Hotărârea nr. 50/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de /Z-ZZ 2021.

Luând în dezbatere/eteratul ;de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                               avizul Comisiei de specialitate nr. 5

pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Drecum și raportul Direcției generale poliția locală Constanța înregistrat sub nr. .222^1... J            -------- și raportul de

specialitate;

Având în vedere prevederile art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/2010 a polițieijocale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.d), alin. 7 lit. g) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1   Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine . publică a

municipiului Constanța, organism cu rol consultativ.

ART. 2   Se aprobă componența Comisiei locale de ordine publică a

municipiului Constanța, după cum urmează:

 • - Dl. Vergii Chițac - Primarul municipiului Constanța - președinte

 • - Dl. Lazăr Liviu - Șeful Poliției municipiului Constanța (împuternicit)

 • - Dl. lonuț Dumitru - Șeful Poliției Locale Constanța - membru (delegat)

 • - D-na Georgiana Goșpodaru -Secretarul general municipiului Constanța- membru

 • - Dl.                         -fa&gâ? Consilier local - membru

 • - Dl.                       - Consilier local - membru

 • - DI                                   - Consilier local - membru

ART. 3 Comisia locală de ordine publică se organizează și va funcționa conform Regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 începând cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziții anterioare referitoare la constituirea ori modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța își încetează aplicabilitatea.

ART. 5 Compartimentul relații consiliului local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre membrilor Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ~ împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție                consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA            „ z

Nr. 5^ /      2^/


Anexa la H.C.L Constanța nr

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 Comisia locală de ordine publică a municipiului Constanța este constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2 Comisia locală de ordine publică se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament, elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3 Comisia locală de ordine publică este organism consultativ care emite avize cu caracter consultativ, referitor la organizarea și funcționarea poliției locale, potrivit competențelor și domeniilor de aplicare stipulate în Legea nr. 155/2010 a poliției locale republicată, cu modificările si completările ulterioare precum și în H.G. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Capitolul II

Componența Comisiei locale de ordine publică

Art. 4   (1) Comisia locală de ordine publică este constituită din: Primarul

municipiului Constanța, Șeful Poliției municipiului Constanța, Șeful/reprezentantul Direcției Poliția Locală Constanța, Secretarul general municipiului Constanța și 3 (trei) consilieri locali desemnați de Consiliul local al municipiului Constanța.

 • (2) Componența Comisiei locale de ordine publică este următoarea: Președinte - Primarul municipiului Constanța.

Membri - Șeful Poliției municipiului Constanța;

 • - Șeful/reprezentantul Direcției Poliția Locală Constanța;

 • - Secretarul general municipiului Constanța;

 • - Consilier local;

 • - Consilier local;

 • - Consilier local.

 • (3) Membrii Comisiei locale de ordine publică sunt desemnați conform prevederilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5 Funcția de președinte al Comisiei locale de ordine publică este îndeplinită de Primarul municipiului Constanța.

Art. 6   (1) în situația în care un membru al Comisiei locale de ordine publică nu

mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa, acesta pierde calitatea de membru.

 • (2) Membrii care și-au pierdut calitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) sau din alte motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile, vor fi înlocuiți cu persoane care ocupă funcțiile prevăzute la art. 28 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 • (3) în cazul în care, un consilier local desemnat membru al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța, nu se prezintă la două ședințe ordinare consecutive, își pierde calitatea de mebru, urmând a fi înlocuit cu persoane care ocupă funcțiile prevăzute la art. 28 alin. 2 din legea nr. 155/2010 a poliției locale.

Capitolul III

Atribuțiile Comisiei locale de ordine publică

Art. 7 (1) Comisia locală de ordine publică are, potrivit prevederilor legale, următoarele atribuții principale:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul unității administrativ-teritoriale;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • e) face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • f) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

 • g) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale;

 • h) propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

 • (2) în scopul organizării și funcționării eficiente a poliției locale, Comisia locală de ordine publică îndeplinește și următoarele atribuții:

 • a) stabilește indicatorii minimali de performanță pentru activitatea Direcției Poliția Locală Constanța;

 • b) propune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Constanța, planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale;

 • c) propune, spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Constanța, măsurile necesare pentru buna funcționare a poliției locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

 • d) analizează, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Local al municipiului Constanța, activitatea poliției locale și stabilește măsuri de îmbunătățire a acesteia. Art. 8 Aspectele identificate și soluțiile adoptate de Comisia locală de ordine publică, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament, vor fi cuprinse în proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Constanța și vor fi întocmite de Primarul municipiului Constanța, prin aparatul de specialitate.

Capitolul IV

Funcționarea Comisiei locale de ordine publică

Art. 9 (1) Comisia locală de ordine publică se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului municipiului Constanța sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

 • (2) Comisia locală de ordine publică este legal întrunită în prezența majorității membrilor săi și hotărăște prin votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți, în caz de paritate votul Primarului municipiului Constanța fiind decisiv.

 • (3) Comisia locală de ordine publică este un organism care, în îndeplinirea atribuțiilor legale, emite avize cu rol consultativ, care se semnează de președinte și de secretarul comisiei.

Art. 10 Comisia locală de ordine publică va funcționa și își va desfășura activitatea la sediul Primăriei municipiului Constanța.

Art. 11 (1) Ședințele Comisiei locale de ordine publică pot fi ordinare sau extraordinare și sunt conduse de Primarul municipiului Constanța, iar în lipsa acestuia de un membru mandatat.

 • (2) Comisia locală de ordine publică este reprezentată de Primarul municipiului Constanța, în calitatea sa de președinte al acesteia.

 • (3) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța.

Art. 12 (1) Membrii Comisiei locale de ordine publică sunt convocați la ședințele organizate, prin grija secretarului Comisiei Locale, cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință, acesta transmițând și ordinea de zi.

 • (2) Convocarea se face la adresele transmise oficial ori puse la dispoziția secretarului Comisiei Locale de fiecare membru, respectiv e-mail, fax, telefon,etc. Art. 13 în situații excepționale, Primarul municipiului Constanța poate solicita secretarului Comisiei locale de ordine publică convocarea imediată a membrilor, transmiterea ordinii de zi făcându-se telefonic.

Art. 14 (1) în cadrul ședințelor Comisiei locale de ordine publică se dezbat propunerile stabilite pe ordinea de zi, aceasta fiind hotărâtă de inițiatorul convocării comisiei.

 • (2) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea președintelui Comisiei locale de ordine publică.

 • (3) Președintele Comisiei locale de ordine publică își poate manifesta acordul cu privire la completarea cu noi propuneri a ordinii de zi.

 • (4) Membrii Comisiei locale de ordine publică au dreptul să ia cuvântul la fiecare punct de pe ordinea de zi, cu încuviințarea președintelui.

Art. 15 (1) Dezbaterile din ședințele Comisiei locale de ordine publică, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal care va fi semnat de membrii prezenți.

 • (2) Secretarul Comisiei locale de ordine publică va constitui dosare speciale, numerotate și semnate, care vor cuprinde procesul verbal și documentația ce a fost dezbătută.

Art. 16 Avizele consultative sunt emise de Comisia locală de ordine publică în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea documentației complete.

Capitolul V

Atribuțiile Secretariatului Comisiei locale de ordine publică

Art. 17 Secretariatul Comisiei locale de ordine publică îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) păstrează legătura cu membrii Comisiei Locale de ordine publică înștiințându-i cu privire la data desfășurării ședinței și transmite ordinea de zi;

 • b) asigură întocmirea sau după caz redactarea procesului verbal de ședință și îl înmânează membrilor Comisiei locale de ordine publică în vederea semnării;

 • c) constituie dosare speciale, numerotate și semnate, care vor cuprinde procesul verbal și documentația ce a fost dezbătută;

 • d) are în păstrare și asigură arhivarea documentelor Comisiei locale de ordine publică;

 • e) transmite avizele cu rol consultativ emise de Comisia locală de ordine publică către instituțiile solicitante.

Capitolul VI Dispoziții finale

Art. 18 (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică este supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Constanța.

(2) Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face numai prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanța, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și a H.G. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Art. 19 Regulamentul de organizare și funcționare a) Comisiei locale de ordine publică, adoptat de Consiliul Local al municipiului Constanța, va fi adus la cunoștința publicului prin modalitățile de comunicare prevăzute de legislația în vigoare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOS^ODARU