Hotărârea nr. 51/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND „CREȘTEREA TRANSPARENTEI CHELTUIRII BANILOR PUBLICI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI A INSTITUȚIILOR PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA”

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOtĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii privind "Creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnilor consilieri locali Dumitru Caragheorghe, Mihai Ochiulet si Florin Daniel Cocargeanu înregistrat sub nr.

Ținând cont de raportul Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice înregistrat sub nr.

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14 și art. 196 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă procedura privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța.

Art.2 Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, precum si actele adiționale, în care figurează Municipiul Constanța ca autoritate contractantă, se scanează de către compartimentele responsabile cu urmărirea derulării contractelor, cu anonimizarea datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul), și se transmit in termen de maxim 15 zile de la data încheierii acestora către Serviciul Tehnologia Informației și Echipamente Informatice pentru a fi postate pe site-ul Primăriei Municipiului . Constanța (http://www, primaria-constanta.ro/) în secțiunea "Cheltuieli publice", subsecțiunea „Contracte Primăria Constanța".

Art.3 Lunar, Direcția Financiară din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va transmite către Serviciul Tehnologia Informației și Echipamente Informatice un raport în format electronic cu plățile aferente fiecărui contract, în termen de maxim 15 zile de la data efectuării plății. Situația lunară a plăților se postează pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța (http://www.primaria-constanta.ro/) de către Serviciul Tehnologia Informației și Echipamente Informatice în secțiunea "Cheltuieli publice", subsecțiunea „Plăți Primăria Constanța".

Art.4 Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, precum și actele adiționale, în care figurează ca autoritate contractantă o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța, se scanează de către compartimentele de specialitate ale instituției respective, cu anonimizarea datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul), și se postează pe site-ul instituției respective, în secțiunea „Cheltuieli publice", subsecțiunea „Contracte", în termen de maxim 15 zile de la data încheierii contractului. Pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța (http://www.primaria-constanta.ro/), în secțiunea "Cheltuieli publice municipiul Constanța" se va crea o subsecțiune „Contracte Instituții subordonate". Subsecțiunea respectivă va conține link-uri care vor face trimitere către paginile de web corespunzătoare de pe site-urile instituțiilor subordonate.

Art.5 Lunar, un raport în format electronic cu situația lunară a plăților aferente fiecărui contract încheiat de către o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța se postează pe site-ul instituției publice respective, în secțiunea "Cheltuieli publice", subsecțiunea „Plăți", în termen de maxim 15 zile de la data efectuării plății. Pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța (http://www.primaria-constanta.ro/) în secțiunea "Cheltuieli publice municipiul Constanța" se va crea o subsecțiune cu denumirea "Plăți Instituții Subordonate". Subsecțiunea respectivă va conține link-uri care vor face trimitere către paginile de web corespunzătoare de pe site-urile instituțiilor subordonate.

Art.6 Toate contractele aflate în derulare ale Municipiului Constanța vor fi scanate de către compartimentele responsabile cu urmărirea derulării contractelor, cu anonimizarea datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul), și publicate pe site-ul Primăriei municipiului Constanța în secțiunea „Cheltuieli publice", subsecțiunea „Contracte Primăria Constanța", de către Serviciul Tehnologia Informației și Echipamente Informatice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7 Toate contractele aflate în derulare ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța vor fi scanate, cu anonimizarea datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul), și publicate de către compartimentele responsabile cu urmărirea derulării contractelor din instituțiile respective pe site-ul fiecărei instituții în secțiunea „Cheltuieli publice", subsecțiunea „Contracte" în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.8 Nerespectarea termenelor și a prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Constanța va aplica masurile de sancționare în forma si procedura prevăzută de lege și va informa Consiliul Local Constanța cu privire la sancțiunile aplicate.

Art.9 începând cu data adoptării prezentei hotărâri, nici un contract încheiat de municipiul Constanța și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța nu vor mai avea clauză de confidențialitate cu excepția situațiilor în care există prevederi legale contrare sau în cazul în care documentele intră sub incidența prevederilor legale privind domeniul apărării țării, ordinea publică și securitatea națională.

Art.10 Compartimentul Relații Consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială, Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanta, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Muzeul de Artă Populară, Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, CT BUS SA, Confort Urban SRL, Termoficare Constanța SRL în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 1% pentru, împotrivă, a abțineri.                     .

La data aprobării sunt în funcție consilieri din membrii.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

GOSPODARU. GEORGIANA