Hotărârea nr. 44/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 9/2021 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2/ .02.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25964/09.02.2021 prezentat de consilierii locali: Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități, științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 27875/11.02.2021;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și ale Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014;

Văzând prevederile art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se completează componența reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, în sensul că la poziția 14 se nominalizează domnul Ateș Casimceali, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se completează componența reprezentaților în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța cu domnul Ateș Casimceali, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor nr. 1 și nr. 2, în sensul că în loc de "Dobre Oana" se va scrie corect "Dobre Ioana Claudia".

Art. 4 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor nr. 1 și nr. 2, în sensul că în loc de "Liceul Tehnologic Alexandru loan Cuza Constanța" se va scrie corect "Liceul de Marină Constanța".

Art. 5 - începând cu data prezentei, în cazul unităților de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, se vor aloca câte 2 reprezentanți ai consiliului local, conform Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014.

Art. 6 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 9/2021 rămân neschimbate.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

X pentru, ■— împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție AX consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  GEORGIANA/GOSPODARU


CONSTANȚA

Nr.

Anexa nr. 1- desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului      _____

Constanța în consiliile de administrație în unitățile de învățământ preunivșțșjjtgrxĂ LA

din municipiul Constanța             [HCLM

Nr.crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Unitatea de invatamant -structura, fara personalitate juridica

Consilier local

Observatii

l.Badea Aura Cerasela

1.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 "ANGHEL SALIGNY" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070 tel:0341-427406; fax: 0341427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

2.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC

TEO)Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod

900494tel:0341-405818; 0241-642397;

fax:0241-553588; calinescu@rdsmail.ro

3.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172;

fax:0241-543172; clubulscl@yahoo.com

4.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Tomis nr.153 tel:0769-223112; fax:0341-170468;

dionisieexiguul@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANȚA

Constanța, str.Badea Cârtan nr.8, cod 900507 tel: 0341-440051;

scaracota@yahoo.com

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ROBOȚEL" CONSTANȚA

Constanța, bd. Mamaia nr.197, cod 900565 tel:0720-521331;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANȚA

Constanța, str.Dragoslavelor nr.2a, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANȚA BILINGVA ROMANA-ITALIANA

Constanța, str. Flamanda nr.58, cod 900600 tel:0720-521331; fax-;

v

A

6.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138 tel:0341-427409; fax:0341-427409;

scoala40@yahoo.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion lonescu Brad nr.6, cod 900153 tel:0341-440034; fax:0341-427403

7.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA" CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;UC TEO;LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ "MARIN SORESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317 tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638; sc20cta@yahoo.com ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța,sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224 tel:0341-439641;

fax:0341439641;sc31gen@>yahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA (PRE) Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320 tel:0341-440031; fax:0341-440031

8.

GRĂDINIȚA "TOM ȘI JERRY JUNIOR" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Vânători nr.55, cod 900363 tel:0241-661910; fax:0241-661910;

tomandjerryjunior@yahoo.com

9.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel:0341-405843; fax:0341-405843;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MICA SIRENA" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Constantinescu Paul nr.5, cod 900371

2. Andrei Mihaela

ctinbranc6veanuscoala@yahoo.com

tel: 0341-440052; fax:0341-

405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "DELFINII JUCĂUȘI" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372

tel: 0341-440052; fax:0341-

405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

ANEXĂ

HCLM NR. /

LA

——----

/ 1

10.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "AMICII" CONSTANȚA

Constanța, str.Cpt. Dobrila Eugeniu nr.14, cod 900502 tel:0341-440016; fax:0341-440016;

grădiniță amicii@yahoo.com

11.

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel: 0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

12.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539 tel:0341-405833; fax:0341-405833;

sc3cpcta@yahoo.com

13. '

LICEULTEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710 tel:0341-405816; fax:0341-405816;

liceulovidius@gmail.com

14.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900647 tel:0241-665083; 0241-545627; 0757-017.313;fax:0241-545627; info@ichc.ro

15.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720 tel: 0341-405827; fax: 0241-614070;

traianct@gmail.com

16.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPECTRUM" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd. Al. Lapușneanu nr.101, cod 900396

tel:0241-693262; 0341-711400; 0765-

527702; fax:0341-711400;

info@constanta.spectrum.ro

17.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULLIVER" CONSTANȚA

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-440048; fax:0341-440048;

grgulliver@yahoo.com

3. Arghirescu Adriana

18.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE" CONSTANȚA

Constanța, al. Dealului nr.l, cod 900482 tel:0341-439654; fax:0341-439654;

gopl4cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Iasomiei nr.3, cod 900413 tel:0341-422221; fax:-;

gradinital3cta@yahoo.com

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 "ANGHEL SALIGNY" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

20.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLIN ESCU” CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC

TEO)

Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6 cod 900494

tel: 0341-405818; 0241-642397; fax:0241-

553588; calinescu@rdsmail.ro

H

ANEXĂ L 2LM NR.

A

21.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994; bratescu@omb.ro

22.

școala Primară "champions for LIFE" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Alexandru Alexandridi nr.16, cod 900367 tel:0241-511500; fax:-;

danielfodorean@gmail.com

23.

GRĂDINIȚA "LA NOUVELLE GENERATION" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Topraisar nr. 28, cod 900197 tel:0768660727; fax:-;

nouvellegeneration97@yahoo.ro

24.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MĂRIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859; cna.regina.maria@gmail.com

4.Stavăr-Vergea Romeo

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR, 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

26.

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PROF;UC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138 tel:0241-516840; 0341-427401; fax:0341-

427401; liceulleonidaconstanta@gmail.com

27.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665 tel: 0341-405847; fax:0341-405847;

sc28cta@yahoo.com

29.

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEO;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552 tel:0341-405808; fax:0341-405808;

secretariat@ctenergetic.ro

30.

PALATUL COPIILOR

Str. Soveja nr. 17, Constanta

Tel: 0241694427 Fax: 0241654408 / 0341803566

E-mail: palatulcopiilorcta@yahoo.com

pcconstanta@gmail.com

31.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-440058; fax: 0341-440058;

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "TOM DEGEȚEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod

5.Avătavului Costin-Valeriu

gradinitanr58ct@yahoo.com

900347 tel:0341-439650

32.

LICEUL TEORETIC "EDUCAȚIONAL CENTER" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, aleea Capidava nr.3, cod 900456 tel: 0241-647745; 0724-881881; fax:0241-613400; office@cambridgeconstanta.ro

HC

ANEXĂ L7 LM NR._££

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DR.CONSTANHN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839;

scllgen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839

35.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "WILHELM MOLDOVAN"CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Eliberării nr.lA, cod 900292 tel:0744-848894; 0743-094656; fax: 0341-818427; scoalawmoldovan@yahoo.com

37.

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA DIN PĂDURE" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Ursu nr.24, cod 900057 tel:0728-322403; 0241-684677; fax:-;

gradinitacasutadinpadure@gmail.com

6.Câmpeanu Adriana-Teodora

38.

ȘCOALA POSTUCEALĂ "DR.I.CANTACUZINO" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Fragilor nr.l, cod 900427 tel:0723-387869; fax:-;

sf.theodora@hotmail.com

39.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:024T615994;bratescu@gmb.ro

40.

COLEGIUL COMERCIAL "CAROLI" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800;

secretariat@colegiulcarol.ro

41,

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LICTEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710 tel:0341-405816; fax:0341-405816;

liceulovidius@gmail.com

42.

ȘCOALA POSTUCEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.172-174, cod 900247

tel:0760-663938; 0341-170005; fax:-;

scoala_fegcta@yahoo.com

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665 tel:0341-405847; fax:0341-405847;

sc28cta@yahoo.com

44.

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138

tel: 0241-516840; 0341-427401; fax:0341-

427401; liceulleonidaconstanta@gmail.com

| -

anexă.u

LM

7 /—i

45.

GRĂDINIȚĂ "ADIA KINDERGARDEN" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. I.L.Caragiale nr.106, cod 900224 tel:0726-444979; fax:-;

monica.grecu@me.com

7. Caragheorghe Dumitru

46.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HIPOCRATE" CONSTANȚA(POS)

Constanța, str. Cișmelei nr.16, cod 900493 tel:0241-518467; fax: 0241-518467;

drmedrogo@yahoo.com

47.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.ArcuIui nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405;

sc37cta@yahoo.com

48.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 "I.C.BRĂTIANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227

tel:0341-439640; fax:0341-439640;

sc22cta@yahoo.com

49.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

50.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "GAUDEAMUS" CONSTANȚA (LIC;UC THE;POS)

Constanța, str. Petru Vulcan nr.100, cod 900628

tel:0241-558700; fax:0241-558700;

gaudeamus@isjcta.ro

51.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "SF.THEODOR" CONSTANȚA(POS)

Constanța, bd. I.C.Bratianu nr.246, cod 900316 tel:0241-636192; 0746-055434; fax:0241-636192; sf.theodor@yahoo.com

52.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, al. Topolog nr.6, cod 900264 tel:0341-439651; fax:0341-439651;

drasoveangeorgetacta@yahoo.com

8. Călin Iulian

53.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494

tel:0341-405851; fax:0341-405851;

sc38cta@gmail.com

54.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 "FERDINAND" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853; fax:0341-

405853;scoala43ferdinand@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

55.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

56.

GRĂDINIȚA "G AM EX" CONSTANȚA

(PRE)

Constanța, str. Ion Lahovari nr.71, cod 900675 tel:0241-690933; fax:-;

officeqamex@yahoo.com

HC

ANEXĂ LA .M NR. U

hM

57.

ȘCOALA PRIMARĂ "NOUA GENERAȚIE" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Viceamiral I.Murgescu nr.33, cod 900540 tel:0241-510531;0744-345559; fax:-;

scoalanouaqeneratie@gmail.com

' 58.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137 tel: 0341-427402; 0241-588759;

fax:0241.588759;

liceu.tehnologic@yahoo.com

59.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "CONSTANTIN BRĂNCOVEANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel:0341-405843; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "MICA SIRENA" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Constantinescu Paul nr.5, cod 900371 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "DELFINII JUCĂUȘI" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

9. Omocea Cristian

60.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137 tel:0341-427402; 0241-588759;

fax:0241.588759;

liceu.tehnoloqic@yahoo.com

61.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494

tel:0341-405851; fax:0341-405851;

sc38cta@gmail.com

62.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-440047; fax:0341-440047;

qop47cta@qmail.com

63.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

64.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

scoala_ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

65.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

66.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29 CONSTANȚA

10. Dobre Ioana Claudia

NR.2 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba lulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

Constanța, str. Alba lulia nr.5, cad 900228 tel:0341-439643; fax:-;

gop2cta@yahoo.com        [H

ANEXĂ U LM NR.J^

■r*   ----

67.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚTȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849;

fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

68.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 "I.C.BRĂTIANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227 tel:0341-439640; fax:0341-439640;

sc22cta@yahoo.com

69.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA" CONSTANȚA(POS)

Constanța, str. N.Iorga nr.4, cod 900622 tel:0241-554020; fax:-;

scoalafortuna@yahoo.com

70.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 "ION MINULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-427408; fax: 0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ABRACADABRA" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023 tel: 0341-440055; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

71.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 "JEAN BART" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. loan Ursu nr.51a, cod 900057 tel:0341-427407; fax:0341-427407;

scgimnazialal8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.37 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407;

scgimnazialal8@yahoo.com

72.

LICEUL "EDUCAȚIA VHTORULUI"(LIC.)

Str.Petru Vulcan nr. 100, Constanta

Tel:0729-525658

Email:educatiaviitorului@gmail.com

73.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANȚA

ConstanțaMIU str. Prelungirea Liliacului 2 nr.12, cod 900062 tel:0341-440033; fax:0341-440033;

gradinita33cta@yahoo.com

11. Dede Perodin

74.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr.48, cod 900123 tel:0341-427411; fax:-;

gradinita42_cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22 CONSTANȚA

Constanța, str. Școlii nr.l, cod 900124 tel:0341-440022; fax: 0341-440022

75.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

76.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr.101-103, cod 900096 tel:0341-440053; 0771-542456; fax:0341-440053 ; gop53cta@yahoo.com

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 "MIHAIL KOICIU” CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635;

mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-

439635; mihail_koiciu@yahoo.com

ANEXĂ LA

,M NR-

78.

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N.ROMAN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;UC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920;

ioannroman@yahoo.com

HCI

79.

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANȚA (PROF;UC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.I.C.Brătianu nr.248, cod 900316

tei:0341-402205; fax: 0341-402206;

coleqiultehnicpontica@yahoo.com

80.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANȚA Constanța, str.Labirint nr.52, cod 900271tel: 0341-427404; fax: 0341-427404; gop44 cta@yahoo.com

12. lacob Florin-Cătălin

81.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANȚA

Constanța, str. Unirii nr.68, cod 900540 tel:0341-440045; fax:0341-440045;

gradinitaop45@yahoo.com

82.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

scoala_ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

83.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

84.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA" CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN SORESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317 tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638;

sc20cta@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224 tel:0341-439641; fax:0341-439641; sc31qen@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320

tel:0341-440031; fax:0341-440031

85.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceul_lucian.blaga@yahoo.com

86.

GRĂDINIȚA cu program prelungit "LUMEA COPIILOR" CONSTANȚA Constanța, al. Pelicanului nr.2, cod 900138 tel: 0341-440049; fax:-;

grlumeacopiilor@gmail.com

13. Merdinian Liviu

87.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 57 CONSTANȚA

Constanța, sos. Mangaliei nr.74, cod 900116 tel:0341-440057; fax:0341-440057;

' ' ‘

anarhariaantonela@yahoo.com

88.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849; fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com .

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL"

(.UNS 1 AN J A irKCJ

Constanța, str. Radu Calomfiresc nr.ll, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

J

H<

ANEXĂ L 2LM nr. Jv

A/„

89:

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720 tel:0341-405827; fax:0241-614070;

traianct@gmail.com

90.

GRĂDINIȚA "MICKEY AND MINNIE" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. loan Borcea nr 50, tel: 0726-197970; fax-;

mickeyandminnie62@yahoo.com

91.

GRĂDINIȚĂ "PRIMĂVERII" CONSTANTA (PRE)

Constanta, str. Făgetului nr. 144;

tel: 0729940963; fax:-;

office@gradinitaprimaverii.ro

92.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIP ȘI DEL!" CONSTANȚA (PRE)

Constanta, str. Ion Ratiu nr. 119A;

tel: 0723136593

93.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HELLO TEDDY ONE" (PRE)

Constanța, str. Bucovinei nr. 2F;

tel:0728648760;helloteddyl@yahoo.com

94.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BABY GENIUS" CONSTANȚA (PRE)

Constanta, str. Frunzelor nr. 44;

tel: 0722466200

95.

GRĂDINIȚA "THE LITTLE BUMBLEBEES" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I. L. Caragiale nr. 45, tel: 0747245355

96.

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N.ROMAN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920;

ioannroman@yahoo.com

14. Casimceali Ateș

97.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA

Constanța, str. Mălinului nr.5, cod 900597 tel:0341-438242; fax: -;

oficialgpp6@yahoo.com

98.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 "JEAN BART" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. loan Ursu nr.51a, cod 900057 tel:0341-427407; fax:0341-427407;

scgimnazialal8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.37 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407;

scoimnazialal8@vahoo.com

99.

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTT CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814; liccarosetti@yahoo.com

GRĂDINIȚA "ROSETTI"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123

tel:0341-405815; fax:0341-405814

100.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;UC;LIC VOC) Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859; cna.regina.maria@gmail.com

101.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceul lucian.blaga@yahoo.com

ANEXĂ L

LM NR. //

\ ■

102.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL" CONSTANȚA

Constanța, al. Fragilor nr.7, cod 900427 tel: 0341-440043; fax:0341-440043;

grmugurel cta@yahoo.com

HC

15. Garip Mirela

103.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "REMUS OPREANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Adamdisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-

554303; sc7cta@gmail.com

104.

ȘCOALA P>OSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" CONSTANȚA (POS)

Constanța, al. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0241-633550; 0723-260376; fax:-;henricoanda.constanta@yahoo.ro

105.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

106,

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710 tel:0341-405816; fax:0341-405816;

liceulovidius@gmail.com

107.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849;

fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

108.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CONSTANȚA (PROF;UC;LIC TEH;POS)

Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.148, cod 900642

tel:0241-638046; 0722-706525; fax: 0241-638046; ucecomconstanta@yahoo.com

16. Nicolae Irinela

109.

X---

LICEUL "OMNIA" CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, str. N.Iorga nr.14, cod 900622 tel:0241-550868; 0728-193949; fax:-;

liceulomnia@yahoo.com

ț

110.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839;

scllgen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839

111.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PRO SCIENTIA" CONSTANȚA(POS) Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900652 tel:0724-794566; fax:-;

proscientia@gmail.com

112.

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE" CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Nicolae lorga nr.87, cod 900587

tel:0241-662698; 0341-405828; fax:0241-662698; palade@isjcta.ro

113.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263 tel:0341-405838; fax:0341-405838;

scoalanr8cta@yahoo.com

114.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

scoala_ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

17. Răsăuțeanu Costin-Ioan

ANEX/

HCLM NR.J

LA

V

115.

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI" CONSTANȚA (PRE;PROF;L1C;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814; liccarosetti@yahoo.com

GRĂDINIȚA "ROSE1TI"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123 tel:0341-405815; fax:0341-405814

116.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

117.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

118.

LICEUL DE MARINĂ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, Șos Mangaliei nr.126 tel:0241-516620; fax:0241-516620;

secretariatmarina@yahoo.com

119.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138 tel:0341-427409; fax:0341-427409;

scoala40@vahoo.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion lonescu Brad nr.6, cod 900153 tel:0341-440034; fax:0341-427403

18. Popescu Cristiana

120.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 "FERDINAND" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853; fax:0341-

405853;scoala43ferdinand@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

121.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853;

scl4cta@isicta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

122.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

123.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196

tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859; cna.regina.maria@gmail.com

124.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539

tel:0341-405833; fax:0341-405833;

sc3cpcta@yahoo.com

125.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NR.8 CONSTANȚA

Constanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643

tel:0341-439648; fax:0341-439648;

gradinita8cta@yahoo.com

NORMAL NR.26 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Banu Mihalcea nr.181, cod 900532 tel:0341-422221

I

ANEXĂ ICLM NR. J

^/M

--

126.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405 ;

sc37cta@vahoo.com

19. Tatu Daniel-Gigi

127.

COLEGIUL COMERCIAL "CAROLI” CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800;

secretariat@colegiulcarol.ro

128.

GRĂDINIȚA "MINI LONDON" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Mihai Vitezu nr.U8, cod 900600

tel:0737-150816; 0241-485080; fax:-;

info@minilondon.ro

129.

ȘCOALA PRIMARĂ "COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Docherilor nr.22, cod 900628 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@qradinitacolibri.ro

GRĂDINIȚA 'COLIBRI' CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Docherilor nr.22 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

130.

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE" CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Nicolae lorga nr.87, cod 900587

tel:0241-662698; 0341-405828; fax:0241-662698; palade@isjcta.ro

131.

LICEUL TEHNOLOGIC CONCORD CONSTANȚA(LIC,LIC TEO,LICTEH)

Constanța, str.N lorga 4; cod 900622 tel0241-554020,0762353977 fax0241554020 liceulconcord@yahoo.com

132.

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.AI.Lapușneanu nr.15, cod 900196

tel:0341-405813; fax:0341-405813;

lictehtelecomcta@gmail.com

133.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA(UC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulscl@yahoo.com

20. Ochiuleț Mihai

134.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821;

licedfiz@yahoo.com

135.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-405852; fax:0341-405852;

sc39cta@isjcta.ro

136.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263 tel:0341-405838; fax:0341-405838;

scoalanr8cta@yahoo.com

137.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "AZUR"CONSTANȚA

Constanța, str. Aluniș nr.2 bis, cod 900341 tel: 0341-440046; fax:-;

gradiazurct@gmail.com

ANEX/

HCLM NR._

k pA /

138.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" CONSTANȚA Constanța, str.Progresului nr.7, cod 900070 Tel:0241-689632; fax:-;

gopdumbravaminunatacta@yahoo.com

/

139.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 "MIHAIL KOICIU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635;

mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

140.

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "OVIDIUS" CONSTANȚA(POS)

Constanta, bd. Mamaia, nr, 124, tel. 0241-

606.424

Fax:-; colegiu@univ-ovidius.ro

141.

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"CONSTANȚA (PROF;UC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406; vmadgearu@yahoo.com

21. Popa Teodor

142.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821;

licedfiz@yahoo.com

143.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 900111tel:0341-405841;

fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "NĂSTUREL"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

144.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIȚY BIȚY" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.C.Brătianu nr.146, cod 900224

tel:0722-246393; fax:-;office@kitybity.ro

145.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720 tel: 0341-405827; fax:0241-614070;

traianct@gmail.com

146.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

147.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 "ION MINULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-427408; fax: 0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ABRACADABRA” CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023 tel: 0341-440055; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

22. Nazîru Alexandru-Marian

148.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

GRĂDINIȚA cu program NORMAL "NĂSTUREL" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 900111tel:0341-405841; fax:0341-405841;

secretariat@scoalal6.ro

Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

| ANEX

[HCLM NR.

Ă,LA z -

’//

—e-Ă—X—Zi_

' 149.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GREEN LAND" CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Pescăruș nr.55, cod 900534 tel:0724-316076; fax:-;

beiustela@yahoo.com

/

150.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PERLUȚELE MĂRIT' CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Viteazu nr.56, cod 900682

tel:0341-439652; 0241-485009; fax:-;

gradinitaperlutelemarii@gmail.com

151.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "REMUS OPREANU" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Adamdisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303; sc7cta@gmail.com

152.

LICEUL TEORETIC "GEORGE

CĂLIN ES CU" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494

tel: 0341-405818; 0241-642397; fax:0241-

553588; calinescu@rdsmail.ro

153.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825;

liceul_decebal_ct@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEV CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0341-101480; tel:0341-405825;

dimitrie_stiubei@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel: 0341-405825; fax: 0341-405825

154.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 "NICOLAE HTULESCU” CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836;

scoala6constanta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

23. Mihăilescu Cristian

155.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo

156.

GRĂDINIȚA "HELLO TEDDY" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.I.L.Caragiale nr.45, cod 900160 tel:0341-111201; fax:-;

brilianttop@yahoo.com

157.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825;

liceul_decebal_ct@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0341-101480; tel:0341-405825;

dimitrie_stiubei@yahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER"

CONSTANȚA(PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel: 0341-405825; fax:0341-405825

158.

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"CONSTANȚA

(PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-

556406; vmadgearu@yahoo.com

ANEXĂ

4CLM NR.__

LA

159.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (UC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulscl@yahoo.com

24. Tincu Cristian

160.

ȘCOALA GIMNĂZIALĂ"PETRE ISPIRESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI ;GIM)

Constanța, al. Universității nr.40, cod 900470 tel:0241-520211; 0726-684738; fax:0241-520211; secretariat@scoalapetreispirescu.ro

161.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "STELUȚELE MĂRII" CONSTANȚA

(PRE)Constanța, str. Corbului nr.2, cod 900287tel:0341-440036; fax:0341-440036; grsteldemare@yahoo.ro

162.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LTTTLE KIDS" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Străjerului nr.32, cod 900204 tel:0735-335727; fax:-;

gradinitalittlekids@yahoo.com

163.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825;

liceul_decebal_ct@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0341-101480; tel:0341-405825; dimitrie_stiubei@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FUPPER" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

164.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821;

licedfiz@yahoo.com

165.

GRĂDINIȚA "SANTA MARIA DEL MAR" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str.Ion Rațiu nr.27

25. Șerbănescu Marian-Octavian

166.

ȘCOALA "SF.MARTIRI BRÂNCOVENI"

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900111 tel:0241-699149; 0726-309556; fax:0341-813235; scoala_brancoveneasca@yahoo.com

167.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "COMENIUS" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Poporului nr.82, cod 900205 tel:0241-518981;

gradinita.comenius@yahoo.com

168.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bl. Mamaia nr 284, cod 900552 tel:0726-770077; fax:-;

rainbow constanta@yahoo.com

169.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 "NICOLAE TTTULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836;

scoala6constanta@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

170.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

'JEXĂ, LA?

170.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;UC;UC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceuljucian.blaga@yahoo.com

a:

HCLM

171.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanta, str.Caraiman nr.38, cod 900137 Tel: 0757433398;

scoalaanastasia@gmail.com

172.

SCHOOL OF LONDON CONSTANȚA Constanta, str. Eroilor nr. 9, cod 900665 Tel: 0241-487072; 0730406844 info@schooloflondon.ro

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIAN Ax GOSPODARII

Anexa nr. 2 - desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Nr.crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică

CONSILIER LOCAL

1.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ’ROBOTEL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.59 BILINGVĂ ROMÂNĂ ITALIANĂ

BADEA AURA CERASELA

2.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM’ CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL TOM DEGEȚEL

AVĂTAVULUI COSTIN-VALERIU

3.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

4.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'CASUTA DE TURTA DULCE' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

5.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

6.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR' CONSTANTA

MERDINIAN LMU

7.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR' CONSTANTA

-

OMOCEA CRISTIAN

8.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL' CONSTANTA

CASIMCEALI ATES

1

9.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANTA

DEDE PERODIN

10.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATA' CONSTANTA

OCHIULEȚ MIHAI

| ANEXA LA, [HCLMNR,J>?/^7/

11. '

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "2 Pitici" CONSTANTA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29

DOBRE IOANA CLAUDIA

12 '     ’

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.22

DEDE PERODIN

’ 13. ' '

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR.44 CONSTANTA

IACOB FLORIN-CĂTĂLIN

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANTA

IACOB FLORIN-CĂTĂLIN

15.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'AZUR’ CONSTANTA

OCHIULEȚ MIHAI

' ' 16.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANTA

DEDE PERODIN

17.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANTA

MERDINIAN LI VIU

18.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.26

POPESCU CRISTIANA

19.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANTA

CASIMCEALI ATES

1

20.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'PERLUTELE MARII1 CONSTANTA

NAZÎRU ALEXANDRU-MARIAN

21.

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MARII1 CONSTANTA

TINCU CRISTIAN

22.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANTA

CĂLIN IULIAN

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 'ANGHEL SALIGNY' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANTA

BADEA AURA CE RASE LA

24.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU' CONSTANTA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

POPESCU CRISTIANA

25.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12’B.P. HASDEU' CONSTANTA

GAR1P MIRELA

26. ‘

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3'CIPRIAN

ANDREI MIHAELA

PORUMBESCU' CONSTANTA

HCLM NR

27.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 'DR.CONSTANTIN ANGELESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANTA

NICOLAE IRINELA

28.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRANCOVEANU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL MICA SIRENA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DELFINII JUCĂUȘI CONSTANTA

OMOCEA CRISTIAN

29.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILIAN' CONSTANTA

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

30.

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 38 ’DIMITRIE

CANTEMIR' CONSTANTA

CĂLIN IULIAN

31.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.30

POPESCU CRISTIANA

32.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 'GHEORGHE TITEICA’ CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL HENSEL SI GRETEL

GARIP MIRELA

33.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 'I.C.BRATIANU' CONSTANTA

DOBRE IOANA CLAUDIA

34.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

NR.24

RĂSĂUȚEANU COSTIN-IOAN

35.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17'ION MINULESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ABRACADABRA

DOBRE IOANA CLAUDIA

36.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18'JEAN BART' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.37

DOBRE IOANA CLAUDIA

37.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL' CONSTANTA

DEDE PERODIN

38.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL KOICIU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.35

DEDE PERODIN

39.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ’NICOLAE

STAVĂR-ROMEO VERGEA

ANEXAIA

HCLM

TONITZA' CONSTANTA

40.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.39

POPESCU CRISTIANA

41.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 ‘MARIN IONESCU DOBROGIANU ' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NĂSTUREL

POPA TEODOR

42.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37 CONSTANTA

CARAGHEORGHE DUMITRU

43.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA

NICOLAE IRINELA

44.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 NICOLAE TITULESCU CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CASUTA POVEȘTILOR

MIHĂILESCU CRISTIAN

45.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 'REMUS OPREANU' CONSTANTA

GARIP MIRELA

46.

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I' CONSTANTA

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

47.

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA' CONSTANTA

POPESCU CRISTIANA

48.

COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

NR.16

OMOCEA CRISTIAN

49.

COLEGIUL NATIONAL ’MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

AVĂTAVULUI COSTIN VALERIU

50.

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

51.

LICEUL DE MARINĂ CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

52.

LICEUL ENERGETIC CONSTANTA

STAVĂR-VERGEA ROMEO

53.

LICEUL TEHNOLOGIC 'PONTICA' CONSTANTA

DEDE PERODIN

54.

LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS' CONSTANTA

CARAGHEORGHE DUMITRU

55.

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A.ROSETTI' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ “ROSETTi”

CASIMCEALI ATEȘ

56.

LICEUL TEHNOLOGIC ‘GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANTA

OMOCEA CRISTIAN

57.

LICEUL TEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANTA

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

58.

LICEUL TEHNOLOGIC 'VIRGIL MADGEARU’ CONSTANTA

MIHAILESCU CRISTIAN

59.

LICEUL TEORETIC ‘GEORGE EMIL PALADE’

CONSTANTA

IRINELA NICOLAE

60.

LICEUL TEHNOLOGIC ‘GHEORGHE DUCA’ CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU” ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA

IACOB FLORIN-CATALIN

61.

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICAȚII CONSTANTA

TATU DANIEL-GIGI

62.

LICEUL TEHNOLOGIC 'IOAN N. ROMAN' CONSTANTA

DEDE PERODIN

63.

Liceul cu program SPORTIV’NICOLAE ROTARU' CONSTANTA

OCHIULEȚ MIHAI

64.

LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.36 DIMITRIE STIUBEI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FLIPPER

TINCU CRISTIAN

65.

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU'

CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

66.

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

CASIMCEALI ATES

I

67.

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

68.

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

MERDINIAN LIVIU

69.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 'SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

70.

PALATUL COPIILOR

STAVĂR-VERGEA ROMEO

ANEXA LA

HCLMNR^^/^z'

71.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANTA

BADEA AURA CERASELA

72.

COLEGIUL

UNIVERSITĂȚII “OVIDIUS”

CONSTANȚA (POS)

OCHIULEȚ MIHAI

73.

GRĂDINIȚA “LA NOUVELLE GENERATION11 CONSTANȚA (PRE)

ARGHIRESCU ADRIANA

74.

GRĂDINIȚA “TOM Șl JERRY JUNIOR*1 CONSTANȚA (PRE)

BADEA AURA CERASELA

75.

GRĂDINIȚA “ADIA K1NDERGARDEN" CONSTANȚA (PRE)

CARAGHEORGHE DUMITRU

76.

GRĂDINIȚA “CĂSUȚA DIN PĂDURE*1 CONSTANȚA (PRE)

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

77.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “COMENIUS“ CONSTANȚA (PRE)

SERBANESCU MARIAN-OCTAVIAN

78.

GRĂDINIȚA “GAMEX" CONSTANȚA (PRE)

CĂLIN IULIAN

79.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT” CONSTANȚA (PRE)

SERBANESCU MARIAN-OCTAVIAN

80.

GRĂDINIȚA “MINI

LONDON" CONSTANȚA (PRE)

TATU DANIEL-GIG1

81.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LITTLE KIDS“ CONSTANȚA (PRE)

TINCU CRISTIAN

82.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GREEN LAND*1 CONSTANȚA (PRE)

NAZÎRU ALEXANDRU-MARIAN

83.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “KIȚY BIȚY“ CONSTANȚA (PRE)

POPA TEODOR

84.

GRĂDINIȚA “HELLO TEDDY“ CONSTANȚA (PRE)

DEDE PERODIN

85.

GRĂDINIȚA “SANTA MARIA DEL MAR" CONSTANȚA (PRE)

SERBANESCU MARIAN-OCTAVIAN

86.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ISPIRESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

TINCU CRISTIAN

87.

ȘCOALA PRIMARĂ “SCHOOL OF LONDON" CONSTANȚA (PRI)

OCHIULET MIHAI >

88.

ȘCOALA PRIMARĂ “NOUA GENERAȚIE" CONSTANȚA (PRI)

CĂLIN IULIAN

89.

ȘCOALA “SF. MARTIRI BRÂNCOVENI"

CONSTANȚA

(PRE;PRI;GIM)

SERBANESCU MARIAN-OCTAVIAN

90.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SPECTRUM" CONSTANȚA (PRI;GIM)

ANDREI MIHAELA

91.

ȘCOALA PRIMARĂ “COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

TATU DANIEL-GIGI

92.

ȘCOALA PRIMARĂ “CHAMPIONS FOR LIFE" CONSTANȚA (PRE; PRI)

ARGHIRESCU ADRIANA

93.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WILHELM MOLDOVAN" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

AVĂTAVULUI COSTIN-VALERIU

94.

LICEUL TEORETIC "EDUCAȚIONAL CENTER"

CONSTANȚA

AVĂTAVULUI COSTIN-VALERIU

(PRE;PRI;GIM;LIC;LIC

TEO)

95.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA (LICjLIC TEO)

r

ANDREI M1HAELA

96.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

NICOLAE IRINELA

97.

LICEUL TEHNOLOGIC “CONCORD11 CONSTANȚA (LICjLIC TEO;LIC TEH)

TATU DANIEL-GIGI

98.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “DR.LCANTACUZINO11 CONSTANȚA (POS)

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

99.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ" CONSTANȚA (POS)

GARIP MIRELA

100.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HIPOCRATE11 CONSTANȚA (POS)

CARAGHEORGHE DUMITRU

101.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “SF.THEODOR11 CONSTANȚA (POS)

CARAGHEORGHE DUMITRU

102.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIA” CONSTANTA (PRE;PRI;GIM)

SERBANESCU MARIAN-OCTAVIAN

103.

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

104.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “PRO SCIENTIA" CONSTANȚA (POS)

NICOLAE IRINELA

105.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FORTUNA” CONSTANȚA (POS)

DOBRE IOANA CLAUDIA

106.

GRĂDINIȚA "MICKEY

AND MINNIE” CONSTANȚA (PRE)

MERDINIAN LIVIU

107.

LICEUL "EDUCAȚIA

VIITORULUI” (LIC)

. DOBRE IOANA CLAUDIA

108.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “HELLO TEDDY ONE” (PRE)

1

MERDINIAN LIVIU

109.

GRĂDINIȚA "PRIMĂVERII” CONSTANȚA (PRE)

MERDINIAN LIVIU

110.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BABY GENIUS” CONSTANȚA (PRE)

MERDINIAN LIVIU

111.

GRĂDINIȚĂ "THE LITTLE BUMBLEBEES” CONSTANȚA (PRE)

MERDINIAN LIVIU

112.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIP SI DELI” CONSTANȚA (PRE)

MERDINIAN LIVIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana ^OȘP(5daru