Hotărârea nr. 61/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII TRECERII UNOR IMOBILE -TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile-teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _______ 2021:

Având în vedere referatul de: aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.33743/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.35960/23.02.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b), art. 294 alin. (2), (4) - (7), art. 136 alin. (1), art. 139 alin.(2), și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă solicitarea trecerii unor imobile-teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța, imobile descrise în anexa nr.l, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Imobilele sunt reprezentate în planul topografic de situație la scara 1:1000, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Consiliului Județean Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului-județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

r- împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  GEORGIANA XSOSRODARU


CONSTANȚA            A,

NR. fa /   /o$,0&.2O21


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. €l /

Nr. crt.

Denumirea bunului

nr.

Carte funciară

Suprafața (mp)

Adresă

1

teren

241285

5.186 mp

Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot.l

2

teren

241286

1.180 mp

Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot.2


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Scara 1:1000


20                       0

LI, LJ rLJ, L.J, LJ-4


20


40


60


60


1 cm pe plan=10.0 m pe teren