Hotărârea nr. 57/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS S.A. ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 04,2021:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 30968/16.02,2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului si raportul de specialitate nr. 35933/23.02.2021;

Ținând cont de prevederile art. 22 și art. 29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dipozițiile Capitolului 17 "Clauze Speciale Privind Menținerea Echilibrului Contractual" din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr. 411/14.10.2019, privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, în sensul retragerii di n-gestiunea delegată a CT BUS S.A a imobilului situat in municipiul Constanța, str.Industrială nr.10, în suprafață de 37.510 mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 411/14.10.2019 modificată prin H.C.L. nr.512/28.11.2019, H.C.L. nr.6/30.01.2020, H.C.L. nr.195/30.06.2020, H.C.L. nr.229/30.07.2020 și H.C.L. nr.302/31.08.2020, HCL nr. 396/2020 și HCL nr. 447/2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției patrimoniu si cadastru, Direcției financiare, societății CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ka pentru, <V— împotrivă,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.ANEXăTĂ

HCLM NR. 5^-

Act adițional nr. 8/

la

CONTRACTUL

de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr. 211817/01.11.2019

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat la data de, între:

  • (1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentata prin Dl. Primar Vergii Chițac, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631,având contul nr. RO17TREZ24A840302403000X, deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

Și

  • (2) Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta,str. Industrială nr.8, înregistrat la Registrul comerțului cu nr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul nr. RO23BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niță, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv „Părțile".

PREAMBUL:

  • • La data de 1.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

  • • Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

  • - Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

  • - Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

  • • Contractul a fost atribuit direct, potrivit prevederilor art 5 alin.(2) paragraful 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului local al municipiului Constanta de atribuire nr. 411 din 14.10.2019;

  • • Contractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul art. 5 paragraful 5 din Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

! anexă la

Ținând cont de Referatul nr.

Vergii CHIȚAC;


iHCLM NR

30968/16.02.2021, aproba We'-dorcw^

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Anexa 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului, la Contract se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, , în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.


CONTRASEMNEAZĂ,i ANEXĂ LA ] iHClM N

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019

modificate prin

Actul Adițional nr. 8/

Cuprins


ANEXĂ la hclm nr.

Anexa 1 la Actul adițional 8

(Anexa 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului)

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur.

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4- Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate


Anexa 1 la Actul adițional 8 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului

(Anexa 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului)

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Anexa 4.1.1 Bunuri puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă

Clasificare:

I

I

' , Denumire bunuri mobile si imobile :

I, *                        •                 - ■                                      *                       ’ 1

1 - K . ■

l              m                 ‘ ’4

e Număr inventar î Municipiul Constanta l            %

.              •                                       l. ,

î

Valoare inventar ;

■ Valoare < !                   ■.                 i

j. amortizata". ;

i ■ Valoare . ■; , Ramasa la data de ।   “31/01/2021

5

TEREN STR INDUSTRIALA NR 8 -54336 mp

1014

6.941.836,38

0

0

TOTAL TERENURI DOMENIU PRIVAT IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

6.941.836,38

0

0

5

TEREN STR ELIBERĂRII NR46 -10044 mp

1012

1.740.766,70

0

0

TOTAL TERENURI DOMENIU PUBLIC IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

1.740.766,70

0

0

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZE EURO 6 DIESEL (104 buc.)

JjO

98.255.993,49

0

98.255.993,49

Se va atașa scanat procesul verbal scanat.

Anexa 4.1.2 Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Operatorului din sume alocate pentru investiții de la bugetul local.

Nu este cazul unor astfel de bunuri de la data semnării.

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 4.2.

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 4.3.

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 4.4.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL