Hotărârea nr. 64/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul j:    preuniversitar de stat

I; 1

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                       f

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.54156/19.03.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportul Direcției financiare nr.54241/19.03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Luând în considerare prevederile:

 • - art, 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr.1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al. burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021.                      ,

j

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atâ‘t protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art. 129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în (Semestrul II al anului școlar 2020-2021, stabilit în funcție de tipul bursei, astfel: |

 • a) burse de[performanță:51;

 • b) burse dejmerit: 16051;

 • c) burse dej’studiu:724;

 • d) burse de>,ajutor social:3854 îi

Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează:

 • a) burse de'performanță: 1.000 lei/lună;

 • b) burse de'merit: 100 lei/lună;

 • c) burse defstudiu: 250 lei/lună;

 • d) burse de’(ajutor social: 250 lei/lună.

ji                                                                                      A w ~ A

Art. 3 - (1) Se aprobă numărul și tipul bursei pentru fiecare unitate de mvațamant preuniversitar de stat cti personalitate juridică, componentă a rețelei școlare din municipiul Constanța, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *

 • (2) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 și ale Ordinului nr. 5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1) și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere revenind unităților de învățământ preuniversitar de stat. în situația constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat ,se face în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1). j

 • (3) Nu pot constitui critqrii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4 - (1) Bursele sepcordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii ^xamenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul nr. 5576/2011.

Art. 5 Acordarea burselor prevăzute de prezenta hotărâre se face începând cu semestrul II al anului școlar 2020-2021.

Art. 6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta, hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost Rotată de consilierii locali astfel:

_____pentru, k împotrivă, La data adoptării sunt în {funcție 2^

1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ .

CONSTANȚA         !

nr. / y/ 4: w/

ii ț( u ii

a bți n e ri.

„consilieri din 27 membrii

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA^O^>ODARU
ANEXA

la H.C.L. nr.

LISTA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Denumirea unității de [învățământ cu personalitate juridică

Burse de performanță

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

1

y

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

0

528

28

157

2

COLEGIUL NAȚIONAL '1MIHAI

EMINESCU"         ;

3

970

12

189

3

COLEGIUL NAȚIONAL "M IRC EA CEL BATRAN"

0

1192

9

43

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"    ?

30

855

30

105

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

0

856

19

117

6

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA"

0

17

0

40

7

LICEUL TEHNOLOGIC "ȚOMIS"

0

41

2

14

8

LICEUL DE MARINA '

1

76

10

112

9

LICEUL ENERGETIC L

0

118

19

24

10

LICEUL CU PROGRAM $ PORTIV "NICOLAE ROTARU" 1]

7

288

37

191

11

LICEUL TEHNOLOGIC "t.A.ROSETTI"

0

30

24

94

12

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE

LEONIDA"          ț

0

8

5

62

13

LICEUL TEHNOLOGIC "'GHEORGHE

DUCA"             j

0

34

45

145

14

LICEUL TEHNOLOGIC ''GHEORGHE MIRON COSTIN"

0

46

50

105

15

LICEUL TEHNOLOGIC "iIOAN N.ROMAN"

0

185

12

101

16

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"

1

349

60

184

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI ‘ TELECOMUNICAȚII f

1

204

8

188

18

LICEUL TEORETIC "DEQEBAL"

0

894

35

242

19

LICEUL TEORETIC "GEORGE

CALINESCU"        8

0

727

42

137

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL

PALADE"            §

0

321

5

109

21

k

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

0

608

9

151

22

LICEUL TEORETIC "OVÎDIUS"

1

1125

15

90

23

LICEUL TEORETIC "TROIAN"

0

1039

18

141

24

ȘCOALA GIMNAZIALA JȘJR. 10 "MIHAIL KOICIU" S

1

81

0

55

25

£

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11

"DR.CONSTANTIN ANGELESCU"

0

19

0

141

26

ȘCOALA GIMNAZIALA    12 "B.P.

HASDEU"           |

0

215

0

50

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 14

0

20

16

53

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"

0

240

3

39

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 "ION MINULESCU"

0

133

1

44

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART"

0

173

3

27

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22

"I.C.BRATIANU"      :

0

92

2

41

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

0

242

10

19

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 "ION

JALEA"               *

0

604

50

82

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BARBILIAN"         f

0

200

3

50

35

ȘCOALA GIMNAZIALA $IR. 29 "MIHAI

VITEAZUL"          i

0

413

9

27

36

ȘCOALA GIMNAZIALA flR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCp"

0

165

0

30

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA" j

0

497

2

47

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

0

109

10

43

39_

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

0

377

8

25

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR":

0

236

12

32

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA" '

0

494

17

21

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL

VLAICU"             E

0

175

30

45

43

ȘCOALA GIMNAZIALA ^IR. 43 "FERDINAND"       j,

0

164

0

40

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 "NICOLAE TITULESCU țȘ

0

63

0

68

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "REMUS

OPREANU"          |i

0

470

32

50

46

ȘCOALA GIMNAZIALA țJR. 8

6

295

19

69

47

SEMINARUL TEOLOGIQ ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"

0

63

3

15

Total pe tipuri de bursă

51

16051

724

3854

Total burse

20680

PREȘEDINTE ȘEDINȚA