Hotărârea nr. 60/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII TRECERII IMOBILULUI „LAC TĂBĂCĂRIE” DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSTA^

X ROMANIA                                     • /J

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie" din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de JUo 2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.33741/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.35958/23.02.2021;

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin.(2) lit. b), art. 292 alin. (1) - (5), art. 136 alin. (1), art. 139 alin.(2), și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă solicitarea trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie" din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Secretariatului General al Guvernului și Ministerului de Finanțe în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului-județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

!— împotrivă, *— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA/, NR.            /_______ogg,6^.202

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGI^^^^ODARU

1