Hotărârea nr. 52/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR LA ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI ,,ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ’’CONSTANȚA PENTRU CONSTANȚA’’;


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării a unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța".

j^sil^lo^^al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data

Luânci în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 38332/25.02.2021;

Văzând raportul nr. 38364/25.02.2021 al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Ținând cont de:

 • - Hotărârea nr. 36/17.02.2021 a Consiliului Județean privind participarea unității administrativ-teritorială județul Constanța în calitatea sa de membru fondator la înființarea Asociației "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța".

 • - Dovada de disponibilitate a denumirii emisă de Ministerul Justiției la data de 19.02.2021;

în conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.35 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.89, art.90, art.91, art.92 și art.129 alin. (2) lit.b) și lit.e), alin. (7) lit.s), alin. (9) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R ĂȘ T E:

Art.l. Se aprobă asocierea municipiului Constanța, cu alte unități administrativ-teritoriale, în condițiile legii, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța".

 • A rt.2. - (1) Se aprobă participarea municipiului Constanța în calitate de membru fondator în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța".

 • (2) Se aprobă participarea financiară a municipiului Constanța la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța" în cuantum de 10.000 lei.

 • (3) Se aprobă stabilirea sediului Asociației în România, Județul Constanța, Localitatea Constanța, Centrul de Excelență în Turism și Servicii „Tomis", str. Nicolae Titulescu, nr. 32, etaj 1, imobil proprietate publică a Județului Constanța.

Art.3. Se aprobă Statutul Asociației "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergii Chițac, să reprezinte municipiul Constanța, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța", cu puteri depline pentru semnarea documentelor de constituire a Asociației și a altor documente necesare în acest scop.

 • Art.5. - (1) Se desemnează în calitate de reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților, primarul municipiului Constanța, domnul Vergii Chițac.

 • (2) în cazul care persoana desemnată la alin. (1) este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat, atributul de reprezentare al municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților și Consiliul director este exercitat de viceprimarul municipiului Constanța, domnul lonuț Rusu.

Art.6. Cotizația financiară anuală a municipiului Constanța în calitate de fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară se realizează din bugetul local, cuantumul acesteia urmând a fi stabilit de către Adunarea generală a asociaților.

Art.7. Se aprobă desemnarea doamnei Mirică Viviana, consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța, pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice a Asociației "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța".

Art.8. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Direcției Financiare, domnului viceprimar al municipiului Constanța, domnul lonuț Rusu și Consiliului Județean Constanța, în vederea aducerii Ia îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

£ pentru,împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


•2021

STATUTUL

ASOCIAȚIEI "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI CONSTANTA" *                              *                                                                                         r                                    r

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art.l. Asociația "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA" numită în continuare A.D.DJ.C. se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentului statut, cu respectarea dispozițiilor O.U.G 57/2019 privind Codului Administrativ si a O.G nr. 26/2000

Art.2. Asociația se înființează, în baza dreptului la libera asociere, ca persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial, de utilitate publică.

Art.3. Asociația se constituie prin voința următorilor membrii fondatori:

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, cu sediul Constanța, în Bulevardul Tomis, nr.51, județul Constanța, cod de identificare fiscala [e], reprezentată prin Președinte, dl. Mihai Lupu, domiciliat in [....], identificat prin C.l. seria.....nr. [....], eliberata de [..] la data de .... CNP [■■]

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, cu sediul Constanța, în Bulevardul Tomis, nr.51, județul Constanța, cod de identificare fiscala [....], reprezentată prin Primar, dl. Virgil Chițac, domiciliat in [....], identificat prin C.l. seria.....nr. [....], eliberata de [..] la data de .... CNP [..]

Art.31. Asociația poate avea ca membri asociați alte UAT-uri de pe raza județului Constanța:

Art.32. Fiecare membru asociat este reprezentat de primarul în exercițiu sau de o persoană împuternicită de către acesta în acest sens.

CAPITOLUL II - Denumirea, sediul, durata

Art.4. Denumirea Asociației este "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA", conform solicitării disponibilității denumirii, înregistrată cu nr. 3935/03.02.2021, transmisă Ministerului Justiției.

Denumirea completă mai sus precizată se va regăsi în toate actele A.D.DJ.C., precum și pe ștampila acesteia.

Art.5. Asociația are sediul în România, Județ Constanța, Localitatea Constanța, Centrul de Excelență în Turism și Servicii "Tomis ", Str. Nicolae Titulescu nr.32, etaj 1.

Sediul asociației poate fi schimbat în condițiile legii prin decizia Consiliului Director.

Asociația va putea înființa filiale în județ prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art.6. Durata de funcționare a Asociației este nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică in registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța.

CAPITOLUL III - Scopul, obiectivele și atribuțiile asociației

Secțiunea 1 - Scopul Asociației

Art.7.(l). Scopul Asociației A.D.D.J.C. este realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării in comun a unor servicii publice prin cooperarea între unitățile administrativ - teritoriale membre cu respectarea principiilor dezvoltării durabile:

 • a) progresul social, condiționat de recunoașterea și admiterea nevoilor fiecărui individ;

 • b) protejarea eficientă a mediului;

 • c) utilizarea rațională a rezervelor naturale;

 • d) păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare a forței de muncă;

Secțiunea 2 - Obiectivele Asociației

Art.8.în limita prevederilor legale incidente, obiectivele Asociației sunt:

 • 8.1. Sprijinirea dezvoltării economico - sociale a județului Constanța;

 • 8.2. Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context

 • 8.3. Foamete „zero"- Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.

 • 8.4. Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

 • 8.5. Educație de calitate - Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.

 • 8.6. Egalitate de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor.

 • 8.7. Apă curată și sanitație - Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți.

 • 8.8. Energie curată și la prețuri accesibile - Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern.

 • 8.9. Muncă decentă și creștere economică - Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți.

 • 8.10. Industrie, inovație și infrastructură - Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației.

 • 8.11. Inegalități reduse - Reducerea inegalităților în interiorul județului Constanța.

 • 8.12. Orașe și comunități durabile - Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.

 • 8.13. Consum și producție responsabile - Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile..

 • 8.14. Acțiune climatică - Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.

 • 8.15. Viața acvatică - Conservarea și utilizarea durabilă a Mării Negre și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

 • 8.16. Viața terestră - Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

 • 8.17. Pace, justiție și instituții eficiente - Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

 • 8.18. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

 • 8.19. Sprijinirea creșterii performanțelor operaționale și financiare a regiilor autonome și societăților comerciale prestatoare de servicii publice de interes județean;

 • 8.20. Dezvoltarea capacității instituționale a administrației publice județene și locale prin procesul de digitalizare;

 • 8.21. Sprijinirea inițiativelor și parteneriatului public privat și identificarea de noi finanțatori prin stimularea și atragerea capitalului privat român și străin;

 • 8.22. Promovarea și valorificarea potențialului economic și a potențialului de dezvoltare la nivelul întregului județ;

 • 8.23. Promovarea și dezvoltare unor programe comune cu întreprinderile mici și mijlocii;

 • 8.24. Promovarea și dezvoltarea turismului în județul Constanța;

 • 8.25. Realizarea de parteneriate cu alte entități juridice publice și private din țară și din străinătate în scopul atingerii obiectivelor Asociației; încheierea de contracte de asociere în participațiune cu entități juridice din țară și din străinătate în vederea implementării de proiecte;

 • 8.26. Identificarea necesităților de intervenții, identificarea programelor de finanțare, realizarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor, implementarea și monitorizarea acestor proiecte;

 • 8.27. Realizarea de studii și analize care să contribuie la perfecționarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Constanța;

 • 8.28. Sprijinirea finanțării și implementării proiectelor de cercetare dezvoltare;

 • 8.29. Desfășurarea de activități care să sprijine procesul de educație pe toate palierele sale (universitar și preuniversitar) și procesul de formare continuă;

 • 8.30. Stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor.

Secțiunea 3 - Activitățile Asociației

Art.9.(l). Pentru realizarea scopului si obiectivelor descrise, Asociația desfășoară următoarele activități:

 • a) elaborează studii, proiecte, metode și procedee concrete pentru realizarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico - socială a județului Constanța precum si pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor județului Constanța;

 • b) analizează programe și strategii de dezvoltare durabilă și stabilește unele priorități și căi de acțiune pentru atingerea acestora;

 • c) asigură cadrul specific necesar stabilirii de contracte între partenerii români și între aceștia și parteneri străini;

 • d) stimulează și sprijină desfășurarea activităților de promovare la nivel județean și regional;

 • e) organizează activității de informare națională si internațională, Consulting, publicitate și simpozioane în domeniul dezvoltării economico - sociale;

 • f) acordă consultanță și organizează acțiuni vizând promovarea inițiativei private și sprijinirea în afaceri a antreprenorilor locali;

 • g) acordă consultanță pentru implementarea de politici publice;

 • h) contribuie la înființarea centrelor de consultanță în afaceri în localitățile județului;

 • i) accesează programe de finanțare naționale și internaționale din domeniile economic, social, cultural, de infrastructură, de mediu, turistic, educațional, cercetare, dezvoltare rurală, etc.

 • j) realizează diverse categorii de lucrări și servicii, proiecte și programe, specifice activității de finanțare, promovare și stimulare a dezvoltării durabile a județului;

 • k) poate înființa societăți, în conformitate cu prevederile legale incidente;

 • I) organizează activități de informare a membrilor cu privire la surse de finanțare posibile în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comunitățile;

 • m) participă la elaborarea politicilor locale, regionale, naționale și internaționale pentru promovarea și dezvoltarea durabilă a județului;

n) implementează strategia de dezvoltare a județului Constanța;

 • o) dezvoltă si implementează programe publice de servicii cibernetice către cetățenii județului Constanța;

 • p) sprijină toate politicile privind protecția socială a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, grupuri marginalizate activități pentru, inclusiv derularea de proiecte pentru sprijinirea și implicarea acestora.

 • q) prestează servicii specifice domeniului de activitate în scopul realizării obiectivelor Asociației;

 • r) colaborează direct cu structurile Comisiei Europene si a altor organisme internaționale;

 • s) deschide birouri de promovare in țară si străinătate;

CAPITOLUL IV - Membrii Asociației. Drepturi și îndatoriri

Art. 10. Pot fi membrii ai Asociației unitățile administrativ teritoriale ca persoane juridice de drept public care sunt de acord cu toate prevederile prezentului Statut și care, prin activitatea desfășurată, pot contribui la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.

Art.ll. Organul de conducere al persoanei juridice ce are calitatea de membru al Asociației va desemna în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare una sau mai multe persoane care o vor reprezenta în cadrul Asociației, respectiv va participa la ședințele organelor de conducere și administrare, dacă este cazul.

Art.12. Membrii Asociației fac parte din una din următoarele categorii: membrii fondatori și membrii asociați.

Membrii fondatori sunt acei membri care au inițiat constituirea Asociației. Aceștia au contribuit la constituirea patrimoniului inițial Asociației.

Membrii sunt asociați întrucât aderă la Asociație și care contribuie la completarea patrimoniului Asociației.

Art.13. Calitatea de membru se dobândește prin manifestarea de voință a persoanei juridice respective, concretizată printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director al Asociației. Consiliul Director decide aprobarea sau respingerea cererii. Decizia va fi supusă confirmării Adunării Generale a Asociaților.

Art. 14. Membrii asociației au următoarele drepturi:

 • a) Să participe la lucrările Adunării Generale, prin reprezentanții lor legal desemnați;

 • b) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale Asociației;

 • c) Să participe la orice manifestări sau programe organizate de Asociație;

 • d) Să reprezinte Asociația, în limitele mandatului încredințat, la manifestări angajate cu terți;

 • e) Să beneficieze de bunurile și sprijinul Asociației în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredințate de Adunarea Generală sau Consiliul Director;

 • f) Să aibă acces la toate informațiile de interes colectiv referitoare la acțiunile Asociației, la actele constitutive și hotărârile adoptate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director și să le folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin statutului, intereselor celorlalți membri și intereselor Asociației;

 • g) Să conteste deciziile adoptate de Consiliul Director, precum și hotărârea de excludere din Asociație;

 • h) Să se retragă din Asociație, cu obligația de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel puțin 30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă.

Art.15. Membrii asociației au următoarele obligații:

 • a. Să participe activ și constructiv la lucrările Adunării Generale, cu respectarea prevederilor statutare;

 • b. Să respecte prevederile actelor semnate de Asociație inclusiv angajamentele asumate de aceasta;

 • c. Să se abțină de la dispută și confruntarea politică în cadrul activităților promovate de Asociație;

 • d. Să promoveze eficiența și buna credință în toate acțiunile de realizare a obiectivelor Asociației;

 • e. Să-și îndeplinească la nivel de lucru bine făcut sarcinile asumate sau încredințate de Consiliul Director și Adunarea Generală;

 • f. Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza interesele morale și patrimoniale ale Asociației;

 • g. Să achite la termenele stabilite contribuțiile și cotizațiile anuale;

 • h. Să anunțe în termen de 15 zile la secretariatul Asociației, orice modificare care a survenit în legătură cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal, etc.).

Art. 16. Calitatea de membru se pierde prin:

 • (1) . Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului Director, numai prin hotărârea Adunării Generale, în următoarele situații:

 • a) neplata contribuțiilor și a cotizațiilor datorate Asociației pe o perioada de doi ani calendaristici consecutivi;

 • b) nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor actelor constitutive și a regulamentelor de funcționare ale Asociației;

 • c) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Asociației, a scopului și obiectivelor acesteia;

 • d) săvârșirea unor fapte nedemne, nelegale, sau neloiale față de Asociației, sau față de oricare dintre membrii acesteia.

 • (2) . încetarea existentei persoanei juridice, in această situație operandu-se radierea membrul asociat din actele Asociației.

 • (3) Prin renunțarea expresa la calitatea de membru. In aceasta situație, după aprobarea Adunării Generale, se operează radierea membrului asociat din actele Asociației.

CAPITOLUL V - Organele de conducere, administrative și control

Art.17. Organele de conducere ale Asociației sunt structurate astfel:

 • a) Adunarea Generală;

 • b) Consiliul Director;

 • c) Cenzorul;

Secțiunea 1 - Adunarea Generală a Asociației

Art.18. (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituită cu participarea reprezentanților legali ai membrilor Asociației, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative. Dreptul la un vot este asigurat de plata cotizațiilor anulale și a contribuțiilor aferente.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

 • (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

 • (4) Unitatea administrativ teritorială care asigură președenția Asociației este Consiliul Județean Constanța, în calitate de inițiator.

Președintele Asociației este numit de Președintele Consiliului Județean prin dispoziție, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art.19. Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară o dată pe an și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 20% din numărul membrilor Asociației.

Art.20. Convocarea membrilor se face cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința ordinară, iar pentru ședințele extraordinare cu cel puțin 3 zile lucrătoare. Convocatorul trebuie să conțină locul, data și ora Adunării Generale, precum și ordinea de zi.

Art. 201. Cvorumul necesar derulării AGA este cel dat de majoritatea simplă din numărul de membri (50% + 1). Dacă acest cvorum nu este întrunit la data primei convocări, Adunarea Generală va fi convocată din nou, la o dată ulterioară, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări. în acest din urmă caz, membrii pot hotărî în problemele înscrise pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți la adunare.

Art.21. Hotărârile Adunării Generale, cu excepția celor prevăzute la articolele 22 și 23, sunt luate prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor asociației prezenți la ședință.

Art.22. Hotărârile Adunării Generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate simplă, în baza unui referat întocmit de către Consiliul Director cuprinzând motivele excluderii. Propunerea de excludere a unui membru fondator va fi cuprinsă într-un referat semnat de 2/3 din membrii fondatori.

Art.23.(l). Hotărârile Adunării Generale referitoare la dizolvarea Asociației, la modificarea Statutului sau la schimbarea scopului acesteia, se iau cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenți.

 • (2) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ - teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art.24. Hotărârile Adunării Generale se afișează la sediu, socotindu-se astfel aduse la cunoștința tuturor membrilor Asociației. Un exemplar al fiecărei hotărâri, semnată de Președinte și de Secretar se va arhiva într-un dosar al Hotărârilor Adunărilor Generale ale Asociației într-o ordine crescătoare a numărului lor de înregistrare, și cu consemnarea datei adoptării hotărârii. Responsabilitatea ținerii acestei evidențe revine Secretarului.

Art.25. Deliberările Adunării Generale sunt consemnate în procese - verbale fiind semnate de către Președintele asociației și de către Secretar. Copiile sau extrasele după aceste procese -verbale vor fi semnate de către Președinte sau, în lipsa acestuia, de către 2 membri ai Consiliului Director.

Art.26.(l). Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) analiza, evaluarea activității și aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusă discuției;

 • c) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului Cenzorului;

 • d) aprobarea taxei de înscriere precum și a cotizației anuale și a contribuțiilor aferente datorate de către membrii Asociației la propunerea CD;

 • e) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • f) alegerea și revocarea Cenzorului;

 • g) stabilirea nivelului indemnizațiilor plătite membrilor Consiliului Director;

 • h) cu privire la constituirea de filiale ale Asociației care vor dobândi personalitate juridică de la data înscrierilor în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;

 • i) constituirea de sucursale ca structuri teritoriale fără personalitate juridică;

 • j) modificarea actului constitutiv și al statutului;

 • k) aprobarea afilierii la uniuni sau federații de asociații;

 • I) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

ml excluderea membrilor;

n) înființarea de societăți, în conformitate cu prevederile legale incidente, în scopul realizării obiectivelor Asociației;

o) înființarea de federații, centre de cercetare si universități, conform legislației in vigoare.

Art.27. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotivă.

Art.28. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi contestate în justiție de către oricare dintre asociați în termen de 5 zile de la data afișării.

Secțiunea 2 - Consiliul Director al Asociației

Art.29. Consiliul Director, menționat în continuare în cuprinsul prezentului act C.D., este ales prin votul deschis, cu majoritatea simplă a Adunării Generale, pentru un mandat de 4 (patru) ani, și asigură conducerea Asociației în intervalul dintre Adunările Generale.

Art.30. Membrii C.D. sunt aleși dintre reprezentanții legali ai membrilor Asociației, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative și au dreptul de a fi realeși în CD pentru noi mandate. Aceștia pot mandata, la rândul lor, o persoană cu atribuții de reprezentare în cadrul Consiliului Director.

Art.31. CD este constituit din președintele Asociației si încă 4 membri-câte 2 membrii desemnați de către fiecare membru fondator - Asociații pot să prevadă și orice număr de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, să fie impar. Aceștia vor fi desemnați în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primit în Adunare Generală.

Art.32. Membrii Consiliului Director pot fi aleși inclusiv din rândul membrilor Asociației.

Art.33. CD, în prima lui ședință, va alege din rândul membrilor săi Președintele, Vicepreședintele și Secretarul CD.

Art.34. CD poate numi un Director Executiv al Asociației care va avea un vot consultativ în Consiliul Director.

Art. 35. (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de directorul executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a ) un secretar;

 • b ) un contabil;

 • c ) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării eventualele contracte de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

Art.36. CD se întrunește în ședințe de lucru lunare sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui sau a 3 dintre membrii săi.

Art.37. Consiliul Director lucrează valabil în prezența a cel puțin doua treimi (ori 7 ori doua treimi) dintre membrii săi și adoptă decizii. Deciziile Consiliului Director se semnează de membrii Consiliului Director prezenți. Lipsa fără motiv a unui membru al Consiliului Director la trei întâlniri consecutive ale Consiliului, poate atrage excluderea acestuia din Consiliul Director.

Art.38. Atribuțiile Consiliului Director

 • - Asigură punerea în executare a Hotărârilor Adunării Generale;

 • - Numește directorul executiv al Asociației;

 • - Transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componență ale Consiliului Director, a conturilor bancare precum și a sediului asociației;

 • - Analizează și decide asupra cererilor de înscriere în Asociație și le înaintează spre confirmare Adunării Generale; face propuneri motivate cu privire la excluderea membrilor;

 • - Propune cuantumul taxelor de înscriere, a cotizațiilor anuale și modalitatea de calcul a contribuțiilor aferente. La calculul cuantumului acestora, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

 • - Aprobă structura de personal executiv;

 • - Aprobă Regulamentul de Ordine interioară al Asociației;

 • - Asigură funcționarea eficientă a serviciilor administrative ale Asociației (secretariat, contabilitate și administrare financiară, activitățile contractate sau programate, etc.);

 • - Asigură rapoartele periodice prevăzute de legislație sau de obligațiile contractuale;

 • - Stabilește și aprobă calendarul acțiunilor asociației; ia masurile curente necesare pentru derularea activităților planificate; răspunde de calitatea, legalitatea și încadrarea în costuri a acestor activități;

 • - Angajează programe de parteneriat cu terțe instituții sau asociații;

 • - Hotărăște cu privire la încheierea de contracte cu terțe persoane;

 • - Gestionează patrimoniul, conturile bancare și activitățile financiare curente ale Asociației;

 • - Hotărăște cu privire la participarea Asociației la concursuri de finanțare și asigură implementarea programelor conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor și legislației naționale;

 • - Acceptă donațiile făcute Asociației;

 • - Prezintă anual în cadrul Adunării Generale ordinare un raport cu privire la activitatea CD, precum și cu privire la situația financiară a Asociației;

 • - Hotărăște în orice problemă curentă care nu este specificată prin statut ca fiind de competența Adunării Generale;

Reprezintă Asociația în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul societăților comerciale înființate în conformitate cu prevederile art. 9 alin(l) lit k. din prezentul Statut.

Secțiunea 3 - Atribuțiile membrilor Consiliului Director al Asociației

Art.39. Președintele Consiliului Director al Asociației este Președintele Asociației. Președintele reprezintă și angajează juridic interesele Asociației. Președintele poate delega Directorului Executiv unele din atribuțiile sale.

Art.40. în cazul lipsei justificate a Președintelui Asociației, acesta poate delega în scris, pe durată determinată, atribuțiile sale Vicepreședintelui.

, Art.41. Secretarul Asociației este direct responsabil de păstrarea documentelor de constituire, a hotărâriilor și deciziilor adoptate.

Art.42. Principalele atribuții ale Președintelui sunt:

 • - Exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopului Asociației, respectarea prevederilor statutului și a legislației;

 • - Conduce lucrările Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației;

 • - Reprezintă Asociația, pe baza mandatului încredințat de Adunarea Generală, la demersurile de participare la uniuni, federații sau asocieri de persoane juridice;

 • - Stabilește sarcini pentru membrii CD;

 • - Deleagă sarcini către membrii Asociației, în conformitate cu programul de activități aprobat;

 • - întocmește împreună cu Consiliul Director rapoarte anuale de activitate, pe care le prezintă spre aprobare Adunării Generale;

 • - întocmește rapoarte cu caracter periodic cerute prin contracte;

 • - îndeplinește orice atribuții stabilite de Adunarea Generală sau decise de Consiliul Director.

 • - Transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componență ale Consiliului Director, a conturilor bancare precum și a sediului asociației;

/.....

 • - Aprobă fișele posturilor și derulează procedurile de angajare a personalului executiv aprobat de Consiliul Director sau convenit prin prevederile contractelor de finanțare;

 • - Asigură funcționarea eficientă a serviciilor administrative ale Asociației (secretariat, contabilitate și administrare financiară, activitățile contractate sau programate, etc.);

 • - Asigură rapoartele periodice prevăzute de legislație sau de obligațiile contractuale;

 • - Stabilește și aprobă calendarul acțiunilor asociației; ia masurile curente necesare pentru derularea activităților planificate; răspunde de calitatea, legalitatea și încadrarea în costuri a acestor activități;

 • - Angajează programe de parteneriat cu terțe instituții sau asociații;

 • - Hotărăște cu privire la încheierea de contracte cu terțe persoane;

 • - Gestionează patrimoniul, conturile bancare și activitățile financiare curente ale Asociației;

 • - Hotărăște cu privire la participarea Asociației la concursuri/proiecte/programe de finanțare și asigură implementarea acestora conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor și legislației naționale;

Secțiunea 4 - Atribuțiile Cenzorului Asociației

Art.43. Cenzorul Asociației este desemnat prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociației.

Art.44. Poate fi ales în funcția de Cenzor numai un reprezentant al unui membru al Asociației, care are o pregătire de specialitate și nu este membru al Consiliului Director.

Art.45. Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociației și este subordonat direct Adunării Generale a Asociației.

Art.46. Atribuțiile principale ale Cenzorului sunt:

 • • verifică sursele de venituri ale Asociației, conform prevederilor bugetare, programelor de asistență și documentelor primare ale Asociației;

 • • verifică, inopinat și periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite și gestionate resursele materiale și financiare ale Asociației, conform documentelor de evidență și urmărire;

 • • verifică încadrarea cheltuielilor Asociației în limitele bugetului aprobat de Adunarea Generală sau de programele de finanțare angajate de Asociație;

 • • verifică legalitatea și conformitatea întocmirii documentelor bancare și a extraselor de cont;

 • • verifică legalitatea, conformitatea și încadrarea în termene a rapoartelor financiare cerute de lege și de prevederile contractelor de finanțare ale Asociației;

 • • verifică legalitatea și conformitatea documentelor de plată a salariilor și indemnizațiilor aprobate, cu prevederile bugetare;

 • • prezintă semestrial Consiliului Director rapoarte scrise asupra activității sale;

 • • prezintă Consiliului Director propuneri pentru o mai eficientă gestionare a resurselor materiale și bănești ale Asociației;

 • • întocmește Rapoarte Anuale de Control a Gestiunii Asociației și le prezintă Adunării Generale;

 • • poate participa la ședințele Consiliului Director, în care se dezbat probleme din domeniul său de competență;

 • • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală a Asociației.

CAPITOLUL VI - Organele consultative

Art.47. Organul consultativ al Asociației este Consiliul Consultativ

Art.48. (1) Consiliul Consultativ este organul consultativ al Asociației, constituită din personalității ale mediului de afaceri, ale mediului societății civile,mediului academic și administrativ;

 • (2) Consiliul Consultativ este format din 21 de membri. Numărul membrilor Consiliului Consultativ poate fi modificat prin hotararea Adunării Generale;

 • (3) Membri constituienți ai Consiliului Consultativ sunt propuși de Adunarea Generală si numiți prin decizia Președintelui;

 • (4) Consiliul Consultativ are rolul de a genera direcțiile strategice si limitele acțiunilor strategice ale dezvoltării durabile ale județului Constanța.

 • (5) Deciziile Consiliului Consultativ devin prioritare in deciziile luate de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI - Patrimoniul și resursele financiare

Art.49. Patrimoniul inițial al Asociației este reprezentat de aportul în numerar al membrilor al membrilor fondatori, respectiv 10.000 lei - UAT Județul Constanța si 10.000 lei - UAT Municipiul Constanța. Patrimoniul se poate majora ulterior de către membrii asociati.

Art.50. Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației și aporturi în natură.

Art.51. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

 • • taxa de înscriere;

 • • cotizație anuală din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre;

 • • contribuție din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre;

 • • donații, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate;

 • • sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale;

 • • finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

 • • finanțări de la bugetele locale sau bugetul național, angajate conform legii;

 • • contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți;

 • • dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

 • • încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație;

 • • sume realizate din organizarea unor servicii de specialitate conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor asociației;

 • • activități economice directe, care prezintă un caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu obiectivele principale ale asociației și atribuțiile acesteia cum ar fi:

 • - editarea, publicarea și difuzarea de, reviste, cărți, materiale de promovare (inclusiv video și foto), organizarea de seminarii, colocvii, conferințe, programe de instruire, formare și perfecționare, etc.;

 • - taxe provenite din acordarea dreptului de folosință a unor materiale al căror drept de proprietate intelectuală sau de gestionare aparțin asociației, etc.

 • • Alte venituri prevăzute de lege.

Art.52. Cotizația anuală se achită până la 01 iunie a anului pentru care ea este datorată.

CAPITOLUL VII - Dizolvarea și lichidarea

Secțiunea 1 - Dizolvarea

Art.53. Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărâre judecătorească;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale;

Art.54. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) realizarea în totalitate sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prevederile prezentului statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit în termen de 3 luni de la producerea sa.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației ( Municipiul Constanța), la cererea oricărei persoane interesate.

Art.55. Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) când Asociația a devenit insolvabilă;

 • e) când nu au obținut autorizațiile administrative cerute de lege.

Art.56. Asociația se poate dizolva și prin hotărâre a Adunării Generale, luată cu votul a două treimi din numărul membrilor Asociației. în termen de 15 zile de la data ședinței la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația (Constanța), pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art.57. în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător prin atribuire de instanța judecătorească competentă.

Secțiunea 2 - Lichidarea

Art.58. în cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească, prevăzute la art. de mai sus, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

în cazul dizolvării hotărâte de Adunarea Generală, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală.

în toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condițiile legii.

Art.59. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art.60. Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditori, și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

Art.61. Lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art.62. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art.63. Atât față de Asociație cât și față de membrii asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art.64. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația (Constanța). Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art.65. Dacă în termen de 30 zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art.66. Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației (Constanța).

Art.67. Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art.68. Dispozițiile prezentului capitol se completează cu dispozițiile cap. IX din O.G. nr. 26/2000, modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005, Dizolvarea si lichidarea, precum și cu alte prevederi legale în vigoare în materie la data dizolvării și lichidării Asociației

CAPITOLUL IX - Dispoziții finale

Art.69. Primul mandat al membrilor Consiliului Director și al Cenzorului curge de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a dispus dobândirea personalității juridice a Asociației și a înregistrării acesteia în registrul special al instanței.

Următoarele mandate încep să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii Adunării Generale a Asociaților de desemnare a Consiliului Director.

Art.70. Mandatul membrilor Consiliului Director, al Cenzorului sau al Președintelui Asociației poate înceta, înaintea duratei pentru care au fost aleși, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Asociaților, prin pierderea calității de membru al Asociației sau prin deces.

Art.71. La sfârșitul mandatului, toți membrii Consiliului Director și Cenzorul Asociației sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de Secretarul Asociației.

Art.72. Anul fiscal al Asociației coincide cu anul calendaristic.

Art.73. Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art.74. Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, prin Președinte, dl. Mihai Lupu

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, prin Primar, dl. Vergii Chițac

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Georgiana GQSPQDARU