existente Ia nivelul municipiului reședință de județ, propunându-se soluții bazate pe Ghidul privind Dezvoltarea Locală la nivel urban și metropolitan, precum și bazat pe opinia furnizată de experții FZMAUR.

La aceste evenimente vor participa persoanele desemnate de către Municipiul partener, experții FZMAUR, precum șî alte persoane interesate la nivel local, în funcție de tematica specifică abordată (planificare strategică și teritorială, mobilitate și transport public, dezvoltare economică locală și facilități fiscale etc.).

Experții FZMAUR vor elabora un raport aferent fiecărei întîlniri, în care vor recomanda soluții pentru problemele punctuale identificate privind dezvoltarea de tip urban și metropolitan la nivelul Municipiului reședință de județ partener.

FZMAUR va realiza un raport de activitate pentru o perioadă de 6 luni de la data finalizării proiectului, în cadrul căruia vor fi surprinse activitățile desfășurate.

Prezentul Regulament s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți, și intră în vigoare de la data semnării documentului de către ultima parte.

FEDERAȚIA ZONELOR METROPOLITANE ȘI AGLOMERĂRILOR URBANE DIN ROMÂNIA

SECRETAR GENERAL, Paul Adrian PECE

Data...................

PREȘEDINTE ȘEDINȚ^

CONSTANȚA         \   /

NR.___________/           ’ l \ 1

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR, Vergii CHIȚAC

Data...................

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOS^DARU