Hotărârea nr. 43/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI CE REVINE TITULARULUI DREPTULUI DE ADMINISTRARE DIN VENITURILE REALIZATE PENTRU BUNURILE PROPRIETATE PUBLICĂ

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică

Consiliul local âl municipiului Constanța întrunit în , ședința ordinară * din data de         / .2021;                                  7

Luând'in dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 33707/19.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 4 cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 33995/22.02.2021;

Având în vedere prevederile:

  • - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;               *

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c) și art 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;..

HOTĂRĂȘTE

i .i                                                                                                      3

Art. 1 - Titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publică a municipiului Constanța ^(terenuri și/sau clădiri), care realizează venituri din contractele încheiate cu diferite persoane;fizice sau juridice pentru bunurile aflate in administrarea acestora, au dreptul să: rețină din chirie o cotă-parte în procent de 50%.                  j

Art. 2 - Titularii dreptului de administrare au obligația să .prezinte la sediul Primăriei municipiului Constanța,: anual, contractele încheiate*' pentru bunurile aparținând domeniului public aflate în administrarea acestora, iar în termen de 10 zile de la încasarea sumelor cu titlu de chirie au obligația de a vira o cotă-parte în procent de 50% către bugetul local și de,a prezenta documentele de plată.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se aplică instituțiilor, serviciilor de interes public local sau altor entități în calitate de titulari ai dreptului de administrare care dețin în administrare sau folosință bunuri proprietate publică, în bazaj unei hotărâri a Consiliului local. ; <              W      A

Art. 4 - De la data intrării' in vigoare a prezentului act administrativ, prevederile HCL 144/23.06.2014 privind stabilirea cuantumului din veniturile realizate pentru bunurile‘proprietate publică ce vor rămâne la dispoziția titularului dreptului de administrare," își încetează aplicabilitatea.

■j                                .'        ; .'                                                                                                      >

..i

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Consiliului județean Constanța, DGAS Constanța, Spitalului clinic de boli; infecțioase, Muzeului de arta populară, Serviciului de ambulanță județean Constanța, RADET Constanța, RAEDPP Constanța, CT BUS Constanța, Asociației „BjackSea SPA", CCINA Constanța, Direcției de sănătate publică, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și * cadastru, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

zenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

fmpotrivă;


abțineri.


La data adoptării sunțjîn funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  GEORGIANA GOSPODARU


CONSTANȚA Nr.