Hotărârea nr. 63/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 432/2020 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

I t-K» 8 ROMÂNIA, JUDEȚUL CONSTANȚA UiKOMÎ municipiul constanța CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE         /

privind modificarea H.C.L. nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului l ai anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de

Consiliul local al rpunicipîului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.54159/19.03.2021 aljj domnului primar Vergii Chițac, raportul Direcției financiare nr.54230/19.0(3.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,                    :

Luând în considerare prevederile:

  • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (l)/(2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu modificările și com'pletările ulterioare;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de falptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foartje bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică arț.l din H.C.L. nr. 432/2020 după cum urmează :

Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în Semestrului I al anului școlar 2020-2021, stabilit în funcție de tipul bursei, astfel:

  • a) burse dejperformanță: 44;

  • b) burse de'merit: 11509;

  • c) burse deî'studiu: 492;

  • d) burse de ^ajutor social: 3767

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 432/2020, respectiv a anexei peritru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului Iș al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniverăitar de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Celelalte?; prevederi ale H.C.L. nr. 432/2020 rămân neschimbate.           și

î!

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință,

I

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,    2 îm potrivă,

La data adoptării sunt în '.funcție

l

i’

PREȘEDINȚE ȘEDINȚĂ^

/    / l li f f

1

1

CONSTANȚA

NR.              2^/

i

a bți n eri.

.consilieri din 27 membrii

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSB0DARUROMÂNIA;

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la H.C.L. nr.

LISTA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Denumirea unității de-învățământ cu personalitate juridică

Burse de performanță

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

1

COLEGIUL COMERCIAL^'CAROL I" !

0

353

23

160

2

COLEGIUL NAȚIONAL ";MIHAI

EMINESCU"         i

1

728

11

167

3

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BATRAN"

4

905

8

41

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"

20

595

30

100

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

. 0

630

15

120

6

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA"

0

7

0

38

7

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

0

12

1

8

8

LICEUL DE MARINA

1

45

5

127

9

LICEUL ENERGETIC 1

0

40

10

24

10

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" Ii

8

193

27

188

11

LICEUL TEHNOLOGIC "’c.A.ROSETTI"

0

18

20

101

12

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA"           ?

0

6

3

62

13

LICEUL TEHNOLOGIC "^HEORGHE

DUCA"             ț

0

26

30

113

14

LICEUL TEHNOLOGIC ''GHEORGHE MIRON COSTIN"

0

34

39

145

15

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROMAN"

0

108

7

101

16

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"

1

174

41

178

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI ■ TELECOMUNICAȚII

1

155

2

188

18

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

0

678

19

225

19

LICEUL TEORETIC "GEORGE

CALINESCU"        j

0

558

23

123

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE"            !

0

236

3

109

21

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" i

0

398

5

147

22

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS"

1

851

15

76

23

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

0

780

12

133

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 "MIHAIL KOICIU"

2

60

0

63

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU"

0

11

0

147

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P.

HASDEU"           ț,

0

140

0

42

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 14

0

21

9

47

28

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"

0

163

2

40

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 "ION MINULESCU"

0

109

0

46

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART"

0

131

3

27

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 "I.C.BRATIANU"

0

59

3

40

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

0

170

8

15

33

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 24 "ION JALEA"

0

438

40

77

34

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 28 "DAN BARBILIAN"         i

0

143

2

48

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 "MIHAI

VITEAZUL"           ji

0

289

3

25

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"

0

144

0

40

37

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 30 "GHEORGHE TITEICA" |

0

356

0

44

38

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

1

90

5

43

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

0

283

4

25

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANȚEMIR"

0

171

0

29

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA"

0

343

8

11

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL

VLAICU"             ;

0

148

16

45

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 "FERDINAND"       ;

0

100

0

51

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 "NICOLAE TITULESCU"^

0

39

0

64

45

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 7 "REMUS

OPREANU"          «î

0

340

20

42

46

ȘCOALA GIMNAZIALA faR. 8

4

181

20

67

47

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIo’nISIE EXIGUUL"           |

0

50

0

15

Total pe tipuri de bursa

44

11509

492

3767

Total burse

15812

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

7^44»

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL