Hotărârea nr. 58/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE REGISTRUL AUTO ROMÂN A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 10


HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român - RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr.10

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de oUp 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 33739/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr. 36924/24.02.2021;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/07.08.1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.768/08.11.1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român" republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 874, art. 875, art. 2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând adresa Registrului Auto Român nr. 658/11.01.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.8073/17.01.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.349-353, art. 362 alin. (2) și alin. (3), art. 581-589 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R. - R.A.) a terenului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr.10, în suprafață indiviză de 8.870 mp, ce face parte din domeniul public al municipiului Constanța, identificat conform planului de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Datele de identificare și valoarea bunului care face obiectul dării în folosință gratuită sunt prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă prezenta hotărâre.

 • (3) Destinația bunului care face obiectul dării în folosință gratuită este de teren intravilan, conform dispozițiilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare, categoria de folosință curți-construcții.

 • (4) Dreptul de folosință gratuită asupra bunului identificat la art. 1 se acordă în vederea construirii unui sediu nou al Reprezentanței R.A.R. - R.A. Constanța.

 • (5) Darea în folosința gratuită a bunului identificat la art. 1 se face pe o periodă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (6) Folosința gratuită nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit.

Art. 2 - Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va realiza în baza procesului verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare prezentei hotărâri.

Art. 3 - Se aprobă clauzele contractului de comodat ce urmează a se încheia între municipiul Constanța și Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Cheltuielile de întreținere a bunului, potrivit destinația sale, pe toată durata de folosință gratuită, vor fi suportate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

, Art. 5 - Obligațiile Regiei Autonome "Registrul Auto Român", modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de comodat, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se împuternicește Primarul municipiului Constanța, în vederea semnării contractului de comodat și a actelor adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regia Autonomă "Registrul Auto Român", Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Compartimentul Contracte Avizări și Legile Proprietății, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului - județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:    fjț pentru, împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție q&f consilieri din TI membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERA GEORGIANA GOSPODARU


CONSTANȚA.

NR. 6^/^L^>2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

Nr. crt.

din H.C.L.

nr.451/2017

Denumirea bunului

nr.

Carte funciară

Suprafața (mp)

Adresă

Valoare inventar la data de 30.09.2020 (lei)

3080

Bază întreținere, exploatare autobuze

225144

Suprafață teren= 8.870 mp

Str.

Industrială nr.10

5.412.092,02

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. nr.

CONTRACT DE COMODAT n r./

Art. 1. PĂRȚILE

Municipiul Constanța, persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.51, tel, 0241.488100, fax 0241.488195, e-mail: primaria@Drimaria-constanta.ro, cod fiscal 4785631, reprezentat prin Primar, Domnul Vergii CHIȚAC, în calitate de comodant

Și

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R. - R.A.), cu sediul în Calea Griviței nr.391A, cod poștal 010719, sector 1, București, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/5191/04.03.1992, Cod fiscal RO 1590236, reprezentată prin ___________________________________________, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECT

 • 2.1. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului terenul în suprafață indiviză de 8.870 mp, imobil ce face parte din terenul în suprafață totală 37.510,00 mp, ce face parte din domeniul public al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10, în scopul construirii unui sediu nou al Reprezentanței R.A.R. - R.A. Constanța.

 • 2.2. Predarea-primirea terenului dat în folosință gratuită se face prin proces-verbal, semnat de către reprezentanții împuterniciți în acest scop de către cele două părți semnatare a prezentului contract.

Art. 3. DURATA

Dreptul de folosință asupra bunului prevăzut la art. 2 se întinde pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin încheierea unui act adițional.

Art. 4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului:

 • a) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite în sarcina comodatarului prin actul de dare în folosință gratuită și prin lege;

 • b) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

 • 4.2. Obligațiile comodantului:

 • a) să predea în bune condiții terenul ce formează obiectul prezentul contract;

 • b) să asigure folosința nestingherită a terenului pe toată durata contractului;

  ANEXA L, LM NR. 51


  4.3. Drepturile comodatarului


 • a) să i se asigure de către comodant folosința terenului pe tbatăndxirata~contrai:t:aîuT;

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) să obțină documentația de urbanism în termen de 24 luni de la data predării terenului în baza procesului-verbal de punere în posesie.

 • b) să înceapă lucrările în vederea edificării construcției reprezentate de sediul Reprezentanței R.A.R. - R.A. Constanța în termen de cel mult o lună de la data obținerii documentației de urbanism prevăzute la lit. a).

 • c) să finalizeze construirea sediului în termenele dispuse prin documentația de urbanism, inclusiv să obțină certificatul de atestare a construcțiilor.

 • d) să se îngrijească de terenul care face obiectul contractului, folosindu-le ca un bun proprietar, efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare generate de culpa sa;

 • e) să păstreze integritatea terenului pus la dispoziție, să nu aducă modificări acestuia fără consimțământul prealabil al comodantului exprimat în scris;

 • f) să folosească terenul . potrivit destinației acestuia, respectiv construire sediul Reprezentanței R.A.R. - R.A. Constanța;

 • g) să suporte, de la data preluării, cheltuielile necesare folosinței imobilului, reprezentând utilități, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant.

 • h) să asigure păstrarea curățeniei asupra terenului;

 • i) să asigure paza și conservarea imobilului cu prudența și diligența unui bun proprietar;

 • j) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • j) să înștiințeze comodantul cu privire la intenția de înstrăinare, sub orice formă, a construcției ce va fi edificată pe teren în vederea stabilirii de către comodant a noului regim juridic al terenului;

 • j) să elibereze spațiile ocupate în baza contractului de comodat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

Art. 5. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • a) folosirea necorespunzătoare a terenului;

 • b) întrebuințarea terenului contrar destinației;

 • c) folosirea terenului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract sau ulterior ieșirii din patrimoniul comodatarului a clădirii;

 • 5.2. în alte cazuri decât cele menționate la clauza 5.1., riscul deteriorării sau pieirii este suportat de comodant.

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • b) atunci când interesul public legitim o impune;

 • c) prin reziliere. în cazul în care una din părți nu și-a executat în totalitate sau în parte ori își execută în mod defectuos obligațiile asumate, contractul se reziliază de plin drept,fără intervenția instanței de judecată, după notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele.

 • d) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele;

 • e) prin ^denunțare unilaterală a contractului de către comodant, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată.

  Art. 7. FORȚA MAJORĂ


 • 7.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în~ căzui executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 7.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-ți execute obligațiile asumate.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

9.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional,cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat in temeiul dispozițiilor art. 2146 si urm. Cod civil și a prevederilor H.C.L. nr.__________________________________________

COMODANT_______________________________COMODATAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA -                          R.A.R. - R.A.

CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA PRIMAR

VERGIL CHIȚAC

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARII