Hotărârea nr. 54/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ART. 7 DIN HCL NR. 323/2015 PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI REPARTIZAREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

COMSTA/Vfy ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

ȚI W MUNICIPIUL CONSTANȚA TB,W CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE

privind completarea art.7 din HCL nr. 323/18.12.2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere Referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                    2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3

pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta înregistrat sub nr. / ^^0^-2021;

în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, dispozițiile H.C.L. nr. 24/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanta, precum si a organigramei si numărului de personal al acesteia, ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - republicată și dispozițiile Hotărârii Consiliului de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 331/23.02.2021 consemnată în procesul verbal de ședință nr. 277/23.02.2021.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), precum și cele ale art. 139 alin. (3) art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea art.7 din H.C.L. nr. 323/18.12.2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, care prevede că: „ Este interzisă subînchirierea sau transmiterea sub orice formă a dreptului de administrare a spațiilor repartizate sub sancțiunea anulării repartiției și rezilierea de plin drept a contractului" cu aliniatul 2 ce va avea următorul conținut: „ Se exceptează de la prevederile alin. 1 spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință destinate sediilor partidelor politice pentru care se permite subînchirierea spațiului repartizat, cu acordul R.A.E.D.P.P. Constanța pentru organizarea birourilor parlamentare".

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 323/18.12.2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuință rămân neschimbate.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,    1 împotrivă ,_____^abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ozrrconsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR.GENERAL GEORGIANA 1GOSPODARU

CONSTANȚA, NR. W /


2021