Hotărârea nr. 55/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL REGIEI AUTONOME „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din           WOâJ

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.            ZT. 0? 2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3

pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. ^-^6\ !    -0 i-y 2021;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 792 coroborate cu cele ale art. 858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Date fiind prevederile actelor constitutive ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, respectiv H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și HCL nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și a Organigramei și numărului de personal al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și nu în ultimul rând, Hotărârile Consiliului de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța'având nr. 325/17.02.2021, nr. 328/18.02.2021 si nr.'332/25.02.2021 consemnate în procesele-verbale de ședință nr. 274/17.02.2021, nr. 275/18.02.2021 si nr. 278/25.02.2021, prin care s-a aprobat cu unanimitate de voturi întocmirea organigramei și a statului de funcții ale R.A.E.D.P.P. Constanta, în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.a), alin. (3), lit.c) și art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă statul de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 24/2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilieri locali astfel: /.X pentru,împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA4GOSPODARU^KLEXA nr. 1 a HCL nr.. ..O.U.../.................2021


ORGANIGRAMA


Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
GEORGIANA G(DSROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

ANEXA nr. 2,2021


CONSILIUL LOCAL

STAT DE FUNCȚII RA - EDPP CONSTANTA DIRECTOR GENERAL

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

Cabinet Director General - Director General

1

Funcționar administrativ - secretar

S/M

E

2

Funcționar administrativ - registrator

S/M

E

3

Funcționar administrativ - arhivar

S/M

E

4

Funcționar administrativ - arhivar

S/M

E

5

Funcționar administrativ - registrator - vacant

S/M

E

Compartiment Audit

Public Intern

6

Auditor public intern

S

E

7

Auditor public intern - vacant

S

E

Compartiment Control Financiar de Gestiune

8

Controlor financiar de gestiune

s

E

Compartiment Achiziții Publice

9

Sef compartiment

s

C

10

Funcționar administrativ

s

E

11

Funcționar administrativ

s

E

Compartiment Resurse Umane

12

Sef compartiment

s

C

13

Inspector personal

S/M

E

Compartiment Reiatii externe, comunicare, evenimente

14

Sef compartiment

S

C

15

Funcționar administrativ - vacant

S

E

Compartiment Monitorizare si control

16

Sef compartiment - vacant

S

C

17

Funcționar administrativ-vacant

S/M

E

18

Funcționar administrativ-vacant

S/M

E

19

Funcționar administrativ-vacant

S/M

E

20

Funcționar administrativ-vacant

S/M

E

21

Curier-vacant

M

E

22

Curier-vacant

M

E

Compartiment Sanatate si securitate in munca - Situatii de urgenta

23

Tehnician SSM-SU

S/M

E

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

24

Contabil Sef

S

C

Birou Contabilitate

25

Sef birou

S

C

26

Economist

s

E

27

Economist

s

E

28

Economist

s

E

29

Economist-vacant

s

E

30

Contabil

M

E

HCLM ix.31

Contabil -vacant

M

E

Casierie Ceni

:rala

Săi

Casier central

M

E

SERVICIUL JURIDIC-ADM

INISTRATIV

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

33

Sef serviciu juridic-administrativ

S

C

Juridic-Admin

strativ

34

Consilier juridic

S

E

35

Consilier juridic

S

E

36

Consilier juridic

s

E

37

Consilier juridic

s

E

38

Consilier juridic - vacant

s

E

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

39

Sef Serviciu Juridic Contencios

S

C

Contencios-Instanta

40

Consilier juridic

s

E

41

Consilier juridic

s

E

42

Consilier juridic

s

E

43

Consilier juridic-vacant

s

E

44

Consilier juridic-vacant

s

E

45

Consier juridic-suspendat 4 ani

s

E

46

Funcționar administrativ - vacant

M/S

E

Executări Silite

47

Consilier juridic

S

E

48

Consilier juridic

S

E

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

49

Sef Serviciu Tehnic Investiții

S

C

Serviciul Tehnic-Investitii

50

Inginer

S

E

51

Inginer

s

E

52

Inginer

s

E

53

Funcționar administrativ

S/M

E

Birou Tehnic-Aorovizionare

54

Sef birou

S

C

55

Gestionar

M

E

56

Conducător auto

M

E

57

Conducător auto

M

E

SERVICIUL ADMINIST

RARE IMOBI

LE

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

58

Sef Serviciu Administrare Imobile

S

C

Birou Urmărire si Evidenta Contracte

59

Funcționar administrativ

S/M

E

60

Funcționar administrativ

S/M

E

61

Funcționar administrativ

S/M

E

62

Funcționar administrativ

S/M

E

63

Funcționar administrativ

S/M

E

64

Funcționar administrativ

S/M

E

65

Funcționar administrativ

S/M

E

66

Funcționar administrativ

S/M

E


A N F X a hclm m?.


67

Funcționar administrativ susp CCC

S/M

E

68

Funcționar administrativ susp CCC

S/M

E

_______Birou Facturare_____________________

69

Sef birou

S

C

70

Economist

S

E

71

Economist

S

E

72

Contabil

M

E

________Birou Imobile_____________________

73

Sef birou

S

C

74

Funcționar administrativ

S/M

E

75

Funcționar administrativ

S/M

E

76

Funcționar administrativ

S/M

E

Casierie

77

Casier

M

E

SERVICIUL ADMINISTRAR

E HENRICOANDA

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

78

Sef Serviciu Administrare Henri Coanda

S

C

Birou Urmărire si Evidenta Contract

e

79

Sef Birou

S

C

80

Funcționar administrativ

S/M

E

81

Funcționar administrativ

S/M

E

82

Funcționar administrativ

S/M

E

83

Funcționar administrativ

S/M

E

84

Funcționar administrativ

S/M

E

85

Funcționar administrativ

S/M

E

86

Funcționar administrativ

S/M

E

87

Funcționar adm - suspendat CCC

S/M

E

Birou Facturare

88

Sef birou

S

E

89

Economist

S

E

90

Economist

S

E

91

Economist-vacant

S

E

Casierie Administrare Henri Coanda

92

Contabil

M

E

93

Casier -vacant

M

E

Administrare clădiri

94

Administrator

M

E

95

Administrator

M

E

96

Administrator

M

E

97

Administrator

M

E

98

Electrician

M

E

99

Muncitor constructii-vacant

M

E

100

Muncitor constructii-vacant

M

E

101

Muncitor constructii-vacant

M

E

102

Muncitor constructii-vacant

M

E

SERVICIUL ADMINISTRARE PIEI

'E, TÂRGURI SI OBOARE

Nr. crt.

Funcție

Nivel studii S/M

Post Conducere/ Execuție

103

Sef serviciu administrare Piețe, Târguri și Oboare

S

C

Birou Urmărire si Evidenta Contracte

104

Sef birou

S

C

105

Consilier juridic

s

E

106

Consilier juridic

s

E

107

Consilier juridic - vacant

s

E


108

Funcționar administrativ

S/M

E

|109

Funcționar administrativ

S/M

E

il

Birou Facturare

J110

Sef birou

S

C

111

Contabil

M

E

112

Economist

S

E

113

Economist

S

E

Birou Agrement

114

Sef birou

S

C

115

Funcționar administrativ

S/M

E

116

Funcționar administrativ

S/M

E

117

Alpinist -vacant

M

E

Casierie

118

Casier

M

E

Administrare

Piețe

119

Intendent

M

E

120

Intendent

M

E

121

Intendent

M

E

122

Intendent

M

E

123

Intendent - vacant

M

E

124

Casier

M

E

125

Casier

M

E

126

Casier

M

E

127

Casier

M

E

128

Casier

M

E

129

Casier

M

E

130

Casier

M

E

131

Casier

M

E

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Qf^p wii&sa^CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, GEORGIANAfGQSpSDARU


CONSTANȚA

NR............/.................2021