Hotărârea nr. 49/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI A ANEXELOR AFERENTE PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ CĂTRE TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

CONSTAA/fy r0MÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor

aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de w

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub nr. 33687/19.02.2021;

Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de Direcția Urbanism. Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică din Primăria municipiului Constanța nr. 33734/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul , prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente:

Anexa 1 - Regulamentul serviciului public de termoficare;

Anexa 2 - Caietul de sarcini privind prestarea serviciului public de termoficare;

Anexa 3 - Lista indicatorilor de performanță;

Anexa 4 - Lista bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității admnistrativ teritoriale municipiul Constanța, aferente serviciului public de termoficare;

Anexa 5 - Organigrama Termoficare Constanța SRL, prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, RADET Constanța, Termoficare Constanța SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTA ȘEDINȚA


CONSTANTA NR.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

BIROUL INFRASTRUCTURĂ ȘI REȚELE URBANE.EFICIENȚĂ ENERGETICĂ NR. 33734/19.02.2021


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL

în conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciu! public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Acesta se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității, denumit în continuare SACET.

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:

ajcentrale termice sau centrale electrice de termoficare;

b)rețele de transport;

cjpuncte termice/stații termice;

d)rețele de distribuție;

ejconstrucții și instalații auxiliare;

f)branșamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor; gjsisteme de măsură, control și automatizare.

în conformitate cu Legea 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.

Pentru organizarea și funcționarea serviciului public de termoficare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilități publice, autoritățile administrației publice locale au posibilitatea de:

 • - a gestiona în mod direct, sau


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

BIROUL INFRASTRUCTURĂ ȘI REȚELE URBANE.EFICIENȚĂ ENERGETICĂ NR. 33734/19.02.2021


 • - a încredința gestiunea acestuia (respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului), în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr. 346/10.09.2019 a fost aprobat studiul privind „Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Constanța", în care se menționează că la nivelul Municipiului Constanța modalitatea optimă de gestionare a acestui serviciu public este gestiunea directă.

în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 51 din 2006, gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritatea publică locală, în numele unității administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce îi revin potrivit legii cu privire ia furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se poate realiza prin structuri proprii ale autorităților administrației publice locale înființate prin hotărâri ale consiliilor locale, sau prin societăți înființate în baza Legii 31/1990 cu capital social integral deținut de unitatea administrativ-teritorială.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr. 4/22.01.2021 a fost aprobată înființarea societății Termoficare Constanta SRL destinată preluării serviciului public de termoficare al municipiului Constanta.

în prezent, la nivelul municipiului Constanța, serviciul public de alimentare cu energie termică este asigurat prin intermediul a doi operatori. Astfel, producerea energiei termice este asigurată de către Electrocentrale Constanța S.A. (al cărei unic acționar este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), iar transportul și distribuția agentului termic către consumatorii finali este asigurată de către RADET Constanța (regie autonomă aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța).

RADET Constanța își desfășoară activitatea în baza licenței de operator pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică nr. 2028 din 22.06.2017 emisă de ANRE, licență care expiră la data de 22.06.2021 și nu maj poate fi prelungită conform prevederilor legale.

în prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Constanța funcționează cu eficiență redusă și pierderi însemnate de căldură și agent termic, situație care conduce la valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către consumatori.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de avarii și reparații programate și să funcționeze chiar și în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor.

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea unității administrativ teritoriale - municipiul Constanța se


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

BIROUL INFRASTRUCTURĂ ȘI REȚELE URBANE.EFICIENȚĂ ENERGETICĂ NR. 33734/19.02.2021


înregistrează la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată.

Pentru reabilitarea rețelei de transport a agentului termic primar, unitățile administrative teritoriale prin intermediul autorității administrației publice locale au posibilitatea accesării de fonduri prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) - Axa prioritară 7.1 - ce are ca obiectiv specific Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice.

Valoara maximă ce poate fi accesată pentru finanțarea proiectului de reabilitare rețelei de transport este de 50.000.000 euro, iar termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare este 31.12.2021.

Pentru obținerea finanțării prin intermediul POIM - Axa 7.1 a fondurilor necesare modernizării rețelei de transport, Primăria municipiului Constanța a realizat următoarele:

a aprobat prin HCLM nr. 346/10.09.2019 modalitatea optimă de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municpiului Constanța (prin atribuire directă);

a aprobat prin HCLM nr. 544 din 19.12.2019 Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța;

a cumpărat în data de 13.12.2019 de la societatea Electrocentrale Constanța SA rețeaua de transport a agentului termic primar;

a achiziționat studiul de fezabilitate pentru modernizarea sistemului de transport a agentului termic primar întocmit de PFA Duică Irina în conformitate cu cerințele impuse de ghidul de finanțare;

a aprobat prin HCLM 4/22.01.2021 înființarea societății Termoficare Constanța SRL destinată preluării serviciului public de termoficare al municipiului Constanța.

Conform Ghidului Solicitantului, pentru a accesa fonduri unitatea adminstrativ teritorială trebuie, printre alte condiții, să albe încheiat un contract valabil de delegare de gestiune a serviciilor de termoficare cu operatorul local, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 51/2006 contractul de delegare a gestiunii trebuie să conțină în mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea părților contractante, obiectul și durata contractului, aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile drepturile și obligațiile părților contractante, modul de repartizare a riscurilor între părți, natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului, sarcinile și responsabilitățile părților, indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora, etc. și va conține următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

BIROUL INFRASTRUCTURĂ SI REȚELE URBANE.EFICIENȚÂ ENERGETICĂ NR. 33734/19.02.2021


 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);

 • e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.

Prezentul referat de specialitate este însoțit de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL și de anekele aferente acestuia:

Anexa 1 - Regulamentul serviciului public de termoficare;

Anexa 2 - Caietul de sarcini privind prestarea serviciului public de termoficare;

Anexa 3 - Lista indicatorilor de performanță;

Anexa 4 - Lista bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității admnistrativ teritoriale municipiul Constanța, aferente serviciului public de termoficare;

Anexa 5 - Organigrama Termoficare Constanța SRL.

în consecință, ținând cont de considerentele mai sus expuse , în temeiul 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL.


Întocmit/Inspector BIRUEE,ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

NR. 33687/19.02.2021


REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

și ținând cont de:

 • - faptul că RADET Constanța își desfășoară activitatea în baza licenței de operator pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică nr. 2028 din 22.06.2017 emisă de ANRE, iar această licență expiră la data de 22.06.2021 și nu mai poate fi prelungită conform prevederilor legale;

 • - necesitatea accesării de fonduri pentru finanțarea investițiilor de modernizare a infrastructurii de termoficare;

 • - faptul că pentru reabilitarea rețelei de transport a agentului termic primar, unitățile administrative teritoriale prin intermediul autorității administrației publice locale au posibilitatea accesării de fonduri prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) - Axa prioritară 7.1 - ce are ca obiectiv specific Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice;

 • - faptul că valoarea maximă ce poate fi accesată pentru finanțarea proiectului de reabilitare a rețelei de transport este de 50.000.000 euro, iar termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare este 31.12.2021;

 • - faptul că obținerea finanțării este condiționată de existența unui contract valabil de delegare a gestiunii serviciului de termoficare încheiat de unitatea administrativă teritorială cu operatorul local, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • - faptul că prin HCL nr. 346/10.09.2019 a fost aprobată modalitatea optimă de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municpiului Constanța (prin atribuire directă);

 • - faptul că prin HCLM nr. 544 din 19.12.2019 a fost aprobată Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța;

 • - faptul că unitatea administrativ teritorială - municipiul Constanța a cumpărat în data de 13.12.2019 de la societatea Electrocentrale Constanța SA rețeaua de transport a agentului termic primar;

 • - faptul că Primăria municipiului Constanța a achiziționat studiul de fezabilitate pentru modernizarea sistemului de transport a agentului termic primar

cONSTANfy ROMÂNIA

JL JUDEȚUL CONSTANȚA mET® PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA hlBjlfW PRIMAR

NR. 33687/19.02.2021


întocmit de PFA Duică Irina în conformitate cu cerințele impuse de ghidul de finanțare;

pentru a asigura continuitatea prestării serviciului public de termoficare și obținerea finanțării proiectului de modernizare a rețelei de transport, se impune aprobarea de către Consiliul local al municipiului Constanța a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente:

Anexa 1 - Regulamentul serviciului public de termoficare;

Anexa 2 - Caietul de sarcini privind prestarea serviciului public de termoficare;

Anexa 3 - Lista indicatorilor de performanță;

Anexa 4 - Lista bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității admnistrativ teritoriale municipiul Constanța, aferente serviciului public de termoficare;

Anexa 5 - Organigrama Termoficare Constanța SRL.

Având în vedere cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente:

Anexa 1 - Regulamentul serviciului public de termoficare;

Anexa 2 - Caietul de sarcini privind prestarea serviciului public de termoficare;

Anexa 3 - Lista indicatorilor de performanță;

Anexa 4 - Lista bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității admnistrativ teritoriale municipiul Constanța, aferente serviciului public de termoficare;

Anexa 5 - Organigrama Termoficare Constanța SRL.

PRIMAR, VERGIL CHIȚAC


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 3 PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ,

TURISM ȘI AGREMENT

AVIZ

Nr. ,Z- din 2021 pentru P.H.C.L. nr.57/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL.

Având în vedere referatul de aprobare al al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 33687/19.02.2021,

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement adoptă următorul aviz:

Articolul 1

Se avizează favorabil/n^favofa^îl proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 57/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța SRL, cu un nr. de........amendamente/fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Constanța.


Secretar Comisie, Cristian OMOCEA

CONTRACT DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ - ACTIVITATEA DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Prezentul contract de delegare a gestiunii seviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („Contractul") se încheie între:

 • (1).Municipiul Constanța, unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, cu sediul administrativ în Municipiul Constanța, bd. Tomis nr.51, cod 900725, județul Constanța, România, cod unic de înregistrare 4785631, cont ............................................................................................ deschis la ........................................................  reprezentată prin PRIMAR - domnul Vergii CHIȚAC, pe de o parte, în calitate de delegatar („Delegatarul");

Și

 • (2) Societatea TERMOFICARE Constanța SRL, cu sediul social în Municipiul Constanța, str. Badea Cârțan nr.14 A județul Constanța, codul unic de înregistrare 43709449, înregistrată de ORC sub numărul de ordine J13/418/2021, cont..................deschis la.........................reprezentată legal prin....................,

având funcția de Director General, pe de altă parte, în calitate de delegat („Delegatul");

denumite în continuare împreună „Părțile" și separat „Partea".

AVÂND ÎN VEDERE:

 • (A) Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • (B) Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr....../...... prin care a fost încredințată gestiunea serviciului către Delegat, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 21 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor prevăzute în cele ce urmează.

Articolul 1. Obiectivele Delegatarului, obiectul și valoarea Contractului

 • 1.1 Obiectivele Delegatarului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în municipiul Constanța;

 • b) asigurarea continuității serviciului public;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, în municipiul Constanța;

 • d) exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului Constanța, aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

 • e) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;

 • f) realizarea lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, obiective noi;

 • g) realizarea lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări;

 • h) asigurarea securității în exploatarea instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate în furnizarea serviciului;

 • i) asigurarea contorizării consumului de energie termică și apă caldă de consum pe fiecare client/utilizator;

 • j) atragerea de noi clienți;

 • k) protecția mediului înconjurător.

 • 1.2 Prin prezentul Contract, Delegatarul acordă Delegatului, gestiunea exclusivă a infrastrustuii tehnico-edilitare aferentă serviciului public de termoficare și a activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe durata menționată în art. 2.1 în aria administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului este formată din totalitatea bunurilor mobile și imobile aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului Constanța, aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, predate în folosința Delegatului, așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4.

 • 1.3 Valoarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă prezentului contract de delegare a gestiunii este reprezentată de nivelul elementelor patrimoniale puse

la dispoziția Delegatului pentru realizarea serviciului public, conform Anexei nr. 4.

 • 1.4 Valoarea prezentului contract de delegare a gestiunii este reprezentată de valoarea redevenței calculată conform art. 8.1.

Articolul 2. Durata Contractului

 • 2.1 Durata prezentului Contract este de 5 ani de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea prelungirii în mod automat, din 5 în 5 ani, dacă nici una dintre părți nu notifică, cu minim 12 luni înainte de data expirării contractului intenției de a nu mai continua contractul.

Articolul 3. Prestarea serviciului public

 • 3.1 Delegatul va presta serviciul de utilități publice constând în activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice cu respectarea prezentului Contract, a caietului de sarcini al activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („Caietul de Sarcini") prevăzut în Anexa nr. 2, a regulamentului serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („Regulamentul Serviciului") atașat prezentului Contract în Anexa nr. 1 și a oricăror legi și reglementări aplicabile.

 • 3.2 Delegatul se va asigura că serviciul public este prestat în orice moment în conformitate cu normele și standardele de protecție a muncii, sănătate și siguranță, precum și de protecție a mediului.

 • 3.3 Delegatul are obligația de a asigura prestarea serviciului public astfel încât să asigure continuitatea acestuia, în condițiile acestui Contract și ale prevederilor legale, precum și îndeplinirea de către Delegatar a îndatoririlor sale.

 • 3.4 Delegatarul are dreptul de a reglementa, supraveghea și monitoriza în condițiile prezentului Contract și a prevederilor legale aplicabile prestarea serviciului public, precum și dreptul de a solicita și obține respectarea prevederilor Contractului și a prevederilor legale de către Delegat.

Articolul 4. Bunurile utilizate în derularea Contractului

 • 4.1 în executarea Contractului, Delegatul va utiliza Bunurile Serviciului, precum și orice Bunuri Noi și/sau Bunuri Proprii, conform prevederilor de mai jos.

 • 4.2 Bunurile Serviciului

  • 4.2.1 Bunurile Serviciului sunt bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Contract care se află în proprietatea unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța și care la data semnării contractului sunt în administrarea RADET Constanța. („Bunurile Serviciului").

  • 4.2.2 Părțile convin ca, în termen de maxim 90 zile de la data semnării prezentului Contract, Delegatarul va efectua toate demersurile necesare în vederea retragerii din administrarea RADET Constanța a Bunurilor Serviciului.

  • 4.2.3 Bunurile Serviciului vor fi preluate de Delegat pe bază de inventar și proces-verbal de predare primire în condițiile art. 4.2.2 de mai sus.

  • 4.2.4 Dacă, în orice moment după semnarea procesului verbal prevăzut la punctul 4.2.3 de mai sus, una dintre Părți descoperă că orice Bun al Serviciului a fost omis din lista de bunuri predate și, în consecință, nu a fost transferat Delegatului, Delegatarul se angajează să includă imediat acel Bun al Serviciului în bunurile predate Delegatului în forma cea mai simplă permisă de lege.

  • 4.2.5 Pe toată Durata Contractului, Delegatul va exploata, păstra și întreține Bunurile Serviciului cu diligența unui bun proprietar, în bune condiții și va efectua, ori de câte ori este necesar, toate lucrările de întreținere și reparații, astfel încât Bunurile Serviciului să fie păstrate în stare bună de funcționare și în condiții corespunzătoare ținând cont de necesitatea întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri.

 • 4.3 Bunurile Noi

  • 4.3.1 Bunurile Noi reprezintă orice fel de bunuri care pot fi asimilate drept componente ale infrastructurii de termoficare realizate de Delegat în conformitate cu prezentul Contract, inclusiv orice fel de investiții aferente Bunurilor Serviciului și a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice („Bunurile Noi").

  • 4.3.2 în măsura în care Părțile nu convin altfel, Delegatul va asigura, printre altele, finanțarea, instalarea și punerea în funcțiune a Bunurilor Noi sau a oricăror lucrări sau accesorii în legătură cu acestea, în vederea exploatării eficiente a sistemului de transport al energiei termice și a prestării serviciului public.

  • 4.3.3 Atât Bunurile Serviciului, cât si Bunurile Noi aparțin Delegatarului, dar sunt supuse obligației de serviciu public, conform prevederilor acestui Contract.

  • 4.3.4 Pe durata Contractului, Delegatul nu va putea înstrăina în niciun fel de Bunurile Serviciului sau de Bunurile Noi. în acest scop Delegatarul va putea înscrie o interdicție de înstrăinare și grevare cu sarcini în cartea funciară a acestora.

  • 4.3.5 Pe toată durata contractului, Delegatul va păstra toate Bunurile Noi în stare bună și în astfel de condiții încât, în măsura cerută, să rămână corespunzătoare folosirii în vederea prestării serviciului public și ținând cont de necesitatea întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bun precum și de uzura normală.

 • 4.4 Bunuri finanțate din fonduri publice pe durata delegării

  • 4.4.1 Toate bunurile sau lucrările finanțate din Fonduri Publice contractate de către oricare dintre Părți vor constitui Bunuri ale Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare. Predarea-primirea acestor bunuri va fi constatată printr-un proces verbal imediat după achiziție, respectiv recepție.

  • 4.4.2 în cazul în care astfel de lucrări sunt contractate de către Delegatar, Delegatul va avea dreptul de a controla proiectele de execuție și execuția acestor lucrări, de a inspecta șantierul, de a sesiza orice omisiune sau deficiență, de a asista la recepții, de a prezenta orice observații cu consemnarea acestora și de a acționa față de antreprenorii și furnizorii acestor bunuri/lucrări în numele Delegatarului sau în nume propriu.

 • 4.5 Bunurile Proprii

  • 4.5.1 Bunurile utilizate in vederea prestării serviciului public, altele decât Bunurile Serviciului și Bunurile Noi constituie bunuri proprii ale Delegatului („Bunurile Proprii").

  • 4.5.2 Bunurile Proprii aparțin Delegatului, care poate dispune de acestea în mod neîngrădit.

 • 4.6 Regimul juridic al bunurilor la încetarea Contractului

  • 4.6.1 La încetarea Contractului, toate Bunurile Serviciului și Bunurile Noi vor constitui bunuri de retur („Bunurile de Retur"), urmând a intra în deplina proprietate și/posesie și folosință a Delegatarului, de plin drept, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, garanții sau obligații de orice fel, sub condiția plății de către Delegatar a valorii neamortizate a acestor bunuri. în acest scop, Delegatul va întreprinde toate acțiunile necesare, inclusiv semnarea tuturor actelor și a documentelor cerute de reglementările în vigoare sau conform cererii rezonabile a Delegatarului, în vederea efectuării transferului Bunurilor Serviciului și Bunurilor Noi odată cu încetarea prezentului Contract.

  • 4.6.2 Bunurile Proprii rămân ale Delegatului la încetarea Contractului. Cu toate acestea, la încetarea Contractului, Delegatul are obligația de a preda Delegatarului o listă cuprinzând Bunurile Proprii ale acestuia necesare pentru prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare al energiei termice. în termen de 10 zile de la primirea acestei liste, Delegatarul iși poate exprima intenția de a achiziționa Bunurile Proprii sau o parte dintre acestea cu titlu de bunuri de preluare („Bunurile de preluare"). în acest caz, Delegatul va avea obligația efectuării tuturor formalităților privind transferul acestor bunuri libere de orice sarcini către Delegatar, iar Delegatarul va plăti prețul corespunzător, stabilit prin acordul

Părților sau, în lipsă, de către un expert, ținând cont valoarea amortizată, de durata utilizării și de uzura acestora.

 • 4.7 întreținere și reparații capitale

  • 4.7.1 Delegatul va menține pe durata delegării toate Bunurile Serviciului în stare bună și funcțională, în raport de starea lor la data preluării și de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri, precum și de prevederile legislației aplicabile.

  • 4.7.2 Delegatul va avea dreptul, dacă consideră necesar la un anumit moment, de a înlocui, modifica, adapta, scoate din folosință sau casa în condițiile legii, Bunurile Serviciului, cu a cordul Delegatarului.

Articolul 5. Integrarea și racordarea rețelelor terților

Rețelele termice care se califică să fie integrate în Contract vor fi preluate de Delegat cu acordul prealabil al Delegatarului. Delegatul va putea să execute, în condițiile legii, lucrări de extindere a rețelei de transport, distribuție și furnizare la solicitarea terților, pe cheltuiala acestora, cu acordul Delegatarului și cu antreprenori autorizați de acesta sau cu forțe proprii.

Articolul 6. Investiții

 • 6.1 Investiții în sarcina Delegatarului

Delegatarul se obligă să efectueze investiții pentru asigurarea prestării serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice constând în:

 • - studii de fezabilitate, caiete de sarcini, proiecte, etc. pentru modernizarea infrastructurii de termoficare,

 • - echipamente și licențe necesare eficientizării activităților de transport, distribuție și furnizare energie termică (echipamente aferente sistemului de automatizare, echipamente și licențe IT, aparate de măsură a energiei termice, etc.),

 • - utilaje și dotări necesare exploatării și întreținerii infrastructurii serviciului public de termoficare,

 • 6.1.1 Investițiile menționate la art. 6.1 de mai sus vor fi realizate de Delegatar din surse proprii și/sau orice alte surse prin accesarea fondurilor guvernamentale și/sau comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor legale.

 • 6.2 Investiții asumate de delegat

 • 6.2.1 Delegatul va realiza toate investițiile necesare să conducă la realizarea performanțelor și indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în contract, din fonduri proprii, guvernamentale și/sau comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

 • 6.2.2 Delegatul poate de asemenea realiza investiții pentru reabilitarea și modernizarea Bunurilor care fac obiectul Contractului, pe baza unui program ce va fi stabilit împreună cu Delegatarul. Programul anual de investiții va fi anexat la Bugetul de venituri și cheltuieli și vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Constanța.

 • 6.2.3 Delegatul va realiza investițiile necesare exploatării serviciului ce i-a fost încredințat, gestiunii portofoliului de clienți și controlului calității. Bunurile rezultate din aceste investiții vor constitui Bunuri de Retur.

Articolul 7. Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare și ajustare a acestora

 • 7.1 Delegatul are dreptul de a încasa contravaloarea energiei termice facturate la prețul local al acesteia. Prețul local este calculat ca sumă a prețulului de producere a energiei termice și a tarifelor serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat în condițiile legii.

 • 7.2 Delegatul va fundamenta nivelul prețurilor/tarifelor reale prin includerea tuturor elementelor de cost, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice generate de prestarea serviciului public, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.

 • 7.3 Delegatul va solicita autorităților de reglemetare competente avizarea/aprobarea prețului local al energiei termice,conform prevederilor legale în vigoare la data respectivă.

 • 7.4 Prețul local va putea fi ajustat și/sau modificat în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului public delegat și cu respectarea prevederilor legale.

 • 7.5 La data semnării prezentului contract prețul local al energiei termice este: - pentru consumatorii racordați la rețeaua de transport: 331,84 lei/MWh inclusiv TVA (echivalent a 385,93 lei/Gcal);

 • - pentru consumatorii racordați la rețeaua de distribuție : 482,73 lei/MWh inclusiv TVA (echivalent a 561,41 lei/Gcal);

Populația beneficiază de subvenție, iar prețul local pentru populație este de 214,96 lei/MWh inclusiv TVA (echivalent a 250 lei/Gcal).

 • 7.6 Delegatarul va acoperi diferența dintre prețul total al energiei termice și prețul facturat populației, cu titlu de subvenție. Consiliul local stabilește prin hotărâre nivelul subvenției acordate. Acordarea subvenției se va face cu respectarea normelor legale în vigoare.

Articolul 8. Redevența și garanția de bună execuție

 • 8.1 Redevența este de 0,1 lei pentru fiecare MWh de energie termică vândută și va plătită în contul Delegatarului până la data de 25 ianuarie a anului curent pentru anul precedent.

 • 8.2 Neefectuarea totală sau parțială a plății sumei scadente datorate cu titlu de redevență, atrage în sarcina Delegatului, pe lângă plata sumei datorate și plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,2% calculate asupra sumei datorate.

 • 8.3 în termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, Delegatul are obligația să constituie o garanție de buna execuție în cuantum de 5% din valoarea estimată a redevenței aferente primului an de activitate conform prezentului contract.

 • 8.4 Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar.

 • 8.5 Garanția va fi menținută pe toată durata Contractului și se va restitui în termen de cel mult 30 zile de la data încetării Contractului.

 • 8.6 Pentru remedierea prejudiciilor cauzate de neîndeplinirea obligațiilor asumate de Delegat prin prezentul Contract, Delegatarul va avea dreptul să execute garanția de bună execuție.

Articolul 9< Drepturile Delegatarului

 • 9.1 . Delegatarul are următoarele drepturi:

 • (i) să stabilească și să aprobe programele de reabilitare, extindere și modernizare a Sistemului, cu consultarea Delegatului;

 • (ii) să avizeze programele și studiile de fezabilitate privind dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

 • (iii) să monitorizeze și să verifice prestarea serviciului;

 • (iv) să inspecteze bunurile, activitățile și serviciile publice delegate;

 • (v) să verifice stadiul de,realizare a investițiilor asumate de Delegat;

 • (vi) să își manifeste intenția privind achiziționarea Bunurilor Proprii ale Delegatului;

 • (vii) să verifice respectarea obligațiilor asumate prin Contract de către Delegat, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • (viii) să aprobe prețul local și ajustările/modificările acestuia în condițiile legii;

 • (ix) să rezilieze Contractul în cazul nerespectării de către Delegat a obligațiilor asumate prin Contract privind asigurarea continuității serviciului public, din motive imputabile acestuia;

 • (x) să exercite orice alte alte drepturi conferite de prezentul Contract și legislația aplicabilă.

 • 9.2 Delegatarul va monitoriza respectarea și îndeplinirea de către Delegat a indicatorilor de performanță și obligațiilor stabilite prin Caietul de Sarcini, Regulamentul Serviciului, prezentul Contract și reglementările în vigoare. Monitorizarea se va realiza prin compartimentul și/sau personalul de specialitate al Delegatarului, cu atribuții de control.

Articolul 10. Drepturile Delegatului

 • 10.1 Delegatul are următoarele drepturi:

 • (i) să gestioneze, pe riscul si răspunderea sa, bunurile și activitatea de serviciu public care face obiectul prezentului Contract, în condițiile prevăzute prin acest Contract și legislația aplicabilă;

 • (ii) să preia de la Delegatar Bunurile Serviciului, cu inventarul aferent, libere de orice sarcini, în condițiile art. 4;

 • (iii) să utilizeze și să exploateze Bunurile Serviciului si Bunurile Noi în scopul prestării serviciului public încredințat prin prezentul Contract;

 • (iv) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului cu toți utilizatorii, în relațiile cu consumatorii, Delegatul în calitate de furnizor de energie termică beneficiază de drepturile conferite prin contractele-cadru de furnizare a energiei termice, aprobate de către autoritatea de reglementare competentă din domeniul energiei;

 • (v) să încaseze contravaloarea energiei termice vândute la prețul local, care include prețul de producere și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

 • (vi) să propună ajustarea/modificarea prețului local al energiei termice;

 • (vii) să fie consultat cu ocazia elaborării de către Delegatar a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de termoficare aparținând municipiului Constanța;

 • (viii) să desfășoare și alte activități prevăzute în actul constitutiv al Delegatului, în vederea obținerii de venituri suplimentare față de cele realizate din prestarea serviciului ce face obiectul prezentului contract;

 • (ix) să exercite orice alte alte drepturi conferite de prezentul Contract și legislația aplicabilă.

Articolul 11. Obligațiile Delegatarului

 • 11.1 Delegatarul are următoarele obligații:


 • (i) să predea Delegatului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • (ii) să notifice părților interesate, în condițiile legii, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • (iii) să își asume pe toată perioadă derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • (iv) să aprobe prețul local al energiei termice, precum și orice ajustări sau modificări ale acestuia, în condițiile legii. în cazul în care prețul local aprobat de Delegatar nu acoperă integral consturile reale, acesta are obligația de a acorda Delegatului contravaloarea pierderii induse de prestarea servicului public, calculată în condițiile legii;

 • (v) să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitatate cu prevederile legale în vigoare;

 • (vi) să asigure investițiile aprobate prin programele anuale în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație. Suma prevăzută anual în bugetul local pentru investiții va fi cel puțin egală cu valoarea anuală a amortizării aferentă Bunurilor Serviciului;

 • (vii) să realizeze investiții de interes comun în domeniul infrastructurii ■ tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;

 • (viii) să finanțeze realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

 • (ix) să nu îl tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract;

 • (x) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în scopul asigurării capacității Delegatului de a presta serviciul delegat;

 • (xi) să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • (xii) să verifice periodic serviciile publice furnizate de Delegat și nivelul de calitate al acestora, precum si modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

 • (xiii) să întreprindă diligențele necesare pentru reabilitarea SACET la nivelul municipiului Constanța;

 • (xiv) să acceseze fondurile dedicate autorității publice locale și destinate modernizării / reabilitării sistemului de termoficare.

Articolul 12. Obligațiile Delegatului

 • 12.1 Delegatul are următoarele obligații:

 • (i) să asigure prestarea serviciului public delegat în condițiile asumate prin

 • 1 prezentul Contract, cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului și a Caietului de Sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • (ii) să obțină de la autoritățile competente licențele, avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării serviciului public delegat;

 • (iii) să efectueze investițiile asumate prin prezentul Contract;

 • (iv) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • (v) să realizeze indicatorii de performanță stabiliți în Anexa nr.3;

 • (vi) să furnizeze Delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul Delegatarului la toate informațiile necesare în vederea monitorizării, verificării și evaluării funcționării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • (vii) să preia de la Delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, Bunurile Serviciului;

 • (viii) să aplice metode performante de management care să conducă la optimizarea costurilor de operare;

 • (ix) să fundamenteze și să supună aprobării orice ajustare/modificare a tarifului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în conformitate cu prevederile Contractului și ale legislației aplicabile;

 • (x) să nu subdelege sau să cesioneze în tot sau parte, serviciul public delegat;

 • (xi) să nu cesioneze drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul Contract, cu excepția veniturilor realizate din desfășurarea altor activități permise, care nu fac obiectul prezentului Contract;

 • (xii) să plătească redevența la valoarea prevăzută și termenul stabilit în Contract;

 • (xiii) să ia toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea Delegatarului de a realiza serviciul;

 • (xiv) să încheie și să mențină în vigoare toate polițele de asigurare obligatorii stabilite în prezentul Contract;

 • (xv) să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate și respectiv accidentale ce se impun la Bunurile Serviciului și la Bunurile Noi, în vederea exploatării în condiții de siguranță și eficiență a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

 • (xvi) să întocmească anual un Plan de investiții pe care să îl supună spre aprobare Delegatarului;

 • (xvii) să propună Delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

(xviii)să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitate;

 • (xix) să-și asume în calitate de furnizor de energie termică toate obligațiile stipulate în contractele de furnizare a energiei termice încheiate cu consumatorii, conform modelului aprobat de autoritatea competentă de reglementare;

 • (xx) să întrețină, înlocuiască și să reabiliteze bunurile aferente Serviciului;

 • (xxi) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • (xxii) să predea Delegatarului la încetarea Contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul public prestat și la bunurile ce compun sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

 • (xxiii) să respecte condițiile impuse de natura serviciului public prestat, inclusiv, dar fără a se limita la protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.;

 • (xxiv) la încetarea Contractului, să restituie/transfere Delegatarului în deplină proprietate și posesie, libere de orice sarcini, Bunurile de Retur, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • (xxv) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract și legislația aplicabilă.

 • 12.2 Delegatul va ține evidența datelor, informațiilor, activităților, rezultatelor, evenimentelor și incidentelor care țin de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, pe care le va pune la dispoziția Delegatarului la cererea acestuia.

 • 12.3 Delegatul va coopera cu bună credință cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de serviciul public. în acest scop, Delegatul are următoarele obligații:

 • (i) să informeze Delegatarul de îndata cu privire la orice nerespectare sau potențială nerespectare a prevederilor prezentului Contract;

 • (ii) să permită reprezentanților Delegatarului accesul la toate documentele necesare care privesc îndeplinirea obligației de serviciu public;

 • (iii) să răspundă în termenul solicitat cererilor de informații sau clarificări adresate de Delegatar;

 • (iv) să coopereze cu Delegatarul în cazul oricărei anchete sau investigații declanșate de acesta;

 • (v) să pregătească și să transmită raportările solicitate de Delegatar;

 • (vi) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar potrivit atribuțiilor acestuia.

 • 12.4 Delegatul va întocmi un raport anual privind modalitatea de îndeplinire a obligației de serviciu public și a indicatorilor de performanță menționați în contractele de mandat ale adminsitratorilor, pe care il va înainta Delegatarului în termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale.

 • 12.5 în cazul în care, Delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

Articolul 13. Obligații de mediu

13.1 Ambele Părți se obligă să depună toate diligențele pentru respectarea prevederilor legislative de protecție a mediului.

Articolul 14. Personalul

 • 14.1 La data delegării serviciului,.Delegatul va asigura necesarul de forță de muncă conform organigramei atașate în Anexa 5;

 • 14.2 Delegatul se va asigura că toți angajați! săi vor fi instruiți corespunzător în ceea ce privește sarcinile care le revin, precum și toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea activității, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile legale în caz de incendiu.

 • 14.3 Delegatul se va asigura că personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • 14.4 Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, instruirea acestuia și achitarea la timp a salariilor, în condițiile în care Delegatarul și-a achitat față de Delegat obligațiile rezultate din prezentul Contract.

 • 14.5 Delegatul este obligat să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale privind igiena, sănătatea și siguranța la locul de muncă.

 • 14.6 La încetarea din orice motive a Contractului, Delegatarul se obligă fie să preia direct personalul Delegatului, fie să asigure preluarea acestuia de către noul operator al serviciului.

Articolul 15. Asigurări

 • 15.1 Pe toata durata Contractului, Delegatul va obține și va menține pe costul propriu polițele de asigurare obligatorie prevăzute de lege pentru activitatea și Bunurile Serviciului/ Proprii.

 • 15.2 Delegatul va furniza Delegatarului, la cerere, copii ale tuturor polițelor de asigurare menționate anterior, împreună cu orice alte informații cerute de Delegatarîn legătură cu aceste polițe de asigurare și dovezi că primele plătibile

în baza tuturor polițelor de asigurare au fost achitate și

AN E /CA LA    /

HCLM NR.

că asigurările ^unOn


vigoare și produc efecte depline.

Articolul 16. Răspunderea contractuală

 • 16.1 Nerespectarea de către Părți a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 16.2 Delegatul declară și garantează că este răspunzător în fata Delegatarului pentru furnizarea serviciului public conform Regulamentului serviciului, Caietului de sarcini al serviciului și Indicatorilor de performanță, precum și, în general, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate conform prevederilor prezentului Contract.

 • 16.3 Delegatarul nu va fi responsabil față de terți pentru neîndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, iar acesta se obligă să-l exonereze și să-l despăgubească pe Delegatar pentru orice prejudicii suferite de acesta din urma din acest motiv.

 • 16.4 Delegatul nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a unui caz de forța majoră.

 • 16.5 în plus față de orice alte sancțiuni prevăzute în acest Contract, fiecare Parte va fi responsabilă și va despăgubi cealaltă Parte în cazul angajării oricărei forme de răspundere pentru decese sau vătămări corporale, pierderi sau deteriorări ale bunurilor, încălcări ale obligațiilor legale și orice acțiuni, pretenții, cereri, costuri, taxe și cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată acordate prin hotărâre judecătorească, care pot apărea din sau ca urmare a modului de executare ori neexecutare a obligațiilor prevăzute prin Contract).

 • 16.6 Partea în culpă este obligată la despăgubirea integrală a Părții prejudiciate, conform prevederilor legale.

Articolul 17. Forța majoră

 • 17.1 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • 17.2 Nu constituie evenimente de forța majoră și nu va include problemele financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executarea cu întârziere ori neexecutarea de către părți sau contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, ori insuficiența forței de muncă, a echipamentelor sau a materialelor.

 • 17.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți imediat producerea cazului de forță majoră și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 17.4 Dovada forței majore se va face cu certificatul emis de autoritatea competentă.

 • 17.5 Dacă în termen de 90 de zile de la producere cazul de forța majoră nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract.

Articolul 18. Menținerea echilibrului contractual

 • 18.1 Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului public.

 • 18.2 Raporturile contractuale dintre Delegatar și Delegat se bazează pe principiul

echilibrului  financiar al delegării între drepturile care îi sunt  acordate

Delegatului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • 18.3 Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția

obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță

majoră.

 • 18.4 în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, survin modificări legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie cazuri de forță majoră, care alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al Contractului.

Dacă renegocierea nu-și produce efectele dorite, iar Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează a fi soluționată de către instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între Părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

Articolul 19. Modificarea clauzelor contractuale

 • 19.1 Contractul poate fi modificat sau completat prin act adițional la Contract semnat de reprezentanții Părților.

 • 19.2 Fiecare dintre Părți va putea solicita modificarea clauzelor contractuale, iar cealaltă Parte nu va putea refuza negocierea, în situația apariției oricăreia

dintre următoarele împrejurări, dacă, în opinia rezonabilă a Părții solicitante, respectivul eveniment afectează în mod substanțial echilibrul contractual:

 • (a) o modificare a legislației care face ca una sau mai multe clauze ale prezentului Contract sau toate drepturile sau obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat;

 • (b) un caz de forță majoră;

 • (c) o modificare semnificativă a structurii costurilor care au stat la baza stabilirii tarifului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

 • (d) o circumstanță necunoscută de către cel puțin una din părți la data semnării prezentului Contract.

 • 19.3 Dacă o Parte dorește o modificare a clauzelor contractuale, aceasta poate să transmită celeilalte Părți o notificare, indicând în ce constă modificarea, temeiul și motivele modificării propuse, precum și implicațiile acesteia. Părțile vor negocia cu bună credință pentru a ajunge la un acord cu privire la modificarea clauzelor contractuale, care vor fi materializate printr-un act adițional la prezentul Contract, în termen de 60 de zile de la începerea negocierilor sau în orice alt termen convenit în acest sens.

 • 19.4 Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a serviciului public care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului și/sau iî Caietul de Sarcini din motive excepționale legate de interesul local, cu o notificare prealabilă a Delegatului de maxim 60 de zile. în cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica dispozițiile articolului 18 din Contract.

 • 19.5 Orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a prezentului Contract, prin act adițional.

Articolul 20. Subdelegarea si cesiunea

 • 20.1 Delegatul nu va avea dreptul să subdelege prestarea serviciului public delegat, în tot sau în parte și nici să subroge, să noveze, să transmită, să cedeze sau să transfere în orice alt mod totalitatea sau o parte a drepturilor și obligațiilor sale rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract, în niciun moment și în niciun mod, fie direct, fie indirect.

 • 20.2 Delegatul poate institui sarcini asupra veniturilor realizate din desfășurarea activităților permise în baza prezentului Contract.

Articolul 21. încetarea Contractului

 • 21.1 Cauze de încetare

anexa

Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

 • (i) prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat, în condițiile art. 2.1;

 • (ii) prin denunțare unilaterală de către Delegatar, în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • (iii) în cazul falimentului Delegatului;

 • (iv) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Delegatului;

 • (v) prin acordul scris al Părților;

 • (vi) în-alte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul Contract.

 • 21.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

  • 21.2.1 Delegatarul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în cazul survenirii oricăruia dintre următoarele cazuri:

 • (a) o încălcare semnificativă de către Delegat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate în baza prezentului Contract;

 • (b) nerespectarea prevederilor de bază ale Caietului de Sarcini sau al Regulamentului Serviciului;

 • (c) renunțarea la sau abandonarea de către Delegat, în tot sau în parte la prestarea serviciului public delegat;

 • (d) sub-delegarea sau cesiunea sub orice formă, în tot sau în parte, de către Delegat a serviciului public sau a drepturilor si obligațiilor rezultate din Contract;

 • (e) lipsa, retragerea sau anularea oricărei autorizații sau licențe care are ca efect imposibilitatea Delegatului de a presta serviciul public conform prevederilor legale;

 • (f) efectuarea oricărui transfer, constituiri de garanții sau cesiuni cu încălcarea prevederilor acestui Contract;

 • 21.2.2 În cazul în care Delegatarul consideră că se impune rezilierea contractului în baza prevederilor art. 21.2.1, va transmite Delegatului în scris o notificare, menționând natura și întinderea neîndeplinirii obligațiilor, precum și un termen rezonabil pentru remedierea acestora, de cel puțin 30 de zile. în cazul în care Delegatul nu remediază neîndeplinirea în termenul indicat de Delegatar, Contractul încetează de drept la data expirării termenului acordat pentru remediere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.

 • 21.2.3 Atunci când încălcarea obligațiilor nu mai poate fi remediată în mod rezonabil, Delegatarul va putea rezilia Contractul prin simpla notificare, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.

 • 21.3 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

  • 21.3.1 Delegatul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în cazul survenirii oricăruia dintre următoarele cazuri:

 • a) Delegatarul nu pune la dispoziția Delegatului Bunurile Serviciului în termen de maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestui Contract;

 • b) Delegatarul împiedică în orice mod prestarea serviciului public pe o perioadă mai mare de patru luni consecutiv;

 • c) o încălcare semnificativă de către Delegatar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate în baza prezentului Contract.

 • 21.3.2 Delegatul va putea rezilia Contractul numai după notificarea în scris a Delegatarului și acordarea unui termen de remediere de cel puțin 30 de zile.

 • 21.4 Denunțare unilaterală din motive de interes public

  • 21.4.1 Delegatarul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în orice moment în cazul în care interesul național sau local o impune, conform prevederilor legale.

  • 21.4.2 În acest scop, Delegatarul va transmite Delegatului o notificare în scris menționând data denunțării, care nu poate să fie stabilită la mai puțin de 30 de zile de la data comunicării notificării.

 • 21.5 Efectele încetării

  • 21.5.l în cazul încetării prezentului Contract pentru orice motive, sub rezerva prevederilor prezentului Contract:

 • (i) Delegatul va înceta prestarea serviciului public;

 • (ii) Delegatarul va avea acces deplin și nerestricționat la sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice cât și la toate celelalte bunuri care îi aparțin;

 • (iii) Bunurile de Retur și orice Bunuri de Preluare vor fi transferate de către Delegat Delegatarului, în condițiile acestui Contract.

 • 21.5.2 în orice situație de încetare a prezentului Contract înainte de termen, cu excepția cazului în care încetarea are loc din culpa Delegatului, Delegatarul va plăti Delegatului valoarea neamortizată a investițiilor în sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, înregistrată în evidențele contabile ale Delegatului la data încetării Contractului, cu excepția cazului care aceasta este inclusă în prețul plătit de către Delegatar pentru Bunurile Serviciului, Bunurile Noi sau Bunurile Proprii, transferate de la Delegat conform acestui Contract. Părțile pot conveni ca, Bunurile Proprii aparținând Delegatului amortizate integral să fie predate Delegatarului și să facă parte din Bunurile Sistemului.

 • 21.5.3 La încetarea, indiferent de motiv, a Contractului, Delegatul va preda imediat Delegatarului Bunurile de Retur pe baza contractului de vânzare-cumpărare și/sau a procesului-verbal de predare-primire care va fi semnat de reprezentanții autorizați ai Părților. De asemenea, Delegatul va preda, la

ANEXala

HCLMNR,

solicitarea Delegatarului, orice alte drepturi existente la data încetării Contractului cu privire la sistemul transport, distribuție și furnizare a energiei termice și va îndeplini toate formalitățile necesare asigurării continuității prestării serviciului pe durata transferului acestuia către Delegatar.

 • 21.5.4 Delegatarul are dreptul de a dispune la orice moment în interesul municipiului Constanța orice măsuri pentru asigurarea continuității serviciului, cu obligația de a minimiza impactul asupra Delegatului, dar fără obligația de a-l despăgubi pe acesta.

 • 21.5.5 în cazul încetării înainte de termen a Contractului Părțile vor acționa cu bună credință pentru a asigura continuitatea serviciului.

 • 21.5.6 La încetarea Contractului, Delegatarul va putea opta ca el sau noul operator să se subroge în drepturile Delegatului cu privire la furnizarea serviciului.

 • 21.5.7 încetarea prezentului Contract, indiferent de motivul încetării, nu va elibera nicio Parte de vreo răspundere sau obligație legată de vreo acțiune sau omisiune care revine unei astfel de Părți până la data încetării Contractului și nici nu va afecta obligațiile Părților care sunt prevăzute de prezentul Contract în legătură cu încetarea și oricare alte prevederi ale prezentului Contract care sunt formulate pentru a rămâne vigoare după data încetării.

Articolul 22. Angajament privind confidențialitatea informațiilor și prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

 • 22.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține sau de care vor lua cunoștință ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract.

 • 22.2 Informația furnizată de către o Parte trebuie păstrată confidențială de către cealaltă Parte și trebuie folosită numai în scopul în care aceasta a fost furnizată și numai în cadrul acestui Contract și nu poate fi utilizată pentru niciun alt scop fără acordul prealabil scris al Părții care a transmis informația cu excepția cazurilor în care:

 • a) Informația este publică în momentul dezvăluirii sau devine ulterior publică, dar nu din vina Părții care a primit informația.

 • b) era deja cunoscută de Partea care a recepționat informația, anterior primirii acesteia de la cealaltă Parte și aceasta poate fi dovedit de Partea care a recepționat informația prin acte scrise.

 • c) a fost în mod legal obținută de la o terță parte și nu este subiect de confidențialitate.

 • d) a fost în mod independent dezvoltată de către personalul Părții care a recepționat-o, personal care nu a avut acces la această informație.

 • e) este solicitată a fi dezvăluită prin legi în vigoare, sentințe judecătorești sau ale autorităților competente, cu condiția ca, partea care a recepționat informația să notifice imediat Partea care a furnizat informația asupra acestor cerințe.

 • 22.3 Când dezvăluirea este permisă conform prevederilor de mai sus și este efectuată către un reprezentant, angajat, consultant sau contractant, în vederea executării acestui Contract, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

I

 • 22.4 La încetarea contractului, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și serviciul public prestat sunt transmise Delegatarului.

 • 22.5 Părțile, Delegatarul și Delegatul, fără a aduce atingere altor prevederi contractuale, se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Articolul 23. Proprietate Intelectuală

 • 23.1 Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la prestarea serviciului public și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului sunt și vor rămâne proprietatea acestuia.

 • 23.2 Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului și în măsura posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și durata folosirii lor.

Articolul 24. Taxe si impozite

 • 24.1 Furnizarea serviciului public se va supune sistemului de impozitare prevăzut de legislația în vigoare.

 • 24.2 Nicio Parte nu va avea obligația de a plăti vreo taxă sau vreun impozit în numele celeilalte Părți în legătură cu prestarea serviciului.

 • 24.3 Delegatarul are obligația de a achita toate impozitele și taxele legate de Bunurile Serviciului, precum și de Bunurile Noi.

Articolul 25. Comunicări și notificări

 • 25.1 Orice notificare, comunicare, cerere, solicitare, informare adresată de o Parte celeilalte se va face în scris și este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract, precum și prin e-mail conform coordonatelor de mai jos.

 • 25.2 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 25.3 Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Adrese de email, numere de fax și persoanele de contact se vor comunica între părți până la data preluării serviciului public de către Delegat.

 • 25.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute anterior.

Articolul 26. Legea aplicabilă și litigii

 • 26.1 Prezentul Contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • 26.2 Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanții lor. în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente, conform legii.

Articolul 27. Documentele contractuale. Anexe

 • 27.1 Prezentul Contract și anexele sale constituie documentele contractuale.

 • 27.2 Prezentul Contract are următoarele anexe, care fac parte integrantă din Contract:

 • a) Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică -Anexa nr.l;

 • b) Caietul de Sarcini - Anexa nr. 2;

 • c) Indicatori de performanță - Anexa nr. 3;

 • d) Inventarul Bunurilor Serviciului - Anexa nr. 4;

 • e) Organigrama - Anexa nr. 5;

 • 27.3 Procesul verbal de predare-preluare a Bunurilor Serviciului se va întocmi în termen de maxim 90 de zile de la data semnării prezentului Contract și va constitui Anexa nr. 6 la acesta.

 • 27.4 Documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună.

 • 27.5 în eventualitatea oricăror neconcordanțe între prevederile Contractului și cele ale unei anexe, prevederile Contractului Vor prevala. J

Articolul 28. Intrarea în vigoare și Condiții suspensive

■ 28.1 Prezentul Contract intră în vigoare și Delegatul va începe furnizarea serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în prima zi lucrătoare după data la care următoarele condiții suspensive au fost cumulativ îndeplinite:

 • 28.1.1 Depunerea documentației în vederea obținerii licenței de transport, distribuție și furnizare energie termică;

 • 28.1.2 Avizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a prețului local al energiei termice și aprobarea acestuia de către UAT municipiul Constanța;

 • 28.1.3 Semnarea contractului de furnizare a agentului termic primar (apă fierbinte) cu producătorul local al SACET, Electrocentrale Constanța SA, deținător al CET Palas;

 • 28.1.4 Semnarea documnetelor ce se impun pentru asigurarea utilităților necesare funcționării serviciului public de termoficare ;

 • 28.1.5 încheierea contractelor de muncă cu salariații, conform articolului 14;

 • 28.1.6 Preluarea Bunurilor Serviciului conform articolului 4.

Articolul 29. Dispoziții finale

 • 29.1 în cazul în care Părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent - bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

 • 29.2 în cazul în care orice dispoziție a acestui Contract este considerată nescrisă sau ineficace, declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță, un tribunal arbitrai sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziții^ contractuale, respectiv drepturile si obligațiile Părților prevăzute de acestea rămân în vigoare. Dispoziția considerată nescrisă, ineficace, nulă sau

. inaplicabilă va fi eliminată din Contract, iar Părțile vor depune toate diligențele astfel încât dispoziția considerată nescrisă, ineficace, declarată nulă sau <■, inaplicabilă să fie înlocuită cu o dispoziție validă și aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale dispoziției considerate nescrise, ineficace, declarate nule sau inaplicabile.

29.3


Părțile declară că prezentul Contract reflectă toate aspectele și elementele esențiale negociate și agreate în spiritul și cu respectarea exigențelor bunei-


credințe de către Părți.


ANEXA LA


29.4


HCLM NR.

Prezentul Contract se completează cu prevederile legale aplfeatetle;----


Prezentul contract de delegare a gestiunii a fost încheiat în limba română în 2 exemplare, la data menționată mai sus, în municipiul Constanța.


DELEGATAR,

Prin reprezentant legal, PRIMAR

Vergii CHIȚAC


DELEGAT,

Prin reprezentant legal, Director General


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, GEORGIANA^GO DARUCONSTANTA NR.


ROMÂNIA


HCLM NR. J


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

REGULAMENTUL

ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ ’NERAL, iSPODARUanexa

HCLMNR.

CUPRINS

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

SECȚIUNEA a 2-a Monitorizarea, controlul și reglementarea

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică

SECȚIUNEA a 4-a Servicii în legătură cu Lucrările Publice

SECȚIUNEA a 5-a Indicatorii de performanță............

SECȚIUNEA a 6-a îndatoririle personalului operativ

SECȚIUNEA a 7-a Analiza și evidența avariilor

SECȚIUNEA a 8-a Asigurarea siguranței în funcționare a instalațiilor

CAPITOLUL II Transportul energiei termice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de transport

SECȚIUNEA a 3-a Drepturile și obligațiile transportatorului de energie termică.. 52

CAPITOLUL IV Distribuția energiei termice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de distribuție

SECȚIUNEA a 3-a Exploatarea punctelor termice

SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile distribuitorului de energie termică

CAPITOLUL V Furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică în SACET... 75

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile operatorului/furnizorului

SECȚIUNEA a 3-a Drepturile operatorului

CAPITOLUL VI Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA a 2-a Instalații de utilizare

SECȚIUNEA a 3-a Deconectări

SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor

CAPITOLUL VII Relația contractuală

CAPITOLUL VIII Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA a 2-a Măsurarea energiei termice pe rețelele termice de apă fierbinte și apă caldă

ANEXA LA

CAPITOLUL IX Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA a 2-a Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea consumurilor

SECȚIUNEA a 4-a Emiterea facturilor

SECȚIUNEA a 5-a Conținutul procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori

CAPITOLUL X Prețuri și tarife

CAPITOLUL XI Dispoziții finale si tranzitorii

CAPITOLUL I Dispoziții generale


SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

Art. 1.   (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de

alimentare cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare serviciu de alimentare cu energie termică, înființat și organizat la nivelul Municpiului Constanța. Prezentul regulament a fost întocmit în baza Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul nr. 91 /20.03.2007 emis de A.N.R.S.C.

 • (2) Prezentul regulament reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemele de alimentare cu energie termică.

 • (4) Operatorii serviciului de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului public în cadrul unității administrativ teritoriale Municpiul Constanța, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în acest regulament au caracter minimal. Consiliul local al municipiului Constanța poate propune și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termică, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 2. Infrastructura tehnico-edilitară specifică, aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității, denumit in continuare SACET, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localității, care cuprinde: a) rețele de transport;

 • b) puncte termice;

 • c) rețele de distribuție;

 • d) construcții și instalații auxiliare;


 • e) sisteme de măsură, control și automatizare;

 • f) racord, până la punctele de delimitare/separare; etc.

 • g) alte bunuri necesare prestării activităților prevăzute în caietul de sarcini atașat contractului de delegare a gestiunii.

Art. 3. în sensul prezentului regulament, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • 3.1 acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 3.2 agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • 3.3 agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;

 • 3.4 agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;

 • 3.5 apă caldă de consum - apa caldă care îndeplinește condiții de potabilitate, utilizată în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

 • 3.6 autoritatea de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

 • 3.7 avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;

 • 3.8 aviz de racordare - avizul scris care se dă de către operatorul concesionar în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 3.9 branșament termic - legătura fizică între o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;

 • 3.10 centrală termică - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică;

ANEXA LA

hclmnr,

 • 3.11 condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

 • 3.12 consum de energie termică - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferență între cantitatea de căldură primită și cea restituită;

 • 3.13 consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;

 • 3.14 consum de energie termică pentru apă caldă de consum - consumul de energie termică folosită pentru prepararea apei calde de consum;

 • 3.15 consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

 • 3.16 consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;

 • 3.17 contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatură;

 • 3.18 contract de furnizare - contractul încheiat între transportatorii/ distribuitorii/furnizorii de energie termică, denumiți generic operatori ai serviciului, persoane juridice române, autorizate și/sau licențiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia și utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea națională de reglementare competentă prin contractele-cadru;

 • 3.19 convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

 • 3.20 distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție de la producător sau de la rețeaua de transport către utilizator, inclusiv activitatea de transformare a parametrilor agentului termic în punctul termic;

 • 3.21 distribuitor de energie termică - operatorul care are calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;

 • 3.22 grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;

 • 3.23 exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;

 • 3.24 furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;

 • 3.25 furnizor de energie termică - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

 • 3.26 generator de apă caldă alimentat cu combustibil gazos - ansamblu de echipamente/instalații producătoare de apă caldă fără interacțiune tehnologică cu instalațiile SACET, exploatate de un operator de termoficare;

 • 3.27 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

 • 3.28 incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;

 • 3.29 index de pornire - valoarea pe care o indică afișajul unui contor de energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcțiune;

 • 3.30 indicatori de performanță - indicatori de performanță ce trebuie să fie îndepliniți de producătorul de energie termică, care are și drept de furnizare;

 • 3.31 instalații de transport și distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă și se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

 • 3.32 instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;

 • 3.33 instalații ale utilizatorilor/ consumatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;

 • 3.34 intervenție accidentală - complex de activități ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

 • 3.35 întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 3.36 licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 3.37 loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incintă, la aceeași adresă, alimentate din una sau mai multe puncte termice/centrale termice;

 • 3.38 manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

 • 3.39 mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;

 • 3.40 operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilit prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară;

 • 3.41 preț - contravaloarea unității de energie termică furnizată unui utilizator;

 • 3.42 preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

 • 3.43 preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor;

 • 3.44 preț local pentru populație - prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET pentru spațiile cu destinație de locuință, aprobat prin hotărârea autorității administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale;

 • 3.45 producător de energie termică - operator în SACET, titular de licență pentru producerea energiei termice, inclusiv în cogenerare, care prestează activitatea de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanta; persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat;

 • 3.46 punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 3.47 punct termic - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum la necesitățile consumului unui utilizator;

 • 3.48 putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare -cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

 • 3.49 putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 3.50 putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;

 • 3.51 putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 3.52 putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;

 • 3.53 putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de

  3.54


  3.55


  3.56


  3.57


  3.58


  3.59


  3.60


  3.61


  3.62


  3.63


  ANEXA LA  producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12°C; racord termic - legătura dintre o rețea termică și un punct termic și/sau utilizator de energie termică;

  racord utilizator - legătura dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

  reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;

  regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilității pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de transport ’și distribuție a energiei termice;

  regulamentul serviciului - regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța, prevederi specifice activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

  retehnologizare - ansamblul de operaț uni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice, etc;

  rețea termică primară - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă agentul termic primar în regim continuu/intermitent și controlat între producători și punctele termice;

  rețea termică secundară - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă agentul termic secundar în regim continuu/intermitent și controlat între punctele termice și utilizatori;

  schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condiț ile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

  serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării


centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la un sistem de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 3.64 sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 3.65 sistem de producere - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor din centrala de producere a energiei electrice și termice, inclusiv în cogenerare prin care este produsă și livrată energia termică către operatorul public al serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Constanța.

 • 3.66 situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 3.67 stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 3.68 sondă (senzor) de temperatură - subansamblu al unui contor de energie termică imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecție) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;

 • 3.69 stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum la necesitățile consumului mai multor utilizatori;

 • 3.70 subconsumator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalații de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;

 • 3.71 suprafața echivalentă termic (SET) - mărime convențională care caracterizează puterea termică a unei suprafețe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condițiile stabilite de SR 11984-83, astfel încât un metru pătrat de suprafață echivalentă termic cedează 525 W;

 • 3.72 traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum sau masă ori în funcție de debitul volumetric sau masic;

 • 3.73 transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;

 • 3.74 utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • 3.75 utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spațiilor comerciale și prepararea apei calde de consum;

 • 3.76 utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor social-culturale și pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban; .

 • 3.77 zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

 • 3.78 zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire.

SECȚIUNEA a 2-a Monitorizarea, controlul și reglementarea

Art. 4. (1) Serviciul public de transport, distribuție și furnizare cu energie termică se desfășoară sub coordonarea, monitorizarea și controlul direct al autorității publice locale.

 • (2) Serviciul de alimentare cu energie termică se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;

 • b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;

 • c) diminuarea impactului asupra mediului;

 • d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;

 • e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;

 • f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;

 • g) "un condominiu - un singur sistem de încălzire".

 • (3) Modul de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de transport, distribuție și furnizare a

ANEXA LA HCLMNR.

energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, retehnologizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică, are ca obiectiv:

 • a) asigurarea continuității și calității serviciului;

 • b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

 • c) accesibilitatea prețurilor la consumator;

 • d) creșterea eficienței energetice a activităților de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;

 • e) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;

 • f) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

h) realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;

I) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;

j) proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 5. Serviciul public de alimentare cu energie termică din arealul unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța este monitorizat, controlat și reglementat de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii.

Art. 6. (1) Monitorizarea, controlul și stabilirea îndeplinirii indicatorilor de performanță ai serviciului se realizează de către administrația publică locală.

 • (2) a) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie termică este A.N.R.E.

 • b) A.N.R.E. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării pieței de energie termică, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor și reglementează activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, inclusiv producerea energiei termice în cogenerare.

 • c) A.N.R.E. acordă licențe și aprobă reglementări tehnice și comerciale conform atribuțiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 123/2012 și Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

 • d) Prețul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de gestiune s-au negociat metode de stabilire/ajustare a prețului energiei termice.

 • e) Prețul energiei termice pentru activitatea de transport, distribuție și furnizare se avizează de A.N.R.E. și se aprobă de administrația publică locală.

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică

Art. 7. (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

 • (2) Detalierea de către operator a prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice se vor folosi tipizate și/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Proiectarea și executarea sistemelor de transport sau distribuție centralizată a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Art. 9. (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

 • (2) Fiecare operator va avea și va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operator;

 • f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • g) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • j) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, cu:

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune și, după caz, de dare în exploatare;

 • - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren;,

 • I) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu, trecute în fișele de post, pentru întreg personalul;

 • p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • r) inventarul instalațiilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • s) instrucțiuni privind accesul în incintă și la instalații;

 • t) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • u) registre de control, de sesizări și reclamați!, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru a echipelor de intervenție etc.;

 • v) rezultatele bilanțurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale.

 • (3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 10. (1) Documentația de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenți economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție, modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 11. (1) Operatorul/operatorii care a primit în gestiune serviciul energetic de interes local, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

 • (3) înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

 • (4) La încheierea activității, operatorul va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit.

Art. 12. (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fișe tehnice, care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

 • a) avariile;

 • b) echipamentele de bază care au fost afectate ca urmare a unor incidente sau avarii produse;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente cauzate de incidentul sau avaria în cauză;

 • d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;

 • e) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;

 • f) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentală sau planificată;

 • g) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;

 • h) comportarea neconformă în exploatare între două reparații planificate;

 • i) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

 • j) data scadentă a următoarei verificări periodice;

 • k) buletinele de încercări periodice și după reparații.

 • (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru toate echipamentele, utilajele și instalațiile aflate în exploatare.

■ ANEXALAy

 • (4) Separat de fișele tehnice, pentru echipamentele de bază se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

Art. 13. (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, degazoare etc.), precum și principalele instalații mecanice (poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

 • (2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie să fie numerotate și inscripționate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

 • (3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și termomecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, ș.a) alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și siguranță etc.), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

 • (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalațiilor conform alin. (2).

 • (5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 14. (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora s.e realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

 • (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

 • a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de operare;

 • b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;

 • c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/ oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune, etc.);

 • d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare normală; e) parametrii normali, limită și de avarie ai echipamentului;

 • f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

 • g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor și situații de urgență;

 • h) reguli de anunțare și adresare;

 • i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/ procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;

 • j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

 • (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

 • (4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul .....", Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură

personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 15. (1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

 • (2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1), operatorul va întocmi liste cu instrucțiunile/ procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/ procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

 • a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;

 • b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz: -

 • - tratarea chimică a apei;

 • - rețelele de transport și distribuție a energiei termice;

 • - instalațiile electrice ale serviciilor interne și racord la sistem;

 • - instalații de control, măsură și automatizare;

 • - instalațiile de comandă, semnalizări blocaje și protecții;

 • - instalații de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, rețea, hidranți exteriori și interiori);

 • - alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

 • c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate și instalații auxiliare, după caz:

 • - pompe de alimentare;

 • - pompe de circulație;

 • - alte agregate și instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;

 • d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

 • e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

 • f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

 • g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 16. (1) în instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

 • (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

 • (3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de operare și de conducere operativă.

Art. 17. (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

(2) Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA a 4-a Servicii în legătură cu Lucrările Publice

Art. 18. (1) Consiliul local al Municipiului Constanța păstrează, în conformitate cu competențele ce-i revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice.

(2) Promovarea obiectivelor va respecta reglementările legale privind avizarea/aprobarea lucrărilor de interes public, în baza sumelor de finanțare legal constituite.

Art. 19. Operatorul va asigura următoarele Servicii în legătură cu lucrările publice, după cum se stipulează în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:

 • (1) Proiectarea și executarea tuturor lucrărilor de modernizare/reabilitare SACET și care la un moment dat devin necesare pentru prestarea serviciilor vor fi realizate de serviciul de proiectare al Operatorului și/sau de către terți în conformitate cu regulile de achiziție publică aplicabile și cu toate reglementările legale privind realizarea lucrărilor publice;

 • (2) Lucrări proiectate și executate de personal calificat corespunzător și de consultanți experimentați (de exemplu, arhitecți, diriginți de șantier și directori/șefi de proiect), contractori și furnizori, în conformitate cu și pentru satisfacerea tuturor condițiilor statutare, standardelor și codurilor profesionale de procedură;

 • (3) încheierea de contracte relevante, în scris cu contractorii, consultanții și furnizorii selectați, contracte care să prevadă:

 • a) standardele la care trebuie îndeplinite lucrările în cauză;

 • b) respectarea prevederilor legale;

 • c) interzicerea folosirii sau specificarea materialelor dăunătoare;

 • d) asigurările corespunzătoare ce vor fi încheiate;

 • e) răspunderea privind defectele și despăgubirile aferente;

 • f) limitarea perioadei în care Operatorul poate intenta acțiuni pentru încălcarea Contractului;

 • g) garanții oferite la contractele încheiate.

 • (4) Acționarea ca manager și medierea între diferiți contractanți, consultanți sau furnizori precum și coordonarea lucrărilor efectuate de aceștia, în legătură cu progresul unor astfel de lucrări.

SECȚIUNEA a 5-a Indicatorii de performanță

Art, 20. Operatorul va asigura următorii Indicatori de performanță, la termenele și în conformitate cu metodele de măsurare, cu procedurile de monitorizare, cu cerințele de conformitate și cu excluderile admisibile (dacă este cazul) și acțiunile de remediere ce trebuie întreprinse. Operatorul va stabili împreună cu autoritatea publică locală valorile de bază ale indicatorilor de performanță.

 • A. Indicatori de performanță - Transportator:

TI - întreruperea serviciului de transport a energiei termice;

T2 - Pierderea de energie termică în rețeaua de transport;

T3 - Consumul specific de apă de adaos;

T4 - Racordarea utilizatorilor la rețele termice;

T5 - Calitatea energiei termice;                              —-----

T6 - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

 • B. Indicatori de performanță - Distribuitor:

Dl - întreruperea serviciului de distribuție a energiei termice;

D2 - Calitatea energiei termice;

D3 - Măsurarea energiei termice;

D4 - Pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție;

D5 - Racordarea utilizatorilor la rețele termice;

D6 - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

 • C. Indicatori de performanță - Furnizor:

FI - Contractarea energiei termice;

 • F2 - Măsurarea/citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate;

 • F3 - Menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

 • F4 - Soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

 • F5 - Racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;

F6 - Prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță, etc.).

Art. 21. Operatorul va pune la dispoziția utilizatorilor, titulari de contracte de furnizare a energiei termice, acele servicii de informare solicitate, în mod rezonabil, de autorității publice locale. Aceste servicii de informare vor include, printre altele, o linie de asistență a utilizatorilor, apelabilă 24 (douăzeci și patru) de ore din 24, în vederea reclamării defecțiunilor, neîndeplinirii serviciilor, diverse materiale de informare a utilizatorilor în legătură cu Gestiunea Serviciului, serviciile, precum și cu drepturile și obligațiile lor în legătură cu acestea, inclusiv plata, decontarea, indicatorii de performanță, conservarea energiei termice și problemele de mediu.

Art. 22. Efectele indicatorilor de performanță nu se aplică în condiții de: a) forță majoră;

 • b) condiții meteorologice deosebite (inundații, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole majore);

 • c) nepermiterea accesului la locul de furnizare;

 • d) nefurnizarea de către CET Palas a agentului primar la parametrii contractați;

 • e) blocaj financiar;

 • f) limitări din cauza întreruperii furnizării de energie electrică, apă, gaze, etc.

Indicatori de performanță ai serviciului de transport a energiei termice

Art. 23. Indicatorii de performanță pentru serviciile de transport a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) întreruperea serviciului de transport a energiei termice;

 • b) pierderea de energie termică în rețeaua de transport;

 • c) consumul specific de apă de adaos;

 • d) racordarea utilizatorilor la rețele termice;

 • e) calitatea energiei termice;

 • f) soluționarea sesizărilor si reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 24. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre transportator si utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condițiile prevăzute în contract.

Art. 25. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale Municipiului Constanța, autoritatea publică locală aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de transport.

Art. 26. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de transport trebuie să asigure:

 • a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice tranzitate către utilizatorii rețelelor termice;

 • c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice transportate către utilizatori;

 • d) programarea lucrărilor de exploatare și mentenanță;

 • e) continuitatea serviciului de transport prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Art. 27. - Indicatorii de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale;

 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, pe tipuri de utilizatori;

 • c) numărul de întreruperi accidentale;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;

 • e) numărul de întreruperi accidentale cu o durată mai mare de 24 ore;

 • f) durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 28. Indicatorii de performanță pentru întreruperi programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a întreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi programate;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită.

Art. 29. Pierderea de energie termică în rețeaua de transport reprezintă diferența procentuală între energia termică intrată în rețeaua de transport și cea ieșită din rețeaua de transport (puncte termice, consumatori racordați la rețeaua de transport, etc).

Art. 30. Consumul specific de apă de adaos din rețeaua de transport (cantitatea'de apă de adaos introdusă în rețeaua termică de transport și facturată de producător, raportată la energia termică livrată) [m3/Gcal].

Art. 31. (1) Transportatorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris prin anunțuri afișate la intrarea în imobil sau prin mass-media, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale.

 • (2) în cazul întreruperilor accidentale, transportatorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați cu excepția întreruperilor accidentale din vina terților (CET-ului). In cazul apariției unor situații deosebite acest termen poate fi majorat cu afișarea (anunțarea) prealabilă, după constarea gravității avariei;

 • (3) Operatorul de transport va înregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Orice reclamatie ulterioara se va referi la nr. de înregistrare.

 • (4) în cazul reclamațiilor telefonice, răspunsul va fi oferit telefonic pe loc, dacă informațiile sunt disponibile, sau în termen de maxim 24 ore, în cazul în care datele nu sunt disponibile. înregistrarea reclamațiilor telefonice se face conform legislației

în vigoare și procedurilor interne. (5) Personalul transportatorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

 • (6) Operatorul de transport va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

 • (7) Operatorul de transport asigură sosirea echipei de intervenție, în cel mai scurt timp din momentul anunțării întreruperii în alimentare la rețeaua de transport.

 • (8) După efectuarea remedierilor, transportatorul are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termică.

Art. 32. întreruperea transportului energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 33. Cu excepția cazurilor de forță majoră, operatorul de transport are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatură și debit prevazuti în contract și în prezentul regulament.

Art. 34. Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 35. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 36. Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice transportate sunt:

a) numărul de reclamați! privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic; b) numărul de reclamați! care sunt din vina transportatorului;

c) numărul de reclamați! care nu au putut fi rezolvate.

Art. 37. Operatorul de transport este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator, în condițiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta, se încadrează în condițiile prevăzute prin contract, în condiții de eficiență economică și producătorul îi asigură parametri de calitate ai agentului termic.

anexa hclm nr.

Art. 38. Operatorul de transport a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 39. Operatorul de transport este obligat să instituie și să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 40. Indicatorii anuali de performanță garantați pentru serviciul de transport a energiei termice sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către transportator a obligațiilor prevăzute în licență;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de transport rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 41. Operatorul de transport va urmări și înregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 42. Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor, în cazul în care serviciul este organizat separat, operatorul de transport va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

 • c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

Art. 43. Pentru ceilalți indicatori, operatorul de transport va asigura urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 44. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual, pentru analiză, autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 45. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice locale, operatorul de transport va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de transport în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Indicatori de performanță ai serviciului de distribuție a energiei termice

Art. 46. Indicatorii de performanță pentru serviciile de distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) întreruperea serviciului de distribuție a energiei termice;

 • b) calitatea energiei termice;

 • c) măsurarea energiei termice;

 • d) pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție;

 • e) racordarea utilizatorilor la rețele termice;

 • f) soluționarea sesizărilor si reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 47. Indicatorii de performantă se aplică în relațiile dintre distribuitor și utilizatorii racordați la rețele termice.

Art. 48. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale Municipiului Constanța, autoritatea publică locală aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de distribuție.

Art. 49. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, distribuitorul trebuie să asigure:

 • a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidența parametrilor de calitate a energiei termice distribuite utilizatorilor;

 • d) programarea lucrărilor de exploatare si mentenanță;

 • e) continuitatea serviciului de distribuție prestat.

Art. 50. Indicatorii de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate altele decât cele accidentale;

 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate;

 • c) numărul de întreruperi accidentale;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale;

 • e) numărul de întreruperi accidentale cu o durată mai mare de 12 ore;

 • f) durata medie a întreruperilor accidentale.

Art. 51. Indicatorii de performanță pentru întreruperi programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;                   I &

 • b) durata medie a întreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită.

Art. 52. Indicatorii de performanță privind calitatea energiei termice distribuite sunt: a) numărul de reclamați! privind calitatea energiei termice;

 • b) numărul de reclamați! care sunt din vina distribuitorului;

 • c) numărul de reclamați! care nu au putut fi rezolvate.

Art. 53. Indicatorii de performanță privind măsurarea energiei termice sunt: a) numărul anual de reclamați! privind precizia echipamentelor de măsurare; b) ponderea din numărul de reclamați! menționate la lit. a) care sunt justificate;

 • c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;

 • d) numărul anual de sesizări din partea agențiilor de protecția mediului si a consumatorului

 • e) procentul de clienți contorizați raportat la total clienți.

Art. 54. Indicatorii de performanță privind pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție sunt:

 • a) pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție care reprezintă diferența procentuală între energia termică intrată în rețeaua de distribuție și cea facturată consumatorilor;

 • b) consumul specific de apa de adaos in rețeaua de distribuție (cantitatea de apă de adaos introdusă în rețeaua termică de distribuție, raportată la energia termică vândută) [m3/Gcal].

Art. 55. (1) Distribuitorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris prin anunțuri afișate la intrarea în imobil sau massmedia cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale.

 • (2) în cazul întreruperilor accidentale, distribuitorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați cu excepția întreruperilor accidentale din vina terților (RAJA Constanța, Enel, CET, etc.). în cazul apariției unor situații deosebite acest termen poate fi majorat cu anunțarea prealabilă după constarea gravității avariei;

 • (3) Distribuitorul va înregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Orie reclamatie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare.

 • (4) în cazul reclamațiilor telefonice, răspunsul va fi oferit telefonic pe loc, dacă informațiile sunt disponibile, sau în termen de maxim 24 ore, în cazul în care datele nu sunt disponibile. înregistrarea reclamațiilor telefonice se face conform legislației în vigoare și procedurilor interne.

 • (5) Personalul distribuitorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

 • (6) Distribuitorul va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

 • (7) Distribuitorul asigură sosirea echipei de intervenție, de regulă, în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare la punctele termice/locul avariei.

 • (8) După efectuarea remedierilor, distribuitorul are obligația de a verifica buna funcționare în alimentarea cu energie termică.

Art. 56. întreruperea distribuirii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 57. Cu excepția cazurilor de forță majoră, distribuitorul are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate prevazuti in contract si in prezentul regulament.

Art. 58. Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 59. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autorităților competente și autorității publice locale, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 60. Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice distribuite sunt:

 • a) numărul de reclamați! privind calitatea energiei termice distribuite;

 • b) numărul de reclamați! care sunt din vina operatorului de distribui

 • c) numărul de reclamați! care nu au putut fi rezolvate.

Art. 61. Distribuitorul este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract în condiții de eficiență economică, iar operatorul de transport îi asigură parametri de calitate ai agentului termic.

Art. 62. Operatorul de distribuție a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 63. Operatorul de distribuție este obligat să instituie și să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 64. Indicatorii anuali de performanță garantați pentru serviciul de distribuție a energiei termice sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către operatorul de distribuție a obligațiilor prevăzute în licență;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de distribuție rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 65. Operatorul de distribuție va urmări și înregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 66. Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor, în cazul în care serviciul este organizat separat, operatorul de distribuție va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură doar in cazul in care distribuția este realizata de un operator separat fata de producator/transportator/furnizor;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

 • c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

| HCLM NR.

Art. 67. Pentru ceilalți indicatori, operatorul de distribuție va asigura urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 68. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise trimestrial și anual pentru analiză autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 69. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice operatorul de distribuiție va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de distribuție, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 70. Indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere: a) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorului;

 • b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic impus prin standarde, prin aceasta înțelegând asigurarea parametrilor de calitate din contract;

 • c) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea și contractarea;

 • d) asigurarea continuității serviciului;

 • e) asigurarea calității.

Art. 71. Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică; b) contractarea energiei termice;

 • c) masurarea/citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate; d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice vândute;

 • e) menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

 • f) soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.).

Art. 72. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre furnizor și utilizatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 73. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, dacă este activitate separată, furnizorul trebuie să asigure:

 • a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;

 • b) evidența utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor.

Art. 74. Indicatorii de performanță privind contractarea sunt:

 • a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;

 • c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;

 • d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice.

Art. 75. Indicatorii de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamații privind facturarea;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;

 • c) numărul de reclamații de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;

 • d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanță privind facturarea;

 • e) numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea;

 • f) numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea.

Art. 76. Indicatorii de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:

 • a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice;

 • b) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;

 • c) numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții.

Art. 77. Indicatorii de performanță privind daunele sunt:

 • a) numărul de reclamații privind daunele provocate utilizatorilor din cauza nerespectării parametrilor din contract;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

 • c) valoarea daunelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea contractului.

Art. 78. Indicatorii de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise;

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 79. Indicatorii garantați anuali de performanta, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare, sunt:

 • a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;

 • b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;

 • c) valoarea reducerilor acordate.

Art. 80. Indicatorii de performanță privind racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii din partea utilizatorilor pentru realizarea unei noi racordări termice sau de modificare a racordurilor termice, până la primirea de către acesta a ofertei de branșare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 81. Indicatorii de performanță privind prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta etc.) sunt:

 • a) numărul de audiențe;

 • b) timp mediu de rezolvare (zile).

Art. 82. (1) Pentru indicatorii prevăzuți în prezentul regulament, operatorul va asigura urmărirea prin compartimentele de specialitate.

 • (2) Autoritatea publică locală poate revizui prevederile Regulamentului referitoare la indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu energie termică, în conformitate cu dispozițiile legii.

Art. 83. Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise trimestrial și anual pentru analiza autorităților competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

Art. 84. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice locale, furnizorul va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

SECȚIUNEA a 6-a îndatoririle personalului operativ

Art. 85. (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservesc instalațiile de transport și distribuție a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau izolat sub presiune.

 • (3) înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri și începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" și se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcționare", în condițiile stabilite la art. 17.

 • (4) în cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

 • (5) în cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

 • (6) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, competențele și responsabilitățile personalului operativ se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (7) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;

 • e) existența teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

 • (8) în funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații, amplasate în locuri diferite.

Art. 86. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de operare, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în: a) supravegherea instalațiilor;

 • b) controlul curent al instalațiilor;

 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrări de întreținere periodică;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate;

 • f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 87. (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 88. în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

SECȚIUNEA a 7-a Analiza și evidența avariilor

Art. 89. (1) în scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

 • (3) în cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 90. Evenimentele ce se evidențiază se referă în principal la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente pe rețelele de transport și de distribuție;

 • c) incidente și avarii;

 • d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

 • e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 91. (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

 • (2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

 • (3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 92. (1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferentă unui punct termic.

 • (2) Deranjamentele din punctele termice constau în declanșarea voita sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod direct livrarea de energie termica, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă. Se considera deranjament și declanșările echipamentelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcțiune a echipamentului de rezerva.

Art. 93. Se consideră avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării energiei termice către utilizatorii de tip urban pe o perioadă mai mare de 4 ore;

 • b) defectarea instalațiilor de transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de 4 ore;

 • c) întreruperea parțială sau totală a alimentării cu energie termică a unui cartier pe o durată mai mare de 4 ore.

Art. 94. Se consideră incidente următoarele evenimente, fără a fi considerate în culpa operatorului de transport, distribuție și furnizare:

 • a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor de producere a energiei termice în CET palas indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

 • b) declanșarea sau oprirea forțată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei și care conduce la reducerea cantității de energie termică produsă în CET Palas, transportată sau furnizată;

 • c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 95. Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

 • b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

 • d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

 • e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

 • f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 96. Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toata durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 97. (1) Analizele avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. Pentru evenimentele ce produc efecte deosebite, analiza se va face împreună cu reprezentanții autorității publice locale.

 • (2) Trimestrial, operatorul va informa autoritățile de reglementare competente și autoritatea publică locală asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

 • (3) Zilnic, operatorul va informa toate opririle asupra furnizării serviciilor prestate către utilizatori.

Art. 98. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut: a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei, ora depistării, ora opririi, ora atacării, ora PIF, timp de intervenție;

 • b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c) condițiile care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

 • e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului; f) situația funcționării semnalizărilor, protecțiilor și automatizărilor, după caz;

 • g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

 • h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, utilitățile nelivrate, durata de întrerupere/ total ore nefurnizare, număr clienți afectați, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

 • j) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment;

 • k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

 • I) influenta schemei tehnologice sau de funcționare in care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

 • m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 99. (1) Analiza avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile lucrătoare de la lichidarea acestora.

 • (2) în cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei avariei se va face la 10 zile de la lichidarea acesteia.

 • (3) în cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, a deficiențelor echipamentului, a calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

 • (4) Analiza avariei se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorității publice locale.

 • (5) Dacă avaria afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 100. (1) Rezultatele analizei avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fișa de avarie", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de avarie va fi în conformitate cu prevederile art. 124.

Art. 101. (1) în vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continuă cu energie termică, operatorul va urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial auorității publice locale.

Art. 102, (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia avariilor, analiza se face concomitent cu analiza avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fișa avariei.

 • (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

 • (4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 103. (1) Fișele de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

 • (2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.

 • (3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 11 alin. (4).

SECȚIUNEA a 8-a Asigurarea siguranței în funcționare a instalațiilor

Art. 104. (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și a continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând SACET. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 105. Manevrele în instalații se execută pentru:

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

anexata .

HCLM NR.

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

 • c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 106. în sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii șistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 107. Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

 • b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;

 • c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;

 • d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

 • f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

 • g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 108. Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

ANEXA LA

, hclm nr.

Art. 109. Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevra, care trebuie să conțină:

 • a) tema manevrei;

 • b) scopul manevrei;

 • c) succesiunea operațiilor;

 • d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

 • e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 110. După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

 • a) foaie de manevra permanenta al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

 • - manevre curente;

 • - anumite manevre programate, cu caracter curent;

 • - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 • b) foaie de manevra pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 111. Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 112. (1) întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevra telefonic.

 • (3) în funcție de necesitate, la foaia de manevra se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevra întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 113. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 114. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 115. (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

 • (2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în procedurile proprii ale operatorului.

Art. 116. Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 117. (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice și punere în funcțiune.

 • (2) în perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

 • (3) După terminarea probelor mecanice și eventual a rodajului în gol se face recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluareprimire, după care rodajul în sarcină și probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 118. (1) Constatările, informațiile și anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidențele operative, atât de persoana care le comunică, cât și de persoana care le primește, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum și numele și funcția acestuia.

(2) Dispozițiile și aprobările operative se vor înscrie în evidențele operative atât de persoana care le dă, cât și de persoana care le primește, notându-se datele de identificare și ora.

Art. 119. (1) în cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a

operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

 • (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care sau adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

 • (3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admiterile la lucru a echipelor de intervenție, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 120. (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră și cu asistenta tehnica.

Art. 121. Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din SACET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații și să le aplice.

CAPITOLUL II Transportul energiei termice


SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 122. (1) Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

 • (2) Instalațiile de transport a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de cele de distribuție/ale utilizatorului prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Operatorul de transport este persoana juridică care desfășoară activități specifice pe baza de licențe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (4) Activitatea de transport a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la rețelele de transport a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 123. (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

 • (2) Decizia de dezvoltare a rețelelor termice se fundamentează pe baza indicatorilor privind recuperarea investiției și a strategiei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul de deservire a autoritateda publică locală.

 • (3) Pentru protecția instalațiilor de transport se interzice terților, persoane fizice sau juridice, să:

 • a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;

 • b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;

 • c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

Art. 124. (1) Operatorul de transport răspunde de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului, a instalațiilor din administrarea și exploatarea sa, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare bună a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a

E ANEXA LA

dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

 • (2) Aceștia trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficiență economică și siguranță.

Art. 125. (1) în cadrul exploatării rețelelor de transport a energiei termice operatorul de transport are obligația executării următoarelor activități de bază: a) supravegherea funcționării;

 • b) întreținere și reparații;

 • c) intervenții în caz de incidente;

 • d) conducerea operativă a funcționării.

 • (2) Transportatorul își va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

 • a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de transport;

 • b) dispersia teritorială a rețelelor;

 • c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

 • d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

 • (3) Activitățile tehnico-administrative ale transportatorului trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de transport

Art. 126. Transportatorul, prin personalul său, are obligația supravegherii funcționării rețelelor de transport pentru:

 • a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;

 • b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

 • c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

 • d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

 • e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

 • f) controlul compensatoarelor de dilatație, al suporturilor, al armăturilor și al integrității izolației rețelelor;

 • g) evacuarea apelor și curățarea căminelor și a canalelor vizitabile;

ANEXA LA

 • h) controlul instalațiilor de iluminat și de forță din canale și cămine;

 • i) urmărirea aparatelor de măsură și control aflate în rețea;

 • j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 127. Vizitarea rețelei de transport se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidențele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră și lucrările de reparații.

Art. 128. (1) Pentru rețelele de transport a energiei termice amplasate subteran, în canale termice nevizitabile, controlul conductelor, precum și al izolațiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. La conductele din țeavă preizolată nu se acționează în niciun fel asupra izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației. Pentru rețelele de transport a energiei termice amplasate subteran în cămine și canale termice, controlul conductelor, precum și al izolației termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsa între 1 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanta între sondaje va fi aleasă între 0,5 - 8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației.

 • (2) Pentru conductele subterane cu preizolație, verificarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

 • (3) Rețelele de transport a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum și la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

 • (4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

 • (5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de transport a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

 • (6) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei.

 • (7) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanță mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 129. (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la punctele termice.

 • (2) Cu ocazia vizitărilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

 • (3) Dacă diferența de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina ștrangulările.

Art. 130. (1) Pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. în limitele acestei norme, anual, transportatorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmițând această normă sezonieră autorității publice locale.

 • (2) Dacă pierderea masică de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), transportatorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanșeităților.

 • (3) Pierderea de apă datorată purjării rețelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apă de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

 • (6) Anual se va face analiza pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

 • (7) Reducerea temperaturii, ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic, nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolației termice trebuie să fie mai mare de 80%.

 • (8) în cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolației este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

Art. 131. (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curențiior de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puțin o data la 3 ani.

 • (2) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

 • (3) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

 • (4) Pentru prevenirea coroziunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate la cele subterane și de câte ori este necesar la cele supraterane.

 • (5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare a conductelor este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxigen din apă sub 0,05 mg/l atât în rețelele de transport, cât și în rețelele de distribuție.

Art. 132. (1) Toate vanele și robinetele montate pe conductele rețelelor de transport a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe schema operativă a rețelei, și vor avea trasate săgeți care să indice sensul de curgere al agentului termic.

 • (2) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etanșă a rețelei și fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe.

 • (3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidențele operative.

Art. 133. în timpul funcționării rețelelor de transport se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 134. La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel: a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalația de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor

anexala

HCLM NR.

și căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de reținere să funcționeze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

 • b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodica a acționarilor, protecțiilor, aparatelor de măsură și a teletransmisiilor;

 • c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 135. (1) în timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

 • (2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termică în zona afectată de reparație fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

 • (3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armăturilor se vor respecta normativele, standardele în vigoare și fișele tehnice ale producătorului de material izolant, cu: următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, daca nu este definit diametrul nominal (DN), raportata la un coeficient de conductibilitate a izolației Ă = 0,035 Wm-1 K-l:

DN < 20 20 mm

20 <DN < 35 30 mm

40 < DN < 100 = DN

DN >100  100 mm;

 • (4) în cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductivitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

 • (5) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductelor preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului, se face:

 • a) în condițiile stabilite la art. 128 alin. (1), pentru cele montate în canale vizitabile și nevizitabile;

 • b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinți;

 • c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului

 • (6) La verificarea izolației se urmărește:

 • a) aderența sau încovoierea izolației față de suprafața aplicată;

 • b) temperatura la suprafața izolației și a conductei;

 • c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnică.

 • (7) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

Art. 136. (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.

 • (2) întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale rețelei de transport sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de -5 °C. Reparațiile accidentale sunt făcute în regim controlat, având ca obiectiv asigurarea continuității serviciului de utilizare.

 • (3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de -5 °C este permisă numai în situații de avarie.

 • (4) în vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o probă cu presiune crescută cu 25% față de presiunea de lucru, pentru tronsoane de conducte cu durată mică de funcționare.

 • (5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea, dacă nu se fac reparații care necesită golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conductă, acesta va fi umplut cu apă pentru conservare și reducerea coroziunilor.

 • (6) în cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanșeitatea, tronsonul de rețea care se repară va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flanșe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

 • (7) Vanele și robinetele care separă sectorul supus reparației de restul rețelei se leagă cu lanț si lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparației, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

Art. 137. (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

 • (2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidențele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defecțiuni.

Art. 138. Apa de adaos introdusă în rețelele de transport de către CET Palas trebuie să aibă următoarele caracteristici:

ANEXA

HCLM NR. • a) pentru agentul termic care trece prin rețeaua de transport, cazanele de apa fierbinte și schimbătoarele de căldură din punctele termice: pH la 20 oC min. 7,0 -max. 9,5; duritate totală mval/l max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor); oxigen mg/l max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor); CO2 total mg/l max. 20;

 • b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție) oxigen mg/l max. 0,1; suspensii mg/l max. 5; duritate totală mval/l max. 0,64.

SECȚIUNEA a 3-a Drepturile și obligațiile transportatorului de energie termică

Art. 139. Operatorul serviciului are, în legătură cu activitatea de transport, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul regulament și următoarele obligații principale: a) să exploateze și să administreze rețelele de transport a energiei termice, în condiții de siguranța, eficientă și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;

 • b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termică, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

 • c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al rețelelor de transport energie termică;

 • d) să asigure regimurile optime de transport și livrare a energiei termice, notificate de producători și/sau de utilizatori;

 • e) să elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători și utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

 • f) să întocmească și să urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;

 • g) să elaboreze și să supună spre aprobare autorităților administrației publice locale, cu informarea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficiență energetică și economică, a rețelelor de transport energie termică, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie termică; planurile vor conține modalități de finanțare și realizare a investițiilor cu luarea în considerare a planurilor de

organizare și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;

 • h) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a rețelelor de transport energie termică și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau branșarea clandestină la acestea;

 • i) să pună la dispoziția autorității publice locale informații privind activitatea de transport, distribuție și frunizare a energiei termice, la cererea acestora;

 • j) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

 • k) sa racordeze/branseze nediscriminatoriu;

 • I) sa efectueze revizia;

 • m) sa acționeze pt depistarea pierderilor;

n) sa asigure achiziționarea, instalarea sistemelor proprii;

 • o) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare si în regulamentul de serviciu;

 • p) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

 • q) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

 • r) să asigure transportul continuu a energiei termice către următoarele instituții publice: spitale, policlinici, stații de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădinițe, creșe, cămine pentru persoane cu handicap, centre de resocializare minori, școli, alte obiective de interes social deosebit, aflate în administrarea autorității administrației publice locale;

 • s) să instituie zonele de protecție și siguranță a obiectivelor SACET, pe baza reglementărilor legale în vigoare;

 • t) să păstreze confidențialitatea informațiilor confidențiale obținute în cursul desfășurării activității.

Art. 140. (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, transportatorul este obligat să analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibilă, să emită aviz tehnic de racordare.

(2) Răspunderea transportatorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia si cele ale utilizatorului specificat in contract.

ANEXA LA. HCLM NR.

Art. 141. Anunțarea întreruperilor planificate se va realiza de către transportator, în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicându-se intervalul de întrerupere.

Art. 143. în cazul rețelelor termice de transport a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. în funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanță pentru serviciile de transport a energiei termice.

Art. 144. (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, transportatorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate si despre măsurile luate.

 • (2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 145. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre transportator și utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condițiile prevăzute în contract, fără a produce perturbații în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 146. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale arealului deservit, autoritatea publică locală aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului - niveluri ale serviciilor prestate.

Art. 147. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, transportatorii trebuie să asigure:

 • a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor;

 • b) evidenta solicitărilor de racodare la rețelele termice si a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice livrată utilizatorilor;

 • d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;

 • e) continuitatea serviciului de transport prestat utilizatorilor rețelelor termice.

r ANEXA LA

j HCLM NR..

Art. 148. (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 148. în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

Art. 149. (1) în scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și se vizează, de autoritatea publică locală.

 • (3) în cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 150. Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din rețelele de transport;

 • c) incidente și avarii;

 • d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

 • e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 151. (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

 • (2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

 • (3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 152. Deranjamentele din rețele de transport sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de transport aferentă unui punct termic.

Art. 153. Operatorul serviciului are următoarele drepturi principale:

 • a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;

 • b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

 • c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

 • d) să stabilească condițiile tehnice de racordare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea națională de reglementare competentă;

 • e) să întrerupă sau să limiteze transportul energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de transport energie termică;

 • f) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;

 • g) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport a energiei termice între unitatea de producție (CET Palas) și utilizatori/puncte termice și să aibă drept de servitute în condițiile legii;

 • h) să supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările rețelelor de transport energie termică;

 • i) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unității administrativ teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de transport;

 • j) sa aiba acces, in condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de cate ori este necesara intervenția la acestea;

ANEXA IA, * I JHCLMNR.

 • k) sa furnizeze energia termica in regim de limitare, asigurând puterea”termica minima tehnologic in cazul nerespectarii caluzelor contractuale, inclusiv in perioada de încălzire;

 • I) , să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

 • m) să presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau să execute lucrări de reparatii si reabilitări la instalațiile utilizatorilor, in condițiile convenite cu aceștia, in scopul creșterii eficientei si utilizării raționale a energiei termice;

n) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constată că pe amplasamentul rețelelor de transport sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului, instalații/ clădiri/împrejmuiri ș.a.

CAPITOLUL IV Distribuția energiei termice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 154. (1) Distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de transport în instalațiile de distribuție și la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

 • (2) Instalațiile de distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Distribuitorul este persoana juridică care desfășoară activități specifice pe baza de licențe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (4) Activitatea de distribuție a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la rețelele de distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 155. (1) Dezvoltarea punctelor termice și a rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

 • (2) Decizia de dezvoltare a rețelelor termice se fundamentează pe baza indicatorilor privind recuperarea investiției și a strategiei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de autoritatea publică locală.

 • (3) Pentru protecția instalațiilor de distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice, să:

 • a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;

 • b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;

 • c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

Art. 156. (1) Distribuitorul răspunde de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea și exploatarea sa, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare bună a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a

ANEXA LA HCLMNR.Ja^y/

dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

 • (2) Aceștia trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficiență economică și siguranță.

Art. 157. (1) în cadrul exploatării rețelelor de distribuție a energiei termice distribuitorul are obligația executării următoarelor activități de bază: a) supravegherea funcționării;

 • b) întreținere și reparații;

 • c) monitorizarea parametrilor chimici și tehnologici ai agentului termic secundar;

 • d) intervenții în caz de incidente;

 • e) conducerea operativă a funcționării.

 • (2) Distribuitorul își va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

 • a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de distribuție;

 • b) dispersia teritorială a rețelelor;

 • c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

 • d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

 • (3) Activitățile tehnico-administrative ale distribuitorului trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

SECȚIUNEA a 2-a Exploatarea rețelelor de distribuție

Art. 158. Distribuitorul, prin personalul său, are obligația supravegherii funcționării rețelelor de distribuție pentru:

 • a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;

 • b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

 • c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

 • d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

 • e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

 • f) controlul compensatoarelor de dilatație, al suporturilor, al armăturilor și al integrității izolației rețelelor;

  ANEXA LA hclmnr.


 • g) evacuarea apelor și curățarea căminelor și a canalelor vizitabile; h) controlul instalațiilor de iluminat și de forță din canale și cămine;

 • i) urmărirea aparatelor de măsură și control aflate în rețea;

 • j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea și la punctele termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 159. Vizitarea rețelei de distribuție se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidențele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră și lucrările de reparații.

Art. 160. (1) Pentru rețelele de distribuție a energiei termice amplasate subteran, în canale termice nevizitabile, controlul conductelor, precum și al izolațiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației. Pentru rețelele de distribuție a energiei termice amplasate subteran în cămine și canale termice, controlul conductelor, precum și al izolației termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsa între 1 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolației.

 • (2) Pentru conductele subterane cu preizolație, verificarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

 • (3) Rețelele de distribuție a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum și la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

 • (4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

 • (5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de distribuție a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

 • (6) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei.

ANEXA LA

 • (7) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor expToziUîle,-cele care se găsesc la o distanță mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 161. (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii la punctele termice.

 • (2) Cu ocazia vizitărilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

 • (3) Dacă diferența de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina ștrangulările.

 • (4) Rețeaua de distribuție va fi echipată hidraulic de operator cu regulatoare care să asigure o diferență de presiune constantă între conducta de tur și de retur, în condițiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 162. (1) Pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. în limitele acestei norme, anual, distribuitorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmițând această normă sezonieră autorit['ii publice locale.

 • (2) Dacă pierderea masică de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanșeităților.

 • (3) Pierderea de apă datorată purjării rețelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apă de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

 • (6) Anual se va face analiza pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

 • (7) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prTnTrârrs'ferH trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolației termice trebuie să fie mai mare de 80%.

 • (8) în cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolației este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

Art. 163. (1) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etanșă a rețelei și fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe. (2) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidențele operative.

Art. 164. în timpul funcționării rețelelor de distribuție se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 165. La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel: a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalația de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor și căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de reținere să funcționeze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

 • b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodica a acționarilor, protecțiilor, aparatelor de măsură și a teletransmisiilor;

 • c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 166. (1) în timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

 • (2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termică în zona afectată de reparație fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

 • (3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armăturilor se vor respecta normativele, standardele în vigoare și fișele tehnice ale producătorului de

material izolant, asigurându-se următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportata la un coeficient de conductibilitate a izolației Ă = 0,035 Wm -1 K -1

DN < 20 20 mm

20 <DN < 35  30 mm

40 < DN < 100  = DN

DN >100  100 mm

 • (4) în cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductivitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

 • (5) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductelor preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului, se face în condițiile stabilite la art. 160 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

 • (6) La verificarea izolației se urmărește:

 • a) aderența sau încovoierea izolației față de suprafața aplicată;

 • b) temperatura la suprafața izolației și a conductei;

 • c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnică.

 • (7) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

 • (8) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

Art. 167. (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.

 • (2) întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale rețelei de distribuție sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de -5 °C. Reparațiile accidentale sunt făcute în regim controlat, având ca obiectiv asigurarea continuității serviciului de utilizare.

 • (3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de -5 °C este permisă numai în situații de avarie.

 • (4) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea dacă nu se fac reparații care necesită golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conductă acesta va fi umplut cu apă pentru conservare și reducerea coroziunilor.

 • (5) în cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanșeitatea, tronsonul de rețea care se repară va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se

fac reparații prin utilizarea de flanșe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

 • (6) Vanele și robinetele care separă sectorul supus reparației de restul rețelei se leagă cu lanț și lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparației, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

 • (7) După terminarea reparației capitale, conducta reparată se spală până la limpezirea completă a apei de spălare și se încearcă la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puțin de 8 bari pentru rețelele de distribuție a energiei termice cu durată mică de funcționare .

Art. 168. (1) Regimul chimic al apei din instalațiile de încălzire va fi stabilit astfel încât să nu ducă la avarierea sau reducerea eficienței în exploatare a instalațiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în rețelele de distribuție și in instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuți în prezentul regulament.

 • (2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apă potabilă sau apă care nu respectă indicii chimici stabiliți în prezentul regulament.

 • (3) Distribuitorul va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impuși și va urmări periodic respectarea acestor parametri.

Art. 169. Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic pentru:

 • a) determinarea calităților apei, a reactivilor și a compoziției depunerilor;

 • b) punerea în evidență a stării utilajelor de tratare a apei și a utilajelor termomecanice privind coroziunea și depunerea de crustă;

 • c) punerea în evidenta a nerespectarii regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor și a coroziunii;

 • d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoarele autorizate.

Art. 170. (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidențele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defecțiuni.

Art. 171. Apa de adaos introdusă în rețelele de distribuție trebuie să aibă următoarele caracteristici: pH la 20 °C min. 7,0 - max. 9,5; duritate totală mval/l max. 0,05; oxigen mg/l max. 0,05; CO2 total mg/l max. 20. Pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție) oxigen mg/l max. 0,1; suspensii mg/l max. 5; duritate totală mval/l max. 0,64; clor liber mg/l max. 0,5.

Art. 172. în scopul realizării unei exploatări economice, distribuitorul va ține o evidență corectă a caracteristicilor principale ale agentului termic și a apei calde de consum.

Art. 173. Distribuția energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător condițiilor climatice și temperaturilor interioare necesare în încăperile construcțiilor, ținând seama de reglementările legale referitoare la regimul de încălzire.

Art. 174. (1) Distribuitorul trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire și apă caldă de consum la parametrii necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor.

 • (2) Reglarea în instalațiile de distribuție are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire și ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort și condițiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la locul de consum, conform contractului de furnizare.

Art. 175. (1) Alegerea modului de reglare se face în funcție de sistemul de alimentare cu energie termică, agentul termic utilizat, tipul instalațiilor interioare, categoria construcției încălzite și din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turație variabilă.

 • (2) Reglarea cantității de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

 • a) reglaj cantitativ;

 • b) reglaj calitativ;

 • c) reglaj mixt.

Art. 176. (1) Reglarea cantității de energie termică pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.

 • (2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur și retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului să i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, conform contractului de furnizare, reglajul temperaturii în spațiile de

£I®2

locuit realizându-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.

 • (3) în cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va ține cont și de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termică.

 • (4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2°K, la punctul de delimitare, cu excepția cazurilor în care furnizorul aplică limitări în furnizarea energiei termice si in cazul în care reglajul este cantitativ.

 • (5) Prevederile alin. (5) nu se aplică pentru perioadele în care se efectuează operațiile descrise la articolul 180 și în caz de avarii/lucrări programate.

Art. 177. Manevrele la punerea în funcțiune și la oprirea instalațiilor de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidențele operative.

SECȚIUNEA a 3-a Exploatarea punctelor termice

Art. 178. (1) La punerea în funcțiune a punctelor termice, după perioada de revizii, reparații capitale și la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cât și la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru întreaga instalație sau pentru părți ale acesteia.

 • (2) înaintea efectuării probelor se vor verifica:

 • a) concordanța dintre proiectul de execuție și realitatea din teren;

 • b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și concordanța acestora cu documentația tehnică din proiecte;

 • c) starea operațională a echipamentelor și instalațiilor, inclusiv a instalațiilor de automatizare;

 • d) suporturi, poziția conductelor, corespondența cu schemele și planurile instalațiilor; e) calitatea sudurilor.

Art. 179. (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece și la cald, precum și probe de performanțe pe întreaga instalație sau, dacă este necesar, la părți de instalație și echipamente.

 • (2) în cadrul probei la rece se vor verifica etanșeitatea și rezistența mecanică ale echipamentelor și ale instalației.

 • (3) Proba la rece se va face:

 • a) după curățarea instalațiilor prin spălare cu apă potabilă atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cât și în sens invers;

 • b) obligatoriu pentru întreaga instalație, având racordate echipamentele din punctele termice (modulele termice), rețeaua de distribuție și aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistențelor mecanice, a etanșeității elementelor instalației proprii și ale utilizatorilor;

 • c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de construcții, precum și executării finisajelor de construcții;

 • d) în schema normală de funcționare;

 • e) prin măsurarea presiunii în instalație după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

 • (4) în cadrul probei la cald se va verifica etanșeitatea, modul de comportare a elementelor din instalație la dilatări si contractări, a circulației agentului termic la parametrii nominali.

 • (5) în cadrul probei de performanță se va verifica realizarea, de către instalație, a parametrilor de proiect.

 • (6) Rezultatele probei la rece și la cald, ale probelor de performanță, precum si ale eventualelor defecțiuni se înscriu atât in evidențele operative, cat și în documentația utilajelor si a instalațiilor.

Art. 180. (1) în vederea punerii în funcțiune a punctelor termice se vor executa manevrele prevăzute in procedurile/instrucțiunile tehnice aprobate.

 • (2) în timpul punerii în funcțiune a punctelor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa caldă se va avea în vedere, în principal, ca:

 • a) umplerea instalației să se realizeze cu apa tratată din statia de tratare proprie sau în cazuri speciale din circuitul primar;

 • b) timpul de umplere nu trebuie să depășească valoarea înscrisă în procedură;

 • c) după umplere și atingerea presiunii nominale în instalație, conform schemei de funcționare normale, se verifică etanșeitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalație să nu scadă mai mult decât cea indicată în instrucțiunea tehnică pe durata de timp prestabilită;

 • d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniforma cu 30°K/h până la atingerea parametrilor dictați de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri să corespundă indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;

Art. 181. (1) Distribuitorul are obligația ca în exploatarea curentă a punctelor termice să efectueze reviziile și reparațiile necesare, să asigure permanent parametrii agentului termic pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, corespunzători standardelor de performanță, prin supravegherea și urmărirea funcționării, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcționare a instalațiilor, menținerea parametrilor chimici ai agentului termic primar și secundar.

 • (2) Pentru apa caldă de consum se vor asigura:

 • a) condițiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare; apa potabilă utilizată pentru prepararea apei calde este asigurata de rețeaua publică;

 • b) pentru asigurarea condițiilor de sănătate și igiena publică temperatura va fi cuprinsa între 55°C și 60°C la punctul de separație;

 • c) spălarea și dezinfectarea conductelor după reparații pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul;

 • d) menținerea constantă a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apă caldă de consum, în limitele capacității proiectate/instalate;

 • e) valorile debitelor și a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția /

utilizatorului în schema de funcționare;

 • f) funcționarea într-o schemă adecvată si flexibilă în vederea realizării parametrilor contractuali;

 • g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de 5°C față de temperatura de 55°C.

 • (3) în exploatarea curentă distribuitorul va:

 • a) verifica dacă pierderea de sarcină în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulică a rețelei;

 • b) verifica periodic etanșeitatea organelor de închidere, îmbinărilor cu flanșe etc.; c) supraveghează și verifică dispozitivele de siguranță și protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;

 • d) controla periodic aparatele de măsură și le va supune controlului metrologic;

 • e) verifica permanent starea schimbătoarelor de căldură, a filtrelor de impurități, a separatoarelor de nămol, curățându-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maximă admisibilă;

 • f) verifica starea izolației termice a schimbătoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.;

 • g) controla permanent indicațiile și înregistrările aparatelor de măsurare a debitului și energiei termice primite și livrate;

ANEXA LA |HCLMNR.^/W/

 • h) ține sub control pierderile masice de agent termic;

 • i) verifică și reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât să nu dăuneze personalului propriu sau să deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se află punctul termică;

 • j) asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor și coloanelor la utilizatori;

 • k) asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul .de expansiune deschis, realizarea presiunii in vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii și realizarea presiunii diferențiale la pompele de circulație;

 • I) urmări funcționarea elementelor de siguranță a instalațiilor, inclusiv semnalizările; m) utiliza și întreține mijloacele de automatizare.

SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile distribuitorului de energie termică

Art. 182. Operatorul serviciului are, în legătură cu activitatea de distribuție, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul regulament și următoarele obligații principale: a) să exploateze și să administreze rețelele de distribuție a energiei termice, în condiții de siguranța, eficientă și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;

 • b) sa asigure, in condiții egale si nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termica, in limitele capacitatii de transport si cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

 • c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al rețelelor de distribuție energie termică;

 • d) să asigure regimurile optime de distribuție și furnizare a energiei termice, notificate de producători/transportator și/sau de utilizatori, după caz;

 • e) să întocmească și să urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;

 • f) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a rețelelor de distribuție energie termică și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau branșarea clandestină la acestea;

 • g) să pună la dispoziția autorității publice locale, informații privind activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

 • h) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

 • i) să racordeze/branseze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate și cu dispozitive de reglare a debitului;

 • j) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum până la punctul de delimitare;

 • k) să acționeze pentru depistarea pierderilor de căldura prin transfer termic și prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor și a avariilor;

 • I) să asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • m) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare si în regulamentul de serviciu;

 • n) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

 • o) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

 • p) să asigure furnizarea continuă a energiei termice către următoarele instituții publice: spitale, policlinici, stații de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădinițe, creșe, cămine pentru persoane cu handicap, centre de resocializare minori, școli și alte obiective de interes social deosebit, aflate în administrarea autorității administrației publice locale din arealul deservit și stabilite de aceasta.

 • r) să instituie zonele de protecție și siguranță a obiectivelor SACET, pe baza reglementărilor legale în vigoare.

Art. 183. (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, distribuitorul este obligat să analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibilă, să emită aviz tehnic de racordare.

 • (2) Răspunderea distribuitorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 184. Anunțarea întreruperilor planificate se va realiza de către distribuitor, în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicându-se intervalul de întrerupere.

Art. 185. în cazul rețelelor termice de distribuție a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. în funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice.

Art. 186. Distribuitorul este ținut răspunzător de respectarea prevederilor contractuale și a art. 57, chiar in cazul in care producătorul nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract pt parametrii de presiune, temperatura si debit ai agentului termic livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.

Art. 187. (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

 • (2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 188. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre distribuitor și utilizatorii racordați la rețeaua de distribuție, care respectă condițiile prevăzute în contract, fără a produce perturbați! în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 189. Având în vedere caracteristicile SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice, autoritatea publică locală, în conformitate cu dispozițiile legii, aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului - niveluri ale serviciilor prestate

Art. 190. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, distribuitorii trebuie să asigure:

 • a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanta cu capacitatile de producere, și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice produse și livrate utilizatorilor rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;

 • e) continuitatea serviciului de distribuție a energiei termice prestat utilizatorilor finali.

Art. 191. (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 192. în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

Art. 193. (1) în scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor neddrite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și se vizează, după caz, de autoritatea publică locală.

 • (3) în cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 194. Evenimentele ce se analizează, după caz, se referă în principal la: a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din punctele termice și rețelele de transport și distribuție;

 • c) incidente și avarii;

 • d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

ANEXAI^ | HCLM NR.

 • e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 195. (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

 • (2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

 • (3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 196. Deranjamentele din rețele distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de distribuție aferentă unui punct termic.

Art. 197. Operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare are următoarele drepturi principale:

 • a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin SACET;

 • b) să participe la stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

 • c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic și economic cu posibilitatea obligării utilizatorului de a fi abonat (consumator) o perioada de minim 5      10 ani, daca

distribuitorul/transportatorul dispune de fonduri de investitii;

 • d) să stabilească condițiile tehnice de racordare/branșare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea națională de reglementare competentă;

 • e) să întrerupă, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a producătorului și a utilizatorilor;

 • f) să întrerupă sau să limiteze distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de distribuție energie termică;

 • g) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;

 • h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de distribuție a energiei termice între punctele terice și utilizatori și să aibă drept de servitute în condițiile legii;

 • i) să supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările rețelelor de distribuție a energiei termice; j) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorității publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de distribuție; k) sa aiba acces, in condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de cate ori este necesara intervenția la acestea;

 • I) sa furnizeze energia termica in regim de limitare, asigurând puterea termica minima tehnologic in cazul nerespectarii caluzelor contractuale, inclusiv in perioada de încălzire;

 • m) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

n) să presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;

o) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constată că pe amplasamentul rețelelor de distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului, instalații/clădiri/împrejmuiri ș.a.

Art. 198. Distribuitorii de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparații și mentenanță planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfața, în conformitate cu prevederile programului coordonator de execuție al lucrărilor tehnico-edilitare; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

CAPITOLUL V Furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică în SACET

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 199. Furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între operatorul care are calitatea de furnizor și utilizatori.

Art. 200. Parametrii de furnizare trebuie asigurați în punctele de delimitare/ separare dintre instalațiile operatorului care furnizează serviciul și instalațiile utilizatorului energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Art. 201. Furnizarea energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii serviciului.

Art. 202. (1) Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport sau de distribuție a energiei termice (delimitarea făcându-se la perechea de flanșe din aval de armătura de separare) sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

 • (3) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea producătorului ori operatorului serviciului, după caz, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre producător spre utilizator.

Art. 203. Delimitarea instalațiilor la armăturile de separare se face între:

 • a) producător și operatorul serviciului;                    ■

 • b) operatorul serviciului care exploatează rețelele de transport și distribuție și utilizator;

 • c) utilizator și subconsumatorul său.

Art. 204. Delimitarea la limita incintei sau în incintă se face astfel: a) la limita de proprietate pe care se află amplasată centrala de producere a energiei electrice în cogenerare CET Palas, făcându-se și delimitarea dintre producător și transportator;

 • b) în cazul alimentării utilizatorului prin intermediul unui punct termic, delimitarea se face:

 • - la limita de proprietate a utilizatorului dacă punctul termic se află în proprietatea sau exploatarea utilizatorului;

 • - la limita punctului termic, pe proprietatea acestuia, dacă acesta se află în proprietatea furnizorului;

 • c) la limita punctului termic aflat în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanță de zidul punctului termic, în afara acestuia;

 • d) la robinetul de pe racordul utilizatorului (sau în lipsa robinetelor în T-ul de racord) din conducta de distribuție, în cazul când rețelele termice care alimentează mai mulți utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor;

 • e) în căminul de racord al instalației utilizatorului la rețeaua de termoficare;

 • f) în alte puncte situate în subsoluri tehnice sau incinte ale utilizatorilor, diferite de punctele de măsură, ca urmare a unor lucrări de investiții ale autorității administrației publice, stabilite prin proiect și în contractul de furnizare după execuția investiției.

Art. 205. Operatorii vor încheia convenții de exploatare cu marii consumatori, care să cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea și întreținerea instalațiilor termice si urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părți.

SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile operatorului/furnizoruiui

Art. 206. (1) Operatorii sunt obligați să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitările efectuate în scris de către utilizatorii.titulari de contracte de furnizare energie termică.

 • (2) Operatorii organizează în acest scop centre de relații cu clienții și pun la dispoziția utilizatorilor o listă cu centrele de relații cu clienții, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact și programul de lucru cu utilizatorii.

  ANEzCA HCLM NR. • (3) Fiecare sesizare sau reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 207. Indicatorii generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul regulament;

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 208. Operatorul are ca obligații:

 • a) să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator. Oferta va ține cont și de acordul de furnizare de energie termică a producătorului și de condițiile de eficiență economică;

 • b) să asigure alimentarea cu energie termică a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se află pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea publică locală ca zonă unitară de încălzire, să fie racordați la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

 • c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și să o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;

 • d) să emită utilizatorilor facturi pentru energia termică consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termică consumată, cantitatea de energie termică facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare;

 • e) sa analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

 • f) să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;

 • g) sa asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termică la parametrii presiune, temperatură și debit prevăzuți în prezentul regulament;

 • h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licențiere;

 • i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit h.

Art. 209. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract.

Art. 210. (1) Operatorul este obligat să plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătății, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condițiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Această obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalațiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

 • (2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 211. La solicitarea autorității de reglementare competente și a autorității publice locale, furnizorul va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 212. Operatorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:

 • a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;

 • b) nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

 • c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării daca din punct de vedere tehnic este posibil;

 • d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

SECȚIUNEA a 3-a Drepturile operatorului


Art. 213. Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

 • a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;

 • b) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;

 • c) depășirea sistematică a cantitatății de căldură consumate de către utilizatorii de tip urban;

 • d) nu asigură calitatea și cantitatea agentului termic restituit din instalațiile de încălzire.

 • e) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile furnizorului sau prejudiciază alți utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;

 • f) în situația în care nu se asigură acces la instalațiile și echipamentele furnizorului sau distribuitorului de energie termică. Refuzul utilizatorului de a permite reprezentantului furnizorului accesul la grupul de măsurare;

 • g) deteriorarea bunurilor patrimoniu public, inclusiv prin intervenții neautorizate asupra echipamentelor de măsurare;

 • h) utilizatorul consumă energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsurare;

 • i) utilizatorul nu exploatează și nu întreține instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice și nu asigură subsolurile curate și iluminate;

 • j) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transportr sau al capacitatii de producție.

Art. 214. întreruperile specificate la art. 213 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepția lit. f) și j) când preavizul este de 30 de minute, și se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.

Art. 215. Pentru utilizatorii care nu își achită integral obligațiile financiare, furnizorul nu are obligația realimentării acestora la sistemul energetic de interes local decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 216. înainte de suspendarea execuției contractului de furnizare, operatorul poate aplica restricții de furnizare a apei calde de consum si a agentului termic pentru încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o periQa^^^^r'm p-^aMlfeă— de acesta, dacă utilizatorul nu și-a achitat integral obligațiile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.

Art.217. Operatorul trebuie să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori furnizorul solicită aceasta.

Art.218. Operatorul poate să furnizeze energia termică în regim de limitare, asigurând puterea termică minimă tehnologică în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire.

Art. 219. Operatorul serviciului are dreptul să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori și pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

 • a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;

 • c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

CAPITOLUL VI Utilizatorii energiei termice


SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 220. (1) Branșamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurareînregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit de autoritatea publică locală, iar operatorul serviciului care exploatează SACET este obligat să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lui. In cazul grupurilor de măsură montate de utilizator și care aparțin acestora, verificarea metrologică periodică este în sarcina utilizatorului.

 • (2) Utilizatorii economici, care solicită racordarea la SACET și care utilizează energia termică în scopuri tehnologice, vor suporta costurile de branșare până la instalațiile SACET.

 • (3) Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit de autoritatea publică locală, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați să păstreze integritatea acestora și să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

Art. 221. (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică este garantat tuturor utilizatorilor în condiții de eficiență economică.

 • (2) Fiecare utilizator poate să aibă un branșament termic.

 • (3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scară sau tronson în parte.

 • (4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalațiile interioare de apă caldă de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au părți comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

AA EzCA LA z

 • (5) în situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un branșament termic pentru fiecare scară sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat să dea curs solicitării numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum și de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branșare/racordare și contorizare vor fi suportate de solicitant.

Art. 222. (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

 • (2) Prevederile prezentului regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

 • (3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cât și consum pentru încălzire și/sau apă caldă de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

 • (4) în cazul în care încălzirea spațiului de lucru este impusă și de condițiile în care trebuie să se desfășoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termică se consideră că se realizează în scopuri tehnologice.

Art. 223. (1) Operatorul serviciului și utilizatorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea și exploatarea lor, având obligația să ia măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în bune condiții a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în bună stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

 • (2) Utilizatorii sunt obligați să păstreze în bună stare utilajul/instalația aparținând operatorului serviciului, care se află în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenție asupra acestuia. Nerespectarea acestor dispoziții îndreptățește furnizorul să sisteze furnizarea energiei termice si să solicite pe calea instanței recuperarea eventualelor prejudicii aduse patrimoniului public sau patrimoniului propriu al furnizorului și să informeze autoritatea publică locală.

 • (3) Lucrările de revizii și reparații la instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum și la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influențat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante.

SECȚIUNEA a 2-a Instalații de utilizare             Li---*

Art. 224. Proiectarea, executarea și recepționarea instalațiilor de alimentare și utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

Art. 225. Toți utilizatorii de energie termică au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta avand obligația de a obține acordul de furnizare a energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.

Art. 226. (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obțină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 225.

(2) Avizul își pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuția nu a început în acest interval de timp.

Art. 227. (1) Soluția de alimentare cu energie termică se stabilește de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

(2) Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, această soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situații de indisponibilități în instalații.

Art. 228. (1) Proiectarea și executarea racordurilor și branșamentelor termice se fac de către proiectanți și executanți de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația să respecte prescripțiile și normativele tehnice în vigoare.

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune a rețelelor termice până la punctul de delimitare/separație revin în sarcina autorității publice locale sau operatorului serviciului conform legii.

(3) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

ANEXAAA

1.HCLM NR. 2^^Art. 229. (1) înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalației, din care un exemplar se păstrează la distribuitor.

 • (2) Dosarul instalației va fi actualizat de către utilizator și va cuprinde:

 • a) memoriul justificativ;

 • b) copie după avizul de racordare;

 • c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar și schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsura și control, a automatizărilor si protecțiilor;

 • d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

 • e) graficele de consum;

 • f) exigențele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.

 • (3) Punerea in funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum și a celor solicitate suplimentar de distribuitor.

 • (4) Branșarea la rețelele de distribuție se va face în prezenta furnizorului sau în prezenta deținătorului instalațiilor și numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului și a instalațiilor de utilizare.

 • (5) Alimentarea cu energie termica a utilizatorului va începe numai'după încheierea contractului de furnizare.

SECȚIUNEA a 3-a Deconectări

Art. 230. Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în conformitate cu prevedrile legale în vigoare la momentul la care utlizatorul solicită furnizorului eliberarea avizului de deconecta re/debrabșa re.

SECȚIUNEA a 4-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 231. Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

 • a) să preia energia termică din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 • b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se află în incinta operatorului serviciului, în prezența împuternicitului acestuia;

 • c) să racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți utilizatori de energie termică, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;

 • d) să solicite furnizorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;

 • e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plată și cu respectarea art. 220 alin. (3).

 • f) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

 • g) de a fi anunțat despre întreruperea furnizării de energie termică, conform prevederilor prezentului regulament;

 • h) să sesizeze autoritatea publică locală și autoritatea de reglementare competentă orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;

 • i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de furnizor.

Art. 232. Utilizatorii de energie termică au următoarele obligații:

 • a) să achite integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;

 • b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce privește modificările suprafețelor de încălzire și schimbarea destinației spațiilor din condominiu;

 • c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;

 • d) să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

 • e) să suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricționarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;

 • f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;

 • g) să nu modifice instalațiile de încălzire centrală aferente unui imobil de tip condominiu, decât în baza unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, avizată prealabil de proiectantul general al clădirii și aprobată de furnizor, documentație în care se vor specifica:

 • - rezultatele evaluării tuturor consecințelor produse de deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

 • - obligația asociației de proprietari de a proceda pe propria cheltuială la redimensionarea instalației de încălzire din interiorul condominiului respectiv și a contoarelor de energie termică montate la branșamanet, raportat la numărul de consumatori branșați la SACETîn funcție de situația reală a sarcinilor termice aferente corpurilor de încălzire sau la achiziționarea și montarea pe propria cheltuială a unor echipamente de echilibrare hidraulică pentru instalațiile de încălzire interioară a condominiului;

 • h) să suporte costul remedierilor și a pagubelor produse furnizorului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecțiuni datorate culpei sale;

 • i) să permită accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru debranșarea/ deconectarea instalațiilor în caz de neplată sau avarie;

 • j) să nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

 • k) să nu execute lucrări de reparație capitală a instalațiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentație tehnică legal aprobată;

 • I) să nu golească instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii, dar cu anunțarea prealabilă a furnizorului;

 • m) să se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor; n) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură;

 • o) să suporte cheltuielile de verificare, montare și demontare a contorului de energie termică, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

 • p) să suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apă tratată, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusivă;

 • q) să returneze întreaga cantitate de agent termic intrată în instalațiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept să factureze contravaloarea agentului termic

nereturnat precum și a cantității de energie termică aferentă acestuia și de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.

 • r) să suporte costurile necesare repunerii în funcțiune a contoarelor de energie termică predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenții neautorizate sau în cazul în care se constată sustragerea (furtul) acestora.

 • s) utilizatorul este obligat să aducă la cunoștința furnizorului/operatorului în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificarea a datelor contractuale/a datelor sale de identificare/a datelor de identificare a punctelor de consum/a adresei la care furnizorul urmează să trimită facturile/a nr. persoane/suprafață echivalentă termic/reprezentanți legali, etc.;

 • t) utilizatorul este obligat să asigure securitatea și integritatea sistemelor de măsură inclusiv a sigiliilor aplicate;

 • u) utilizatorii de tip comercial alimentați din branșamente comune cu ale asociațiilor de proprietari/locatari vor asigura pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare separării și individualizării consumurilor;

 • v) utilizatorii sunt obligați să asigure condiții minime de salubritate și iluminat la locația instalațiilor de utilizare a energiei termice aflate în folosința și pe proprietatea sa, inclusiv a grupurilor de măsură.

Art. 233. (1) Utilizatorii, consumatori de energie termică, au obligația de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta lor, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezența lor.

 • (2) Agentul termic de încălzire returnat de acei utilizatori care sunt racordați la rețeaua primară trebuie să aibă aceiași indici chimici de calitate cu apa fierbinte primită din rețeaua de transport.

 • (3) în cazul în care agentul termic returnat nu respectă indicii de calitate stabiliți prin contract, iar utilizatorul nu are posibilități de tratare, acesta va plăti operatorului serviciului majorări la factura de energie termica, conform prevederilor contractuale.

CAPITOLUL VII Relația contractuală


Art. 234. (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și utilizator, între producător și operatorul serviciului, precum și intre utilizator si subconsumator ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

 • (2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru.

 • (3) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor in viagoare.

 • (4) încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea avizului de racordare sau redimensionarea racordului termic, după caz potrivit reglementărilor în vigoare și după prezentarea dosarului instalației, după caz, conform prevederilor art. 229 din prezentul regulament.

 • (5) în cazul condominiilor, cu asociații de proprietari legal constituite, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are calitatea de furnizor, este însoțit de convenții, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat din același branșament termic, cu respectarea prevederilor din contractul - cadru de furnizare.

 • (6) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la grupurile de măsurare/contoare montate și la instalațiile aflate în administarea operatorului. (7) Reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari și consumatorii /utilizatorii din condominiu au obligația să întreprindă toate demersurile necesare în vederea perfectării contractelor și convențiilor individuale în termen de maxim 90 de zile de la data solicitării furnizorului pentru preluarea în facturare individuală a asociației de proprietari.

Art. 235. (1) Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță.

 • (2) Conținutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispozițiilor Codului comercial român, având la baza contractul-cadru elaborat și aprobat de autoritatea de reglementare competentă, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:

 • a) părțile contractante și reprezentanții lor legali; __________________

 • b) graficele de consum, dacă este cazul;                    ANEXA LA, » i

 • c) condițiile tehnice ale furnizării;                       |HCLM NR.

 • d) drepturile și obligațiile părților contractante;

 • e) delimitarea instalațiilor dintre furnizor și consumator;

 • f) convenția de exploatare și de reglare a instalațiilor, dacă este cazul;

 • g) scopul în care se consumă energia termică, dacă este cazul;

 • h) prețul reglementat, conform legislației in vigoare, de furnizare a energiei termice; i) modul de măsurare și plată a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducător sau independent și a agenților termici nerestituiți, după caz;

 • j) programul de executare a reparațiilor, dacă este cazul;

 • k) tranșele de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;

 • I) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsură anterioară suspendării contractului, în cazul neachitării facturilor pentru energia termică, în perioada de încălzire;

 • m) clauze speciale.

(3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru și a prezentului Regulament, întocmite și aprobate de autoritatea de reglementare competentă pentru fiecare tip de utilizator în parte.

Art. 236. (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părți, cu anexe pentru fiecare loc de consum și cu prevederi pentru furnizarea de apă fierbinte sau caldă, cu excepția contractului dintre producător și operatorul serviciului, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum. Dacă părțile convin, pentru locuri de consum diferite, aparținând aceluiași utilizator se pot încheia și contracte distincte în locul anexelor.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termică și utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

 • (3) în cazul imobilelor tip condominiu, având branșamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

 • (4) Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din imobile tip condominiu, se vor încheia contracte de furnizare energie termică direct cu proprietarii/utilizatorii acestor spații, dacă asigură pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare individualizării consumurilor, fără acordul asociației de locatari/proprietari și la tarife reglementate (tarif nesubvenționat).

Art. 237. (1) în contract se va evidenția, dacă este cazul, separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire și cel pentru prepararea apei calde de consum.

 • (2) Cantitățile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice și ai agentului termic și, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime și maxime orare preluate în regim de iarnă și de vară, procentul de apă caldă returnate, indicii de calitate ai apei calde returnate.

 • (3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract și debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat și regimul de consum (continuu sau cu intermitență).

Art. 238. (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate și modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al părților.

 • (2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

 • (3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părților.

Art. 239. (1) Puterea termică precizată în contractul dintre producător și operatorul de termoficare trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de operator cu consumatorii săi, aplicându-se coeficienții de simultaneitate, la care se adaugă consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul și distribuția agentului termic de la punctul de producere la instalațiile de utilizare.

(2) Consumul tehnologic de energie termică pentru transport și distribuție se determină prin măsurători și prin studii de regim hidraulic și termic elaborate de unități de proiectare de specialitate și autorizate, iar în cazul în care consumurile tehnologice determinate depășesc valorile normate prevăzute în prezentul regulament, se vor lua măsuri pentru remedierea deficientelor.

Art. 240. (1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip

condominiu având branșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

 • (2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

 • (3) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având branșamente și instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel: a) contract de furnizare pentru spațiile cu destinație de locuință sau altă țin care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituită; b) contracte de furnizare în nume propriu cu furnizorul, dacă asigura pe propria cheltuiala condițiile tehnice necesare individualizării consumurilor, indiferent de destinația spatului locativ detinut;

 • c) contract de furnizare pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în care calitatea de titular de contract o are proprietarul/utilizatorul spațiului.

 • d) elementele necesare defalcării consumurilor pentru spațiile cu destinație de locuință și pentru spațiile cu altă destinație, se stabilesc prin inventariere de către personalul furnizorului;

 • e) în cazul în care în condominiu nu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumului pe cele două destinații se efectuează de furnizor pe baza elemnentelor de la literele c) și d) și a reglementărilor legale în vigoare;

 • f) în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumului pe cele două destinații se efectuează de prestatorii autorizați de autoritatea de reglementare, care au obligația transmiterii rezultatului defalcării către furnizor la termenele și în formatul stabilite de acesta.

 • (4) în contractele de furnizare încheiate pentru imobilele tip condominiu se evidențiază spațiile locative cu destinație de locuință și cele cu altă destinație, precum și, în cazul în care în imobil nu sunt montate repartitoare de costuri, elementele necesare defalcării consumurilor;

 • (5) Utilizatorul are obligația să comunice furnizorului orice modificare a elementelor de la alin.(4) în urma comunicării și a inventarierii aferente, datele contractuale se modifică în consecință, prin act adițional;

 • (6) Furnizorul emite către asociația de proprietari/locatari care are calitatea de titular de contract, o factură cu consumul aferent spațiilor cu destinație de locuință. Pentru consumurile aferente spatiilor cu alta destinație, din cadrul imobilelor tip condominiu,

ANE.XA LA

hclmnr.^z2

furnizorul va emite facturi către proprietarul/utilizatorul spațiului la tarif nesubventionat.

 • (7) în cazul în care, în imobil, nu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumurilor pe cele două destinații se efectuează de furnizor pe baza elementelor de la alin.(4);

 • (8) în cazul în care, pentru spațiul cu altă destinație pentru care s-a perfectat contract de furnizare, nu este respectată prevederea de separare a instalațiilor termice comune de cele ale condominiului/tronsonului/scării, furnizorul este exonerat de orice răspundere cu privire la nerespectarea obligațiilor contractuale.

Art. 241. (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termică furnizate utilizatorilor se încasează de la aceștia pe baza de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare de furnizor.

 • (2) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea și plata consumului de energie termică livrată numai pentru încălzire se pot eșalona, cu acordul părților, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factură să se treacă consumul real al cantității de căldură consumată în condițiile legislației în vigoare.

Art. 242. Contractarea energiei termice poate cuprinde activități de:

 • a) analiză tehnică și economică a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor și avizelor conform reglementărilor în vigoare;

 • b) emiterea avizelor de branșare a utilizatorilor;

 • c) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizării, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare și de plată, a prețului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor și a tranșelor de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;

 • d) stabilirea gradului de asigurare a continuității în furnizare;

 • e) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic precizandu-se debitele orare maxime si minime preluate in regim de iarna si de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensarsi pentru apa calda returnata;

 • f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 243. Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea completă a documentației.

Art. 244. în relația contractuală furnizorul este obligat să asigure:

 • a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului și periodicității de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;

 • b) respectarea perioadei și a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;

 • c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • - prin cont bancar;

 • - direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, cu respectarea prevedrilor legale;

 • - alte modalități stabilite de lege sau convenite între furnizor și utilizator.

CAPITOLUL VIII Măsurarea energiei termice

HCLM NR.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 245. (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operator, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termică, sub formă de apă fierbinte apa calda, abur, agent termic pentru încălzire și de apă caldă pentru consum, este obligatorie și se realizează prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

 • (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punct de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare sau in alte puncte convenite între părțile contractante și echipamentele în amonte de grupurile de măsurare a energiei termice fac parte din rețelele termice ale SACET. La grupurile de măsurare montate în incinta condominiilor sau în incinta utilizatorului, delimitarea se face la perechea de flanșe din aval de armăturile de separare.

 • (3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părților, se stabilește prin contract valoarea corecției datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de delimitare și punctul de măsurare.

 • (4) în toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcându-se la perechea de flanșe din aval de armătura de separare.

Art. 246. Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apă fierbinte/apă caldă/energie termică, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

 • a) energiei termice livrate;

 • b) cantității de apă fierbinte/apă caldă livrate la utilizator și agent termic returnat acolo unde este cazul la transportator/distribuitor;

 • c) temperaturii și presiunii apei fierbinți/apei calde.

Art. 247. La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcționării echipamentelor de măsurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică

are obligația, în cazurile justificate, să repare sau să înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise.

Art. 248. (1) în cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termică se calculeaza/recalculează în baza consumurilor de energie termică maxime înregistrate de către consumatorii necontorizați alimentați din același punct termic.

(2) Presetarea în calculator (integrator de putere ternică) a unei valori a temperaturii apei reci va fi stabilită și modificată periodic conform unei metodologii convenită între părți, prin contract, dacă nu sepoate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de ±2K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalații, în acest caz se va preseta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de același furnizor, utizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 249. Măsurarea, obligațiile și principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, apă caldă, și apă caldă de consum trebuie să respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite să conducă la: a) măsurarea corecta a energiei termice;

b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică; c) asigurarea posibilității de a verifica permanent.,calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;

d) asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitatea de energie termică livrată; e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;

 • f) eficientizarea utilizării energiei termice;

 • g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 250. Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:

 • a) măsurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distribuție de către producătorii de energie termică;

 • b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport și rețelele termice de distribuție;

 • c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice.

Art. 251. Măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

 • a) sunt alese și montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:

 • - proiectul de montaj, întocmit de agenți economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;

 • - documentația stabilită de Biroul Roman de Metrologie Legala;

 • b) sunt montate de către unități autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala;

Art. 252. Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

 • a) să nu introducă erori de metodă;

 • b) să înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cât mai mici de utilizatori;

 • c) să nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termică și agent termic din rețelele termice de transport/distribuție;

 • d) să furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar , aferenta pierderilor de agent termic;

 • e) să nu se înregistreze la utilizatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;

 • f) să asigure utilizarea aparatelor și grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora și în conformitate cu normele metrologice și reglementările în vigoare;

 • g) să nu afecteze buna funcționare a instalațiilor și parametrii de furnizare.

Art. 253. Indiferent dacă serviciul de producere sau de furnizare cu energie termică este prestat de operatori diferiți sau de același operator, energia termică se măsoară pentru fiecare agent termic la:

 • a) interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport;

 • b) interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție;

 • c) interfața dintre rețeaua termică de distribuție și instalațiile utilizatorului.

Art. 254. (1) în cazul în care activitatea este prestată de operatori diferiți, obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care vinde energia termică.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), operatorul care cumpără energia termică poate monta contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de decontare a contravalorii energiei termice cumpărate.

 • (3) în cazul subconsumatorilor, energia termică se măsoară la interfața dintre instalațiile acestora și cele ale consumatorilor principali la care sunt racordați.

Art. 255. (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

 • (2) Grupurile de măsură pot fi montate în incinta consumatorului, acolo unde acest lucru este posibil pentru a putea fi protejate contra intervenției neautorizate, furtului sau uzurii premature. Limita de proprietate nu se modifică. Dacă ulterior consumatorul dorește schimbarea locului de montaj, aceasta se face pe cheltuiala acestuia.

 • (3) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante fac parte din rețelele termice ale SACET.

 • (4) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branșament termic într-un SACET revine autorităților administrației publice locale.

 • (5) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

SECȚIUNEA a 2-a Măsurarea energiei termice pe rețelele termice de apă fierbinte și apă caldă

Art. 256. Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte/caldă se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

Art. 257. Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub formă de apă fierbinte, respectiv apa caldă pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cealaltă pe retur. în instalațiile producătorului sonda de temperatură de pe retur va fi amplasată:

 • a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consumă energie termică. în acest caz se va măsura și energia termică aferenta preparării apei de adaos, conform art. 262;

 • b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consumă energie termică.

Art. 258. La producător măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

 • a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;

 • b) presiunea și temperatura apei calde livrate;

 • c) temperatura agentului termic returnat;

 • d) calitatea apei de adaos și după caz, a agentului termic returnat.

Art. 259. în punctul termic măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termică montate în funcție de posibilitățile tehnice și de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare întruna din următoarele soluții:

 • a) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalație, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă rece, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia. în cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia.

 • b) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalația de preparare a apei calde de

consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. în cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

Art. 260. (1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apă rece la intrarea în instalația de preparare, precum și presiunea și temperatura apei calde de consum livrate.

(2) Pe fiecare ramură de ieșire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilității acesteia.

Art. 261. (1) Pentru apa caldă de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termică.

(2) Contoarele de energie termică vor avea traductorul de debit și una din sondele de temperatură amplasate pe conducta de apă caldă de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit să măsoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

 • a) prin montarea unei sonde de temperatură, plasată pe conducta de apă rece, într-o zonă în care circulația apei este asigurată în permanență;

 • b) presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită in funcție de temperatura medie a apei reci din PT, și modificată periodic conform unei metodologii convenite între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de ±2 K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalație măsurată în punctul termic. în acest caz se va preseta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de un furnizor, utilizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 262. Energia termică consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directă, cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în

conducta de retur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apă de adaos, cea de-a doua pe conducta de apă de adaos.

Art. 263. (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfața dintre instalațiile producătorilor și rețeaua termică de transport și la interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție se vor măsura debitul și cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur și retur.

 • (2) în cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termică montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu două intrări de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur și cu o calibrare apropiată de acesta.

Art. 264. (1) Toate contoarele de energie termică amplasate pe o ramură a rețelei termice vor avea aceeași clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanță cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apă fierbinte/apă caldă se vor utiliza contoare de energie termică și traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

Art. 265. Calitatea chimică a apei fierbinți/calde pe tur și retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport, la interfața dintre rețeaua termică de transport/distribuție și utilizatorii alimentați din rețeaua de transport și la ieșirea din punctele termice.

Art. 266. La interfața dintre instalațiile producătorului și rețelele termice de transport se măsoară:

 • a) energia termică livrată;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);

 • d) debitul de apă de adaos;

 • e) energia termică necesară pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

Art. 267. Producătorul de energie termică va determina, de asemenea: a) indicii chimici ai apei fierbinți livrate;

b) indicii chimici ai agentului termic returnat.

Art. 268. La interfața dintre rețelele termice de transport si cele de distribuție se măsoară:

 • a) energia termică livrată;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

Art. 269. La interfața dintre rețelele termice de transport/distribuție și instalațiile utilizatorilor industriali se măsoară: a) energia termică livrată;

 • b) cantitatea de agent termic livrat si returnat, după caz;

 • c) debitul, presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum și debitul și temperatura agentului termic returnat.

Art. 270. Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici ai agentului termic returnat, unde este cazul.

Art. 271. (1) Măsurarea energiei termice la interfața dintre rețelele termice de distribuție si instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticală se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apă caldă de consum.

 • (2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (există branșamente pentru părți de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru apă caldă de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe scări/părți ale condominiului.

Art. 272. în cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la rețeaua termica de transport, atunci măsurarea energiei termice se face la interfața dintre rețeaua termica de transport și instalațiile utilizatorului.

CAPITOLUL IX Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum |

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale                                   z

Art. 273. (1) Operatorul, titularul de licențe a cărui activitate este supusă reglementării autorității competente, va întocmi proceduri proprii pentru stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum. (2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în funcție de condițiile specifice în care își desfășoară activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termică și utilizatori racordați, structura organizatorică a operatorului etc.).

 • (3) Procedurile vor include și regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apă și de canalizare cantitățile de apă caldă ce urmează a le factura, pe fiecare utilizator în parte. Furnizorul va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedură, elaborată pe baza prezentului regulament.

Art. 274. (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toți furnizorii, a căror activitate este supusa reglementării autorității competente, și se aplică la întocmirea procedurilor proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii cu care se află în relații contractuale.

 • (2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (3) Inexistența, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică neaprobată sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenței de operare.

Art. 275. Pentru organizarea procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică, furnizorul va defini:

 • a) activitățile principale presupuse de acest proces;

 • b) fluxul informațional aferent activităților precizate la lit. a);

 • c) responsabilitățile compartimentelor implicate în realizarea activităților respective.

Art. 276. Pe baza elementelor definite la art. 275, furnizorul va întocmi și va include în procedura proprie prezentarea schematică a procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică.

Art. 277. Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori cărora le asigură alimentarea cu energie termică și apă caldă de consum.

Art. 278. Stabilirea consumurilor de energie termică în vederea facturării la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia. Furnizorul serviciului, periodic, analizează și aprobă achiziționarea unor grupuri de măsurare a energiei termice pentru susținerea activității de mentenanță în acest domeniu.

Art. 279. (1) Facturarea consumurilor de energie termică se va face lunar, iar perioada de facturare va fi eșalonată astfel încât factura să se emită până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul și perioada de stabilire a consumurilor în vederea emiterii facturilor. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate in procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

Art. 280. (1) în cazul în care citirea grupurilor de măsură nu se face de la distanță, furnizorul este obligat să comunice delegaților împuterniciți ai utilizatorilor data și intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor. Orice abatere de la data și ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.

 • (2) în cazul utilizatorilor contorizați, la care citirea contoarelor de energie termică presupune accesul întro incintă aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

Art. 281.   (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică

periodică, cât și la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, producătorul sau furnizorul trebuie să anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, și, respectiv, să asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

 • (2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termică ori contor de apă de adaos instalat în centrala termica sau în instalațiile utilizatorilor și utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

 • (3) în procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1). se consemnează indexul și starea sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare.

 • (4) Furnizorul va anunța delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programată operațiunea respectivă. Pentru aceasta utilizatorul va comunica o persoană de contact cu număr de telefon în vederea unei colaborări facile și rapide.

Art. 282. în cazul unor reclamați! privind factura emisă, furnizorul va efectua în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii reclamației, următoarele: a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise;

 • b) corectarea erorilor la următoarea facturare;

 • c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, bază legală de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.).

SECȚIUNEA a 2-a Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

Art. 283. Furnizorul va asigura:

 • a) citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor, instalate în punctele termice/modulele termice și la utilizatori, cu frecvența precizată la art. 284;

 • b) înregistrarea și arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 284. în vederea determinării consumurilor, frecvența efectuării citirilor și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

 • a) la predarea serviciului de tură - pentru contoarele de energie termică montate în punctele termice;

 • b) cel puțin o dată pe lună, pentru contoarele de energie termică montate la utilizatori.

Art. 285. Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenților termici secundari și ale apei reci din punctele termice pot fi incluse în fișa de urmărire a contorului de energie termică de pe circuitul primar al punctului termic sau pot constitui obiectul unei fișe separate.

Art. 286. în procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de conținut pentru .fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 287. în concordanță cu elementele definite la art. 275, furnizorul va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfășurare a activităților de citire și înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 288. Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică din punctele termice de către personalul desemnat de furnizor se realizează cu frecvența precizată la art. 284.

Art. 289. (1) în cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanță, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 279 se realizează în prezența delegaților împuterniciți ai utilizatorilor si se consemnează intr-un proces verbal încheiat intre personalul furnizorului cu sarcini in acest domeniu si delegatii împuterniciți ai utilizatorilor. Constituie excepție de la aceste prevederi cazul în care furnizorul asigură înscrierea în factură a indexurilor prelevate de la contoare la datele stabilite cu utilizatorii.

 • (2) Citirea contorului de apă rece, pentru stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărui punct termic pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aceeași zi, convenită de comun acord, în prezența personalului desemnat de acesta.

 • (3) Activitatea precizată la alin. (2) se finalizează prin încheierea între personalul furnizorului de apă rece și personalul furnizorului a unui proces-verbal.

 • (4) Furnizorul va întocmi și prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite la alin. (1), (2) si (3).

Art. 290. Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică de la utilizatorii cu puncte termice

proprii racordate la rețeaua termică de transport, citește cu frecvența precizată la art. 284 indicațiile contorului de energie termică de pe racordul punctului termic la rețeaua termică de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea consumurilor

Art. 291. Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsura și efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termică aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedura proprie.

Art. 292. Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din rețeaua termică de distribuție, presupune parcurgerea a două etape: a) stabilirea consumurilor pe destinații - încălzire și apă caldă de consum - asigurate din fiecare punct termic;

 • b) defalcarea consumurilor obținute la nivel de punct termic și stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termică branșat la rețelele termice de distribuție.

Art. 293. (1) Procedura proprie va include schema logică a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - și formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.

(2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente punctelor termice, personalul care urmează a le desfășura și formularele utilizate.

Art. 294. (1) Pe baza consumurilor la nivel de puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termică și apa rece pentru apa caldă de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 295.

(2) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulți utilizatori alimentați prin intermediul unui branșament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului branșament, se realizează conform prevederilor art. 295.

Art. 295. Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizați alimentați din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenți comerciali, instituții publice/sociale culturale) se realizează, astfel:

 • - pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața echivalentă termic sau in funcție de consumurile stabilite de prestatorii care realizează defalcarea consumurilor in funcție de repartitoarele de costuri ( in cazul condominiilor in care sunt montate repartitoare de costuri). în cazul în care utilizatorul nu anunță majorarea SET, operatorul este în drept să recalculeze consumul de energie termică aferent SET modificat, pe o perioada de 3 (trei) ani în urmă de la data constatării de către operator a majorării SET;

 • - pentru apa caldă de consum livrată:

 • * utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;

 • * agenților comerciali și instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

Art. 296. în procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor și durata de timp alocată pentru analizarea și avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicată.

SECȚIUNEA a 4-a Emiterea facturilor

Art. 297. (1) în procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta conținutul facturii și va preciza durata de timp alocată acestei activități.

 • (2) în funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 299, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea simplificării și eficientizării acestei activități.

Art. 298. (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizați - titulari ai contractelor de furnizare energie termică - furnizorul le va prezenta un formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termică precizată în factura emisă acestora și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apă și de

canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare punct termimc din care sunt alimentați respectivii utilizatori.

 • (2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

 • a) energia termică intrată în punctul termic, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termică;

 • b) consumul propriu de apă al punctului termic;

 • c) pierderile de energie termică în punctul termic;

 • d) pierderile de energie termică prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente punctului termic, defalcate pe destinații (încălzire și apa caldă de consum);

 • e) pierderile de energie termică prin pierderile masice de agent termic în rețelele termice de distribuție aferente punctului termic (aferente atât circuitelor de încălzire, cât și celor de apă caldă de consum);

 • f) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din punctul termic;

 • g) temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată din punctul termic;

 • h) temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în punctul termic;

 • i) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată din punctul termic;

 • j) energia termică pentru încălzire furnizată din punctul termic;

 • k) energia termica pentru apa caldă de consum furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din punctul termic;

 • I) energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din punctul termic;

 • m) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată agenților economici, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din punctul termic (determinată pe baza de haremuri);

 • n) energia termică pentru încălzire furnizată agenților economici, instituțiilor publice și social-culturale alimentate dinpunctul termic;

 • o) suprafața echivalentă termic, totală și defalcată pe condominii, a instalațiilor alimentate din punctul termic;

 • p) numărul total de persoane alimentate din punctul termic și defalcat pe condominii;

 • q) volumul de apă de adaos aferent punctului termic;

 • r) volumul de apă rece intrat in punctul termic;

 • s) volumul total de apă calda de consum furnizat din punctul termic;

 • t) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate in funcție de parametrii reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

Art. 299. Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 300. Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termică facturate pentru utilizatori: a) urbani necontorizați, alimentați din puncte termice;

 • b) urbani contorizați și necontorizați, alimentați din același punct termic;

 • c) urbani contorizați, alimentați din același punct termic;

 • d) alimentați direct din rețeaua termică de transport; e) alte situații specifice existente sau previzibile.

Art. 301. Pentru punctele termice echipate cu contoare de energie termică pe circuitul/circuitele secundare de încălzire și/sau pe circuitul/circuitele de apă caldă de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. Furnizorii care înregistrează astfel de situații în instalațiile pe care le exploatează vor detalia în procedura proprie și modul de calcul aferent acestor situații, particularizând modelul de calcul.

Art. 302. în toate cazurile se vor factura:

 • a) consumul de energie termică pentru încălzire;

 • b) consumul de energie termică înglobată în apa caldă de consum.

Art. 303. Pentru utilizatorii urbani necontorizați, alimentați din puncte termice, procedura de calcul va ține cont după caz, de:

 • a) cantitatea de energie termică intrată în punctul termic;

 • b) cantitatea de energie termică ieșită din punctul termic;

 • c) pierderile totale de energie termică pe rețeaua de distribuție aferentă acestuia;

 • d) pierderile de energie termică în punctul termic, care se pot exprima ca o cotă din energia termică intrată în acesta;

 • e) pierderile de energie termică prin transfer termic către mediul ambiant pe rețeaua de distribuție aferentă punctului termic, exprimate ca o cota din energia termică intrata în acesta;

 • f) pierderile de energie termică prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cât și pentru rețelele de apă caldă de consum și recirculare, aferente punctului termic;

 • g) volumul de apă de adaos tratată aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare fiecărui punct termic;

 • h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;

 • i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;

 • j) pierderile de energie termică prin pierderi masice pe circuitele de apă caldă de consum, pe baza volumului de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare;

 • k) volumul de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare, de la punctul termic la utilizatori;

 • I) volumul de apă care reflectă consumul propriu al punctului termic, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apă rece corespunzătoare utilităților cu care este dotat punctul termic și a numărului de persoane care îl deservesc. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare punct termic;

 • m) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).

Art. 304. Pentru utilizatorii urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași punct termic, se va ține seama de:

 • a) toate aspectele enunțate la art. 303;

 • b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termică montate la utilizatori să depășească cantitatea de energie termică intrată în punctul termic rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termică;

 • c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizați cu valori anormale, duble sau mult diferite față de media consumurilor utilizatorilor contorizați;

 • d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:

 • - utilizatorii necontorizați reprezintă o pondere mica față de totalul utilizatorilor;

 • - consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizați;

 • - existența repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizați;

 • - restricționarea alimentării cu energie termică a unor utilizatori;

 • - alte cauze care conduc la o comparație needificatoare sau nereală a consumurilor.

Art. 305. Pentru utilizatorii urbani contorizați alimentați din aceeași punct termic se va ține seama de:

 • a) existența într-un condomjniu atât a utilizatorilor casnici, cât și a agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale etc., alimentați dintr-un branșament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru circuitul de apă caldă de consum;

 • b) cantitățile de energie termică înregistrate de contoarele montate la branșament;

 • c) baremele aferente utilizatorilor, alții decât cei de tip urban, dacă aceștia nu au contoare de energie termică pentru determinarea cantităților consumate;

 • d) suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuința (utilizatori de tip urban) și suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de.costuri pentru energie termică pentru încălzire;

 • e) conform repartiției consumurilor transmise de firma de repartitoare de costuri;

 • f) suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (utilizatori, alții decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceștia refuză montarea repartitoarelor de costuri;

 • g) numărul total de unitati recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, si numărul total de unitati recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecărui tip de utilizator.

Art. 306. Pentru utilizatorii necontorizați, alimentați direct din rețeaua termică de transport, se va ține seama de:

 • a) indicațiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al punctelor termice aferente utilizatorului, la rețeaua de transport, și datele teoretice din regimul hidraulic și termic;

 • b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice și termice;

 • c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al punctului termic, pe perioada de facturare;

 • d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conductă de retur a circuitului primar al punctului termic, pe perioada de facturare;

 • e) numărul de ore de funcționare a instalațiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 307. în procedura proprie furnizorul va prezenta și modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termică pentru încălzire, energia termică pentru

apa caldă de consum și volumul de apă rece pentru prepararea apei calde de consum - și/sau acorda despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului regulament.

Art. 308. în corelare cu prevederile art. 275 furnizorul va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilități: a) implementarea procedurii;

 • b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

 • c) inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;

 • d) instruirea și verificarea personalului implicat cu privire la însușirea și modul de aplicare a procedurii;

 • e) comunicarea în scris, către toți utilizatorii, a datei și intervalului orar la care se efectuează citirile apiaraturii de măsurare în vederea facturării, precum și a eventualelor abateri de la programul prestabilit;

 • f) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din punctele termice și de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termica și de apa rece pentru prepararea apei calde de consum și înregistrarea acestora în fișele de urmărire corespunzătoare;

 • g) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din punctele termice și consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;

 • h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic și consemnate în registrele de parametri din punctele termice;

 • i) încheierea proceslor-verbale de citire a indicațiilor aparaturii de măsurare din punctele termice si de la utilizatori la afarsitul perioadei de facturare, daca culegerea datelor nu se realizează de la distanta;

 • j) verificarea și avizarea fișelor de urmărire a consumurilor;

 • k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termică și de apa rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărui punct termic: - preliminare;

 • - pe parcursul perioadei de facturare;

 • - la sfârșitul perioadei de facturare;

 • I) analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apă caldă de consum, corespunzătoare fiecărui punct termic;

 • m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;

n) operațiuni preliminare defalcării consumurilor pe utilizatori - pentru situațiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;

 • o) introducerea datelor în baza de date a aplicațiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator și/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;

 • p) inițierea rulării aplicației informatice utilizate pentru facturare;

 • q) stabilirea consumurilor de energie termică și apa rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;

 • r) verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;

 • s) analizarea consumurilor de energie termica și de apă rece pentru apa caldă de consum corespunzătoare utilizatorilor;

 • t) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

 • u) înregistrarea și arhivarea documentelor referitoare la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică și apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

SECȚIUNEA a 5-a Conținutul procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori

Art. 309. Furnizorii de energie termică au obligația de a-și întocmi propria procedură de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori.

Art. 310. Procedura proprie de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, va respecta următorul cuprins-cadru:

 • a) definiții și abrevieri;

 • b) documente de referință;

 • c) etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor;

 • d) responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor;

 • e) anexe.

Art. 311. (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea de furnizare a energiei termice.

 • (2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum și tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termica.

 • (3) Capitolul III "Definiții și abrevieri" va defini termenii utilizați în procedura, în conformitate cu definițiile și abrevierile din prezentul regulament. în cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomandă utilizarea definițiilor incluse în reglementările autorităților de reglementare competente.

 • (4) Capitolul IV "Documente de referința" va include titlurile documentelor de referință care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale Consiliului local al municpiului Constanța).

 • (5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor" va fi structurat pe secțiuni, astfel:

 • a) "Reguli generale", în care furnizorul va respecta prevederile art. 273-275 din prezentul regulament;

 • b) "Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrare a datelor", în care se vor respecta prevederile art. 283 - 290 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii formularele de registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, tipuri de procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament. Furnizorul va trata în mod distinct toate tipurile de utilizatori, în funcție de modul de alimentare cu energie termică;

 • c) "Stabilirea consumurilor de energie termică", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termică, respectând prevederile art. 291 și art. 292 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusă într-o anexă la procedura proprie. în cazul în care furnizorul utilizează un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

 • d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 294 din prezentul regulament, furnizorul va preciza în această secțiune principalele activități și durata acestora în vederea defalcării consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relațiile de calcul conform prevederilor art. 302 -art. 307 din prezentul regulament. în cazul în care furnizorul va utiliza un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

 • e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:

 • - conținutul facturii (în conformitate cu prevederile din licența de furnizare și ale art. 297 din prezentul regulament);

 • - timpul alocat activităților privind emiterea facturilor;

 • - conținutul formularului pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menționate la art. 298;

 • f) "Distribuirea facturilor", furnizorul precizând modalitatea prin care se asigură distribuirea facturilor la utilizatori;

 • g) "Arhivarea și accesul utilizatorilor la informații", - furnizorul va preciza modul de arhivare și asigurare a accesului la informații de către utilizatori titulari ai contractelor de furnizare a energiei termice, respectând prevederile legale in vigoare privitoare la arhivarea documentelor și accesul la informații de interes public;

 • h) "Responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor" - furnizorul va include sarcinile/responsabilitățile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcție de structura organizatorică proprie și prevederile art. 308;

 • i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:

 • - scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);

 • - scheme de funcționare ale punctelor termice;

 • - metodologie de stabilire a consumurilor de energie termică;

 • - modele de conținut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegații împuterniciți ai utilizatorilor, cereri etc.);

 • - valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termica;

 • - formular-tip conținând datele necesare înțelegerii și verificării de către utilizatorii casnici necontorizați a modului în care s-au determinat energia termică, precizate in factura emisă, și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum;

 • - aprobarea autorității competente;

 • - alte anexe.

CAPITOLUL X Prețuri și tarife


Art. 312. (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor in vigoare.

 • (2) Facturarea se face în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.

 • (3) Stabilirea, ajustarea și modificarea preturilor și tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.


CAPITOLUL XI Dispoziții finale si tranzitorii

Art. 313. (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică va fi aprobat de Consiliul local al Municipiului Constanța.

(2) Modificările ulterioare aduse prezentului regulament vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

Art. 314. (1) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat și respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.

(2) Autoritățile de reglementare competente și autoritatea publică locală vor controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 315. (1) Prevederile art. 9 aliniatul (2) intră în vigoare la 12 luni de la aprobarea prezentului regulament.

Art. 316. Prevederile art. 12 aliniatul (1) intră în vigoare în termen de 3 ani de la aprobarea regulamentului, cu excepția echipamentelor noi sau modernizate pentru care trebuie sa existe fișe tehnice de la punerea în funcțiune.

Art. 317. Prevederile art. 176 aliniatul (4) se vor aplica la punctele termice modernizate. La punctele termice nemodernizate, cu reglarea periodică/manuală a temperaturii agentului termic pe secundar, pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj sa fie în domeniul ±2K cu excepția cazurilor în care furnizorul aplică limitări în furnizarea energiei termice.cOHSTAA/U


-          R O M A N I A


- JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2

CAIET DE SARCINI

AL CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATCUPRINS


CAP. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

CAP. II. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

CAP. III. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

SECȚIUNEA 1. TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE

SECȚIUNEA 2. DISTRIBUȚIA ENERGIEI TERMICE

SECȚIUNEA 3. FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

ANEXA NR. 1. Lista rețelelor de transport al energiei termice

ANEXA NR. 2. Principalele date aferente agenților termici transportați

ANEXA NR. 3. Lista utilizatorilor racordați la rețelele de transport al energiei termice

ANEXA NR. 4. Descrierea instalațiilor de transport a energiei termice

ANEXA NR. 5. Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumului de energie

termică intrate în rețea

ANEXA NR. 6. Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumului de energie termică din sistemul de transport al energiei termice

ANEXA NR. 7. Schema rețelei de transport a energiei termice

ANEXA NR. 8. Lista stațiilor/punctelor termice/ din care se face distribuția agentului termic....

ANEXA NR. 9. Lista rețelelor de distribuție a agentului termic

ANEXA NR. 10. Principalele date aferente agenților termici transportați și distribuiți

ANEXA NR. 11. Lista utilizatorilor racordați la rețeaua de distribuție a energiei termice

ANEXA NR. 12. Descrierea instalațiilor, starea fizică și de automatizare a acestora

ANEXA NR. 13. Mijloace de măsurare pentru determinarea consumurilor de energie electrică și termică din sistemul de distribuție al energiei termice

ANEXA NR. 14. Diagrama de reglaj agent termic primar

ANEXA NR. 15. Diagrama de reglaj agent termic secundar

ANEXA NR. 16. Schema de principiu punct termic automatizat cu o zonă de apă caldă

ANEXA NR. 17. Schema de principiu punct termic automatizat cu două zone de apă caldă 69

ANEXA NR. 18. Schema de principiu punct termic neautomatizat

ANEXA NR. 19. Generatoare de apă caldă alimentate cu combustibil gazos

CAP. I


OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini este elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de transport, distribuție si furnizare energie termică în sistem centralizat cu gestiune delegată.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității, conținând activitățile specifice de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază .

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau alte asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările în legătura cu desfășurarea serviciului.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii serviciului respectiv și care sunt în vigoare.

ART. 5

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța, prevederi specifice activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, respectiv:

 • 5.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 5.2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • 5.3. agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;

 • 5.4. Autoritatea de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

 • 5.5. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;

 • 5.6. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către operatorul concesionar în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 5.7. centrală de producere a energiei electrice și termice (CET) - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei termice, inclusiv pentru producerea energei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență

 • 5.8. cogenerare - producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau

mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

 • 5.9. consum de energie termică - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferență între cantitatea de căldură pâmită..sij^ajiestituită;

 • 5.10. consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosij^p:eMr^^

spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;

•LM NR


 • 5.11. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scop’cnTteti'

 • 5.12. consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;

 • 5.13. contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatură;

 • 5.14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;

 • 5.15. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;

 • 5.16. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;

 • 5.17. furnizor - operatorul care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

 • 5.18. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

 • 5.19. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;

 • 5.20. indicatori de performanță - indicatori de performanță ce trebuie să fie îndepliniți de producătorul de energie termică, care are și drept de furnizare;

 • 5.21. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă. în sensul prezentului regulament sunt cuprinse și instalațiile centralelor electrice în cogenerare;

 • 5.22. instalații de transport a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă energia termică de la producători la operatorii de distribuție si furnizare si/ sau către utilizatori/ consumatori;

 • 5.23. instalații de distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din instalația de transport a energiei termice, din centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se distribuie si se furnizează energia termică de la producători/ transportator către utilizatori/ consumatori;

 • 5.24. instalații ale utilizatorilor/ consumatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;

 • 5.25. intervenție accidentală - complex de activități ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

 • 5.26. întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 5.27. licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și

  loata


capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul real sisteme de alimentare centralizată cu energie termică; j

a|te în


 • 5.28. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare $1

aceeași incintă, la aceeași adresă, alimentate din una sau mai multe stații termice/centrale termice;

 • 5.29. manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

 • 5.30. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;

 • 5.31. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilit prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară;

 • 5.32. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice, inclusiv în cogenerare, care prestează activitatea de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanta; persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat;

 • 5.33. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

 • 5.34. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 5.35. putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare -cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

 • 5.36. putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 5.37. putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;

 • 5.38. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 5.39. putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;

 • 5.40. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12°C;

 • 5.41. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație sau punct termic și/sau utilizator de energie termică;

 • 5.42. racord utilizator - legătura dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

 • 5.43. regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea

puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energieL-fie—ca—

indisponibilității pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități AS^coAu^Are sau a

unor rețele de transport și distribuție a energiei termice;

ie


 • 5.44. regulamentul serviciului - regulamentul serviciului public

termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța, prevederi specifice activității de transport a energiei termice

 • 5.45. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile și/sau punctele termice sau utilizatori;

 • 5.46. retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc;

 • 5.47. schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

 • 5.48. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la un sistem de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 5.49. sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 5.50. sistem de producere - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor din centrala de producere a energiei electrice și termice, inclusiv în cogenerare prin care este produsă și livrată energia termică către operatorul public al serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Constanța.

 • 5.51. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 5.52. stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 5.53. tarif de transport - tariful practicat de operatorul serviciului de transport, rezultat din formule de stabilire/ajustare prevăzute în contractul de delegare a gestiunii activității de transport din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat de autoritatea publică locală, cu avizul autorității de reglementare;

 • 5.54. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct rețelele termice de transport;

  la la


 • 5.55. transportator sau operator de transport - operatorul care are și calitatea de efectua serviciul de transport al energiei termice;

 • 5.56. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • 5.57. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

CAP. II


CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 6

Operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare cu energie termică în sistem centralizat va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

 • c) personalul de intervenție operativă;

 • d) conducerea operativă prin dispecer;

 • e) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • f) analiza zilnică a modului în care se respecta parametrii, încărcările agregatelor din punct de vedere termic, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor față de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • g) cel puțin puterea termică minimă pentru încălzire;

 • h) evidența orelor de funcționare a utilajelor principale;

 • i) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • j) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice;

 • k) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • I) lichidarea avariilor în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului, dar nu mai mult de 72 de ore;.

 • m) evidența orelor de funcționare a utilajelor principale din cadrul instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice;

 • n) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora conform contractului de delegare a serviciului;

 • o) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranță în exploatare;

 • p) elaborarea planurilor anuale de investiții în retehnologizarea și moderizarea instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • q) corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații ale tuturor furnizorilor de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

 • r) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale a instalațiilor de transport și de distribuție a energiei termice, dacă este cazul;

 • s) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7                                               |

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al opeBâtâiiJlîIii. secviaifldi-^șunt cele cuprinse în regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Constanța.

ART. 8

Operatorul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, are obligația de a efectua întreținerea, reparațiile curente planificate și reparațiile accidentale necesare pentru exploatarea în condiții de eficiență energetică a echipamentelor instalației de transport și distribuție a energiei termice.

CAP. III

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Secțiunea 1 - Producerea agentului termic primar (apă fierbinte)

Sursa de agent termic primar este CET Palas și se află în proprietatea S.C.ELECTROCENTRALE Constanța S.A. din portofoliul Ministerului Energiei.

Secțiunea 2 - Transportul energiei termice (apă fierbinte)

Art. 9.

Prestarea activității de transport a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a. asigurarea continuă a parametrilor de livrare a agentului termic, în conformitate cu diagrama de reglaj;

 • b. supravegherea continuă și verificarea funcționării instalației de transport a energiei termice;

 • c. corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele instalațiilor de distribuție a agentului termic și utilizatorului;

 • d. controlul calității agentului termic transportat;

 • e. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • f. respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente si instalatii;

 • g. respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;

 • h. actualizarea documentației;

 • i. respectarea Regulamentului serviciului aprobat în condițiile legii;

 • j. încărcarea optimă a instalației de transport a energiei termice pentru transportul cantităților de energie termică stabilite prin contractele încheiate cu producătorul de energie termică;

 • k. desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice;

 • 1. menținerea instalației de transport a energiei termice și exploatarea eficientă a acesteia, prin urmărirea sistematică a comportării instalațiilor energetice, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și eficienta a reviziilor/reparațiilor curente;

 • m. reabilitarea și retehnologizarea instalației de transport a energiei termice, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestora, încadrării în normele privind emisiile poluante și asigurării cantității și calității energiei termice transportate;

n. executarea numai pe baza condițiilor stabilite de legislația aplicabilă în domeniu, a acelor reparații/revizii/extinderi/modificări, ale instalațiilor/echipamentelor care se execută cu terți;

 • o. îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

 • p. măsurarea energiei termice transportate, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • q. asigurarea, pe toată durata de prestare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice;

 • r. reglarea transportului energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit, de comun acord cu producătorul și utilizatorii serviciului. ANEXALA

.                                 LICLMNR.^^fe^

Art. 10.                                                    I----------

La solicitarea făcută de orice persoană fizică sau juridică cu privire la realizarea unui nou branșament termic sau modificarea unui racord existent la rețeaua termica proprie, operatorul serviciului va proceda astfel:

 • a. va analiza cererea de racordare și va întocmi documentația tehnică necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea și termenul pentru emiterea avizului;

 • b. va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localității și/sau are asigurată finanțarea, după caz;

 • c. va analiza încadrarea în nivelele de energie transportată si disponibilă pe tronsonul respectiv pentru realizarea branșamentului termic la puterea termică solicitată;

 • d. va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condițiile de la lit. b) și c) sau va amâna executarea, solicitând autorității administrație publice locale trecerea în planul de urbanism a acestei lucrări.

Secțiunea 3 - Distribuția energiei termice

ART. 11

Operatorul serviciului are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, respectiv de asigurare a activității de distribuție de energie termică prin instalațiile prevăzute în anexa nr.8, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Planul de amplasare a punctelor termice racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică aflate în administrarea operatorului serviciului sunt prezentate in anexa nr.7, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 12

Principalele date aferente agenților termici distribuiți sunt cele din anexa nr. 10, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 13

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum defalcată pe utilizatori , este prezentată în anexa 11, anexă la prezentul caiet de sarcini.


ART. 14

Determinarea costurilor de exploatare și a personalului necesar au la baza următoarele elemente:

 • a) consumul propriu tehnologic de energie electrică și termică, pentru transportul și distribuția energiei termice se prezintă astfel:

 • - Energia termică intrată în instalațiile de transport a energiei termice în anul 2020 este de 677.132 MWh.

 • - Energia termică intrată la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport (puncte termice) în anul 2020 este de 419.748 MWh. Consumul tehnologic de energie termică în rețeaua de transport , masic și prin transfer termic (radiație și convecție), exprimată procentual, reprezintă 38% din energia termică intrată în instalațiile de transport.

 • - Energia termică furnizată utilizatorilor de energie termică în anul 2020 este de 316.216 MWh. Consumul tehnologic de energie termică în rețeaua de distribuție, masic și prin transfer termic (radiație și convecție), exprimat procentual, reprezintă 24,7% din energia termică intrată la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport (puncte termice).

 • - Consumul de energie electrică al instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru anul 2020 este de 6.005.678 KWh, reprezentând un consum specific de 22,09 KWh/Gcal vândută;

 • b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a punctelor termice sunt prezentate in anexa nr.12;

 • c) variația puterii consumate de pompele de circulație și de ridicare presiune apă caldă, în funcție de debitele de apă vehiculate;

 • d) aparatele de măsură pentru determinarea energiei termice primite/livrate sunt prezentate in anexa nr.13 ;

 • e) aparatele de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din sistemul de distribuție a energiei termice sunt prezentate în anexa nr.13 ;

 • f) schemele termomecanice ale punctelor termice sunt prezentate în anexele nr. 16, 17, 18;

 • g) caracteristicile rețelei secundare de distribuție sunt prezentate în anexele nr.9 și 10;

 • h) diagrama de reglaj este prezentate în anexele nr. 14, 15.

 • i) indicatorii tehnico-economici, aprobați sunt prezentați în contractul de delegare de gestiune;

ART. 15

Descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr.12.

ART. 16

Diagrama de reglaj a temperaturii agentului termic primar este prezentată în anexa nr.14, iar diagrama de reglaj a temperaturii agentului secundar pentru încălzire este prezentată în anexa nr.15.                                    ANEXA LA ]

ART. 17                isdM

Schemele tehnologice de principiu ale punctelor termice sunt prezentate în următoarele anexe: anexa nr.15 pentru punct termic automatizat cu o zona apă caldă, anexa 16 pentru punct termic automatizat cu doua zone apă caldă, anexa nr.17 pentru punct termic neautomatizat.

ART. 18

Lungimea traseului de rețea termică pentru fiecare punct termic este prezentată în anexa nr.9, iar caracteristicile acesteia în anexa nr.10.

ART. 19

Prestarea activității de distribuție a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

 • a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj;

 • c) controlul calității agentului termic și a apei calde de consum;

 • d) întreținerea punctelor și modulelor termice și a rețelelor de distribuție;

 • e) determinarea pierderilor de agent termic;

 • f) menținerea în stare uscată a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltrațiilor și a pierderilor de agent termic;

 • g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor aferente rețelei de distribuție, respectarea regimului chimic al agentului termic și a condițiilor de potabilitate pentru apă caldă de consum;

 • h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • I) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuție a energiei termice;

 • m) urmărirea permanentă a debitelor, temperaturilor și presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cât și pentru apa caldă de consum și agentul termic de încălzire;

n) urmărirea permanentă a pierderilor de presiune pe circuitele schimbătoarelor de căldură;

 • o) menținerea regimului hidraulic și termic de funcționare, asigurând reglarea distribuirii energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit de comun acord cu utilizatorii;

 • p) menținerea capacităților de distribuție și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și eficientă a reviziilor/reparațiilor curente;                              I ANEXA LA y 1

J HCLM aMR.

 • q) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice speeifieati-H^n&r-mdtTvG^ vigoare;

 • r) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • s) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • t) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;

 • u) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență și costuri rezonabile, a modulelor și punctelor termice și a rețelei termice de distribuție în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către autoritatea administrației publice locale sau cu programele proprii aprobate.

 • v) accesul liber la instalații în vederea montării și citirii contoarelor de energie termică utilizate la decontare;

 • w) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de distribuție a energie termice;

Secțiunea 3 - Furnizarea energiei termice

ART. 20

Operatorul serviciului are permisiunea de a desfășura activitatea de furnizare a energiei termice, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termică de tip industrial sau urban, amplasați pe teritoriul Municipiului Constanța.

ART. 21

 • (1) Principalele date aferente agenților termici ce fac obiectul serviciului de furnizare .a energiei termice sunt cele din anexa nr. 10.

 • (2) Datele aferente grupurilor de măsură pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 13.

 • (3) Lista punctelor termice din care se face distribuția de energie termică este prezentată în anexele nr. 3 și 8.

ART. 22

Prestarea activității de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

 • a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice;

 • b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, res aprobate de autoritatea competentă de reglementare;


 • d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare a energiei termice;

 • f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

 • g) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

 • i) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

 • j) un sistem prin care sa poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • k) factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. în mod obligatoriu, factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenția separat cantitățile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apă caldă de consum), precum și prețul cu baza legală. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;

 • I) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termică și modificările survenite la actele normative din domeniu;

 • m) informarea utilizatorilor cu care se află în relații contractuale despre:

 • - planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalațiile de transport/distribuție a energiei termice;

 • - data întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum;

 • - data reluării furnizării energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum;

n) verificarea de către utilizatori a furnizării corecte a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum după:

 • - reparații planificate;

 • - reparații accidentale;

 • o) trebuie să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;

 • p) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu energie termică. In acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;

 • q) bilanțul energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistemul de transport și distribuție pentru care realizează serviciul de furnizare;

 • r) reducerea debranșărilor și deconectărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, respectiv readucerea clientilor în sistem.             r__—----— -----———

| anexa la

ART. 23                                            IHCLM NR.

La solicitarea făcută de orice persoană fizică sau juridică cu ^MreTa'-reâîizarea unui nou branșament termic sau modificarea unui racord existent la rețeaua termică, furnizorul va proceda astfel:

 • a) va analiza cererea de racordare și va întocmi documentația tehnică necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea și termenul pentru emiterea avizului;

 • b) va verifica daca lucrarea este cuprinsa în planul de urbanism al localității și/sau are asigurată finanțarea, după caz;

 • c) va analiza încadrarea în nivelele de energie termică produsă pentru realizarea branșamentului termic la puterea termică solicitată;

 • d) va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condițiile de la lit. b) și c) sau va amâna executarea, solicitând autorității administrației publice locale trecerea în planul de urbanism a acestei lucrări.

Art. 24.

Anexele nr 1-19 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

DELEGATOR

Consiliul Local al Municipiului Constanța prin împuternicit,

Primar Vergii Chițac

DELEGAT

Societatea TERMOFICARE Constanța S.R.L.

prin Director General

Lista rețelelor de transport a energiei termice

Nr.

Crt.

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

1

Magistrala II

Rețea transport a energiei termice, conducte tur/retur

25-1000

Țeavă din oțel sudată utilizată la presiune.

Țeavă din oțel fără sudură utilizată la presiune.

Apă fierbinte

40214

2

Magistrala II

Rețea transport a energiei termice, conducte tur/retur

25-1000

Țeavă din oțel sudată utilizată la presiune.

Țeavă din oțel fără sudură utilizată la presiune.

Apă fierbinte

32884

TOTAL REȚEA DE transport AGENTULUI TERMIC

73098

Principalele caracteristici ale agentilor termici transportati

Nr.Crt.

Denumire tronson

Tip agent

Energie maxima [MWt]

Energie anuala [MWh]

Debit maxim orar rt/hl

Cantitate anuala [t]

Pierderi masice anuale [t]/%

Pierderi anuale de energie fMWhl/%

1

Magistrala I

apa fierbinte

311 674

2321*

14 672 638

1 144 202/7,8%

2

Magistrala II

apa fierbinte

280 037

2287*

14 038 306

967 249/6,9%

Apa de adaos

85 421

2 111 451

Total

290,75

677 132

4 608

30 822 395

2111451/7,3%

257 384/38%

* Debitul maxim orar din anul 2020

Anexa nr. 3


Lista utilizatorilor racordați la rețelele de transport al energiei termice


a) Puncte termice ale Consiliului local al municipiului Constanța

Nr. Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

1

PT1

str.St.Mihaileanu bl.R 8

01-Jun-83

6,110

1315,0

17 476

2

PT2

str. I. G. Duca

01-Dec-72

9,320

3265,0

39 912

3

PT3

str.Cuza Vodă nr.50, bloc M 13

01-Dec-73

9,898

2717,0

49 395

4

PT5

bd.Tomis / Cuza Vodă

01-Dec-72

3,780

1864,0

39 384

5

PT6

bd.Tomis nr.99

01-Dec-76

5,242

1314,0

10 757

6

PT7

str.Stefan cel Mare nr.15

01-Dec-76

4,360

1176,0

20 243

7

PT8

bd.Tomis nr.7

01-Dec-73

5,530

2296,0

23 413

8

PT9

str.Rascoalei 1907 nr.7

01-Oct-75

5,470

1453,0

40 537

9

PT10

str.Stefan cel Mare bl.M 10

01-May-74

6,672

1159,0

24 576

10

PT12

str.R.Opreanu nr.9 , bl.A 1

01-Dec-83

11,080

2809,0

30 501

11

PT13

piața Ovidiu - Muzeul de Istorie

01-Mar-84

6,810

1394,0

17 975

12

PT14

str.Sulmona / Marc Aureliu

01-Mar-83

6,405

884,0

20 034

13

PT15

str.Ecaterina Varga nr.3

01-Mar-84

9,320

1419,0

34 690

14

PT16

str.Rascoalei 1907

01-Jan-79

6,840

2145,0

28 008

15

PT17

str.Decebal nr.15/Lic.Economic

01-Dec-76

8,190

2950,0

30 676

16

PT17A

str.Decebal nr.15/Lic.Economic

01-0ct-06

1,440

590,0

9 064

17

PT18

str.Eroilor nr.2

01-Dec-90

12,760

2491,5

33 604

18

PT 22

str.Ecoului nr.28

01-Mar-90

6,870

496,5

15 538

19

PT23

str.Crizantemelor nr.4

01-Nov-83

6,270

1943,9

24 789

20

PT24

str.Piața Chiliei FN

5,910

715,8

14 828

21

PT25

str.Munteniei nr.32

01-Dec-72

4,070

2345,7

36 813

22

PT29

bd.Mamaia nr.268

01-Mar-84

6,970

0,0

107

23

PT30

str. Ion Ratiu nr. 1

01-Sep-85

8,874

2039,7

24 474

24

PT31

str.Muncel nr.24

01-Mar-90

18,800

1265,7

27 586

25

PT33

str.Unirii / Dragoslavelor

01-Nov-83

11,000

1173,5

57 069

26

PT35

str.Caiuti nr.3

01-Jan-84

7,020

1567,9

30 500Descrierea instalațiilor.Anexa nr. 4


Rețeaua de transport energie termică ( apă fierbinte ) din municipiul Constanța.

Rețeaua de transport agent termic primar este de tip arborescent închis cu conducte tur și retur, constituită din două magistrale ce pleacă din CET Palas prin două cămine CA și CB spre zonele de consum cu ramificații și racorduri până la la punctele termice.

în prezent rețeaua de termoficare alimentează cu energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum un număr de 206 puncte termice (PT-uri), din care :

 • - 136 aparțin Consiliului local al municipiului Constanța

 • - 42 PT-uri ( branșamente ) pentru societăți comercilale și instituții publice

 • - 28 PT-uri ( branșamente ) pentru locuințe - consumatori individuali .

 • • MAGISTRALA I pornește din căminul CB până în căminul CIO și împreună cu ramificațiile și racordurile aferente asigură transportul agentului termic în cartierele de locuințe din zonele: Abator, km 4-5, Viile noi, Peninsula, Centru, Tomis I-II, Tomis III și Faleză Sud. Magistrala I are o lungime totală de cca 38 km, alimentând un număr de 75 puncte termice aparținând RADET Constanța și un număr de 47 consumatori finali racordați la rețeaua de transport.

 • • MAGISTRALA II pornește din căminul CA până în căminul CIO și împreună cu ramificațiile și racordurile aferente asigură transportul agentului termic în cartierele de locuințe din zonele: I.C. Brătianu, Inel I, Inel II, Grăniceri, Tomis Nord și Faleză Nord. Magistrala II are o lungime totală de cca 30 km, alimentând un număr de 61 puncte termice aparținând RADET Constanța și un număr de 23 consumatori finali racordați la rețeaua de transport.

 • • Instalația de pompare a apei fierbinți în rețea este realizată într-o singură treaptă de pompare și este amplasată în incinta Centralei Electrice de Termoficare Palas.

Rețelele termice primare sunt amplasate atât subteran cât și aerian și sunt prevăzute cu instalații de aerisire , golire , ventilație naturală a căminelor și canalelor , legare la canalizare .

Conductele rețelei de apă fierbinte

Lungimea totală a conductelor este de 146,196 km, din care 123,920 km în subteran și 22,276 km în aerian.

Diametrul nominal

Dn [mm]

Lungime totală (tur+ retur), din care :

[m]

Lungime magistrala I

[m]

Lungime magistrala II

[m]

25

261

165

96

32

50

0

50

40

556

290

266

50

600

427

173

65

425

135

290

Nr. Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

27

PT37

Str. Unirii

01-Mar-84

1164,7

39 164

28

PT38

str.Unirii nr.114

01-Mar-83

16,270

1450,6

39 507

29

PT40

str.Mircea cel Batran

01-Dec-90

14,020

945,0

29 737

30

PT41

str.Stefan cel Mare/Teatrul Liric

01-Mar-93

6,240

1928,0

23 996

31

PT42

bd.Mamaia nr.58

01-Dec-90

6,330

1192,8

24 972

32

PT44

bd.Tomis bl.TAV 6

01-Nov-97

7,020

883,0

16 172

33

PT45

bd.Tomis, bl.TAV 1

01-Nov-97

11,080

925,7

26 770

34

PT46

str.Soveja, bl.FT 7

01-Jan-79

9,080

3129,1

35 420

35

PT48

str.Badea Cartan nr.28

01-Nov-82

15,960

3859,1

36 670

36

PT50

bd.Tomis, bl.7 B

01-Dec-76

11,290

2543,5

36 180

37

PT51

bd.Tomis bl.5 B

01-Dec-78

9,170

2512,8

79 420

38

PT52

al.Zmeurei bl.U 3

01-Oct-76

16,020

7868,1

138 744

39

PT53

str.Soveja nr.57

01-Jan-84

2,380

2354,3

26 866

40

PT54

bd.Tomis bl.L 9 C

01-Jan-82

13,790

4004,1

33 001

41

PT55

bd.ALLapusneanu bl.AL 3

01-Jan-82

11,720

2850,3

47 531

42

PT56

Intr. Ion Tautu

01-Jul-84

6,910

2339,9

26 112

43

PT57

str.B.St.Delavrancea

01-Sep-85

9,312

1676,9

27 430

44

PT59

al.Nalbei nr.1 bl.L 107

01-Dec-76

10,930

3594,0

52 768

45

PT63

str.Traian nr.30 bl.B 4

01-Mar-69

8,444

3610,0

78 542

46

PT65

bd.Ferdinand /Spitalul Vechi

01-Jun-83

8,190

2043,0

30 483

47

PT66

str.llarie Voronca nr.25

01-Dec-66

8,970

2905,0

33 172

48

PT67

str.Oborului nr.23 bis

01-Mar-90

6,700

857,0

26 178

49

PT69

bd.Ferdinand bl. A7

01-Nov-82

8,604

3920,0

39 458

50

PT70

bd.Ferdinand nr.97 bl.B 1

01-Dec-70

10,958

3360,0

64 074

51

PT71

Bd. Ferdinand, nr. 100

01-Mar-12

2,100

495,0

0

52

PT72

al.Garofitei nr.2

01-Nov-82

13,900

6589,0

66 981

53

PT73

al.Garofitei bl.L 101

01-Jan-82

14,050

3014,0

42 657

54

PT74

bd.1 Decembrie 1918 bl.L 28 / 29

01-Mar-90

8,533

2390,0

34 712

55

PT75

al.VioIetelor bl.L 13

01-Feb-76

12,960

6048,0

92 348

56

PT76

str.Baba Novac bl.L 119

01-Jan-79

10,940

2778,0

54 464

Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

57

PT86

str.Elena Cuza nr.10 B

01-Jan-97

3,067

301,0

6 726

58

PT89

str.Medeea 25 A

01-Nov-83

3,250

432,0

6 253

59

PT91

str.Arcului nr.3

01-Jul-75

14,030

8098,0

79 984

60

PT92

str.Sg.N.Grindeanu bl.L 3

01-Dec-74

11,650

7087,0

74 469

61

PT93

al.Arcului nr.8

01-Jun-75

11,230

4488,0

40 733

62

PT96

str.Pandurului nr.40

01-Dec-83

14,660

5100,0

93 915

63

PT100

str.Eremia Movila

01-Nov-85

11,390

2450,5

31 805

64

PT101

str.Paun Pincio nr.10

01-Nov-83

10,529

2599,3

31 712

65

PT102

bd.Tomis nr.213

01-Mar-84

4,590

1743,7

19 874

66

PT103

bd.Tomis nr.232 bl.TD 15

01-Jan-84

10,950

2611,7

27 054

67

PT104

bd.Tomis nr.218 bl.TD 5

01-Mar-84

4,660

2673,4

31 373

68

PT105

al.Stejarului nr.1

01-Oct-65

14,200

5402,2

88 347

69

PT106

str.Primăverii nr.4

01-Apr-94

4,230

2622,3

32 142

70

PT107

bd.Tomis nr.143

01-Jun-78

8,610

1993,3

35 075

71

PT108

str.Mircea cel Batran 143 bl.TD 1

01-Sep-83

13,093

1938,9

44 825

72

PT112

al.Panselei nr.6 bl.C 3

01-Oct-63

9,948

3036,3

50 970

73

PT113

al.Macilor nr.6 bl. B 1

01-Dec-71

11,105

3520,5

39 420

74

PT114

bd.Tomis, nr. 135

01-Mar-12

2,380

778,0

0

75

PT115

bd.ALLapusneanu

01-Mar-90

7,086

1228,2

16 478

76

PT116

str. Semănătorului, nr. 8

01-Mar-12

2,330

181,1

3 005

77

PT117

bd.Tomis, bl.LT 5

01-Sep-73

13,030

1427,7

29 284

78

PT118

al.Pictor Tonitza nr.3

01-Dec-72

9,075

3080,4

31 549

79

PT119

al.Mimozelor 12

01-Oct-65

9,948

3767,5

55 660

80

PT120

str.Soveja nr.66 bl.O 2

01-Oct-66

11,642

5935,4

43 786

81

PT121

str.Adamclisi, bl.P 1

01-Dec-66

11,030

4937,5

68 179

82

PT122

al.Heracleea bl.T 2

01-Nov-67

13,510

4805,7

77 233

83

PT123

al.Arges bl.T 6

01-Mar-68

9,948

2917,4

61 267

84

PT124

str.E.Grigorescu

01-Mar-90

4,370

2195,9

31 447

85

PT125

str.LG.Duca bl.L 41

01-Dec-77

9,900

3193,0

60 822

86

PT126

str.Dobrogeanu Gherea nr.30

01-Dec-77

6,980

1293,5

40 014

Nr. Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

87

PT127

str.Remus nr.4

01-Dec-76

6,658

2054,6

17 730

88

PT130

al.Cutezătorilor nr.13

01-Jul-84

9,940

3515,4

46 049

89

PT131

al.Prieteniei nr.7

01-Jan-79

7,048

3984,2

62 066

90

PT132

str.Dumitru Marinescu nr.32

01-Jan-79

6,920

3794,0

81 321

91

PT134

str.Topolog nr.5

01-Dec-72

13,830

5264,0

76 805

92

PT135

str.Topolog nr.18

01-Dec-71

15,826

7871,0

131 615

93

PT136

al.Berzei nr.6

01-Dec-73

12,850

3488,0

80 063

94

PT137

al.Corbului nr.5

01-May-74

13,100

3626,0

60 160

95

PT138

al.Viitorului nr.2 bl.1 A

01-Sep-70

11,796

6480,3

107 510

96

PT139

str.Cismelei nr. 11 bl.10

01-Aug-70

10,800

3751,7

43 251

97

PT140

al.Umbrei nr.1 bl.14

01-Nov-71

13,980

6034,1

106 423

98

PT142

al.Mărgăritarelor bl.24 C

01-Dec-74

11,180

7661,9

157 186

99

PT143

bd.LC.Bratianu - Lic.Ovidius

01-Feb-87

2,380

734,0

11 560

100

PT144

bd.Ferdinand bl.R1

01-Mar-90

6,640

2901,0

26 948

101

PT145

str.CptD.Eugeniu bl.14

01-May-74

12,600

6683,5

54 679

102

PT146

str.Cpt.D.Eugeniu bl.S 3

01-May-74

12,910

6770,0

160 400

103

PT147

al.Orhideelor nr.4 bl.B 1

01-Dec-76

11,040

6259,2

111 607

104

PT149

bd. 1 Mai

01-Jan-72

6,136

1585,0

18 068

105

PT150

bd. 1 Mai - al.Timonei

01-Jun-84

13,520

8393,0

108 260

106

PT154

sos.Mangaliei - al.Portului

01-0ct-70

17,650

6864,0

172 630

107

PT155

al.Albăstrelelor bl.B

01-Mar-82

9,160

4745,0

33 565

108

PT160

str.LtBuricescu nr.18 A

01-Oct-85

5,670

1063,0

12 818

109

PT161

str.P.Ispirescu nr.191

01-Dec-90

6,979

941,0

21 689

110

PT162

bd.LC.Bratianu 61 C

01-Aug-07

1,418

0,0

0

111

PT163

bd.LC.Bratianu

01-Mar-90

6,700

3067,0

31 835

112

PT165

str.N.Milescu nr.153

01-Mar-90

6,700

819,0

16515

113

PT169

str.Fulgerului / str.Bucuriei bL18

01-Nov-97

3,784

910,7

19 263

114

PT170

str. Dezrobirii / str.N.Milescu

01-Mar-90

11,590

3802,2

47 917

115

PT171

str. Dezrobirii / str.A.Gherghel

01-Nov-97

6,700

1139,9

20 039

116

PT174

str. Dezrobirii / str. Biruinței

01-Dec-90

7,568

1604,8

22 584Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

117

PT175

str.Soveja nr.34

01-Dec-90

6,700

257,7

1 734

118

PT176

str.Dionisie cel Mic nr.96

01-Nov-83

4,650

4266,1

51 842

119

PT177

str.Campului / str.Granicerului

01-Jan-84

9,312

3286,9

40 041

120

PT178

str.Dionisie cel Mic nr.64

01-Nov-82

12,909

5426,1

68 694

121

PT181

bd. 1 Mai bLH 10

01-Mar-90

5,709

2532,0

33 028

122

PT182

bd. 1 Mai / sos.Mangaliei

01-Mar-90

6,800

1944,0

35 234

123

PT183

bd. 1 Mai

01-Mar-82

9,020

2785,0

37 876

124

PT185

bd. 1 Mai

01-Nov-82

13,820

5428,0

57 448

125

PT186

al.Lirei - Poarta 6 ,nr. 6

01-Feb-83

14,310

4095,0

104 476

126

PT187

al.Austrului - Piața Poarta 6

01-Dec-82

11,590

6448,0

84 083

127

PT188

str.Campenei nr.30

01-Mar-90

8,150

3169,0

40 228

128

PT189

str.LUrsu

01-Dec-85

11,090

5390,0

49 250

129

PT195

bd.A.VIaicu nr.15

01-Sep-85

6,120

1571,0

29 928

130

PT207

al.Albatros-CET, bl.AV 33

01-Nov-82

13,972

8793,0

88 902

131

PT211

al.Albatros-CET nr.4

01-Dec-71

11,290

4359,0

76 389

132

PT214

al.Brândușelor nr.29

01-Jul-70

9,898

2337,4

36 183

133

PT215

str.Soveja

01-Jun-84

1,840

578,4

8 637

134

PT247

bd.LC.Bratianu nr.125 A

01-Mar-90

6,800

486,0

10 030

135

PT248

bd.LC.Bratianu nr.54 A

01-Dec-04

1,320

241,0

10 530

136

PT272

al.Egretei -CET nr.1

01-Nov-97

2,930

1240,0

21 710

TOTAL (PT CLM Constanța)

398301,6

6 005 678


b) Puncte termice ale utilizatorilor racordati ditect la rețelele de transport al energiei termice

1

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI

str. Unirii nr.23

83,7200

2

ASOCIAȚIA LOC.Chiliei 6B.

str. Chiliei nr. 6 B

55,09

3

Fundația Cultural Științifica CONCORD

str. Nicolae lorga nr. 4

6,41

4

GRUP ȘCOLAR COOPERATIST C-TA

str. Caraiman nr. 38

58,381

5

INSPECTORATUL DE POLITIE

bld. Mamaia nr. 106

1217,454

6

RADIOTEHNICA SOC.COOP.MESTES

str. Verde nr.17

63,9164

7

SCM MUNCA SI ARTA CONSTANTA

str. Cumpenei nr.63

24,1940Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

8

AMBROSIANA S.R.L.

str. Labirint nr. 0

15,426

9

LASER VISION MED S.R.L

str. George Enescu nr. 1

39,913

10

DACONEX S.R.L.CONSTANTA

str. Amzacea nr.13

145,5030

11

DRAGOS TRADING S.R.L.

Str. Cpt. Petre Papadopol nr.14

19,8600

12

E - Distribuție Dobrogea S.A.

str. Nicolae lorga nr. 89 A

307,48

13

EUROVIAL LIGHTING SRL C-TA

str. Nicolae Filimon nr.23

0,0000

14

Compania Naționala Cai Ferate CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta

str. Interioara 1 nr.3

99,5000

15

BULRENTINVEST SRL

str. Cișmelei nr.27B

34,7300

16

PHYLOSOPHY DESIGN S.R.L.

Aleea Hortensiei nr.2A

34,4700

17

POEME MAR SRL CONSTANTA

str. Cuza Vodă nr. 47

7,332

18

POGAS SRL CONSTANTA

str. Ștefan Mihaileanu nr. 10

75,65

19

SERVICE SIDOR SRL CONSTANTA

str. Slt. Tanta Euge nr.3

12,9600

I ÎS

20

GSI TARIVERDE S.R.L.

str. Dezrobirii nr.113A

24,4350

n

1 M

21

Liceul Tehnologic C.A. ROSETTI

Bld. 1 Mai nr. 44

390,249

l

22

Liceul Teoretic "George Emil Palade"

str. Nicolae lorga nr. 87

307,973

23

Liceul Tehnologic Electrotehn. Si Telecom.

bld. Alex. Lapusneanu nr. 15

237,13

?'J ni

24

Școala Gimnaziala nr.23 C-tin Brancoveanu

str. Dezrobirii nr.82

116,2400

25

Grădiniță cu Program Prelungit nr.8

aleea Lăcrămioarei nr. 2

76,574

26

S.C. R.A.J.A. S.A.CONSTANTA

str. Calarasi 22-24

460,55

27

SEC. 1-TRATARE

bld. Aurel Vlaicu nr.137

356,1600

28

SEC.2-TRATARE

bld. Aurel Vlaicu nr.137

226,5789

29

SEC.3-ST.CALARASI

str. Calarasi 22-24

II 3-

30

SEC.4-ATELIERE

31

SPITALUL C.F.R. CONSTANTA

bld. Aurel Vlaicu nr. 2

200,4

32

U.M.02132 CONSTANTA

bld. LC. Bratianu nr. 35-37

223,778

33

U.M.02154 CONSTANTA

bld. Aurel Vlaicu nr. 2

2709,2589

34

U.M.02175 Constanta-Spitalul Militar

bld. Mamaia nr. 86

643,311

35

U.M.02133 CONSTANTA-Tronson 1+2

str. Fulgerului nr.1

504,0100

36

U.M.02133 CONSTANTA-Tronson 5

str. Fulgerului nr.1

285,6300

Nr. Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

37

U.M.02133 CONSTANTA-Bazin înot

str. Fulgerului nr.1

452,8000

38

U.M.02133 CONSTANTA-Sediu

str. Fulgerului nr.1

8449,6030

39

U.M.01227 CONSTANTA-PT 1

str. Badea Cartan nr.27

1522,0900

40

U.M.01227 CONSTANTA-PT 2

str. Tulcei nr.22

579,2100

41

U.M.01227 CONSTANTA

str. Prelungirea Liliacului nr. 1

955,575

42

ARITON DUMITRU

str. București nr. 24

4,96

43

BARABANCIU GHEORGHE

str. Intrarea Campinei nr. 5

29,83

44

BRÂTULESCU NICULAE

str. Chiliei nr. 13

13,874

45

CARDAS PAUL

str. Farului nr. 19

11,483

46

COSTEA DUMITRU

str. Nicolae lorga nr. 4

27,14

47

COSTEA GHEORGHE

str. Intrarea Campinei nr. 30 bis

3,216

f'          1

48

COSTEA MIHAI

str. Dragoslavelor nr.17

8,0900

o

49

CUSTARAVASILE

str. Pict. N. Grigorescu nr.12B

9,9100

ir”’

50

GHEORGHE GHEORGHE

str. Chiliei nr. 15

21,968

>!

51

GEORGESCU FLORIN

str. Cumpenei nr.10

40,0200

52

HOLTER GEORGETA

str. It. Tautu Eugen nr.7

14,3100

53

MAGIRU GHEORGHE

str. Ștefan Mihaileanu nr. 7

36,01

54

MANGOIANU ELENA

str. Chiliei nr. 17

19,857

55

MIHALACHE GHEORGHE

str.Samuel Micu Klein nr.11

3,4000

56

MIREAION

str. Intrarea Campinei nr. 9 bis

2,828

K 1

57

MOCAN U TRAI AN

str. Lt.Buricescu nr.20

3,1000

58

MUNTEANU ION

str. Jupiter nr. 2 C

0

59

NANCU DUMITRU

str. Farului nr. 31

31,5

60

ȘTEFAN VASILE - spațiu comercial

str. Cuza Vodă nr. 43 bis

5,63

61

NISTOR ELENA SI CULIN SORIN

str. Cercetas Alexandru Buzatu nr.1

4,3957

62

NEDELEA ELENA

str. Cercetas Alexandru Buzatu nr.2

45,0556

63

OROZAN MIHAI

str. loan Ursu nr. 47 bis

10,35

64

PRESA MARIUS

str. Farului nr. 21

7,16

65

PUFLEANU DUMITRU

str. Dumbrava Roșie nr. 66

30,84

66

SABAHOGLU SENA

bld. Mamaia nr. 141

13,75

Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

An PIF

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică anuală livrată (măsurată la intrarea în PT) MWh

Energie termică de vîrf livrată

Energie electrică anuală de pompare [KWh]

67

SANDU MIHAI

str. LLBuricescu nr.29

0,0000

68

SÂRBU NICOLAE

str. București nr. 26

1,611

69

STÂNCIU PETRICA

str. Chiliei nr. 13

11,57

70

VIESPE ION

str. Intrarea Campinei nr.6 bis

11,62

TOTAL defalcat pentru Puncte termice ale utilizatorilor racordati sitect la rețelele de transport al energiei termice

21 447

TOTAL Cumulat

419 749

6 005 678

1                                      }

80

1398

576

j HCLgggJI

100

3058

1272

1786

125

2126

1468

658

150

11059

6289

4770

200

14663

8294

6369

250

8464

5449

3015

300

7439

3683

3756

400

6494

3257

3237

500

5105

3058

2047

600

1667

1422

245

700

1090

955

135

800

5447

3474

1973

900

1905

0

1905

1000

1291

0

1291

TOTAL

73098

40214

32884

Punctul termic cel mai îndepărtat de sursă este PT 38 , amplasat pe magistrala II la cca. 9 km distanță față de CET Palas .

Cămine/ platforme de vane de separare

Nr.

crt.

Denumire , tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                  Alte

armături

1.

Magistrala 1

2.

a) CB

2x800 1x500     2x152       g: 2x200

1x80 1x50

3.

F2

2x400

4.

F3 (PT207)

2x200                           g: 2x50

5.

F5(PT156)

2x100 2x50(Plafar)             g: 2x80

6.

F6

2x500                           g: 2x50

7.

CI ob2

g: 2x100

8.

SI

a: 2x50

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare armături

Alte

9.

F7(OilTerm)

2x100

a: 2x25

10.

C2

g: 2x150

11.

S2

a: 2x50

12.

F14

2x800 a;2x50

2x400

g: 4x100

13.

F15

g: 2x100

14.

UV10

a; 2x40

15.

UV11

a; 2x40

16.

F18

2x50

17.

UV12

a: 2x40

18.

M132

2x40

19.

F20(FAM)

2x80

20.

CR181-182

2x250

2x40

21.

F23 ob4

g: 2x80

22.

CI ob4

2x250

g: 2x50

23.

C2 ob5

2x800

2x80

g: 2x80

24.

CG

g: 2x50

25.

C4 ob5

2x200

26.

CG giratoriu

g: 2x50

27.

C5 ob5

2x150

a: 2x50

28.

C5'

2x200

29.

C6

2x300 2x50

g: 2x50 a:

30.

CR 73

2x150

g: 2x40

31.

C7 ob7

2x250 2x25

g: 2x80 a:

32.

CR 76

2x125

33.

CR 126

2x150

g: 2x40

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip comnonentefarmaturi)      J.

Vane de separare armături

Alte

34.

C8 ob7

4x500 4x100 2x150 2x50

g: 4x80;2x25 a:

35.

Magistrala II

36.

b) C I ob20

g: 2x80

37.

CI' obla

2x800 bp:2x80

g: 2x80

38.

CR 211

2x200 2x100 2x80

2x40 (Service)

39.

CR89

2x80

g: 2x25

40.

Cg IMN

g: 2x100

41.

FI 2

2x80 (Brasovia)

a: 2x80

42.

FI 4

g: 2x80

43.

NI 3

a: 2x25

44.

Cg M-Arta

a: 2x50

g: 2x80

45.

CR 90

2x80

46.

Flj

2x400 2x125

a: 3x40

47.

Cg subtr

2x80 (IC Bratianu)

48.

Cg subtr

Statie tramvai

g: 2x100

49.

Cla ob2a

2x300

g: 2x50

50.

CR 165

2x200

2x100

g: 2x40

51.

CR 170

2x200

g: 2x40

52.

CVS1

2x250 bp: 80

a: 2x40

53.

CR 130

2x150

g: 2x40

54.

CA Marinarul

a: 2x100

55.

CR 131-132

2x200

g: 2x40

56.

Sc.23

2x50

g: 2x25

1 ANEXA la

____HO MNP

Nr.

Denumire , tip

Număr si tip componente(armatt

n-i)-----

■     1 J

crt.

Vane de separare armături

Alte

57.

CR 169

2x150

g: 2x40

58.

instMarina

2x200

g: 2x40

59.

CR 174

2x150

60.

CR 175

2x150

g: 2x40

61.

Sc. 9-10

2x150

62.

Cg Steagului

g: 2x80

63.

CgBiruintei/Trandafir

g: 2x100

64.

Cg Semănătorul

g: 2x 80

65.

CVS3

2x800

bp:2xl00 si 2x250

g:2x80

66.

CR 176

2x150

g:2x40

67.

CR 177

2x150

g:2x40

68.

CR 178

2x150

g:2x40

69.

CR 53

4x150

g: 4x40

70.

CR 46

2x200

g:2x50

71.

CUI

1x400 1x250

g:2x50

72.

C15

2x600 4x500 bp:4x80;2xl00

g:2xl00;4x80

73.

CR 117

2x150

74.

CR 54

2x150

g:2x40

75.

C12

2x200

g:2x50

a.'2x2 5

76.

C12'

2x300

g:2x80

a: 2x40

77.

Cg Tomis/Lapusneanu

g:2x 50

78.

Cr 55

2x150

g:2x40

79.

CR 101

2x150

g:2x40

a:2x25

80.

CIO

2x500

bp:2x50

81.

CR 116

2x100

g:2x80

a: 2x40

82.

C9 ob8

2x250

g:2x50

ANEXAI

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(arm^ț^L)M NR.

Vane de separare armături

Alte

83.

CR 157-100

4x150

g:2x40 a:2x25

84.

CR 115

2x150

g:2x50

85.

CR 124

2x150

g:2x40

86.

Racorduri MI

87.

g:2x50 a:2x25

c) Ion Ursu

88.

R EIMontaj

2x100

89.

C2a

4x200

g;4x40 a:2x40

90.

Cg

g:2x80

91.

CR 188

2x200

a;2x25

92.

Km4-5 SP1

2x500

a:2x25 bp:2x50

93.

UVP1

g:2x80

94.

UVP2

g:2x80

95.

UVP3

g:2x80 a:lx50

96.

UVP4

g:2x80

97.

UVP5

g:2x80

98.

UVP6

g:2x80

99.

R IAC

2x100

g:2x25

100

CR 91,92,93

2x300

101

CR UM

2x100

g:2x40

102

CR 93

2x150

g:2x40

103

CR 91

2x200

g:lx80 1x50

104

CR 92

2x200

105

Fp8 ob3A

2x300

g:4x80 a:1x40

106

R DrumNou

2x150

107

Cg ob3a

g:2x50

108

Ura IMai

g:2x50

109

CR 185

2x200

a: 2x25

ANLzkA LAz 1 HCLM NR.

Nr.

crt.

Denumire , tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                   Alte

armături

110

CR 148

2x100

111

cg

g:2x50

112

R 186-187

2x300                    g:2x50 a:2x40

113

CR 186

2x150

114

VS96-97 CF

2x300                   g:2x50

115

CR 96

4x150                   a:2x25

116

Ca subtr Mangaliei

a: 2x25

117

CRC14aobl8 150

2x150                   g:2x40

118

CR C14b obl8-54/153

2x200                   g:4x40

2x150                   a:4x25

119

CR C14k

2x300 2x200

120

Cg Dunării

g: 1x50

121

Cg Frigului

g:1x50

122

CR C14c

150/149

2x150                    a:2x25

2x150                    g:2x50

123

R Port

4x150                    a:2x40

124

CR 182/181

2x200                    g:2x40

2x150

125

Bretea Flj

g:2x80

126

R 163

2x200                    a:2x50 2x25

127

Fg6 obl8

g:2x80

128

Cocosu roșu

2x300                    g:4x50 a:4x25

129

C9

g:2x50 a:2x40

130

CR Cle

134

2x200                    a:2x40

2x250

131

C1F ob34

g:2x40

132

Cg 135

g:2x40

anexala !

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                  Alte

armături

133

CR IJPIP

2x100                    g:2x40

134

R CFR 68

2x100

135

Clb obl6

2x150                    g:2x40

136

CR 67

2x150                    g:2x40

137

CIA obl6

2x125                    g:2x40

138

C2'

2x600                    g:2x50 bp:2x80

139

R. BCR

2x100

140

R 70

2x150

g:2x50

141

CA

a: 2x25

142

C2b OB17

2x400 2x250

g: 2x80 a: 2x25 Tr: 1x50

143

CR69

2x150

g: 6x80, 2x40 a:4x25

144

C2c

2x150 2x400

a: 2x25

145

CA muzeu

g: 2x40

146

CR BA

2x65

g: 2x80

147

cg

g:6x50 a:2x25

148

C2d

2x200 2x250

g: 2x50

149

CR 15

2x200

150

CR Banca

2x80

151

C2e

2x250

g:2x40

152

CR13

2x150

153

cg

g:2x25

154

CR12

2x200 2x100

g:2x50

155

CA Ob30

a : 2x25

156

Cr pârtie

2x50

157

Cel

2x150

g: 2x50

158

CR 1

2x125

159

Fc4

g:2x50

ANEX

HCLM m. /

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                   Alte

armături

160

Cc2

2x250 2x200

g:2x50

161

CR 9

2x150

g:2x40

162

Cg9

g:2x40

163

Cc4

2x150

g:2x50

164

Cc5

2x200

a:2x25

165

CR 7(Tarom)

2x150

166

Vs Tarom

2x200

167

Cr 40

2x150

a:2x40

168

CR 41

2x150   Vs:2x200

169

CR8

2x200

170

cg

a:4x25 a:4x25

171

CR4

2x100

172

CR10

2x150

g;2x40

173

Cc7 CR6

T(lx250) R(2xl50)

g:lx50;2x40

174

CR 16-66 Cc8

4x15 2x250

g:2x50

175

CR 65-71

2x150 2x100

176

CR ICIL

2x100

177

CR GETAX

4x80

178

CR 74

2x150

g:lx50;2x40 a:2x25

179

CR 75

2x150 1x250

g:lx50 a:2x25

180

Vs pt59

2x150

181

CR pr59

2x150

182

CR 127

2x200

183

CR 212-58

4x100

g:2x40;2x25 A:2x25

184

C8A

2x200

g:2x40

185

RAC 111

2x150

a:2x25

186

RAC IREC

2x80

a: 2x25


Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(aFmătur4-y^

Vane de separare                   Alte

armături

187

Vs

2x150

a:2x50

188

Rac IAC

2x80

189

Vs

2x150

190

Rac 107

2x150

a:2x25

191

C8b

2x200

a: 2x40

192

C8c(113-114)

2x200 2x150

a: 2x40

193

Rac 114

2x125

194

Cg Sub-TOM

a: 2x40

195

Rac Biserica

2x50

196

C8d

2x400 2x200

g:4x80 a:2x25

197

CR D-Fii

2x50

198

CA

2x25

199

cg

g: 2x50 a:240

200

CR 23

2x150

g:2x40

201

CR 24

2x150

202

Cg Chiliei

g:2x40

203

CR part

2x50

204

Cg24

g:2x40

205

C pârtie

4x50

206

Cg Mamaia

g:2x40

207

Vs Mamaia

2x250

g:2x40

208

CR 20

2x100

a:2x25

209

Cg Turdei

g:2x50

210

R pârtie

2x80

211

CR 22

2x200 2x125

g:2x40 a:2x25

212

R 21

2x125

g:2x25

213

R 19

2x125


anex/j^ hclm nr.

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                  Alte

armături

214

CR 18

2x200

g:2x40

215

C8c

2x200 2x400

g:4x40 a:2x25

216

CR 25

2x150

g:2x40

217

CR 42

Vs2x250   2x200

g:2x40

218

Cg Puschin

g:2x40

219

CR 17

Vs 2x250 2x200

g:2x40 a:2x25

220

Cgl7

g:2x40

221

CR CLass

2x50

222

Cg

g:2x40

223

Ca

a: 1x125

224

Vs Teatru

2x150

225

Racorduri MII

226

R 162 Cg

g:2x50

227

CR 161

2x150

g:2x40

228

UA2

g:2x40 a:2x40

229

Cd4

g:2x40 a:2x40

230

CR Halta T

2x80

231

CR ICRTI

2x150

232

CR distr CFR

2x100

233

Cg ICRTI

g:2x50

234

CR 160

2x100

a:2x25

235

Fel ob26

Vs 2x250

g:2x40

236

Cg IJCOOP

g:2x40

237

Cg Semrom

g:2x40

238

Fn5

g:2x40

239

CR COMAT

2x80

bp:lx40

240

Cd2 sera

Vs 2x300

a:2x25

NR.

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                  Alte

armături

241

CR sera

2x150

242

CR IAC

2x100

a:2x25

243

Cg Filimon

g:2x40

244

Cg Verde

g:2x80

245

CR 86

2x150

246

CR Radioteh

2x50

247

CR 171

2x200

g:2x40

248

CR 132

2x200

g:2x40 a:2x25

249

CR 175

2x150

250

CR Energia

2x80

251

Cg 60 Sc9

g:2x40

252

CR particular

2x50

253

CR UM(53)

2x150

g:2x25

254

Clla

2x200

255

Cllb

4x250

g:2x40

256

CR UM(47)

2x100

g:2x40

257

Cllf

2x150

g:2x25

258

Cllg

2x200

259

CVs 50

2x200

260

CR44-45

4x150

261

Cg 45

g:2x40

262

CR 120

2x150

263

Cg după 120

g:2x50

264

Cil oblO

2x200

265

CA după Cil

a: 2x40

266

CR 122-123

4x150

g:2x40

267

CR 121

2x150

ANEXA LA /  1

HCLM NR.

Nr.

crt.

Denumire, tip

Număr si tip componente(armaturi)

Vane de separare                  Alte

armături

268

ClII'oblO

2x200

g:2x50 a:2x25

269

Vsdupa CUI'

2x400

bp:2x50 g:2x40

270

CA obli

a:2x25

271

CIV obli

2x200

272

CIV' obli

2x

273

CV obli

2x200 triplare: 1x300

g:4x40 a:1x25

274

CV' obli

2x200

g:2x40

275

C12a obl2

2x150

276

CR 119-214

4x150

g:4x40

277

CR 118

2x150

278

Cg sc6

g:2x80

279

Cg      str.N.

Grigorescu

g:2xl00

280

CR Farul

2x80

281

CR 215

2x100

282

Cg parc copii

g:2x80 bp:lx250

283

CR 218

2x125

284

Vs ITC

2x300

a:2x40

285

Cg str.Dragoslavelor

g:2x80

286

CR pârtie

4x100 2x50

287

C12I

Vs:2x300 2x250

g:2x50 4x40 a:2x25

288

CR 33

2x200

g:2x25

289

CR 31

2x200

g:2x40

290

Cg 30

g:2x25

291

CR 35

2x150

g:2x25

292

C12 1

Vs:2x300

g:4x40

293

CR 29

2x150

g:2x25

Nr.

crt.

Denumire , tip

Număr si tip componente(armaturi) '     ~

Vane de separare                   Alte

armături

294

Cparticular

4x50

295

CR 38

2x200

g:2x40

296

Cg Farului

2x200

g:3x40

297

CR 104

2x150

298

CR 103-106

4x150

g:2x40

299

CA 106

a:2x25

300

CR 56-116

4x80

g:4x40

Legenda: a- aerisire, g- golire, bp - bay-pass, Vanele de separare sunt cu acționare manuală . Armăturile pentru aerisire , golire, bay-pas sunt: robineți cu ventil pentru Dn 25, robineți cu sertar pană pentru Dn > 40 .

Alte caracteristici tehnice :

Capacitatea de transport a rețelei termice de transport (debite ce pot fi transportate în condițiile funcționării pe graficul piezometric echilibrat) :

Dmax = 6242m3/h;

Dmin = 2800m3/h.

 • - Volumul total al rețelei : 20090 m3.

 • - Lungimea totală a rețelei termice de transport apă fierbinte este de 146,196 km.

 • - Compensarea dilatărilor termice se realizează prin intermediul lirelor de dilatare.

 • - Izolații termice: materiale anticorozive izolate cu saltele din vată minerală cusute pe plasă de sârmă, având grosimi cuprinse între 50-60 mm pentru conductele amplasate suprateran și 40-90 mm pentru conductele amplasate aerian.

 • - Protecție hidrofugă: cu împâslitură din fibre de sticlă bituminate, într-un strat, în cazul amplasării supraterane și în două straturi pentru amplasarea subterană .

 • - Protecție mecanică : cu un strat de tablă zincată în cazul amplasării aeriene. Contorizarea energiei termice:

Energia termică produsă pentru livrare (la gardul CET Palas) sub formă de apă fierbinte, este măsurată cu contoare ACK care sunt montate pe: tur-retur termoficare .

Energia termică livrată și facturată este măsurată la gardul centralei CET Palas.

Situația contorizării consumatorilor: toate punctele termice ale Consiliului Local municipal Constanța sunt contorizare cu contoare tip ACK Pașcani, cu prize în unghi, cu măsurarea debitului hidraulic tur/ retur, a temperaturilor tur/retur și a cantității de căldură.

Consumul de energie termică al PT-uri aparținând consumatorilor casnici și agenților economici racordați la rețea sunt contorizate cu contoare de energie termică cu turbină sau cu ultrasunete.

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea energiei termice intrate în rețeaua de transport

 • 1) Sisteme se măsură energie termică

Apa fierbinte este evacuată din incinta CET Palas prin două magistrale:

 • - Magistrala II (tur / retur - DN 1000 ) - zona industriala;

 • - Magistrala I (tur / retur - DN 800 )-oraș;

Pe fiecare magistrală există montate ansambluri de măsură energie termică tip SES formate din:

 • - 2 traductoare de presiune diferențială " smart" Honeywell (tip:STD 924 / 120 ) - câte unul pe tur și pe retur;

 • - 2 traductoare de temperatură (termorezistență Pt 100, clasă de precizie II) - câte unul pe tur și pe retur;

 • - 2 diafragme de măsură de tip cu prize la D și D/2 - câte una pe tur și pe retur;

 • - 1 calculator Multicalc tip CES - fabricat de ACK Pașcani.

 • 2) Măsură temperatură apă dedurizată produsă de Atelierul Chimic

 • - 1 traductor de temperatură (termorezistență Pt 100 )

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumului de energie termică din sistemul de transport

1 - Pentru măsurarea energiei termice la intrarea în cele 136 de puncte termice ale Consiliului local al municipiului Constanta: contoare de energie termică tip ACK Pașcani, destinate măsurării și contorizării debitului de energie termică în sisteme de distribuție a energiei termice, agentul termic este apa fierbinte cu temperatura până la 150 °C, vehiculată în conducte circulare pline, cu diafragme de măsură debit și afișarea următoarelor mărimi măsurate:

 • • Debit tur [m3/h];

 • • Debit retur [m3/h];

 • • Temperatura tur [°C];

 • • Temperatura retur [°C];

 • • Energie termică [GJ];

 • • Cantitate apă tur [m3];

 • • Cantitate apă retur [m3];

 • • Timp de funcționare [s];

Precizia de măsurare: - ± 4% contorizare energie termică

- ± 2% contorizare cantitate de apă

Calculatorul este prevăzut cu o memorie EPROM care se actualizează la fiecare oră cu valorile cumulate, la o dată fixă a fiecărei luni, stabilită prin programare când se efectuează citirea registrelor și stocarea informațiilor, date ce vor fi păstrate 32 de luni. Datele se transmit, în sistem M-BUS, către terminalele din Dispeceratul Central unde sunt prelucrate, analizate și stocate.

2. Consumul de energie termică al PT-uri aparținând consumatorilor casnici si aqenților economici racordați la rețeaua de transport : contoare de energie termică cu turbină sau cu ultrasunete.


Schema rețelei de transport a energiei termiceAnexa nr. 8


Lista statiilor/punctelor termice/ din care se face distribuția agentului termic

Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

Tip agent termic

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică livrată [MWh]

Temperatură nominală circuit primar [°C]

încălzire

Apă caldă de consum

încălzire

Apă caldă de consum

Tur

Retur

1

PT1

str.St.Mihaileanu bl.R 8

Apa fierbinte

4,660

1,450

815,8

130,8

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

2

PT2

str. I. G. Duca

Apa fierbinte

6,990

2,330

2 024,6

211,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

3

PT3

str.CuzaVoda nr.50, bloc M 13

Apa fierbinte

6,990

2,908

1 506,5

211,6

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

4

PT5

bd.Tomis / Cuza Vodă

Apa fierbinte

2,330

1,450

1 291,5

115,6

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

5

PT6

bd.Tomis nr.99

Apa fierbinte

4,660

0,582

653,0

90,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

6

PT7

str.Ștefan cel Mare nr.15

Apa fierbinte

3,490

0,870

670,7

68,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

7

PT8

bd.Tomis nr.7

Apa fierbinte

4,660

0,870

1 291,1

221,2

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

8

PT9

str.Rascoalei 1907 nr.7

Apa fierbinte

3,490

1,980

733,5

120,3

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

9

PT10

str.Ștefan cel Mare bl.M 10

Apa fierbinte

5,220

1,452

383,1

32,9

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

10

PT12

str.R.Opreanu nr.9 , bl.A 1

Apa fierbinte

9,040

2,040

1 503,2

170,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

11

PT13

piața Ovidiu - Muzeul de Istorie

Apa fierbinte

4,660

2,150

1 054,2

82,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

12

PT14

str.Sulmona / Marc Aureliu

Apa fierbinte

4,660

1,745

325,9

62,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

13

PT15

str.Ecaterina Varga nr.3

Apa fierbinte

7,300

2,020

1 251,6

72,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

14

PT16

str.Rascoalei 1907

Apa fierbinte

5,220

1,620

1 192,3

156,9

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

15

PT17

str.Decebal nr.15/Lic.Economic

Apa fierbinte

6,150

2,040

1 736,3

93,1

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

16

PT17A

str.Decebal nr.15/Lic.Economic

Apa fierbinte

1,440

0,000

589,8

0,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

17

PT18

str. Eroilor nr.2

Apa fierbinte

8,240

4,520

1 429,9

183,3

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

18

PT 22

str.Ecoului nr.28

Apa fierbinte

4,710

2,160

100,3

25,7

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

19

PT23

str. Crizantemelor nr.4

Apa fierbinte

4,230

2,040

1 655,4

206,4

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

20

PT24

str.Piața Chiliei FN

Apa fierbinte

3,650

2,260

548,4

6,3

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

21

PT25

str.Munteniei nr.32

Apa fierbinte

2,163

1,907

1 172,2

162,6

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

22

PT29

bd.Mamaia nr.268

Apa fierbinte

4,710

2,260

0,0

0,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

23

PT30

str. Ion Ratiu nr. 1

Apa fierbinte

4,710

4,164

1 078,1

207,2

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

24

PT31

str.Muncel nr.24

Apa fierbinte

11,900

6,900

490,1

78,3

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

25

PT33

str.Unirii / Dragoslavelor

Apa fierbinte

7,040

3,960

429,7

67,6

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

26

PT35

str.Caiuti nr.3

Apa fierbinte

4,760

2,260

662,8

72,7

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

27

PT37

Str. Unirii

Apa fierbinte

349,9

127,4

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

28

PT38

str.Unirii nr.114

Apa fierbinte

10,750

5,520

600,5

66,8

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

__29

PT40

str.Mircea cel Batran

Apa fierbinte

11,640

2,380

701,1

83,9

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

in [«.Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

Tip agent termic

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică livrată [MWh]

Temperatură nominală circuit primar [°C]

încălzire

Apă caldă de consum

încălzire

Apă caldă de consum

Tur

Retur

30

PT41

str.Stefan cel Mare/Teatrul Liric

Apa fierbinte

4,190

2,050

1 682,0

39,3

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

31

PT42

bd.Mamaia nr.58

Apa fierbinte

4,070

2,260

643,1

37,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

32

PT44

bd.Tomis bLTAV 6

Apa fierbinte

4,760

2,260

640,6

84,4

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

33

PT45

bd.Tomis, bl.TAV 1

Apa fierbinte

6,570

4,510

495,1

95,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

34

PT46

str.Soveja, bi.FT 7

Apa fierbinte

7,040

2,040

2 077,5

331,1

65-110°C iarna' / 65-75°C vara

55-60

35

PT48

str.Badea Cartan nr.28

Apa fierbinte

11,800

4,160

2 142,0

408,3

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

36

PT50

bd.Tomis, bl.7 B

Apa fierbinte

6,990

4,300

1 615,2

380,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

37

PT51

bd.Tomis bl.5 B

Apa fierbinte

4,660

4,510

1 364,9

291,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

38

PT52

al.Zmeurei bl.U 3

Apa fierbinte

9,320

6,700

5 659,6

1 072,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

39

PT53

str.Soveja nr.57

Apa fierbinte

2,380

1,907

1 194,9

177,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

40

PT54

bd.Tomis bl.L 9 C

Apa fierbinte

7,090

6,700

1 910,6

315,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

41

PT55

bd.AI.Lapusneanu bl.AL 3

Apa fierbinte

7,140

4,580

1 472,1

174,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

42

PT56

Intr. Ion Tautu

Apa fierbinte

4,660

2,250

1 596,7

347,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

43

PT57

str. B.St Delavrancea

Apa fierbinte

4,660

4,652

857,0

139,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

44

PT59

al.Nalbei nr.1 bl.L 107

Apa fierbinte

6,990

3,940

2 347,8

467,4

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

45

PT63

str.Traian nr.30 bl.B 4

Apa fierbinte

6,990

1,454

3 002,9

327,6

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

46

PT65

bd.Ferdinand /Spitalul Vechi

Apa fierbinte

3,820

4,370

1 015,9

76,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

47

PT66

str.llarie Voronca nr.25

Apa fierbinte

6,990

1,980

1 184,1

260,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

48

PT67

str.Oborului nr.23 bis

Apa fierbinte

4,660

2,040

323,4

51,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

49

PT69

bd.Ferdinand bl. A7

Apa fierbinte

7,150

1,454

2 379,1

367,4

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

50

PT70

bd.Ferdinand nr.97 bl.B 1

Apa fierbinte

8,150

2,808

2 337,8

410,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

. 55 -60

51

PT71

Bd. Ferdinand, nr. 100

Apa fierbinte

1,700

0,400

399,3

91,1

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

52

PT72

al.Garofitei nr.2

Apa fierbinte

6,990

6,910

3 555,1

623,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

53

PT73

al.Garofitei bl.L 101

Apa fierbinte

7,140

6,910

1 789,3

308,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

54

PT74

bd.1 Decembrie 1918 bl.L 28 / 29

Apa fierbinte

6,513

2,020

1 499,3

371,4

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

55

PT75

al.Violetelor bl.L 13

Apa fierbinte

6,050

6,910

4 354,3

889,6

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

56

PT76

str.Baba Novac bl.L 119

Apa fierbinte

6,990

3,950

1 886,5

183,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

57

PT86

str.Elena Cuza nr.10 B

Apa fierbinte

1,160

1,907

163,1

2,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

58

PT89

str.Medeea 25 A

Apa fierbinte

0,810

2,440

287,5

30,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

59

PT91

str.Arcului nr.3

Apa fierbinte

9,520

4,510

4 977,1

1 067,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

60

PT92

str.Sg.N.Grindeanu bl.L 3

Apa fierbinte

7,140

4,510

5 191,3

1 223,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

61

PT93

al.Arcului nr.8

Apa fierbinte

7,140

4,090

3 037,2

571,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

Tip agent termic

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică livrată [MWh]

Temperatură nominală circuit primar [°C]

încălzire

Apă caldă de consum

încălzire

Apă caldă de consum

Tur

Retur

62

PT96

str.Pandurului nr.40

Apa fierbinte

7,910

6,750

2 898,7

540,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

63

PT100

str.Eremia Movila

Apa fierbinte

7,090

4,300

1 164,1

238,8

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

64

PT101

str.Păun Pincio nr.1O

Apa fierbinte

7,090

3,439

1 360,1

190,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

65

PT102

bd.Tomis nr.213

Apa fierbinte

2,330

2,260

932,2

164,8

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

66

PT103

bd.Tomis nr.232 bl.TD 15

Apa fierbinte

6,990

3,950

1 449,6

195,5

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

67

PT104

bd.Tomis nr.218 bl.TD 5

Apa fierbinte

2,800

1,860

1 645,3

239,4

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55-60

68

PT105

al.Stejarului nr.1

Apa fierbinte

11,430

2,770

4 007,7

586,7

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

69

PT106

str.Primăverii nr.4

Apa fierbinte

2,370

1,860

1 583,0

250,3

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

70

PT107

bd.Tomis nr.143

Apa fierbinte

6,750

1,860

1 166,0

124,8

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

71

PT108

str.Mircea cel Batran 143 bl.TD 1

Apa fierbinte

8,150

4,943

921,1

115,4

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

72

PT112

al.Panselei nr.6 bl.C 3

Apa fierbinte

7,040

2,908

2 056,3

334,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

73

PT113

al.Macilor nr.6 bl. B 1

Apa fierbinte

7,036

4,069

2 710,7

559,8

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

74

PT114

bd.Tomis, nr. 135

Apa fierbinte

1,799

0,582

687,4

63,7

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

75

PT115

bd.ALLapusneanu

Apa fierbinte

4,760

2,326

584,4

128,3

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

76

PT116

str. Semănătorului, nr. 8

Apa fierbinte

2,330

0,000

122,5

0,0

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

77

PT117

bd.Tomis, bl.LT 5

Apa fierbinte

8,940

4,090

726,6

59,4

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

78

PT118

al.Pictor Tonitza nr.3

Apa fierbinte

7,040

2,035

2 343,1

259,9

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

79

PT119

al.Mimozelor 12

Apa fierbinte

7,040

2,908

2 759,1

550,6

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

80

PT120

str.Soveja nr.66 bl.O 2

Apa fierbinte

6,990

4,652

3 941,2

811,6

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

81

PT121

str.Adamclisi, bl.P 1

Apa fierbinte

6,990

4,040

3 733,1

446,4

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

82

PT122

al.Heracleea bl.T 2

Apa fierbinte

9,420

4,090

3 339,9

581,8

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

■ ...............

83

PT123

al.Arges bl.T 6

Apa fierbinte

7,040

2,908

2 187,8

260,7

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

Q

84

PT124

str.E.Grigorescu

Apa fierbinte

2,330

2,040

1 133,0

206,4

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

L-

85

PT125

str.l.G.Duca bl.L 41

Apa fierbinte

6,990

2,910

1 910,5

638,4

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

2 >

86

PT126

str.Dobrogeanu Gherea nr.30

Apa fierbinte

4,660

2,320

496,1

32,7

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55-60

87

PT127

str.Remus nr.4

Apa fierbinte

4,476

2,182

1 039,2

129,9

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

88

PT130

al.Cutezătorilor nr.13

Apa fierbinte

5,580

4,360

2 136,6

428,7

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55-60

89

PT131

al.Prieteniei nr.7

Apa fierbinte

4,798

2,250

2 926,4

474,9

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55 -60

90

PT132

str.Dumitru Marinescu nr.32

Apa fierbinte

4,660

2,260

2 406,5

491,3

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

91

PT134

str.Topolog nr.5

Apa fierbinte

7,140

6,690

3 786,5

794,7

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55-60

rx

92

PT135

str.Topolog nr.18

Apa fierbinte

7,910

7,916

5 777,4

1 246,7

65-110°C

iarna / 65-75°C vara

55-60

93

PT136

al.Berzei nr.6

Apa fierbinte

3,820

9,030

2 716,1

543,5

65-110’C

iarna / 65-75°C vara

55-60

Nr.

Crt.

Denumire punct termic

Adresa

Tip agent termic

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică livrată [MWh]

Temperatură nominală circuit primar [°C]

încălzire

Apă caldă de consum

încălzire

Apă caldă de consum

Tur

Retur

94

PT137

al.Corbului nr.5

Apa fierbinte

4,660

8,440

2 312,7

509,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

95

PT138

al.Viitorului nr.2 bl.1 A

Apa fierbinte

9,470

2,326

4 084,5

824,3

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

96

PT139

str.Cismelei nr.11 bl. 10

Apa fierbinte

6,990

3,810

2 619,5

411,6

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

97

PT140

al.Umbrei nr.1 bl.14

Apa fierbinte

9,470

4,510

4 084,3

796,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

98

PT142

al.Mărgăritarelor bl.24 C

Apa fierbinte

7,140

4,040

6 465,5

1 212,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

99

PT143

bd.l.C.Bratianu - Lic.Ovidius

Apa fierbinte

2,380

0,000

759,5

0,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

100

PT144

bd.Ferdinand bl.R1

Apa fierbinte

4,660

1,980

2 080,8

323,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

101

PT145

str.Cpt.D.Eugeniu bl.14

Apa fierbinte

9,470

3,130

3 886,6

809,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

102

PT146

str.Cpt.D.Eugeniu bl.S 3

Apa fierbinte

9,420

3,490

4 234,6

698,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

103

PT147

al.Orhideelor nr.4 bl.B 1

Apa fierbinte

7,090

3,950

4 395,0

645,3

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

104

PT149

bd. 1 Mai

Apa fierbinte

3,810

2,326

1 067,4

343,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

105

PT150

bd. 1 Mai - al.Timonei

Apa fierbinte

7,140

6,380

4 714,0

1 007,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

106

PT154

sos.Mangaliei - al.Portului

Apa fierbinte

10,960

6,690

5 148,1

1 046,6

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

107

PT155

al. Albăstrelelor bl.B

Apa fierbinte

7,140

2,020

2 911,8

628,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

108

PT160

str.Lt.Buricescu nr.18 A

Apa fierbinte

4,650

1,020

825,4

39,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

109

PT161

str.P.Ispirescu nr.191

Apa fierbinte

3,489

3,490

222,1

20,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

110

PT162

bd.l.C.Bratianu 61 C

Apa fierbinte

0,837

0,582

0,0

0,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

111

PT163

bd.l.C.Bratianu

Apa fierbinte

4,660

2,040

1 529,0

383,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

112

PT165

str.N.Milescu nr.153

Apa fierbinte

4,660

2,040

404,3

88,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

113

PT169

str.Fulgerului / str.Bucuriei bl. 18

Apa fierbinte

2,330

1,454

265,5

39,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

114

PT170

str. Dezrobirii / str.N.Milescu

Apa fierbinte

9,540

2,050

2 151,9

350,1

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

115

PT171

str. Dezrobirii / str.A.Gherghel

Apa fierbinte

4,650

2,040

484,1

77,4

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

116

PT174

str. Dezrobirii / str. Biruinței

Apa fierbinte

4,660

2,908

646,0

81,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

117

PT175

str.Soveja nr.34

Apa fierbinte

4,660

2,040

154,9

29,6

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

118

PT176

str.Dionisie cel Mic nr.96

Apa fierbinte

4,660

2,040

2 710,7

499,0

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

119

PT177

str.Campului / str.Granicerului

Apa fierbinte

4,660

4,652

1 731,1

243,1

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

120

PT178

str.Dionisie cel Mic nr.64

Apa fierbinte

9,420

3,489

3 541,5

757,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

121

PT181

bd. 1 Mai bl.H 10

Apa fierbinte

3,459

2,250

1 316,9

74,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

122

PT182

bd. 1 Mai / sos.Mangaliei

Apa fierbinte

4,760

2,040

1 229,7

186,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

123

PT183

bd. 1 Mai

Apa fierbinte

4,660

4,360

1 915,6

241,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

124

PT185

bd. 1 Mai

Apa fierbinte

9,540

4,280

2 587,2

720,3

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

125

PT186

al.Lirei - Poarta 6 ,nr. 6

Apa fierbinte

9,540

4,770

2 331,4

440,7

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

Nr.

Cit

Denumire punct termic

Adresa

Tip agent termic

Puterea termică instalată [MWt]

Energie termică livrată [MWh]

Temperatură nominală circuit primar [°C]

încălzire

Apă caldă de consum

încălzire

Apă caldă de consum

Tur

Retur

126

PT187

al.Austrului - Piața Poarta 6

Apa fierbinte

7,150

4,440

3 165,3

724,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

127

PT188

str.Campenei nr.30

Apa fierbinte

4,660

3,490

1 815,8

360,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

128

PT189

str.l.Ursu

Apa fierbinte

7,140

3,950

3 190,4

657,3

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

129

PT195

bd.A.VIaicu nr.15

Apa fierbinte

4,080

2,040

936,4

178,9

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

130

PT207

al.Albatros-CET, bl.AV 33

Apa fierbinte

9,320

4,652

6 104,9

1 382,1

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

131

PT211

al.Albatros-CET nr.4

Apa fierbinte

6,990

4,300

2 773,6

850,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

132

PT214

al.Brândușelor nr.29

Apa fierbinte

6,990

2,908

1 543,7

259,2

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

133

PT215

str.Soveja

Apa fierbinte

1,840

0,680

510,7

100,6

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

134

PT247

bd.i.C.Bratianu nr.125 A

Apa fierbinte

4,760

2,040

326,3

43,1

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

135

PT248

bd.l.C.Bratianu nr.54 A

Apa fierbinte

1,320

0,680

482,0

64,8

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55-60

136

PT272

al.Egretei -CET nr.1

Apa fierbinte

1,910

1,020

900,5

176,5

65-110°C iarna / 65-75°C vara

55 -60

TOTAL

793,2

422,7

250 532,9

44 368,2Anexa nr. 10


Lista rețelelor de distribuție a energiei termice


Nr.

Crt.

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

1

Rețele termice PT1

Conducte încălzire (tur/retur)

25-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-72

Apă fierbinte

554

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

2

Rețele termice PT2

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-72

Apă fierbinte

2310

Conducte apă caldă de consum

3/4-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

3

Rețele termice PT3

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-73

Apă fierbinte

2200

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

4

Rețele termice PT5

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-72

Apă fierbinte

752

Conducte apă caldă de consum

1-21/2

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

5

Rețele termice PT6

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

2017

Conducte apă caldă de consum

3/4-21/2

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

6

Rețele termice PT7

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

795

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

7

Rețele termice PT8

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-73

Apă fierbinte

1855

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

8

Rețele termice PT9

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Oct-75

Apă fierbinte

835

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

9

Rețele termice PT10

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

1800

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

10

Rețele termice PT12

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-13

Apă fierbinte

2500

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

11

Rețele termice PT13

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-84

Apă fierbinte

1000

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

12

Rețele termice PT14

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

1600

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

13

Rețele termice PT15

Conducte încălzire (tur/retur)

40-100

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

1400

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

14

Rețele termice PT16

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-79

Apă fierbinte

3320

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

15

Rețele termice PT17

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-77

Apă fierbinte

2850

Conducte apă caldă de consum

Tv. Din OL zincat/ PPR » ----

Apă caldă de consumNr. Cit

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

16

Rețele termice PT17A

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

0

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

17

Rețele termice PT18

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

1300

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

18

Rețele termice PT 22

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

1250

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

19

Rețele termice PT23

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-83

Apă fierbinte

1150

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

20

Rețele termice PT24

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-00

Apă fierbinte

1400

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

21

Rețele termice PT25

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

1000

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

22

Rețele termice PT29

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

700

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

23

Rețele termice PT30

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

1500

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

24

Rețele termice PT31

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

1700

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

25

Rețele termice PT33

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-83

Apă fierbinte

2170

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

26

Rețele termice PT35

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

1020

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

27

Rețele termice PT37

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

3640

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

28

Rețele termice PT38

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

2712

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

29

Rețele termice PT40

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

1040

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

30

Rețele termice PT41

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-71

Apă fierbinte

850

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

31

Rețele termice PT42

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

500

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

32

Rețele termice PT44

Conducte încălzire (tur/retur)

65-150

Țv. Din OL laminat la cald

OI-Nov-97

Apă fierbinte

400


ANE' HCLM NR.Nr.

Crt.

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

33

Rețele termice PT45

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-97

Apă fierbinte

1700

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

34

Rețele termice PT46

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-79

Apă fierbinte

890

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

35

Rețele termice PT48

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-82

Apă fierbinte

1580

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

36

Rețele termice PT50

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

1000

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

37

Rețele termice PT51

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-86

Apă fierbinte

1400

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

38

Rețele termice PT52

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-10

Apă fierbinte

2269

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

39

Rețele termice PT53

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

850

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

40

Rețele termice PT54

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-82

Apă fierbinte

1900

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

41

Rețele termice PT55

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Sep-16

Apă fierbinte

2360

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

42

Rețele termice PT56

Conducte încălzire (tur/retur)

25-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Feb-85

Apă fierbinte

600

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

43

Rețele termice PT57

Conducte încălzire (tur/retur)

25-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Sep-85

Apă fierbinte

780

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

44

Rețele termice PT59

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

1850

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

45

Rețele termice PT63

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-70

Apă fierbinte

1700

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

46

Rețele termice PT65

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

500

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

47

Rețele termice PT66

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-76

Apă fierbinte

5400

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

48

Rețele termice PT67

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

600

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consumj a


Nr.

Crt.

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

49

Rețele termice PT69

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

1800

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

50

Rețele termice PT70

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

1750

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

51

Rețele termice PT71

Conducte încălzire (tur/retur)

-

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

0

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

52

Rețele termice PT72

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

2900

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

53

Rețele termice PT73

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-82

Apă fierbinte

1620

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

54

Rețele termice PT74

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

1000

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

55

Rețele termice PT75

Conducte încălzire (tur/retur)

32-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Feb-76

Apă fierbinte

2100

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

56

Rețele termice PT76

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-79

Apă fierbinte

1580

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

57

Rețele termice PT86

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

380

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

58

Rețele termice PT89

Conducte încălzire (tur/retur)

40-125

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

360

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

59

Rețele termice PT91

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-92

Apă fierbinte

2100

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

60

Rețele termice PT92

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-74

Apă fierbinte

1400

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

n

61

Rețele termice PT93

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jun-75

Apă fierbinte

1500

£

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

£

62

Rețele termice PT96

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

2300

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

i

63

Rețele termice PT100

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

980

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

64

Rețele termice PT101

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-83

Apă fierbinte

1990

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

65

Rețele termice PT102

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-84

Apă fierbinte

800

I

Nr.

Crt

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

66

Rețele termice PT103

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-84

Apă fierbinte

1015

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

67

Rețele termice PT104

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-84

Apă fierbinte

1040

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

68

Rețele termice PT105

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-92

Apă fierbinte

2918

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

69

Rețele termice PT106

Conducte încălzire (tur/retur)

25-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-93

Apă fierbinte

1000

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

70

Rețele termice PT107

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-77

Apă fierbinte

1950

Conducte apă caldă de consum

3/4-21/2

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

71

Rețele termice PT108

Conducte încălzire (tur/retur)

32-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Sep-85

Apă fierbinte

1220

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

72

Rețele termice PT112

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jul-03

Apă fierbinte

1700

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

73

Rețele termice PT113

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

2100

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

74

Rețele termice PT114

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

900

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

75

Rețele termice PT115

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

500

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

76

Rețele termice PT116

Conducte încălzire (tur/retur)

-

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

0

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

77

Rețele termice PT117

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-90

Apă fierbinte

2200

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

78

Rețele termice PT118

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

1550

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

79

Rețele termice PT119

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-72

Apă fierbinte

1400

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

80

Rețele termice PT120

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

2100

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

81

Rețele termice PT121

Conducte încălzire (tur/retur)

50-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-72

Apă fierbinte

1600

Conducte apă caldă de consum

1-4

Tv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

Nr.

Crt.

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

82

Rețele termice PT122

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Nov-67

Apă fierbinte

2050

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

83

Rețele termice PT123

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-68

Apă fierbinte

2180

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

84

Rețele termice PT124

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

1600

Conducte apă caldă de consum

3/4-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

85

Rețele termice PT125

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

1500

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

86

Rețele termice PT126

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-77

Apă fierbinte

4620

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

87

Rețele termice PT127

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jun-18

Apă fierbinte

2850

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

88

Rețele termice PT130

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jul-84

Apă fierbinte

1900

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

89

Rețele termice PT131

Conducte încălzire (tur/retur)

40-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-79

Apă fierbinte

1780

Conducte apă caldă de consum

3/4-21/2

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

90

Rețele termice PT132

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-79

Apă fierbinte

2200

Conducte apă caldă de consum

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

91

Rețele termice PT134

Conducte încălzire (tur/retur)

32-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-72

Apă fierbinte

2200

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

92

Rețele termice PT135

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-71

Apă fierbinte

2700

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

93

Rețele termice PT 136

Conducte încălzire (tur/retur)

32-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-73

Apă fierbinte

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

21°^

94

Rețele termice PT137

Conducte încălzire (tur/retur)

32-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-May-74

Apă fierbinte

1500

Conducte apă caldă de consum

1-21/2

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

95

Rețele termice PT 138

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Sep-70

Apă fierbinte

2300

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

96

Rețele termice PT139

Conducte încălzire (tur/retur)

50-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

2400

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

97

Rețele termice PT140

Conducte încălzire (tur/retur)

40-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-76

Apă fierbinte

1850

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

98

Rețele termice PT142

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Dec-74

Apă fierbinte

1850Nr.

Crt.

Denumire tronson

Tip tronson

Diametru nominal [mm]/ [inch]

Material

Anul punerii în funcțiune

Anul ultimei reparații capitale

Tip agent termic

Lungime tronson [m]

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

99

Rețele termice PT143

Conducte încălzire (tur/retur)

65-100

Țv. Din OL laminat la cald

Apă fierbinte

473

Conducte apă caldă de consum

3/4-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

100

Rețele termice PT144

Conducte încălzire (tur/retur)

50-250

Țv. Din OL laminat la cald

•01-Mar-90

Apă fierbinte

1900

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

101

Rețele termice PT145

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-May-76

Apă fierbinte

2850

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

102

Rețele termice PT146

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-May-74

Apă fierbinte

3150

Conducte apă caldă de consum

3/4-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

103

Rețele termice PT147

Conducte încălzire (tur/retur)

40-250

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

2400

Conducte apă caldă de consum

1-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

104

Rețele termice PT149

Conducte încălzire (tur/retur)

65-150

Țv. Din OL laminat la cald

01-Jan-72

Apă fierbinte

1400

Conducte apă caldă de consum

3/4-4

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

105

Rețele termice PT150

Conducte încălzire (tur/retur)

32-200

Țv. Din OL laminat la cald

01-Mar-90

Apă fierbinte

2100

Conducte apă caldă de consum

1-3

Țv. Din OL zincat/ PPR

Apă caldă de consum

106

Rețele termice PT154