Hotărârea nr. 6/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 433/2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2021 PRIN ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN CUPRINSUL ACESTEIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL, CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de X# o/ 2^/

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                        . precum și raportul Serviciului Public de

Impozite, Taxe șl alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nrTMIb ,Q| avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Luând act de adresele nr. T3573/13.01.2021 a Direcției locale de evidență persoane și nr. T2937/11.01.2021 a Direcției gestionare servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța,

Ținând cont de prevederile art. 21 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Ut. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021, în scopul îndreptării unor erori materiale strecurate în cuprinsul acesteia, după cum urmează:

 • 1. La Anexa nr. 10, Cap. VIII - Taxa folosire tramă stradală de către autovehiculele de transport persoane în comun pe raza municipiului Constanța pct. 4 din tabelul prevăzut la lit. A se modifică și va avea următorul conținut:

  Capacitate autovehicul

  Lei / lună / auto

  Convenție tarif maxim + 25% din tariful maxim

  264

 • 2. La Anexa nr. 14, articolul 6 pct. 7, paragraful 5 al subpct. 7.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare' a Serviciului stare civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație".

 • 3. La Anexa nr. 14, articolul 6 pct. 7, paragraful 5 al subpct. 7.2 se modifiqă și va avea următorul cuprins:

„Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului stare civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație".

Art. II Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției locale de evidență persoane și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției Prefectului județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, 22_____

împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Â

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Nr.

? consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

GEORGIAW^^^^RU