Hotărârea nr. 48/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN ZONA SILOZ TRAIAN, STR. INTERIOARĂ NR. 4, DELIMITAT DE CALEA FERATĂ ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR SC SAGIT LIFE SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /& (27- 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 30639/16.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                         precum și avizul nr.

29459/15.02.2021 al arhitectului șef; 7

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul de oportunitate nr. 16145/04.04.2019 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorul amendament: autorizarea construirii clădirilor va fi posibilă doar după construirea și/sau instalarea echipamentelor edilitare (rețele apă potabilă, canalizare, energie electrică, telecomunicații, gaze naturale), precum și după construirea și prezentarea la stadiu fizic a lucrărilor de infrastructură rutieră și pietonală pentru circulația publică ce va deservi noua construcție.

Terenul pentru care s-a inițiat PUZ-ul, situat în bd. Aurel Vlaicu, siloz Traian - poligon I, lot 2 , în suprafață de 5511 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 242084, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Sagit Life SRL conform următoarelor înscrisuri:

 • - contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1958/16.09.2005 la Biroul notarului public Mariana Lambrino;

 • - act constitutiv al societății comerciale pe acțiuni SC Alpin Land SA autentificat sub nr. 658/15.04.2006 la Biroul notarului public Mariana Lambrino, rectificat sub nr. 1767/27.04.2006 la același birou notarial;

 • - hotărârea nr. 1/20.06.2018 a Adunării generale a asociațiilor a Sagit Life SRL;

 • - hotărârea nr. 2/30.09.2018 a Adunării generale a asociațiilor a Alpin Land SRL;

 • - sentința nr. 186/14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, secția a Il-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 4930/120/2018;

 • - convenție autentificată sub nr. 1991/28.06.2019 la Biroul individual notarial Alexandrescu Ciprian.

Terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, siloz Traian - poligon I, lot 2 , în suprafață de 5511 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 242084, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este grevat de drept de ipotecă în favoarea Banca Transilvania SA - sucursala Constanța conform contractului de ipotecă nr. 15/IPO din 18.01.2017 autentificat sub nr. 121/18.01.2017 la Biroul individual notarial Alexandrescu Ciprian.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Sagit Life SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

25 pentru, împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^/consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ^EpINȚĂ,

/2/^24CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL  GEORGIANA GOSRODARUCONSTANȚA

NR.             02. 2021

MEMORIU GENERAL


 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației
 • • Denumire lucrare: Plan Ubanistic Zonal teritoriul delimitat conform Aviz de Oportunitate nr.16145/2019

 • • Adresa: Constanta, B.dul Aurel Vlaicu, fost incinta Siloz Traian, Poligon I, Lot 2

 • • Beneficiar: Primăria Municipiului Constanta

 • • Investitor : S.C. SAGIT LIFE S.R.L.

 • • Proiectant general: S.C. ED COM 96 S.R.L.

 • • Proiectanți de specialitate: coordonator urbanism arh. Costandache Alexandru;


c^^hi^odica UngureanuData elaborării: marti^^d^

 • 1.2 Obiectul lucrării

„          .    ... I* costaM/v "

Prezentarea investiției V ' 'LI


al nu-

Obiectivul Planului Urbanistic Zona ^nstșk^i studierea, reglement reglementarilor urbanistice a^j^t^iqrlimftefâ zonei studiate.

Plan Urbanistic Zonal(PUZ) pentru teritoriul delimitată de cale ferata si nr. Cadastral IE:249615 la nord, nr. Cadastral IE:249615;IE:248386; IE:248860 si strada Interioara 4 la est, nr cadastral IE:203240 la sud, cale ferata la vest., conform Aviz de Oportunitate nr. 16145/2019

Investitorul S.C. SAGIT LIFE S.R.L. deține in proprietate un imobil in zona ,imobil situat pe strada Interioara 4. Terenul in suprafața de 5511 mp este liber de construcții.

Suprafața de teren a zonei studiate propuse la reglementare este de 35000 mp.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiata

Conform prevederilor PUG Constanta, zona studiata se încadrează in zona de reglementare

ZRA3 - zona unităților de depozitare..

 • 1.3. Surse de documentare

 • • Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

 • - Planul Urbanistic General al municipiului Constanta aprobat cu HCLM nr.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr. 327/18.12.2015

 • - Regulamentul local de urbanism al Municipiului Constanta.

 • - Regulamentul general de urbanism HGR 525/1996

 • - Legea 50/1991 actualizata

 • - Legea 350/2004 actualizata

 • - Ordin MT 49/1998 Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • - Ordin MLPAT 10.N/1993 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane

 • - HCLM 43/2008 Studiu general de circulație la nivelul municipiului Constanta

 • - Lege 287/2009 privind Codul Civil

 • - HCJC 152/2013,privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști,arbori,plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta

 • • Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ -Ridicare topografica -studiu geotehnic

-studiu privind dotările de proximitate în raport cu funcțiunile nou propuse și cele existente

în imediata apropiere                                                               _^_==

-studiu de fundamentare cu caracter analitic privind organizarea circulației și transp^tuKlpr


-studiu de fundamentare cu caracter prospectiv

 • 2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
 • 2.1. Evoluția zonei

  Date privind evoluția zonei.

In zona propusa pentru studiu, exista constructii^.Urțlg^pti^â’epozitare, producție, sedii

de firma, birouri, comerț, service auto., ocupata in mo medii si mari de teren.

rșponderent cu hale, pe suprafețe


 • 2.2. Potențial de dezvoltare

In prezent zona studiata precum si zonele adiacente acesteia , sunt definite ca fiind zone in curs de reorganizare funcționala fapt ce necesita elaborare PUZ , in vederea corelării funcțiunilor din punct de vedere urbanistic cu tendința de dezvoltare si relationare cu zonele limitrofe.

 • 2.3. încadrarea în localitate

Zona studiata este amplasata in zona sud vestica a municipiului Constanta , accesul auto si pietonal in si din zona studiata se realizează prin arterele principale de circulatii, b.dul Aurel Vlaicu, str. Dezdrobiri, str. Nicolae Filimon.

Relaționarea zonei cu localitatea,

-Circulatii. Accesul auto si pietonal in si din zona studiata se realizează din b.dul Aurel Vlaicu,

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16145/2019 INVESTITOR: S.C SAGIT LIFE S.R.L.

AMPLASAMENT: B.DUL AUREL VLAICU, FOST INVINTA SILOZ TRAIAN, POLIGON I, LOT 2 DATA ELABORĂRII: MARTIE 2020 str. Dezdrobiri, str. Nicolae Filimon.

-Echipare edilitara . Zona studiata este echipata edilitar cu rețele de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica , telefonizare si gaze naturale.

-Instituții. Zona studiata este amplasata in zona de sud vestica a municipiului Constanta , iar accesul la instituțiile si serviciile publice se realizează prin accesul la circulația majora b.dul Aurel Vlaicu și str. Dezdrobiri.

 • 2.4. Elemente ale cadrului natural:

  -elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică :

Nu se regăsesc elemente ale cadrului natural existent ca fiind adecvate in noua organizare urbanistica, fapt ce a determinat analiza zonei prin PUZ.

-relieful: Terenul este cu o ușoară panta către latura de Sud. Cota medie a terenului fiind de +30 Reper Marea Neagra.

-clima: Amplasamentul este situat intr-o zona cu climat specific litoralului, caracteristica fiind diferența mare de temperatura intre vara si iarna , cu ierni mai blânde si veri mai răcoroase decât in restul teritoriului. Intensitatea vânturilor, mult mai puternice decât in celelalte zone . predominând vânturile din Nord-Est ca intensitate si vânturile din Sud-Vest ca frecventa . Umezeala este deasemenea sporita si are efect coroziv asupra elementelor de construcție.

-condiții geotehnice: Nu se semnalează fenomene de instabilitate a terenului, alunecări sau prăbușiri care sa pună in pericol stabilitatea construcțiilor.

Adâncimea de inghet este de 0,80 m .


Conform STAS 11100 - 1/77 , amplasamențUl^s^fl^           cu grad sejj

conform Normativului P.100/92 , in zona4gisrri)^^^            de seismfot


Perioada de colt 0,7 sec.                 II !

./xd__   £7/

^^acîțculației

âlîzeaza din b.dul Aurel Vlaic'ch^^ + sfj


 • 2.5. Circulația:

  - aspecte critice privind desfășurarea, în cadruj

-accesul auto si pietonal in si din zona studiata se Dezdrobiri, str. Nicolae Filimon.

Relația cu arterele principale ale municipiului Constanta pentru tronsonul de bulevard Aurel

Vlaicu din zona studiata se realizează la intersecția cu strada Nicolae Filimon

 • - nu se constata greutati in fluenta circulației in zona la orele de maxima circulație dimineața si in jurul orelor 17. în zona studiata. Se remarca aglomerare a traficului, în acest interval, la intersecțiile circulațiilor majora apropiate b.dul Aurel Vlaicu cu str. Nicolae Filimon si str. Eliberării cu str. Dezdrobirii.

 • - capacități de transport:

In zona studiata au acces autoturismele locatarilor din zona, mijloacele de colectare gunoi menajer, mijloace de intervenție in caz de incendii si situatii de urgenta, precum si cele de aprovizionare .

Pe relația b.dul Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Eliberării, str. Dezdrobirii se desfasoara

circulația tuturor tipurilor de autovehicule inclusiv transportul in comun.

Traficul pietonal mai important este generat in principal de arterele principale (str.

Nicolae Filimon, str. Eliberării, str. Dezdrobirii), dar si de magazinele existente in apropiere.

 • 2.6.Ocuparea terenurilor:

  Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată,

In zona propusa pentru studiu, exista construcții cu destinația depozitare, sedii de firma, birouri, service auto, ocupata in mod preponderent cu hale , pe suprafețe medii si mari de teren. Construcțiile in majoritate sunt executate in perioada anilor 1980-2010.

Zona adiacenta celei studiate este destinata unităților de depozitare, sedii de firma, birouri, service auto, comerț. Construcțiile in majoritate sunt executate in aceeași perioada

Relaționări între funcțiuni,

In prezent zona studiata precum si zonele adiacente acesteia , sunt definite ca fiind zone in curs de reorganizare funcționala fapt ce necesita elaborare PUZ , in vederea corelării funcțiunilor din punct de vedere urbanistic cu tendința de dezvoltare si relationare cu zonele limitrofe.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit,

Suprafața teren zona studiata = 36675,OOmp _______________

Suprafața construita zona studiata =10207,OOmp

POT existent /zona studiata = 27,83%                                            / o

Suprafața constuita desfasurata = 204140mp Tjexând^iihai N,

CUT existent/zona studiata = 5,6 mc/mp tern i; T                  +ij                      liu"

VA —TtA—

Aspecte calitative ale fondului construit,- fond c^țruitjfîrraeri^ădâ anilor 19w20mMtf ' mici excepții - construcții în stare medie și precara^^.”^^-'-^

Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine: In zona propusa pentru studiu, exista construcții cu destinația depozitare, sedii de firma, birouri, service auto, ocupata in mod preponderent cu hale , pe suprafețe medii si mari de teren.

Asigurarea cu spații verzi: Exista la nivelul arterelor de circulatii spatii verzi de aliniament iar în curțile proprietarilor parte din teren reprezintă spațiu verde .

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine,

Din studiile ce au stat la baza elaborării PUZ nu s-a constatat existenta unor riscuri naturale in zona studiata.

Principalele disfuncționalități

Se considera ca reglementările urbanistice aferente zonei studiate ZRA3 zona unităților de depozitare., nu sunt in concordanta cu tendința de dezvoltare a zonei.

 • 2.7. Echipare edilitară:

rețele de distribuție apă potabilă, in zona studiata exista rețea de alimentare cu apa pe strada Interioara 4

 • - rețele de canalizare, in zona studiata exista rețea canalizare menajera pe strada Interioara 4.

 • - rețele de transport energie electrică, in zona studiata exista rețea de alimentare cu enegie electrica pe strada Interioara 4

 • - rețele de distribuție gaze naturale, in zona studiata exista rețea de alimentare cu gaze naturale

 • 2.8. Probleme de mediu.-Conform ordinului comun al MAPPM (nr. 214 / RT / 1999) - MLPAT (nr. 16 / NN / 1999) și ghidului său de aplicare

Conform Deciziei APM Constanta nr. 10394RP/218.02.2020 PUZ in vederea reglementarii urbanistice, nu necesita evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

2.9.Opțiuni ale populației

Dezvoltarea funcțiunilor in concordanta cu statutul zonei si cu teritoriile învecinate, precum si in corelare cu condițiile de piața imobiliara la momentul actual si intr-o perspectiva viitoare.

Reglementările urbanistice propuse ilu^r^^

dezvoltare ale zonei.


Alexandru Wb COSTÂND»


 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare elaborate concomitent PUZ au relevat necesi elaborării si reglementarii urbanistice a zonei studiate.

3.2. Prevederi ale PUZ:

Amplasamentul studiat se incadreaza in PUG Constanta aferente zonei de reglementare -ZRA3 - zona unităților de depozitare.

POT aprobat = 50%

CUT aprobat = lOmc/mp teren

aprobat

Propus

POT

50%

50%

CUT

lOmc/mp teren

CUT maxim calculat la suprafața construita desfasurata / mp teren = 3,6 acd/mp teren

CUT maXim calculat la volumul clădirii / mp teren = 12 mc/mp teren.

RH

20 metri

24 metri

FUNCȚIUNI

 • - unități de depozitare pentru industrie;

 • - servicii industriale;

 • - depozite pentru materiale recuperabile;

- depozitare, parcaje auto, sedii de firma, birouri, locuințe de serviciu, locuințe colective, comerț, alimentație publica, service auto, spălătorie auto,prestări servicii, producție nenociva.

Se propune o noua regelementare urbanistica pentru ZRA 3, subzona in care este amplasat imobilul investitorului, care solicita elaborarea Planului Urbanistic Zonal.

Fondul construit existent in ZRA 3 este variat, cu coeficienți urbanistici peste limitele admise prin PUG.

Prin reglementările propuse se vor aduce modificări:

 • - Regim de înălțime

 • - P.O.T. - mentitut

 • - C.U.T.- mărit cu maximum 20%

In prezent zona studiata precum si zonele adiacente acesteia , sunt definițe-ga^ind zone in curs de reorganizare funcționala fapt ce necesita elaborare PUZ

funcțiunilor din punct de vedere urbanistic cu tendința de dezvoltare^sfretat^li^Bu zânele limitrofe.                                                                      > +


a

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural:                                 \\c

Zona nu prezintă elemente semnificative privin^grhen^jari ce pE^uhfe.;Jn/?y natural existent.


 • 3.4. Modernizarea circulației:

  Circulatii si accese:

Autorizarea executării construcțiilor este permisEtog^^aj.lj^^ posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

Staționarea autovehiculelor:
 • - Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii. Numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției conform H.C.L. 113/ 27.04.2017 /rectificat prin HCL nr. 28/2018, detaliat prin HCL nr. 532/2018.

 • 3.5. Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 35000 mp.se reglementează intr-o singura zona ZRA 3M

ZRA3M

POT

50%

CUT

CUT maxim calculat la suprafața construita desfasurata / mp teren = 3,6 acd/mp teren CUT maxim calculat la volumul clădirii / mp teren = 12 mc/mp teren.

73 X 1

i

24 metri

FUNCȚIUNI

fc C0W:

- depozitare, parcaje auto, sedii de firma, birouri, locuințe de serviciu, locuințe colective, comerț, alimentație publica, service auto, spălătorie auto,prestări servicii, producție nenociva.

3.6. Dezvoltarea echipariifeaihțare

rețele de distribuție apă potabilă, in zona studiata exista rețea de alimentare cu apa pe

strada Interioara 4

 • - rețele de canalizare, in zona studiata exista rețea canalizare menajera pe str. Inten&arM^^

, ’C - rețele de transport energie electrică, in zona studiata exista rețea de alimentare ctrer^gtg) * electrica pe strada Interioara 4

 • - rețele de distribuție gaze naturale, in zona studiata exista rețea de alimentare ciMgaze naturale

 • - Gospodărirea deșeurilor: In perioada de construcție majoritatea deșeurilor ce pot ; generate sunt deșeuri inerte astfel ca masurile aplicabile au un impact redus asupra mediului.

Astfel ca, in perioada de construcție, se vor lua toate masurile necesare de colectare, depozitare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, prin contractarea de societăți specializate si autorizate pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de către o firma specializata.

 • 3.7 .Protecția mediului

Diminuarea si eliminarea surselor de poluare In perioada execuției lucrărilor de construire pot apare surse de poluare datorate prezentei utilajelor de transport, excavatii, turnarea betonului.Pentru reducerea prezentei prafului se vor lua masuri de udare in permanenta a drumurilor si a zonelor unde se manipulează materialul rezultat din saparea fundațiilor.

Se va asigura monitorizarea factorilor care pot produce scurgeri de carburanți sau uleiuri. Pentru reducerea noxelor cauzate de fumul de eșapament echipamentele si utilajele vor fi prevăzute cu filtre conform normelor tehnice.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate

Nu este cazul, in perioada de exploatare apa uzata menajera va fi evacuata la reteua de canalizare a orașului.

Depozitarea controlata a deșeurilor

Se va face in cadrul organizării de șantier intr-o zona special amenajata pentru ca mai apoi sa fie transportate, eliminate sau valorificate de către firme specializate, reglementate si autorizate.

Recuperarea terenurilor afectate

După încheierea lucrărilor de construcții montaj si punerea in funcțiune a obiectivelor, terenurile ocupate temporar vor fi recuperate prin refacerea solului si a vegetației inițiale. Organizarea sistemelor de spatii verzi

Suprafața minima de spatii verzi si modalitatea acestora de dispunere se va face conform HCJC 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

Protejarea bunurilor de patrimoniu

In zona nu sunt prevăzute bunuri de patrimoniu apartinand florei, faunei sau peisajului cares>s== sa necesite o protecție speciala. Drumurile existente au un grad de utilizare redus, astfe^nCy^ perioada de realizare a lucrărilor de construire nu se va sesiza ca o disfunction/litațe/^^

Nu este cazul.                                 - --------iv-

Valorificarea potențialului turistic si balnear Nu este cazul.

 • a) Surse de poluanti si protecția factorilor d&rnedîu~

Emisii de poluanti in ape si protecția calitatii apelorv<.<^

In etapa de construcție, sursele posibile de poluanti a factorului de mediu apa sunt provenite din organizarea de șantier si pot fi: scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanți datorita funcționarii utilajelor si mijloace de transport folosite, diverse evacuări de ape uzate neepurate în apele de suprafața, pe sol sau în apele subterane.Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de către o firma specializata.In cazul afectării calitatii apelor prin posibile scurgeri accidentale de carburanți si uleiuri pe sol, se vor lua masuri de prevenție si control, respectiv: alimentarea si reparațiile utilajelor se vor face in locații specializate, asigurarea stării tehnice bune a utilajelor si

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16145/2019 INVESTITOR: S.C SAGIT LIFE S.R.L.

AMPLASAMENT: B.DUL AUREL VLAICU, FOST INVINTA SILOZ TRAIAN, POLIGON I, LOT 2 DATA ELABORĂRII: MARTIE 2020

echipamentelor prin revizii si reparatii periodice, asigurarea de materiale absorbante pentru produse petroliere in cazul unor scurgeri accidentale.Pentru a prevenii spalarea de ape pluviale a materialelor de construcții depozitate in vrac si astfel poluarea solului, subsolului si apelor subterane implicit, acestea se vor depozita in spatii acoperite sau închise.In condițiile respectării proiectelor de construcții si instalatii, in perioada exploatării imobilului nu vor fi poluări accidentale ale apelor.

In etapa de exploatare apele menajere uzate vor fi preluate de reteua de canalizare a orașului. Apele pluviale vor fi directionate prin rigole in reteua pluviala a orașului.

Emisii de poluanti in aer si protecția calitatii aerului

In perioada executării lucrărilor de construcție ale obiectivului sursele de emisie a poluantilor in aer vor fi surse nedirijate, de suprafața: utilajele de transport si de execuție care utilizează motoare cu ardere interna precum si praful care se va degaja din manevrarea materialelor si prelucrarea solului. Majoritatea utilajelor funcționează cu motorina drept combustibil astfel ca gazele de eșapament evacuate in atmosfera ( de tip particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule si hidrocarburi) sunt particule respirabile dar poluante. Fracțiunea PM 10 si pulberi totale in suspensie sunt principalul poluant din perioada de construcție. Pentru reducerea emisiilor de gaze de eșapament se vor folosi utilaje si echipamente moderne, cu reviziile tehnice la zi, conform legislației in domeniu.Praful degajat in timpul manevrării materialelor de construcții, a pământului din excavari sau umpluturi este un important poluator. O alta sursa suplimentara de praf o constituie si eroziunea vântului datorita existentei unor depozite de materiale neacoperite.Pentru a evita realizarea de depozite de materiale pe amplasament se va urmări livrarea materialelor conform graficelor de execuție, evitandu-se astfel si supraîncărcarea șantierului. Materialele se vor depozita in zone special amenajate.Pentru limitarea poluării atmosferei cu praf / pulberi sedimentabile in timpul transportului sau depozitarii materialul se va stropi periodic.


Pe perioada de exploatare a investiției sursele de poluare a aerului pot fi considerate centralele termice, insa acestea vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare.

Emisii de poluanti in sol si protecția calitatii solului si subsoluluiSurse de poluanti asupra solului in timpul lucrărilor de construcții pot fi: scurgeri accidentale de lubrefianti sau combustibili sau o gospodărire incorecta a deșeurilor insa prin masurile specifice de reducere a impactului, aceste surse pot fi eliminate.

Sursele si protecția împotriva zgomotului si vibratiilorSursele de zgomot si vibrații din


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16145/2019 INVESTITOR: S.C SAGIT LIFE S.R.L.

AMPLASAMENT: B.DUL AUREL VLAICU, FOST INVINTA SILOZ TRAIAN, POLIGON I, LOT 2 DATA ELABORĂRII: MARTIE 2020

 • b) Impactul produs asupra mediului înconjurător

Impactul produs asupra apelor Nu exista impact asupra apelor de suprafața si subterana si nu sunt afectate ecosistemele acvatice si nici folosința apelor.

Impactul produs asupra aerului Nu exista emisii de poluanti in aer datorita specificului obiectivului, nu se produc dispersii si nici modificări ale calitatii aerului, cu excepția perioadei de realizare a lucrărilor de construire insa daca se vor respecta cerințele din avizele de mediu impactul va fi unul redus.

Impactul asupra vegetației si faunei terestre Exista un impactul asupra vegetației si faunei terestre in perioada de construcție insa acesta va fi eliminat pana la finalizarea lucrărilor prin masurile specifice din actele de reglementare din partea autoritatii de mediu si prin amenajarea de spatii verzi.

Impactul produs asupra solului si subsolului Nu exista emisii de poluanti ce pot afecta solul si subsolul zonei. Modificările intervenite in calitatea si in structura solului si a subsolului datorita realizării lucrărilor de construcție vor fi minore. Masurile preconizate de amenajare si de refacere vor fi corespunzătoare fiecărei situatii in parte.

Sunt prevăzute măsurile necesare ca pe timpul executării lucrărilor de construcții - montaj să fie afectate suprafețe minime de teren, iar după terminarea acestora surplusul de pământ să fie evacuat și depozitat in locurile indicate de administrația locală.

Impactul produs asupra așezărilor umane si altor obiective Principalul element care ar putea afecta locuitorii din vecinătate este zgomotul insa va respecta programul agreat de administrația locala in desfasurarea lucrărilor de construcție astfel incat impactul mai redus.                                                                          *


 • c) Alte impacte

  pactului produs-MaSiiffie-ce pot fi Iue x--------x_x_ j          -------'bpurne


Posibilitățile de diminuare sau eliminare a im tehnologie sau in activitatea propriu-zisa suni tehnice si a avizelor de specialitate. • 3.8 Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica din cadrul zonei studi'^., sy^ carosabile și pietonal existente

|4. Concluzii; măsuri în continuare",

....... ______ .. .... ........... .. •

.....-its-1

Amenajările și dezvoltările urbanistice propuse sunt în concordanta cu reglementările PUG

Constanta. Acestea vin sa detalieze și sa reglementeze zona propusa în limitele admise conform legii 350/2001

Zona propusa la PUZ este prevăzută cu străzi, trotuare si echipare edilitara. Prin PUZ nu se prevăd investitii care sa fie in sarcina autoritatilor publice locale. Investițiile pe terenurile private vor fii suportate de investitorii privati.

Din punct de vedere urbanistic zona studiata precum si zonele adiacente acesteia , sunt definite ca fiind zone in curs de reorganizare funcționala fapt ce necesita elaborare PUZ , in vederea corelării funcțiunilor din punct de vedere urbanistic cu tendința de dezvoltare si relationare cu zonele limitrofe.

COEFICIENȚI URBANISTICI

SITUAȚIA EXISTENTA

POT existent /zona studiata = 27,83%

CUT existent/zona studiata = 5,6 mc/mp tern

H.max.20 metri

REGLEMENTARI EXISTENTE - ZRA3

P.O.T = 50%

C.U.T. = lOmc/mp teren

H.max. 20 metri

REGIMENTARI PROPUSE -ZR3M

P.O.T = 50%

CUT maxim calculat la suprafața construita desfasurata / mp teren = 3,6 acd/mp teren

CUT maxim calculat la volumul clădirii / mp teren = 12 mc/mp teren.

Funcțiuni - depozitare, parcaje auto, sedii de firma, birouri, locuințe de serviciu, locuințe colective, comerț, alimentație publica, service auto, spălătorie auto,prestări

servicii, producție nenociva.

H.max. = P+6E (24 metri)

hrtocmitt^.^

C.ArKRoăi'ca iJr^u^eanu 1^4 tefi/ s# WWf

Coordonâtor'iirba.nism

Arh. Arexăndru=Cost-anda,che //g-

IJg AlexaMbț-frnfiaTN. ȘV:

HX cosotndache +)l

(/4 D E .A;/'
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16145/2019 TERITORIUL DELIMITAT DE CALEA FERATA , TEREN IDENTIFICAT CU IE249615, IE 248368, IE 248860, IE 222584,

STRADA INTERIOARA NR. 4 SI TEREN IDENTIFICAT CU IE 203240

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16145/2019 TERITORIUL DELIMITAT DE CALEA FERATA , TEREN IDENTIFICAT CU IE249615, IE 248368, IE 248860, IE 222584, STRADAINTERIOARA NR. 4 SI TEREN IDENTIFICAT CU IE 203240


Elaborator:

Coordonartor:

Urbanism :

Beneficiar:

Investor:

Data elaborării:


S.C. ED COM'96 SRL

Arh. Alexandru Costandache


Carh .Rodica Ungureanu


Ing. Eduard Ungureanu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTĂ l! *


S.C. SAGIT LIFE SRL ( fost S.C. ALPIN llANDSRLj

Vv-i


martie 2020
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16145/2019 TERITORIUL DELIMITAT DE CALEA FERATA , TEREN IDENTIFICAT CU IE249615, IE 248368, IE 248860, IE 222584, STRADA INTERIOARA NR. 4 SI TEREN IDENTIFICAT CU IE 203240

CUPRINS

PARTEA I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 1. Rolul regulamentului local de urbanism

Capitolul 2.    Baza legală a elaborării

Capitolul 3.   Domeniul de aplicare

PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Capitolul 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.

Capitolul 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.

Capitolul 7. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.

PARTEA III - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Capitolul 9 _Unități și subunități funcționale

PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

SECȚIUNEA I: ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1.    Utilizări admise

Articolul 2.    Utilizări admise cu condiționări

Articolul 3.    Utilizări interzise                                                                     *

*

SECȚIUNEA I:CONDIȚ1I DE AMPLASARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR              . J

Articolul 4.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni),Wiqiam^nt'^^^

Articolul 5. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 6. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Articolul 7 . Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcelă

Articolul 8. Circulatii si accese

Articolul 9.


Articolul 10.


Staționarea autovehiculelor /Xx

-                                                  Zi

înălțimea maximă admisă a clădirilor

Articolul 11. Aspectul exterior al clădirilor

Articolul 12. Condiții de echipare edilitara

Articolul 13. Spatii libere si plantate

Articolul 14. împrejmuiri

SECȚIUNEA II: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15. Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Articolul 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Denumirea obiectului de investiții: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PLAN URBANISTIC ZONAL conform Aviz de Oportunitate nr. 16145/2019 teritoriul delimitat de calea ferata , teren identificat cu IE 249615, IE 248368, IE 248860, IE 222584, strada Interioara nr. 4 si teren identificat cu IE 203240

Amplasament care inițiază P.U.Z.-ul: parcela nr. cadastral 242084. Suprafața teren 5511 mp

Zona studiată în cadrul documentației de tip P.U.Z. însumează o suprafață de 3,5 hectare.

"Prezenta documentație nu are ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire."

Inițiator P.U.Z.: S.C.SAGIT LEIF SRL , nu solicită intrarea în legalitate pentru terenurile aferente situate în intravilanul municipiului Constanța,

C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decât 4,0.

PARTEA I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 1. - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
 • 1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de \'r^glemen.tâ^.Gare^ cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de reali&fe}.și utilizarea/ construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafața a zonei studi'ate^ituata in partea de vest a intravilanului municipiului Constanța,zona cuprinsa intre strada industriala nr. 4 si bulevardul Aurel Vlaicu.

 • 1.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației « PLAN URBANISTIC ZONAL conform aviz de oportunitate nr. 16145/2019 teritoriul delimitat de calea ferata , teren identificat cu IE249615, IE248368, IE248860, IE222584, strada Interioara nr. 4 si teren identificat cu IE 203240», avizată și aprobată de către Consiliul local al ^unieipiuLui Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglemel/â^          al Primăriei Municipiului Constanta în

activitatea de gestionare a spațiului construițyaentificarea si încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

Capitolul 2- BAZA LEGALA A ELABORĂRII

PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327 din 18.12.2016

Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Legea nr.50/1991, privind autorizarea executrix lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legea nr.7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ORDIN M.T. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

ORDIN M.L.P.A.T. 176/N/2000 - Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal";

ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelb£^e^ut^ în localități urbane;                                                            fa’

H.C.L.M. nr.43/2008 privind aprobarea studiului general de circulațțetc^^ Constanța;

lui


H.C.L.M. nr.260/11.11.2010 privind aprobarea regulamentului de sfenaliștrc^^^^ la nivelul minicipiului Constanța;

H.C.L. nr.113/2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr7 532/2018.-

Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța;

H.C.J.C. nr.152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și


cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.

Capitolul 3- DOMENIUL DE APLICARE
 • 3.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele Planului Urbanistic Zonal (PUZ), până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 3.2. Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 3.3. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care-.prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construi'țe^

//         -r TTȘ

proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descarcă rea/de' s^Gtoa^rheotogica a

.. . .          .                                                                        ț/k —Jr'"'


respectivelor terenuri.

uy v /-

 • 3.4. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulamieny se va' țf^ de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate îh^onele care a.picbndiții de fundare dificile și/ sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitafe^prin^Ce'rtificatul de Urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 3.5. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală.

 • 3.6. Derogări de la prevederile prezentului rogtilanijgn^^


  • 3.6.1. Derogările, respectiv modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT, sunt admise numai în următoarele situații:

 • • condiții dificile de fundare probate prin concluziile studiului geotehnic;

 • • dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;

 • • obiective cu destinații semnificative pentru municipiul Constanța sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configurația urbană locală.

 • 3.6.2. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, următoarele:

 • • modificări ale distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile prin elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu;

 • • modificări ale funcțiunii, POT și/sau CUT și ale înălțimii maxime admise, precum și ale distanțelor față de aliniament sunt posibile pe baza modificării planului urbanistic zonal în integralitatea sa.

PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
Capitolul 4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de legea si normele in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respe£ța)^^          stabilite

pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurijjoî^di^^^                cu rețele

tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și Uferărilor-t^              aferente

//u Alexandru        —£ V,

acestora in ansambluri compacte.                         u ' coswiACH


Capitolul 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUC^LOR ȘI^PĂRARE^ÎNTERESULUI PUBLIC
 • 5.1. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • 5.2. Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • 5.3. Asigurarea compatibilității funcțiuniljoiS^           executării construcțiilor se face cu

condiția asigurării compatibilității dintrej/destii^îi^          și funcțiunea zonei, stabilită prin

'Ci


Rodit1

coiprezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.

 • 5.4. Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza prezentei documentații de urbanism, aprobată conform legii.

Capitolul 6. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
 • 6.1. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 6.2. Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice: -construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

-parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

-conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare,electrice, de telecomunicații.

de

sigur&ț^2și- sănătății


în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțele siguranță și fâșiile de protecție.                                             iJS ■


în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului vșț,.

locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edihtăre>ĂÎh zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de "consîr^ pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • 6.3. Autorizarea executării construcțiilor este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii și a retragerilor de la aliniament impuse prin prezentul regulament.

Capitolul 7 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII.

-pentru activitati productive suprafața minima a parcelei va fi 3000 mp, iar frontul la strada de minim 40.0 m;

-pentru activitati neproductive suprafața minimiâ^:?jjaF£^


mp, iar frontul la strada de


minim 20.0 m;                               <

-parcelele se pot dezmembra in aceste condirii 1

-in cazul in care in momentul aprobării prezentului regulament parcelele au suprafața sau frontul la strada mai mici decât cele specificate anterior acestea sunt considerate construibile .

PARTEA III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:

o funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

o regimul de construire;

o înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.

Astfel, în condițiile în care prin schimbarea unuia dintre cei parametri, în urma căreia se modifică prevederile prezentului regulament și este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare, este permisă elaborarea unei noi documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism , reprezintă, în baza considerentelor mai sus prezentate, zona de reglementare:

ZR 3M - ZONA FUNCȚIUNILOR MIXTE

PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PBlVJfjD MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, a prezentului regulament, la care se adaugă șețe'^         cele ce

urmează.

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI_________________________Q
 • - Zona se compune din terenurile ocupate de activități productive și depozitare

 • - Zona studiata prin PUZ : teritoriul delimitat de calea ferata , teren^jly^^ IE248368, IE248860, IE222584, strada Interioara nr. 4 si teren identificat cu IE 203246

 • - în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.

SECȚIUNEA 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1.   - Utilizări admise :
 • - depozitare, parcaje auto, sedii de firma, birouri, locuințe de serviciu, comerț, alimentație publica, service auto, spălătorie auto,prestări șefvicih^ nenociva.

 • - sunt admise utilizări compatibile cu caradterjsticjle d‘^funcționare pentru diferitele tipuri de unitati; in cazul in care aceste caracteristici nu^rmj't0^oîtă'rea activităților si/ sau este necesara schimbarea destinației se cere PUZ (repafcelârtiAr.ecpj^ 'zona).

, Si

Articolul 2.    - Utilizări admise cu condiționări:
 • - activitățile actuale sunt permise in continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale in termen de 5 ani de la aprobarea RLU

 • - extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi autorizata, cu condiția sa nu agraveze poluarea factorilor de mediu si a prezentării unui program de retehnologizare si ecologizare.

 • - extinderile si schimbările de funcțiune se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate

Articolul 3.    - Utilizări interzise :
 • - se interzice amplasarea unităților de invatamant si orice alte servicii de interes general in interiorul limitelor in care poluarea depășește CMA;

 • - se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la Art. 2.

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

 • - orice alta funcțiune ce nu este prevăzută la utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări

SECȚIUNEA ll:CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Articolul 4. -Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni), aliniament teren
 • - pentru activitati productive suprafața minima a parcelei va fi 3000 mp, iar frontul la strada de minim 40.0 m;

 • - pentru activitati neproductive suprafața minima a parcelei va fi 1000 mp, iar frontul la strada de minim 20.0 m;

-parcelele se pot dezmembra in aceste condirii.

 • - in cazul in care in momentul aprobării prezentului regulament parcelele au suprafața sau frontul la strada mai mici decât cele specificate anterior acestea sunt considerate construibile .


-aliniamentul terenurilor la strada se menține .

In toate situațiile clădirile se pot construi in regim izolat sau c

Se interzice construirea in regim înșiruit.

Articolul 5.   - Amplasarea clădirilor față de aliniament
 • - aliniamentul este definit ca linia de separare între domeniul public și proprietatea privată.

 • - amplasarea construcțiilor fata de drumurile publice si caile ferate se va face astfel incat sa nu fie incomodată funcționarea acestora.

 • - retragerile de la aliniamentul terenurilor la strada interioara 3 vor fii de minimum 6,0 metri.

-retragerile fata de celelalte circulatii carosabile va fi de 4 metri de la aliniamentul terenului la strada                                             __________

Articolul 6. - Amploarea cclădirilg/^ț^                                ale parcelelor:

Se instituie perd^^eg#^                                     est si vest a zonei studiate.

Retragerile const^gctijlb^ pfo^s^afsre^eMffi^JeD^ăastr^e identificate , fata de limitele proprietății:

LIMTE EDIFICABIL

PARCELA DE REFERINȚA

LIMITE EDIFICABIL

RETRAGERE MINIMA

FATA DE LIMITA/

RAPORTAT LA

IE242084

TEREN INVESTITRO

SC SAGIT LIFE

Limita edificbil 1

6 metri

Strada Interioara 4

Limita edificabil 4

4 metri

Drum acces existent la nord de IE242084

Drum acces propus la sud de ie 242084

IE203240

IE234198

TEREN PROPRIETATE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Limita edificabil 1

6 metri

Strada Interioara 4

Limita edificabil 4

4 metri

Drum acces existent la sud de IE234198

Fata de noul aliniament al terenulkui rezultat prin crearea circulației publice

Limita edificabil 5

Clădirile se pot amplasa pe limita de proprietate

IE202464

IE202464

TEREN PROPRIETATE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Limita edificabil 4

/

4 metri

ii

-'f'

Drum acces la sud de IE202464

IE203240

Fata de noul aliniament al terenului rezultat prin creare circulație publica

Limita edificabil 5

Clădirile se pot amplasa pe limita de proprietate

IE203240

IE234211

IE234211

TEREN PROPRIETATE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Limita edificabil 1

6 metri

Strada Interioara 4

NR. CAD 19508

Limita edifi(^b&$î      \

\      s \

4 metri ,r\;' \ f'î3'vi ii

IE 202464

IE 203240

NR. CAD 19508

Limita edificabil 5

Clădirile se pot amplasa pe limita de proprietate

IE202464

NR. CAD. 19508

PROPRIETAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Limita edificabil 2

17 metri

IE234211

Limita edificabil 3

23 metri

De la limita edificabil 2

Limita edificabil 4

4 metri

IE222584

IE248860

IE248980

IE248386

IE249615

IE203240

IE202464

In cazuri clădirile in care clădirile vor atinge limitele laterale sau limita posterioara a proprietății se va tine cont de următoarele condiționări:

 • - in toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fata de incendii si alte norme tehnice specifice;

 • - se vor asigura in interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația pietonala si carosabila

 • - in cazul in care proprietarul imobilului învecinat refuza sa dea acordul pentru construire pe limita de proprietate clădirile se pot retrage 0,60 metri de la respecțfva;lO

„ In vederea corelării corecte a limitelor de edificabil la emiterea certifip'a'tuluHie-urâ^ va

Alexandru Mj/ai N anexa planșa de reglementari urbanistice                             L COSTAb'nXrpt/ ~


Articolul 7.   - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcelă;
 • - distanta intre clădiri va fi egala sau mai mare decât media înălțimilor fronturilor-opu^^^ nu mai puțin de 6,0 metri;

 • - distanta de mai sus se poate reduce lajumatate daca nu sunt accese in clădire sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze încăperi ițK&ă're se desfâsoara activitati permanente;

 • - in toate cazurile se va tine searp^ae condidilele protecție fata de incendii si alte norme tehnice ....                                           li* ' r. A c 1           V

specifice;                                   \ î. ?:


 • - se vor asigura in interiorul parcelerflu.xi mecvate/pentru circulația pietonala si carosabila

Articolul 8.    - Circulatii si accese:
 • - pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sau privata cu lățime de minim 4.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele;

 • - se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare si control si trasee pentru transporturi agabaritice si grele;

 • - pentru circulația pietonala se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor desfășurate.

Articolul 9. Staționarea autovehiculelor :
 • - staționarea vehiculelor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevăzute in interiorul parcelei spatiile necesare de circulație, manevre, staționare si parcare;

 • - in spațiul de retragere fata de aliniament, poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu gard viu avand inaltimea de minimum 0.90m

 • - autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii, in afara domeniului public. Numărul minim al locurilor de parcare se vor asigura conform H.C.L. 113/ 27.04.2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018. cu modificările si competarile ulterioare.

Articolul 10. - înălțimea maximă admisă a clădirilor:
 • - inaltimea stabilita prin PUZ se va exprima in metri de la nivelul terenului la comisa;

 • - inaltimea maxima 24.0 metri de la trotuarul amenajat la streasina sau atic.; respectiv P+6 etaje .

 • - peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic pentru zona' casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații). înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent

 • - se permite realizarea de subsoluri; numărul sacestora nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor

 • - se permite realizarea demisol cu condiția încadrării în regimul maxim de înălțime a clădirii și a C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație

 • - realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regim.ukmaxim j^îpalțime a clădirii si a C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație

Articolul 11. - Aspectul exterior al clădirilor:                             jla

 • - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul^zonelxSi cu\veci.hă^atile imediate;

 • - fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala;

 • - tratarea acoperirii clădirilor va tine sea/ri^<cle: fapt'ukca acestea se percep din construcțiile înalte din vecinătate.

S        \   .V.X M

• "La faza PAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice

o piese desenate:

-planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

- simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la niyei.ul^^


firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de se culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

Articolul 12. - Condiții de echipare edilitara:
 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apa si canalizare si se va asigura;pf'eepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea si funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare;

 • - racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

 • a) Autorizarea executării construcțiilor eștej^ermisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele e^^l^ tf^apă^la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispozițiile poate d'ețoga;<cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obfpgă sa prelprige^caiRețeaua existentă, atunci când aceasta


are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal

 • e) La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C.

 • f) Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament.

 • - Realizarea de rețele edilitare:

 • a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în^opul executării lucrărilor de intervenție la acestea                                            ----

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior ^/stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație .                                                                   15 de urbanism). Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare

Articolul 13. - Spatii libere si plantate:
 • - Se instituie perdea vegetala , fasie de 4 metri latime la limita de est si vest a zonei studiate, detaliata in art. 6. Suprafețele vor fi plantate cu arbori in proporție de minim 40% formând de preferința o perdea vegetala pe tot frontul incinte

 • - orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulație publica, va fi astfel amenajata incat sa nu altereze aspectul general al localității;

 • - suprafețele libere din spațiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proporție de minim 40% formând de preferința o perdea vegetala pe tot frontul incintei;

 • - in interiorul parcelei se va planta obligatoriu minimum 20% din suprafața (inclusiv zona de protecție laterala); suprafețele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

Suprafața de spațiu verde aferenta fiecărui lot se va calcula conform HCJ nr. 152/2013

Articolul 14. - împrejmuiri:
 • - împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de 0.50 metri si vor fi dublate cu gard viu; intre parcelele se vor realiza împrejmuiri opace din materiale durabile;

-porțile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite staționarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.

BILANȚ TERITORIAL/ zona studiata

DESTINAȚIA

SUPRAFAȚA

%

CONSTRUCȚII

1440

39,30

CIRCULATIIplatforme/carosabil in incinta/parcaje auto

2500

6,80

CIRCULAȚII DOMENIUL PUBLIC strazi/trotuare

7480

20,40____

SPATII VERZI

12295

3 3,

TOTAL TEREN

36675

iooK2^ a «           —— r* w

ii

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TER^ULtH‘;^z=—--.-Prin POT, se înțelege in cadrul RLU, rap.ortuLdintre proiecția la sol a costructieiridiGăta deasupra cotei terenului natural si suprafata^ar^^           lua in calcul proiecția balcoanelor, consolelor,

streșinilor si copertinelor, sau a â^ior elemTnț^^          care ies in afara perimetrului fațadelor.

Curțile de aerisire mai mici de ZiQmp^sunf tiJ^rihse in^suprafata construita.

- Prin CUT, se înțelege in cadrul prezentului RLU, raportul dintre suprafața construita desfasurata si suprafața parcelei, fara a se lua in calcul suprafața garajelor si spatiilor tehnice aflate in subsolul clădirilor precum si a podurilor neutilizabile. In cazul mansardelor se ia in calcul suprafața utila maxim admisibila. Pentru construcțiile industriale sau pentru cele cu caracter tehnologic se aplica CUT volumetric ca raport dintre volumul clădirii in metri cubi si suprafața terenului in metri patrati.

Articolul 15. - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

- P.O.T. maxim aprobat = 50%

• în toate cazurile in care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevăzut in prezentul regulament, se poate menține P.O.T. existent, conform documentației cadastrale, situație in care se pot autoriza lucrări de supraetajare, si/sau schimbarea funcțiunii daca sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de inaltime, CUT si utilizări admise. Astfel, valorea existenta a POT se menține pana la desființarea clădirilor existente si edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

Articolul 16. - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

CUT maxim calculat la suprafața construita desfasurata / mp teren = 3,6 acd/mp teren

CUT maxim calculat la volumul clădirii / mp teren = 12 mc/mp teren.

*CUT raportat la mc/s teren se calculează numai in cazul clădirilor înalte ce se desfasoara pe un singur nivel.

în toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.PLAN DE ACȚIUNE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ

 • 1. Date de recunoaștere a documentației
 • • Denumirea lucrării: Plan Ubanistic Zonal teritoriul delimitat conform Aviz de Oportunitate nr.16145/2019

 • • Amplasament: Jud Constanta, zona B-dul Aurel Vlaicu, fost incinta Siloz Traian, Poligon I, lot 2

 • • Investitor:          S.C. SAGIT LIFE S.R.L

 • • Proiectant:         S.C. ED COM 96 S.R.L.

 • 2. Categorii de costuri

  Categorii de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați:

Pentru parcela proprietate privata a inițiatorului PUZ, respectiv 242084, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

 • - elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice

 • - Realizarea investițiilor:, edificarea noului imobil, reconfigurare accesuri carosabile si pietonale daca este cazul, amenajare spatii plantate si parcaje, racordare la rețelele edilitare publice pentru construcția noua.

Categorii de costuri ce vor fi suportate de către autoritățile publice:

Prin prezenta documentație nu sunt prevăzute si nici nu au fost identificate posibile investitii care sa implice costuri ce vor fi suportate de autoritatile publice.

 • 3. Etapizare investitii propuse prin P.U.Z.

Pentru parcela cu nr cadastral 242084, aflata in proprietatea privata a inițiatorul ui PUZ cu investitii finanțate exclusiv din fonduri private, se propune următoarea etapizare:

INVESTIȚIE

FINANȚATOR

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor private

Investitor privat

Racordarea, realizarea si asigurarea echipării tehnico-edilitare pentru construcția noua

Investitor privat

Reconfigurarea accesurilor carosabile si pietonale după necesitați, amenajare spatii plantate si parcaje.1

==5;..           Investitor privat —

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".