Hotărârea nr. 46/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXECUȚIA BRANȘAMENTULUI ELECTRIC AFERENT LOCAȚIEI PLAJA MODERN, CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Execuția branșamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                            ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 33749/19.02.2021, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 33753/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (7) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l (1). Se aprobă studiul de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Execuția branșamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Conform devizului general aferent, valoarea investiției conform studiului de fezabilitate elaborat de proiectant este de 373.284,93 lei cu TVA, respectiv 313.684,82 lei fără TVA, din care:

C+M: 75.554,89 lei cu TVA, respectiv 63.491,50 lei fără TVA

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

—-   împotrivă,    •—   abțineri. v

La data adoptării sunt în funcție^Z/rde consilieri din 27 membri.DENUMIRE PROIECT

BRANȘAMENT ELECTRIC AFEREN LOCAȚIA PLAJA I MODERN

SPECIALITATEA

INSTALAT 0 ELECTRICE

SECȚIUNEA

INSTALARE PUNCT CONEXIUNE

NR. PROIECT

EBT1/2021

FAZA

STUDIU DE FEZABILITATE (SE)

EDIȚIA

0

[ TITULAR INVESTIȚIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

i

PROIECTANT DE ț SPECIALITATE

SCENERGOBITSA

/ Vk

Q     â Eu

-          dj

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU


Exemplar: 1


Cluj Napoca, 2021

i/ii

w w w , e ri e r g o b î t, c o m --------------- -.............—

Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr; 47/11 fax: so 264 2Q7555               e-niail: abfcgeneiqoKlvcOffl

GIF: RO15669454                capital social: 3O.C00 RON

DENUMIRE PROIECT

BRANȘAMENT ELECTRIC AFEREN LOCAȚIA PLAJA MODERN

SPECIALITATEA

INSTALAȚII ELECTRICE

SECȚIUNEA

INSTALARE PUNCT CONEXIUNE

NR. PROIECT

EBT1/2021

FAZA

STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

EDIȚIA

0

TITULAR INVESTIȚIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC ENERGOBIT SA

Exemplar: 1
Cluj Napoca, 2021

1/12

FOAIA DE SEMNĂTURI

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA î      1

PROIECTANT SPECIALITATE (instalații electrice si construcții):

SC ENERGOBIT SA

Dir. Sucursala Constanta

Ing. Gabriela Negru / ’

w

Proiectanti:

Calitatea proiectantului

Responsabilitate^

Niculae Moraru

Ing. instalatii electrice gr.llA/IIIB

Coordonare ' proiect

Alexandru Petria

Ing. instalatii electrice gr.

Proiectant

Oana Nica

Devizier

Acest document intră sub Incidența drepturilor de autor și a drepturilor conexe conform Legii 8/1996 și nu poate fi multiplicat sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost comandat și executat numai cu acordul SC ENEGOBIT SA

2/12

blflffinRi Branșament electric - lococatia plaja

Uram» Modem, județul Constanta (©WM©!

Faza : SF Lucrarea EBT1/2021          sgs % sgS % sgs

BORDEROU

Branșament electric aferent locația plaja MODERN

SF

Nr. crt.

Denumire docurnent

Număr

Format

\Nr. Pag.

A. PIESE SCRISE        j

j

1

Foaie de capăt               1

SF-FC

A4

1       1

2

Foaie de semnături

SF-FS

A4

1

3

Borderou

SF-BD

A4

1

4

Memoriu Tehnic

SF-MT

A4

8

Documentație economică

7

Deviz general

DG

A4

2

8

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (F2)

F2

A4

1

9

Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (F4)

F4

A4

1

Date de intrare

10

ATR 05265278/18.02.2020

-

A4

8

11

Certificat urbanism nr.2424 din 12.08.2020

cu

A4

4

12

Caiet de sarcini privind atribuirea contractului de achiziție publica

-

A4

19

13

Extras carte funciara 234746

A4

4

A4

B. PIESE DESENATE

1

Plan de încadrare în zonă

01

A4

1

2

Plan de situație

02

A3

1

3

Proiect cabina-Amplasare aparataj

03

A4

1

4

Proiect cabina-Vederi cabina 1+2

04

A4

1

5

Schema monofilară

05

A4

1

CUPRINS

Nr. crt

Descriere capitol

Pag.

1

DATE GENERALE

5

1.1

Denumirea obiectivului de investitii

5

1.2

Amplasamentul

5 .

1.3

Titularul investiției                 cr::                ■'

5

1.4

Beneficiarul investiției

5

1.5

Elaboratorul documentației

5

2

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

5

2.1

Situația existentă a obiectivului de investiții

5

a)

starea tehnică privind asigurarea cerințelor esențiale de calitate

5

b)

actul doveditor al forței majore, după caz

5

2.2

Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

5

a)

prezentarea opțiunilor

5

b)

soluția recomandată de expert/auditor

6

3

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

6

3.1

Descrierea lucrărilor de bază și a celor conexe

6

3.2

Descrierea lucrărilor din spații consolidate/rehabilitate/reparate

7

3.3

Consumuri de utilități

7

a)

necesarul de utilități rezultate

7

b)

estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

7

4

DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE : graficul de realizare a investiției

7

5

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

8

6

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENȚEI ECONOMICE

8

7

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

10

8

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

11

9

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

11

10

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

11

4/12

 • 1 DATE GENERALE

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții: „Branșament electric aferent plaja Modern, județul Constanta”.
  • 1.2 Amplasamentul: Nr.cadastral 234746, municipiu Constanta, județul Constanta].

  • 1.3 Titularul investiției: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta,B-dul Tomis, nr. 51.

  • 1.4 Beneficiarul investiției: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr. 51.

  • 1.5 Elaboratorul documentației:
 • • Proiectant de specialitate: ENERGOBIT SA, Cluj - Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47/11.

 • 2 DESCRIEREA INVESTIȚIEI

  • 2.1 Situația existentă a obiectivului de investiții

   a) starea tehnică privind asigurarea cerințelor esențiale de calitate

Situația energetică a zonei -Actual zona Plaja Modem-Primaria Municipiului Constanta nu este alimentata din sistemul de distribuție al energiei electrice.

Date despre consumatorii de energie electrică :
 • • Consumatorii de energie electrică din zona analizată sunt consumatori juridici, în special, alimentarea acestora cu energie electrica fiind necesara in vederea desfășurării diverselor evenimente culturale.sportive organizate in zona respectiva.

 • b) actul doveditor al forței majore, după caz : nu este cazul.

 • 2.2 Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

 • a) Prezentarea opțiunilor

La baza elaborării acestor lucrări, care sunt constituite ca date de intrare, au stat următoarele proiecte/prescripții/documente :

5/12

@@@

SGS % SGS SGS

 • • Aviz tehnic de racordare nr. 05265278 din 18.02.2020 emis de E-Distributie Dobrogea SA la solicitarea UAT Municipiul Constanta pentru realizarea racordării la rețeaua electrica a locației Plaja Modem,Constanta.

 • • Caiet de sarcini pus la dispoziție de beneficiar in vederea atribuirii contractului de achiziție publica .

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției:
 • • In vederea desfășurării diverselor evenimente culturale .sportive organizate in zona plaja Modern '.s-a solicitat si obtinut -Avizul tehnic de racordare,incheindu-se ulteriorii Contractul de racordare intre Primăria Municipiului Constanta si E-Distributie Dobrogea pentru realizarea branșamentului electric.

 • b) Soluția recomandată de expert/auditor
 • • Varianta propusa de proiectant este cea mai potrivita din punct de vedere tehnico-economic .pentru realizarea acestei investitii .varianta in măsură sa răspundă cerințelor beneficiarului si recomandata de operatorul de distribuție .

Obiectivele investiției:

*

• Se montează un punct de conexiune (PC) 20/0,4kV, 630 kVA,racordat intrare -ieșire din LES 20kV 0328 sosire din statia Centru ,in proximitatea PT521.

 • 3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1 Descrierea lucrărilor de bază și a celor conexe

Pentru realizarea obiectivelor propuse se vor executa următoarele lucrări:

 • a) Lucrări de construcții:
 • • Lucrări amenajări fundație pentru PC nou proiectat

 • • Profilele pentru pozare cabluri, inclusiv apropierile de alte utilitati vor fi precizate în PT și DE conform cerințelor din NTE 007/00/08 conform Tabel 5, pag.50 "Distanțe de siguranță ale cablurilor pozate în pământ față de diverse rețele, construcții sau obiecte.”

 • b) Lucrări la partea electrică:

  Montare PC nou 20/0,4 kV - 630 kVA, având:
 • - un compartiment Enel

 • - un compartiment Utilizator echipat cu un tablou de medie tensiune cu următoarea componenta:

 • • celula cu funcție de protecție echipata cu separator de sarcina si intrerupatorțdispozitiv general-DG)24kV,630A,16kA

 • • trei celule cu funcție de protecție transformator (TM)-24kV,630A,16kA

 • • transformator in ulei,etanș 630KVA ,20/0,4kV

6/12

------------ www.energobit.com ----------

RO 400221 Cluj-Napoca          Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47/11

tel.: 40 264 207 500              fax: 40 264 207555               e-mail: ebit@energobit.com

RC: J12/2309/2003              CIF: RO15669454               capital social: 30.000 RON

tablou JT echipat cu întrerupător general 1000A si 8 plecări spre diverși consumatori

 • 3.2 Descrierea lucrărilor din spații consolidate/reabilitate/reparate : nu este cazul

 • 3.3 Consumuri de utilități

 • a) necesarul de utilități rezultate : nu este cazul                        ’;l >

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități: nu este cazul

 • 4 DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE : graficul de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este estimată conform tabelului de mai jos și are în vedere realizarea integrală a lucrărilor.

Nr.crt.

Denumirea lucrării

Luna

1

2

3

4

5

1

Achiziție punct de conexiune in anvelopa de beton

2

întocmire si predare documentație pt.obtinerea avizelor in conformitate cu Certificatul de Urbanism

3

întocmire si predare Studiu de fezabilitate

4

întocmire si predare:

Proiect pentru Autorizația de Construire(DTAC) Proiect Tehnic +Detalii de executie+Caiete de sarcini(PT+DE+CS)

Verificarea documentațiilor întocmite

5

Execuție lucrări proiectate:

Execuție fundație PC(sapatura+strat piatra+strat nisip+compactare)

Execuție priza de pamant exterioara

Montare fundație prefabricata PC

Montare anvelopa de beton

Verificări si încercări echipamente PC-utilizator

Execuție trotuar perimetral PC

6

Recepție la terminarea lucrărilor

7/12

RO 400221 Cluj'Napoca tel.: 40 264 207 500

RC:J12/2309/2003

 • 5 COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general,

Estimarea costurilor investiției de bază (cap. 4 din Devizul general) s-a făcut în baza unor oferte ale producătorilor de echipamente și materiale. Pentru celelalte capitole din devizul general s-au făcut estimări, după cum urmează:

 • • ■ i                                    b . । J ......     ......

 • - Cap. 1.2- Amenajarea terenului șî^ap. 1.3- Amenajări pentru protecția mediului;

 • - Cap. 3.8 - Asistență tehnică;

 • - Cap. 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute, conf. HG 907/2016.

Sunt anexate prezentei documentații, următoarele :

 • • Deviz general;

 • • Formular F2 - centralizator cheltuieli pe categorii de lucrări

 • • Formular F4 - Listele de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției,

Corelat cu cele precizate la cap. 4 si cu devizul general, lucrările pot fi realizate în 5 luni, cu valorile estimate in DG.

 • 6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE •

Efectele financiare ale investiției asupra entitatii care o implementează se estimează prin analiza cost-beneficiu asupra proiectului investitional.

Analiza financiara consta in compararea costurilor investitionale cu beneficiile marginale facandu-se in concordanta cu recomandările privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Analiza economica consta in evaluarea efectelor sociale si a extemalitatilor economice ale investiției .precum si însumarea acestora la cele financiare si compararea lor cu valoarea investitiei.Aceasta analiza este necesara pentru a demonstra necesitatea investiției pentru comunitatea locala .Acest tip de analiza este deosebit de utila mai ales in cazul investițiilor in proiecte publice care nu presupun după finalizare fluxuri de incasari pentru beneficiar.

Pentru actualizarea analizelor economice ,s-a făcut actualizarea unor date cheie necesare cum ar fi:

 • • Estimarea costurilor de constructive pentru proiectul:Bransament electric -locația plaja Modern;

 • • Estimări pentru lucrările de mentenanta ale instalației electrice;

Investiția nefiind generatoare de venituri,nu se pot previziona venituri reale.

Analiza cost-beneficiu prezintă influenta proiectului asupra beneficiarilor directi si

8/12 ------------ www.energobit.com ----------

RO 400221 Cluj-Napoca          Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47/11

tel.: 40 264 207 500              fax: 40 264 207555               e-mail: ebit@energobit.com

RC: J12/2309/2003              CIF: RO15669454               capital social: 30.000 RON

indirecti .determinând efectele sociale asupra costurilor si veniturilor .ieșind in evidenta necesitatea aplicării proiectului .definind evaluarea costurilor si beneficiilor sociale.

Indicatorii calculate in cadrul analizei financiare care trebuie sa se încadreze In

următoarele limite:

 • - valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie mai mica decât 0 si reprezintă diferența dintre Veniturile totale actualizate (VTA) si Cheltuieli totale actualizate (CTA);

 • - rata interna de rentabilitate (RIR)trebuie sa fie mai mica decât rata de actualizare(5%);

 • - fluxul de numerar cumulate trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referința;

 • - raportul beneficiu-cost 'sa fie mai mare sau,egal cu 1. d .

Calculul valorilor? RIR si VNA financiare ,ne indica capacitatea proiectului de a fi efficient din punct de vedere financiar.

Cheltuielile investitionale au fost estimate pe baza soluției tehnice identificate conform Avizului tehnic de racordare em is de E-Distributie Dobrogea.

Durata totala de implementare este de 5 luni ,din care 2 luni execuția lucrărilor si 3 luni întocmire documentație.

CAPITAL PUBLIC -Bugetul local - 443.744

Costul investiției conform devizului general este de:

TABEL COSTURI INVESTIȚIE:

ANUL

AN1

AN 2

TOTAL

Etape investiție

Lei fara TVA

Lei fara TVA

Lei fara TVA

Proiectare si asistenta tehnica

33.052,10

0,00

33.052,10

Proiect tehnic, DTAC

11.500,00

0,00

11.500,00

Studiu de fezabilitate

6.500,00

0,00

6.500,00

Documentatii       suport      obținere

avize.acorduri si autorizatii

252,10

0,00

252,10

Verificare tehnica de calitate a PT si DE

2.500,00

0,00

2.500,00

Proiect tehnic DE

3.500,00

0,00

3.500,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.000,00

0,00

1.000,00

Dirigentie de șantier

6.000,00

0,00

6.000,00

Documentație tehnica in vederea obținerii avizelor, acordurilor,autorizațiilor

1.800,00

0,00

1.800,00

Investiția de baza

279.934,31

0,00

279.934,31

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

Amenajări protecția mediului

0,00

0,00

0,00

Asigurară utilitati

0,00

0,00

0,00

Investiția de baza

279.934,31

0,00

279.934,31

Alte cheltuieli

698,41

0,00

698,41

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

Comisioane,taxe ,cote legale

698,41

0,00

698,41

1                  9/12

———----—— www.energobit.com ----------

RO 400221 Cluj-Napoca          Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47/11

tel.: 40 264 207 500              fax: 40 264 207555               e-mail: ebit@energobit.com

RC: J12/2309/2003-........... -..............CIE: RO15669454 ......... capital social: 30.000 RON

Diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

Informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL

313.684,82

0,00

313.684,82

Durata de viata a punctului de conexiune este de 30 de ani.

Cheltuieli de operare estimate:

-cheltuieli de mentenanta punct conexiune au fost estimate la 17568 lei/an

-cheltuieli de amortizare au fost estimate la 7214,76 lei/an

Valoarea actualizata neta s-a obtinut pe baza formulei:

VAN=ZCF/(1+r)+VR/(1+r)-lo     '                                      .tj - .     .

Unde :r=rata de actualizare (5%),.lo=investitia inițiala ,CF=fluxurile de numerar anuale

(diferența Vi-Ci),VR=valoare reziduala ,n=durata de viata a investiției

Pentru ca un proiect sa necesite intervenție financiara VAN trebuie sa fie negative Jar

RIR mai mica decât rata de actualizare utilizata (RIRF/C<5)

1. Valoarea investiției:

306734.31

lei

2. Valoare C+M:

63491.50

lei

3. Cheltuieli anuale:

24782.76

lei

4. Venit net actualizat:

484606

lei

5. Rata internă de rentabilitate (RIR):

3.8

%

6. Raport VTA/CTA

1.2

*

Valoarea actualizata neta constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economica si financiara a oricărui proiect de Investiții.

Prin conținutul sau .acest indicator caracterizează in valoare absoluta aportul de avantaj economic al proiectului de Investiții.Insa in situația proiectelor unde acopul primordial consta in satisfacerea unei nevoi sociale si nu neaparat realizarea de profit ,o valoare pozitiva a acestui indicator reflecta capacitatea inițiatorului de a susține singur ,fara sprijin din afara .respectiva investiție.

Rata interna de rentabilitate financiara RIR<5% face ca valoarea actualizata neta (VAN) la finele perioadei analizate sa fie nula si reflecta rentabilitatea globala .nominala generata de Investitii.ln cazul acestei aplicatii RIR este mai mica ca 5%.

Proiectul este sustenabil financiar deoarece valoarea fluxului de numerar pe perioada operaționala a proiectului este pozitiva (deoarece alocările de la bugetul local vor acoperi cheltuielile de întreținere aPC,proiectul nu este generator de venituri)

 • 7 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Pentru proiectul de față sursa de finanțare este : surse (fonduri) propriițbuget local).

CAPITAL PUBLIC -Bugetul local - 443.744

10/12

 • 8 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

Execuția lucrărilor presupune forța de muncă specializată în domeniul energetic, lucrările urmînd a se realiza de firme atestate ANRE minim C1B. Apreciem ca, pentru realizarea intregii lucrări în 2 luni este necesara o echipa de muncitori (4-5 electricieni), sub conducerea unui maistru sau inginer. Considerăm că nu se vor crea . locuri<de munca noi, care să presupună angajări dedicate execuției lucrărilor.

i                                         i ■ i                  1                  ’ *

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Lucrările presupun realizarea branșamentului electric pentru plaja Modem care va conduce la angajari permanente si sezoniere dedicate evenimentelor culturale si sportive organizate in zona menționata.

 • 9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
 • 1. valoarea totală a obiectivului de investitii, inclusiv TVA: 365 013,83 lei din care: 75 554,89 lei construcții-montaj (C+M);

 • 2. durata de realizare (luni) a investiției: 5 luni

 • 3. capacități (în unități fizice și valorice):

 • - PC 20/0,4kV 630kVA-1 buc.

 • 4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția: nu e cazul.

 • 10 AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele, autorizațiile și acordurile necesare realizării investiției vor fi obținute în faza următoare de proiectare și sunt cele precizate în Certificatul de Urbanism.

Pentru aceasta categorie de lucrari și instalații, avizele necesare estimate sunt:

Nr.Crt.

Denumire aviz

Nr.Aviz

1.

Aviz alimentare cu apa si canalizare RAJA SA

160/8071/8157/04.02.2021

2.

Aviz alimentare cu energie termica RADET

B2093/28.01.2021

3.

Aviz RCS-RDS SA

958/08.02.2021

4.

Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Constanta

61/Z/2.02.2021

5.

Aviz telefonizare -TELEKOM

82/03.02.2021

6.

Aviz gaze naturale ENGIE Romania SA

316022431/05.02.2021

7.

Aviz Ministerul Apărării Naționale

DT/1036/28.02.2021

8.

Aviz Confort Urban SRL-Administrare Drumuri

R1001/4.02.2021

9.

Viza Cadastru PMC

9/4706/03.02.2021

10.

Aviz Administrația Naționala Apele Romane

1801/O.A./10.02.2021

11/12

RO 400221 Cluj-Napoca tel.: 40 264 207 500

RC:J12/2309/2003

11.

Aviz Direcția Gestionare Servicii Publice -Serviciul Gestionare Spatii Verzi

R14699/02.02.2021

12.

Aviz Mediu

170/11.02.2021

13.

Aviz amplasament E-Distributie Dobrogea

07025197/25.02.2021

12/12

www.energobit.com

RO 400221 Cluj-Napoca tel.: 40 264 207 500 RC:J12/2309/2003 .

Parcul Industrial Tetarom I        str. Tăietura Turcului nr. 47/11

fax: 40 264 207555               e-mail: ebit@energobit.com

.........  CIF: RO15669454                capital social: 30.000 RON

Obiectiv: BRANȘAMENT ELECTRIC -PLAJA MODERN .CONSTANTA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții

inform H.G. nr. 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea $1 amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.I.I.I. Studiu geo

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

252.10

47.90

300.00

3.3

Expertlzare tehnică

0.00

0.00

0.00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

25,800.00

4,902.00

30,702.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,800.00

342.00

2,142.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic, DTAC și detalii de execuție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.6.I. Proiect tehnic la nivel D.T.A.C.

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.6.2. Proiect tehnic la nivel P.Th

8,000.00

|   1,520.00

9,520.00

3.S.6.3. Proiect tehnic D.E.

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.7. Analiza cost beneficiu

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3'8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții                 1

0.00

J o.oâ

r - . i ■

• «

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

6,000.00

1,140.00

7,140.00

Total capitol 3

33,052.10

6,279.90

39,332.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

63,491.50

12,063.39

75,554.89

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

216,442.81

41,124.13

257,566.94

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

O.00

0.00

Total capitol 4

279,934.31

53,187.52

333,121.83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

698.41

132.70

831.10

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%

317.46

60.32

377.77

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

63.49

12.06

75.55

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

317.46

60.32

377.77

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

698.41

132.70

831.10

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice

șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTALGENERAL

313,684.82

59,600.12

373,284.93

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

63,491.50

12,063.39

75,554.89Proiectant, S.C.EnergobitSA


F2


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări


Obiectul

Nr.Cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

Iei

lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalatii

0

4.1.1.

Terasamente

0

4.1.2

Rezistenta

0

4.1.3

Arhitectura

0

4.1.4

Instalații

0

TOTALI

0

4.2

Montaj utilaje,echipamente tehnologice

63491.5

TOTAL II

63491.5

Procurare

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

216442.81

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

216442.81

6.2

Probe tehnologice si teste

0

TOTAL IV

0

Total valoare (exclusiv TVA)

279934.31

TVA

53187.52

Total valoare

333121.83Proiectant, S.C.Energobit SA


F4


LISTA

cu cantltatile de utilaje si echipamente tehnologice Jnclusiv dotări sl active necorporate

Nr.crt

Denumirea

UM

CANT

Prețul unitar lei/UM

Valoare (exclusiv TVA) lei

0

1

2

3

4

1

Utilaje .echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.1

Punct de conexiuni

buc

1

216,442.81

216,442.80

1.2

Dotări

0.00

1.3

Active necorporale

0.00

TOTAL

216442.8


■L------■*—


Branșament electric - lococatia plaja Modern, județul Constanta Faza : SF Lucrarea EBT1/2021


*h SGS *» SGS SGS


B.PIESE DESENATE


RO 400221 Cluj-Napoca tel.: 40 264 207 500 RC: J12/2309/2003


1/1

www.energobit.com -----------

Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47/11 fax: 40 264 207555              e-mail: ebitQenergobit.com

CIF: RO15669454                capital social: 30.000 ROM
■    PC proiectat

□    Post de transformare PT 521 existent

Inventar de coordonate STEREO 70

1

X= 304604.510

Y=792269.440

2

X= 304607.880

Y=792275.490

3

X= 304603.510

Y=792277.920

4

X= 304600.140

Y=792271.870

S = 35 mp

_              RO 400221. ClyWapoca

--a- LmammaDiI   Parc industrial TETAROM 1

FnWnnnll    Str.Taietura Turcului nr.47/U

U ivi MVWll   cod 400221. tel.+40 254 207500

w          fax;+40 264 207555

ebii@ensrgobit.com

Rea. Com. nr J1221514/1991

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr.proiect:

Denumire proiect:

BRANȘAMENT ELECTRIC LOCAȚIE PLAJA MODERN

Faza:

Proiectat

kig. Instalații electrice Nicutee MORARIU     M

^J?ara:

Desenat

ing. insistai) electrice

Nlculae MORARIU p

Nr.contract

Sef proiect

ing. instalată electrice 1 ? Nculae MORARIU \ “

.*0,12021

Denumire planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa: 02

Aprobat

>ng. instataii electrice \ Alexandro PETRIA      v


Nume: •

SSi^atura

Proiecta

Ing. Moidovcvrl^. •

Verificat:

Aprobat

' Iwi

Dala:

12,02.2021


scara:

Benaflcbr:       Ptola Modem Constanta

Număr contract:

Predea rv. 402

Orta: 1202.202)

Denumite proiect: Proiect cabina - ROBUST Oplbnol RB-20 1x630

Faza DE

Denumire planșa” Amplasare aparata) Cabina 1*2

Nf. fitnsa OiCULOAREA EXTERIOARA A ANVELOPEI:

•CABINA:* MOTO RAL 1011; ♦BORDURA.- GB ARGINTIU RAL 7001;

-Tpul ml; PQilcaOonat / AJumWu RAL 70»Beneficiar Plaja Modern Constanta

Număr contract:______________________________

Denurrire proiect: Proiect cabina * ROBUST Opțional RB-201x630

Proectr». 402

Oda. 12023021


Denumire planșa; Vederi cabina 1+2

CABINA 1 ENEL LOC LE+LE+ISC+UTM 24kV,630A,


CABINA 2
Tdtocondueero lip ENEL


RACK + TelecontrolMăsură MT


ri-Mr


FmammaRbI Sft.AnvQtAJnr.1, Jbou

^EneigoBHsx


kWh han


Nume:


X SomAâțurt


Proiecta Ing. Levente SZEKER - ! n Verificai: hg.CosmlnPUȘCAȘ MUM. Aprobat Ing. RobertJUHOS ?țy'ij


scara jjpaln:


1(9,02.2021


Beneficiar:

Număr conhoct:«•

Denumire proiect:

Denumire plansaiSCHEMA MONORLARA M.T.


Faza DE

Nr. pUnsa 2/24


DENUMIRE PROIECT

BRANȘAMENT ELECTRIC AFEREN LOCAȚIA PLAJA MODERN

SPECIALITATEA

' INSTALAȚII ELECTRICE

SECȚIUNEA

INSTALARE PUNCT CONEXIUNE

NR. PROIECT

'I        EBT1/2021

FAZA

STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

EDIȚIA

0

TITULAR INVESTIȚIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC ENERGOBIT SA

Exemplar: 1
Cluj Napoca, 2021

1/12

/EnetgoBl

FOAIA DE SEMNĂTURI

' l

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA :     J

PROIECTANT SPECIALITATE (instalații electrice si construcții):

SC ENERGOBIT SA

Dir. Sucursala Constanta

Ing. Gabriela Negru

Proiectanti:

Calitatea proiectantului

Responsabilitate^

Niculae Moraru

Ing. instalatii electrice gr.ll A/IIIB

Coordonare proiect

Alexandru Petria

Ing. instalatii electrice gr.

Proiectant

Oana Nica

Devizier

Acest document intră sub incidența drepturilor de autor și a drepturilor conexe conform Legii 8/1996 și nu poate fi multiplicat sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost comandat și executat numai cu acordul SC ENEGOBIT SA

2/12

BORDEROU

Branșament electric aferent locația plaja MODERN

SF

Nr. crt.

Denumire document

Număr

Format

Nr. Pag.

'■ A. PIESE SCRISE                                                    .

1

Foaie de capăt

SF-FC

A4

1

2

Foaie de semnături

SF-FS

A4

1

3

Borderou

SF-BD

A4

1

4

Memoriu Tehnic

SF-MT

A4

9

Documentație economică

7

Deviz general

DG

A4

2

8

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (F2)

F2

A4

1

9

Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (F4)

F4

A4

1

Date de intrare

10

ATR 05265278/18.02.2020

-

A4

8

11

Certificat urbanism nr.2424 din 12.08.2020

cu

A4

4

12

Caiet de sarcini privind atribuirea contractului de achiziție publica

-

A4

19

13

Extras carte funciara 234746

A4

4

A4

B. PIESE DESENATE

1

Plan de încadrare în zonă

01

A4

1

2

Plan de situație

02

A3

1

3

Proiect cabina-Amplasare aparataj

03

A4

1

4

Proiect cabina-Vederi cabina 1 +2

04

A4

1

5

Schema monofilară

05

A4

1

3/12

CUPRINS

Nr. crt

Descriere capitol

Pag.

1

DATE GENERALE

5

1.1

Denumirea obiectivului de investiții

5

1.2

Amplasamentul

5

1.3

Titularul investiției       ;                                                  ■

.5

1.4

Beneficiarul investiției

5

1.5

Elaboratorul documentației

5

2

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

5

2.1

Situația existentă a obiectivului de investiții

5

a)

starea tehnică privind asigurarea cerințelor esențiale de calitate

5

b)

actul doveditor al forței majore, după caz

5

2.2

Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

5

a)

prezentarea opțiunilor

5

b)

soluția recomandată de expert/auditor

6

3

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

6

3.1

Descrierea lucrărilor de bază și a celor conexe

6

3.2

Descrierea lucrărilor din spații consolidate/rehabilitate/reparate

7

3.3

Consumuri de utilități

7

a)

necesarul de utilități rezultate

7

b)

estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

7

4

DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE : graficul de realizare a investiției

7

5

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

8

6

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENȚEI ECONOMICE

8

7

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

10

8

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI ’

11

9

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

11

10

AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

11

4/12

 • 1 DATE GENERALE

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții: „Branșament electric aferent plaja Modern, județul Constanta”.
  • 1.2 Amplasamentul: Nr.cadastral 234746, municipiu Constanta, județul Constantaj.

  • 1.3 Titularul investiției: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta,B-dul Tomis, nr. 51.

t :                    .        ' 7Î                            , ..... . . ..

 • 1.4 Beneficiarul investiției: Unitatea Administrativ Teritogâla Municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr. 51.

 • 1.5 Elaboratorul documentației:
 • • Proiectant de specialitate: ENERGOBIT SA, Cluj - Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47/11.

 • 2 DEȘCRIEREA INVESTIȚIEI

  • 2.1 Situația existentă a obiectivului de investiții

   a) starea tehnică privind asigurarea cerințelor esențiale de calitate

Situația energetică a zonei -Actual zona Plaja Modern-Primaria Municipiului Constanta nu este alimentata din sistemul de distribuție al energiei electrice.

Date despre consumatorii de energie electrică :
 • • Consumatorii de energie electrică din zona analizată sunt consumatori juridici, în special, alimentarea acestora cu energie electrica fiind necesara in vederea desfășurării diverselor evenimente Culturale,sportive organizate in zona respectivă.

 • b) actul doveditor al forței majore* după caz : nu este cazul.

 • 2.2 Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

 • a) Prezentarea opțiunilor

La baza elaborării acestor lucrări, care sunt constituite ca date de intrare, au stat următoarele proiecte/prescripții/documente :

 • • Aviz tehnic de racordare nr. 05265278 din 18.02.2020 emis de E-Distributie Dobrogea SA la solicitarea UAT Municipiul Constanta pentru realizarea racordării la rețeaua electrica a locației Plaja Modern,Constanta.

 • • Caiet de sarcini pus la dispoziție de beneficiar in vederea atribuirii contractului de achiziție publica.

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției:
 • • In vederea desfășurării diverselor evenimente culturale .sportive organizate in zona plaja Modern • ;,s-a Solicitat si obtinut'^Avizul tehnic de racordare,incheindu-se ulterior și'Contfâctui de racordare intre Primăria Municipiului Constanta si E-Distributie Dobrogea pentru realizarea branșamentului electric.

 • b) Soluția recomandată de expert/auditor
 • • Varianta propusa de proiectant este cea mai potrivita din punct de vedere tehnico-economic .pentru realizarea acestei investitii .varianta in măsură sa răspundă cerințelor beneficiarului si recomandata de operatorul de distribuție .

Obiectivele investiției:

• Se montează un punct de conexiune (PC) 20/0,4kV, 630 kVA,racordat intrare -ieșire din LES 20kV 0328 sosire din stafia Centru ,in proximitatea PT521.

 • 3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1 Descrierea lucrărilor de bază si a celor conexe y

Pentru realizarea obiectivelor propuse se vor executa următoarele lucrări:

 • a) Lucrări de construcții:
 • • Lucrări amenajări fundație pentru PC nou proiectat

 • • Profilele pentru pozare cabluri, inclusiv apropierile de alte utilitati vor fi precizate în PT și DE conform cerințelor din NTE 007/00/08 conform Tabel 5, pag.50 “Distanțe de siguranță ale cablurilor pozate în pământ față de diverse rețele, construcții sau obiecte.”

 • b) Lucrări la partea electrică:

  Montare PC nou 20/0,4 kV - 630 kVA, având:
 • - un compartiment Enel

 • - un compartiment Utilizator echipat cu un tablou de medie tensiune cu următoarea componenta:

 • • celula cu funcție de protecție echipata cu separator de sarcina si intrerupator(dispozitiv general-DG)24kV,630A,16kA

 • • trei celule cu funcție de protecție transformator (TM)-24kV,630A,16kA

 • • transformator in ulei,etanș 630KVA ,20/0,4kV

tablou JT echipat cu întrerupător general 1000A si 8 plecări spre diverși consumatori

 • 3.2 Descrierea lucrărilor din spații consolidate/reabilitate/reparate : nu este cazul

 • 3.3 Consumuri de utilităti

J

I

 • a) necesarul de utilități rezultate^ nu :este cazul ■ -           -3

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități: nu este cazul

 • 4 DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE : graficul de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este estimată conform tabelului de mai jos și are în vedere realizarea integrală a lucrărilor.

Nr.crt.

Denumirea lucrării

Luna

1

2

3

4

5

1

Achiziție punct de conexiune in anvelopa de beton

-- -

2

întocmire si predare documentație pt.obtinerea avizelor in conformitate cu Certificatul de Urbanism

I1 -

3

întocmire si predare Studiu de fezabilitate

4

întocmire si predare:

Proiect pentru Autorizația de Construire(DTAC)

Proiect Tehnic +Detalii de executie+Caiete de sarcini(PT+DE+CS)

Verificarea documentațiilor întocmite

5

Execuție lucrări proiectate:

Execuție fundație PC(sapatura+strat piatra+strat nisip+compactare)

Execuție priza de pamant exterioara

Montare fundație prefabricata PC

Montare anvelopa de beton

Verificări si încercări echipamente PC-utilizator

Execuție trotuar perimetral PC

. 1

6

Recepție la terminarea lucrărilor

 • 5 COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general,

Estimarea costurilor investiției de bază (cap. 4 din Devizul general) s-a făcut în baza unor oferte ale producătorilor de echipamente și materiale. Pentru celelalte capitole din devizul general s-au făcut estimări, după cum urmează:

 • , - Cap. 1.2-Amenajarea terenului și^ap.’ i.3-Amenajări pentru protecția mediului;

 • - Cap. 3.8 - Asistență tehnică;

 • - Cap. 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute, conf. HG 907/2016.

Sunt anexate prezentei documentații, următoarele :

 • • Deviz general;

 • • Formular F2 - centralizator cheltuieli pe categorii de lucrări

 • • Formular F4 - Listele de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.

 • 2, Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției,

Corelat cu cele precizate la cap. 4 si cu devizul general, lucrările pot fi realizate în 5 luni, cu valorile estimate in DG.

 • 6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENȚEI ECONOMICE

Efectele financiare ale investiției asupra entitatii care o implementează se estimează prin analiza cost-beneficiu asupra proiectului investitional.

Analiza financiară constă in compararea costurilor investitionale cu beneficiile marginale facandu-se in concordanta cu recomandările privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Analiza economica consta in evaluarea efectelor sociale si a externalitatilor economice ale investiției .precum si însumarea acestora la cele financiare si compararea lor cu valoarea investitiei.Aceasta analiza este necesara pentru a demonstra necesitatea investiției pentru comunitatea locala .Acest tip de analiza este deosebit de utila mai ales in cazul investițiilor in proiecte publice care nu presupun după finalizare fluxuri de incasari pentru beneficiar.

Pentru actualizarea analizelor economice ,s-a făcut actualizarea unor date cheie necesare cum ar fi:

 • • Estimarea costurilor de constructive pentru proiectul:Bransament electric -locația plaja Modern;

 • • Estimări pentru lucrările de mentenanta ale instalației electrice;

Investiția nefiind generatoare de venituri,nu se pot previziona venituri reale.

Analiza cost-beneficiu prezintă influenta proiectului asupra beneficiarilor directi si

indirecti .determinând efectele sociale asupra costurilor si veniturilor .ieșind in evidenta necesitatea aplicării proiectului .definind evaluarea costurilor si beneficiilor sociale.

Indicatorii calculate in cadrul analizei financiare care trebuie sa se încadreze in

următoarele limite:

 • - valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie mai mica decât 0 si reprezintă diferența dintre Veniturile totale actualizate (VTA) si Cheltuieli totale actualizate (CTA);

 • - rata interna de rentabilitate (RIR)trebuie sa fie mai mica decât rata de actualizare(5%);

 • - fluxul de numerar cumulate trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referința;

 • - raportul beneficiu-cost'sa fie mai mare saaegal cu 1. qj . .      ■.              •

Calculul valorilor; RIR si VNA financiare ,ne indica capacitatea proiectului de a fi efficient din punct de vbdere financiar.

Cheltuielile investitionale au fost estimate pe baza soluției tehnice identificate conform Avizului tehnic de racordare emis de E-Distributie Dobrogea.

Durata totala de implementare este de 5 luni ,din care 2 luni execuția lucrărilor si 3 luni întocmire documentație.

CAPITAL PUBLIC -Bugetul local - 443.744

Costul investiției conform devizului general este de :

TABEL COSTURI INVESTIȚIE:

ANUL

AN 1

AN 2

TOTAL

Etape investiție

Lei fara TVA

Lei fara TVA

Lei fara TVA

Proiectare si asistenta tehnica

33.052,10

0,00

33.052,10

Proiect tehnic, DTAC

11.500,00

0,00

11.500,00

Studiu de fezabilitate

6.500,00

0,00

6.500,00

Documentatii       suport      obținere

avize,acorduri si autorizatii

252,10

0,00

252,10

Verificare tehnica de calitate a PT si DE

2.500,00

0,00

2.500,00

Proiect tehnic DE

3.500,00

0,00

3.500,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.000,00

0,00

1.000,00

Dirigentie de șantier

6.000,00

0,00

6.000,00

Documentație tehnica in vederea obținerii avizelor,acordurilor,autorizațiilor

1.800,00

0,00

1.800,00

Investiția de baza

279.934,31

0,00

279.934,31

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

Amenajări protecția mediului

0,00

0,00

0,00

Asigurară utilitati

0,00

0,00

0,00

Investiția de baza

279.934,31

0,00

279.934,31

Alte cheltuieli

698,41

0,00

698,41

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

Comisioane,taxe ,cote legale

698,41

0,00

698,41

9/12

------------ www.energobit.com    -----------

RO 400221 Cluj-Napoca          Parcul Industrial Tetarom I        str. Tăietura Turcului nr. 47/11

tel.: 40 264 207 500              fax; 40 264 207555               e-mail: ebit@energobit.com

RC: J12/2309/2003              CIF: RO15669454                capital social: 30.000 RON

Diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

Informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL

313.684,82

0,00

313.684,82

Durata de viata a punctului de conexiune este de 30 de ani.

Cheltuieli de operare estimate:

-cheltuieli de mentenanta punct conexiune au fost estimate la 17568 lei/an

-cheltuieli de amortizare au fost estimate la 7214,76 lei/an

Valoarea actualizata neta s-a obtinut pe baza formulei:

VAN=ZCF/(1+r)+VR/(1+r)-lo 4'.                            W-

Unde :r=rata de actualizare (5%),',lb=investitia inițiala ,CF=f!uxurile de numerar anuale

(diferența Vi-Ci),VR=valoare reziduala ,n=durata de viata a investiției '

Pentru ca un proiect sa necesite intervenție financiara VAN trebuie sa fie negative Jar

RIR mai mica decât rata de actualizare utilizata (RIRF/C<5)

1. Valoarea investiției:

306734.31

lei

2. Valoare C+M:

63491.50

lei

3. Cheltuieli anuale:

24782.76

lei

4. Venit net actualizat:

484606

lei

5. Rata internă de rentabilitate (RIR):

3.8

%

6. Raport VTA/CTA

1.2

*

Valoarea actualizata neta constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economica si financiara a oricărui proiect de Investiții.

Prin conținutul sau .acest indicator caracterizează in valoare absoluta aportul de avantaj economic al proiectului de Investiții.Insa in situația proiectelor unde acopul primordial consta in satisfacerea unei nevoi sociale si nu neaparat realizarea de profit ,o valoare pozitiva a acestui indicator reflecta capacitatea inițiatorului de a susține singur ,fara sprijin din afara .respectiva investiție.

Rata interna de rentabilitate financiara RIR<5% face ca valoarea actualizata neta (VAN) la finele perioadei analizate sa fie nula si reflecta rentabilitatea globala .nominala generata de Investiții.In cazul acestei aplicatii RIR este mai mica ca 5%.

Proiectul este sustenabil financiar deoarece valoarea fluxului de numerar pe perioada operaționala a proiectului este pozitiva (deoarece alocările de la bugetul local vor acoperi cheltuielile de întreținere aPC,proiectul nu este generator de venituri)

7 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Pentru proiectul de față sursa de finanțare este : surse (fonduri) proprii(buget local).

CAPITAL PUBLIC -Bugetul local - 443.744

 • 8 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

Execuția lucrărilor presupune forța de muncă specializată în domeniul energetic, lucrările urmînd a se realiza de firme atestate ANRE minim C1B. Apreciem ca, pentru realizarea întregii lucrări în 2 luni este necesara o echipa de muncitori (4-5 electricieni), sub conducerea unui maistru sau inginer. Considerăm că nu se vor crea . - locuri de munca noi, care să presupună afțgâjări dedicate execuției-lucrărilor. •

> ’                         '"l }

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Lucrările presupun realizarea branșamentului electric pentru plaja Modern care va conduce la angajari permanente si sezoniere dedicate evenimentelor culturale si sportive organizate in zona menționata.

 • 9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
 • 1. valoarea totală a obiectivului de investitii, inclusiv TVA: 365 013,83 lei din care: 75 554,89 lei construcții-montaj (C+M);

 • 2. durata de realizare (luni) a investiției: 5 luni

 • 3. capacități (în unități fizice și valorice):

 • - PC 20/0,4kV 630kVA - 1 buc.

 • 4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția: nu e cazul.

 • 10 AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele, autorizațiile și acordurile necesare realizării investiției vor fi obținute în faza următoare de proiectare și sunt cele precizate în Certificatul de Urbanism.

Pentru aceasta categorie de lucrări și instalații, avizele necesare estimate sunt:

Nr.Crt.

Denumire aviz

Nr.Aviz

1.

Aviz alimentare cu apa si canalizare RAJA SA

160/8071/8157/04.02.2021

2.

Aviz alimentare cu energie termica RADET

B2093/28.01.2021

3.

Aviz RCS-RDS SA

958/08.02.2021

4.

Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Constanta

61/Z/2.02.2021

5.

Aviz telefonizare -TELEKOM

82/03.02.2021

6.

Aviz gaze naturale ENGIE Romania SA

316022431/05.02.2021

7.

Aviz Ministerul Apărării Naționale

DT/1036/28.02.2021

8.

Aviz Confort Urban SRL-Administrare Drumuri

R1001/4.02.2021

9.

Viza Cadastru PMC

9/4706/03.02.2021

10.

Aviz Administrația Naționala Apele Romane

1801/O.A./10.02.2021

11.

Aviz Direcția Gestionare Servicii Publice -Serviciul Gestionare Spatii Verzi

R14699/02.02.2021

12.

Aviz Mediu

170/11.02.2021

13.

Aviz amplasament E-Distributie Dobrogea

07025197/25.02.2021

12/12


DOCUMENTAȚIE ECONOMICA


Obiectiv: BRANȘAMENT ELECTRIC -PLAJA MODERN .CONSTANTA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

tonform H.G. nr. 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

3

■       '4 '

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

....... 0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială .

0.00

. 0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota! capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2 .

0.00

O.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.I.I.I. Studiu geo

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

. 0.00

0.00

0.00

3.2

Documentațil-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

252.10

47.90

300.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

25,800.00

4,902.00

30,702.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizațiilor

1,800.00

342.00

2,142.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic, DTAC și detalii de execuție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.6.I. Proiect tehnic la nivel D.T.A.C.

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.6.2. Proiect tehnic la nivel P.Th

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.6.3. Proiect tehnic D.E.

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.7. Analiza cost beneficiu

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor^

1,000.00

190.00

1,190.00

33.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuțje, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

J1

0.0^

• r

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

6,000.00

1,140.00

7,140.00

:      Total capitol 3

33,052.10

6,279.90

39,332.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.2

Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

63,491.50

12,063.39

75,554.89

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

216,442.81

41,124.13

257,566.94

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări"

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

279,934.31

53,187.52

333,121.83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

698.41

132.70

831.10

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5,2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%

317.46

60.32

377.77

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

63.49

12.06

75.55

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

317.46

60.32

377.77

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

698.41

132.70

831.10

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice

și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

313,684.82

59,600.12

373,284.93

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

63,491.50

12,063.39

75,554.89

Proiectant, S.C.Energobit SA


F2


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Obiectul

Nr.Cap./subcap.

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

deviz general

lei

lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalatii

0

4.1.1.

Terasamente

0

4.1.2

Rezistenta

0

4.1.3

Arhitectura

0

4.1.4

Instalații

0

TOTAL 1

0

4.2

Montaj utilaje,echipamente tehnologice

63491.5

TOTAL II

63491.5

Procurare

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

216442.81

4.4

Utilaje,echipa mente tehnologice si funcționale care nii necesita montaj si echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

216442.81

6.2

Probe tehnologice sl teste

0

TOTAL IV

0

Total valoare (exclusiv TVA)

279934.31

TVA

53187.52

Total valoare

333121.83


Proiectant, S.C.EnergobitSA


F4


LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice .inclusiv dotări si active necorporateNr.crt.

Denumirea

UM

CANT

Prețul unitar lel/UM

Valoare (exclusiv TVĂ)~ lei

0

1

2

3

4

1

Utilaje «echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.1

Punct de conexiuni

buc

1

216,442.81

216,442.80

1.2

Dotări

0.00

1.3

Active necorporale

0.00

TOTAL

-

216442.8