Hotărârea nr. 42/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDIATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

cONSTANfyHOTĂRÂRE

privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local

V, LX                          pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din : data de, 9/^2 M/.

; Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr, '    33                       domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de

specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. jUZJX//            precum și

Lista comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, înregistrată la Direcția generală de asistență socială Constanța sub nr. 12946/15.02.2020, cuprinzând asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte;

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 249/2020 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local și ale H.C.L. nr.274/2016 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a ; fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.Q. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

I Art.l Se aprobă lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2

  • (1) Până la aprobarea bugetului local municipal pe anul 2021, nivelul lunar al subvențiilor va fi cel prevăzut în H.C.L. nr.H8/202Q privind modificarea H.C.L. nr. 507/2019, privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020, dar nu mai mult decât suma calculată în raport cu numărul de beneficiari constatați în urma raportului de oportunitate întocmit de comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România.

  • (2) Plățile se vor face în baza convențiilor provizorii, în limita sumelor alocate, urmând ca după aprobarea bugetului local municipal pe anul 2021, să se încheie convenții definitive si să se compenseze, prin plată sau restituire, sumele achitate în baza convențiilor provizorii.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, " împotrivă,     •—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL


CONSTANȚANR. Wt 26, ffZ 2 o//

ANEXĂ la H.C.L. nr.

Nr.crt.

Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021

Nivel maxim lunar al subvenției, până la aprobarea bugetului municipal pe anul 2021

1.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO pentru Centrul de zi « Mama Margareta »

3.034,66 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL