Hotărârea nr. 53/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE BAZĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ÎN ADMINISTRAREA/PROPRIETATEA RAEDPP CONSTANȚA ȘI MESELOR/TARABELOR ȘI TERENURILOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE PRODUSE, SITUATE ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE ADMINISTRATE DE RAEDPP CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din       MM ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                   2021. avizul Comisiei de specialitate nr. 3

pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanta înregistrat sub nr.

2021:

în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța; .

Având în vedere prevederile H.G. nr. 5/1992 privind spațiile cu altă destinație din fondul locativ de stat deținute cu titlul de chiriaș de Uniunea Artiștilor Plastici și unitățile sale componente;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a H.C.L. nr. 236/25.05.2005 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 614/ 18.12.2002 pentru modificarea H.C.L. nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța, a H.C.L. nr. 101/2014 privind aprobarea Caietului de sarcini si Centralizatorul de valori tarife de baza, precum și a Instrucțiunilor privind organizatea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, studiul/raportul de evaluare întocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. nr. 239/17.02.2021, înregistrat la R.A.E.D.P.P. Constanța cu nr. 2369/17.02.2021, dispozițiile Hotărârii Consiliului de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 324/17.02.2021 consemnată în procesul verbal de ședință nr. 274/17.02.2021.

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, precum și cele ale art. 139 alin.(3) art. 196 alin.(l), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de 'Fbcuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța, conform Anexei nr. 1, punctele 1-20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța se vor aplica începând cu 01.03.2021.

Art. 3 începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 279/27.11.2015 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate in administrarea sau proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și prevederile anexei nr. 2 la H.C.L. nr.101/2014 privind aprobarea Caietului de sarcini si Centralizatorul de valori tarife de baza, precum și a Instrucțiunilor privind organizatea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință își încetează aplicabilitatea

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

n Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: M pentru.,împotrivă ,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 6^^ mte&W"


CONSTANTA, NR. 09 /


2021


Anexa nr. 1

la HCL


Tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administra rea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor, situate în piețele agroalimentare destinate comercializării de produse administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța

Destinație

U.M.

Valoare proprusă chirie de bază- euro/UM/lună

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1.Sedii administrative inclusiv pentru profesii liberale

mp Arie utilă

6,84

4,74

3,98

3,89

2.Sedii administrative instituții publice, fundații si asociații, revoluționari

* pentru activități generatoare de profit se vor utiliza tarifele de la activitățile respective

mp Arie utilă

6,84

4,74

3,98

3,89

3. Unități in care se practică jocuri de noroc, inclusiv jocuri mecanice și electronice;agenții pariuri;      puncte

schimb valutar/institutii financiare nebancare, amanet și altele asimilate

mp Arie utilă

12,66

8,76

7,37

7,19

4.Cabinete medicale/veterinare

mp Arie utilă

5,88

4,12

3,33

3,16

5.Unitati       alimentație       publică

(restaurante, baruri, pizzerii, cluburi, altele asimilate)

mp Arie utilă

8,89

6,20

5,2

4,9

6. Spatii comerciale ( exclusiv pct. 3 si 5)

mp Arie utilă

8,06

5,56

4,54

4,26

7.Spații depozitare aferente unități comerciale

* se aplică numai pentru spațiu depozitare și doar dacă suprafață de depozitare reprezintă maxim 60% din suprafață totală a spațiului comercial; pentru ce depășește aceasta suprafață se aplică tariful de la pct 6

mp Arie utilă

3,68

|hc

ANEXĂ LA _M NR. 53 /'

3

2,87

2,50

2,41

8.Spații depozitare fără activitate economică aferentă ( arhive )

mp Arie utilă

1,58

1,58

1,58

1,58

9.Spații producție

mp Arie utilă

3,33

2,96

2,46

2,46

10. Spatii pentru mică manufactură, handmade, meserii "uitate " : pantofar, pălărier, reparator stilouri/brichete, tocilar, ceasornică, meșter popular, etc -activitate propie

mp Arie utilă

1,38

1,38

1,38

1,38

11.Spații destinate activitati social culturale, librării

( producătoare de venituri )

mp Arie utilă

2,94

2,06

1,67

1,58

12.Ateliere creație UAP și galerii de arta

mp Arie utilă

1,37

1,37

1,37

1,37

13.Spații destinate activități învățământ particulare

mp Arie utilă

2,06

2,06

2,06

2,06

14.Teren aferent terase comerciale neînchise, chioșcuri și construcții provizorii cu activități comerciale

mp

1,93

1,02

0,65

0,65

15.Teren liber curți imobile cu altă destinație decât locuințe

mp

0,44

0,44

0,44

0,44

ANEXăZv ?

16.Teren liber curți imobile cu destinație spații învățământ

* cu excepția activităților extracurriculare generatoare de venituri

mp

0,44

0,44

HCLM NR.Șj

0,44

0,44

- Valori fără TVA ; valorile aferente construcțiilor includ terenul de sub construcții

Ajustări propuse

  • - pentru construcții cu structură ușoară ( metalică, lemn ) și închideri din tablă, geam, polimeri                                                                                     0,80 x chirie lunara

  • - pentru spații amplasate la demisol sau mansardă                                       0,75 x chirie lunara

  • - pentru spații amplasate la subsol                                                         0,50 x chirie lunara

  • - pentru spații amplasate în piețe agroalimentare sau cu specific comercial                 1,10 x chirie lunara

17. Mese/tarabe pe platoul piețelor pentru producători agricoli :

Amplasament

lei/masă/zi, inclusiv TVA ( valori rotunjite )

Piața Tomis III

11,50

Piața Grivița platou închis

11,50

Piața Grivița platou deschis

10,00

Piața Brotăcei

10,00

Piața Tomis Nord

10,00

Piața I.L. Caragiale

10,00

Piața Tic Tac

7,50

Piața Pescăruș

7,50

Piața Unirii

7,50

  • 18. Teren pentru extindere mese/tarabe pe platoul piețelor pentru producători agricoli : 7,50 lei/mp/zi, inclusiv TVA

19. Mese/tarabe pe platoul piețelor pentru agenți economici :

lei/luna, inclusiv TVA ( valori rotunjite )

Piața Tomis III

410,00

Piața Grivița platou închis

410,00

Piața Grivița platou deschis

335,00

Piața Brotăcei

335,00

Piața Tomis Nord

335,00

Piața I.L. Caragiale

335,00

Piața Tic Tac

265,00

1

Piața Pescăruș

265,00

Piața Unirii

265,00

------

20. Teren pentru extindere mese/tarabe pe platoul piețelor pentru agenți economici : 278,00 lei/mp/luna, inclusiv TVA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^]CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA G ODARU


CONSTANȚA, NR. 53 /


2021