Hotărârea nr. 62/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE RAEDPP A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către R.A.E.D.P.P. a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_____________ ocff 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.33744/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.35961/23.02.2021;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța și ale H.C.L. nr. 428/31.10.2018 privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea R.A.T.C. Constanța;

Având în vedere Nota internă aprobată de Primarul municipiului Constanța nr. 24645/08.02.2021;

în temeiul prevederilor art. 867-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.298-301 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă darea în administrare către R.A.E.D.P.P. a imobilelor teren și construcții aflate în domeniul public al municipiului Constanța, identificate conform planurilor de situație, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Datele de identificare, valoarea și destinația bunurilor care fac obiectul dării în administrare sunt prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea bunurilor prevăzut la art. 1 se va realiza în baza procesului verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 - R.A.E.D.P.P. poate folosi și dispune de bunurile prevăzute la art. 1 în condițiile stabilite de lege.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P., Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare,

S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului - județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, r—împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL  GEORGIANAÎGOBPODARU


CONSTANȚA

NR. fcX /         2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

Nr. crt.

Elemente identificare bun

nr.

Carte funciară

Suprafața (mp)

Valoare inventar la data de 30.09.2020 (lei)

Destinația

1

Stație subredresare S2 -str. Industriei Mici nr. 1 - inventariat prin           HCL

nr.451/2017, poz. 3091

239170

Suprafață teren -245 mp(din acte); 248 mp (din măsurători) Suprafață construită -164 mp(din acte); 161 mp (din măsurători)

243.128,84

Stație subredresare

2

Stație subredresare S5 -str. Făt Frumos nr. 3 - inventariat prin HCL nr.451/2017, poz.3092

239331

Suprafață teren -814 mp Suprafață construită -292 mp

1.041.142,73

Stație subredresare

3

Stație subredresare S6 -str. Oborului nr. 8 -inventariat prin HCL nr.451/2017, poz.3093

243716

Suprafață teren -715 mp (din acte); 679 mp (din măsurători) Suprafață construită -346 mp

709.539,25

Stație subredresare

4

Stație subredresare S8 -Justiției nr. 1 -inventariat prin HCL nr.451/2017, poz.3095

239186

Suprafață teren -492 mp Suprafață construită -258 mp

300.562,01

Stație subredresare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA^OS^ODARU


Plan de amplasament si delimitare a imobilului ANEXĂ LA Scara 1:500                   L^r ,, “ */l O


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

'Z35/^>

248

Nr. Carteș Fupciara x


Adresa imobilului___________~ "

Mun. Constanta, Str. Industriei Mici Nr. 1

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT) Constanta
- --     ---'303770.85^.

rPIULUI CONSTANȚAK

SERVICIUL CADASTRU      R

VIZAT SPRE ^ESCHIIvArE

Nr.________      ------------Data


SemnătifaVecin: propr- P'"'00

I            1E-.213510

4^1

10WT

12 6-4Z—«3


1Cc


ci St+P


iol CM ^>6


vecin: propr- P^a'° |E:213510


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARsGENERAL, georgiana/gqșpqqaru


303709.16

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafata(mp)

-------

Mențiuni

1

Cc

248

Imobilul este împrejmuit cu gard de beton intre pct. 1-2 si 7-1 si de zidurile construcției C1 intre pct. 2-7

Total

248

_____                                    B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CIE

161

Subștatie de redresare S2, St+P. edificata din beton si cărămidă in anul 1976, fara certificat de performanta energetica, Supr. constr. desf. S=161 mp

Total

____\ _ 161

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadgstrale-si-corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Suprafața totala masurata a imobilului = 248 mp \Suprafața din act= 245 mpInspector,

®ăoE CĂCAmi      Mii COkSW


- , Tpc02-140fl/s &FuncîiaTD’ONSILIER GR. IA


\)an'c \ ^CATEe^V


^AN DE "^DRAREÎNZONA n- Str. Industriei Mjcj Nr 1 A


Str. Industriei MiciONTRASEMNEAZĂ :CRETAR GE&ERZ


Nr. cadastral


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Suprafața masurata a imobilului(mp)


492


Nr. Cartea Funciara


303178.21 Ol


oo 00


ANEXĂ LA


Adresa imobilului_____________________

Mun. Constanta, Str. Justiției Nr. 1 Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT) Constanta


303178.21X)RGIANAGO


Str.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL CADASTRU '

V8ZAT SPRE NESCHÎMBARE Nr.


Data


K K 'SOS113.69
30 30


305113.69


Nr. parcela


1 Total


Cod constr.


C1


Total


Categorie de folosința

Cc


Suprafata(mp)


Mențiuni


Destinația


CIE


492

492


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol (mp)


258


258


Confirm executareg_masuratQrilor la teren, corectitudiDeajniecmirii


documentației.


Imobilul este împrejmuit cu gard de beton intre pct. 1-2, 3-7 si 8-9 si cu gard de metal intre pct. 2-3, 7-8 si 9-1


Mențiuni


Substatie de redresare S8, St+P, edificata din beton+ cărămidă in anul 1985, fara certificat de performanata energetica, Supr. constr. desf S=258 mp


^Suprafața totala masurata a imobilului = 492 mp \\Suprafața din act= 492 mp


^^^^F^y^gondenta                teren

^^/ITEGoW/


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


OFICî:

Nți


Inspector,-


Datatj/ *              Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

ANEXA LA    ]

__________z? 9 . Qa^

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

HCLM

814

Mun. Constanta, Str. Fat Frumos Nr. 3

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Nr. Cartea Funciara

Constanta

306937.40 toCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAU-

GEORGIANA GOSP 0ARU

IOTA,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN'i A SERVICIUL CADASTRU

VBZAT SPRE NESCH8MBARE

Nr.______________________


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

814

Imobilul este împrejmuit cu gard de plasa

Total

814

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CIE

292

Substatie de redresare S5, St+P, edificata din beton+caramida in anul 1983, fara certificat de performanata energetica, Supr. constr. desf S=292 mp.

Total

292

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

totala măsurată a imobilului = 814 mp Suprafața din act= 814 mp

Confirm executarea măsurătorilor la te'r^n^edf^țrjp^iî docume ' Jssțrale si coresponq ’ "'J


Inspector,


[■ UriviUL: -’c G/’L'aS > iii

Data, ,

'             rTunuiri

^Gl^/ 14-07-2015


RELEVEU C1 - PARTER

EXÂ LA


Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului

253.28

Mun. Constanta. Str. Fat Frumos Nr. 3. Substatie de redresare S5

Cartea funciara nr.

UAT: Constanta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

V8ZÂT SPRE NESCH8MBARE

Nr. ____

Data               SemnAtura

---

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

-fala

191.19

2

Magazie

6.34

3

Vestiar 1

3.47

4

Hol

1.84

5

Baie

1.38

6

Redresor 1

14.93

7

Redresor 2

15.19

8

Redresor 3

14.76

9

Redresor 4

2.09

10

Vestiar 2

2.09

Suprafața Utila = 253.28 mp
16.95-----------------------------------------------------------H b---2.23contrasemnează SECRETAR GENERAL, GEORGIANĂkGOSPODARU


RELEVEU C1-PARTER

Scara 1:100

■— -< ă-

Nr. Cadastral

Suprafața utila( mp)

Adresa Imobilului

304.65

Mun. Constanta, Sta*. Oborului Nr. 8 -

Cartea funciara nr.

UAT: Constanta

____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

V8ZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.__

Data


Semnătura


Nr. Incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hala

211.28

2

'Magazie 1

6.58

3

Magazie 2

3.23

4

G.S.1

1.71

5

G.S. 2

1.32

6

Redresor 1

25.20

7

Redresor 2

25.31

8

Redresor 3

25.48

9

Redresor 4

2.27

10

Magazie 3

________________2.27_______________

Suprafața Utila = 304.65 mp

Suprafața Totala = 304.65 mp

.....


2 SenaRUJ-^ ICC Ciaba


S-C-Tp^W A.

\t% COSST.V.1*


Executant L

SeOCAtf^l^SRjJS./ ■< t» gfl                              .

ff W- 'l.ttic#w«


Recepționat-,----------:-------

**

^^:Q(WlL.E&m-.Ă.....


750709.26


J3Z


Plan de amplasament si delimitare a imobilului i aNEXĂ La

Scara 1:200____________________,, Q^LNr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

2W

679

Mun. Constanta, Str. Oborului Nr. 8

Nr. Cartea/Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

Constanta


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.___

Da*a               SemnăturaA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

679

Imobilul este împrejmuit cu gard metalic

Total

679

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

. C1

CIE

346 v •

Statie de redresare S6, S+P, edificata din beton+caramida in anul 1985, fara certificat de performanta energetica, Supr. constr. desf. S=346 mp

Total

■ V-         346RELEVEU C1-PARTER

Scara 1:100

,-------------------------;

| ANEXA LA J

Nr. cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului

132.57

Mun. Constanta. Str. Industriei Mici Nr. 1, Substatie de redresare S2

Cartea funciara nr.

UAT: Constanta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTAI

SERVICIUL CADASTRU ’ !

VIZAT SPRE NcSCHfMBARE

Nr.

Data

Semnătura


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hala

88.98

2

Redresor 1

14.99

3

Redresor 2

14.27

4

Redresor 3

3.00

5

Baie

1.28

6

Hol

4.20

7

Vestiar

5.85

Suprafața Utila = 132.57 mp

Suprafața Totala =132.57 mp


Nr. cadastral al terenului


RELEVEU C1 - PARTER [ A N p x ĂLA I 1:100Cartea funciara nr.


Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului

223.50

Mun. Constanta, StrJustitlei Nr.1, Subsatatle de redresare S8

UAT; Constanta________________________=^=_=


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

W.AT SPRE NESCMjMBARE

Nr.________________________

Data               Semnătura


Nr. Încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1 ■

Camera comanda

173.97

2

Vestiar 1

6.59

3

Vestiar 2

3.67            i,

4

3aie 1

1.69

5

Baie 2

1.35

6>

Transformatoare 1

15.97

Transformatoare 2

15.95

8

Transformatoare 3

2.15

9

Debara

2.16

Suprafața Utila = 223.50 mp