Hotărârea nr. 41/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2020


HOTĂRÂRE


privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020

-Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data z de

Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr.32899/19.02.2021 al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-șociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului1!! Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, -juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.32901/19.02.2021;

Având în vedere prevederile art. 49, alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publiqe locale cu modificările ulterioare;

z\                                                         î

In temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a,art .134, alin 4 și art.196, alin.(l)', lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2020 pe trimestrul IV, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8W2, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408 și 8008 care fac parte integrantă din prezent^ hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituțitei prefectului județului Constanța.

j]

-Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, < împotrivă ~~~   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 9^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI

cod 20

31,12,2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii precedenți

din anu curent

A

B

1

<2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)

00.01

773924873

889259627

1101790193

288937721

812852472

778330771

1413507

322045915

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

640400000

645430000

961965032

288937721

673027311

638505610

1413507

322045915

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

715278873

756461627

1055842449

275991634

779850815

746267536

1353044

308221869

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

639282873

681965627

879082142

184639687

694442455

669803928

1353044

207925170

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364967000

366153000

361828490

0

361828490

361828490

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

364967000

366153000

361828490

0

361828490

361828490

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

2300000

2402645

0

2402645

2402645

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

2300000

2402645

0

2402645

2402645

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

362667000

363853000

359425845

0

359425845

359425845

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

362667000

361853000

357594511

0

357594511

357594511

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

2000000

1831334

0

1831334

1831334

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

C

0

0

0

0

0

________0 kNEXA la

--1             0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

I 0 | HCLM

°

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

155078000

304071391

140380435

163690956

148714984

0

155356407

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

157850000

155078000

304071391

140380435

163690956

148714984

0

155356407

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

122128000

254616576

125492465

129124111

118643556

0

135973020

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

39119000

48647387

8867100

39780287

35340742

13306645

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

83009000

205969189

116625365

89343824

83302814

122666375

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

24950000

39649322

14250603

25398719

22364972

0

17284350

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

9300000

13260697

4057307

9203390

8138116

5122581

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

15200000

25782723

10025341

15757382

13834807

0

11947916

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori “din'impdzitul pe terenuf agricol-        w•............

. 07.02.02.03 .

450000

450000

■—    - ■ j. .      -. :?.i t l

605902

167955

437947

392049

0

"      213853

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

8000000

9805493

637367

9168126

7706456

2099037

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

115665873

159934627

212295398

44258617

168036781

158373591

1353044

52568763

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

74878873

120597627

118496506

0

118496506

118496506

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

55507419

61089400

61075164

0

61075164

61075164

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

40380000

40380000

0

40380000

40380000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15371454

19128227

17041342

0

17041342

17041342

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

344405

378258

-33853

39626

0

304779

Taxe hoteliere

12.02.07

0

344405

378258

-33853

39626

304779

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

150000

1023298

786822

236476

163150

0

860148

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

150000

1023298

786822

236476

163150

860148

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

3918700C

39187000

92431189

43093537

49337652

39674309

H

CLM NR.

LA 51403836

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

32400000

82647249

40875384

41771865

32414429

1353044

J      48879776

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

19700000

48484487

22913415

25571072

20521751

92142

27870594

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

12700000

34162762

17961969

16200793

11892678

1260902

21009182

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

6787000

9783940

2218153

7565787

7259880

2524060

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

800000

886863

635

886228

886863

0

0

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

800000

886863

635

886228

886863

0

0

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

800000

886863

635

886228

886863

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

74496000

176760307

91351947

85408360

76463608

0

100296699

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

18771000

31530458

6106422

25424036

21738470

0

9791988

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

30.02

18771000

18771000

31511555

6106422

25405133

21719567

0

9791988

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

21000

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

18750000

31507040

6105919

25401121

21715052

0

9791988

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

18750000

31507040

6105919

25401121

21715052

9791988

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de Ia societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

4515

503

4012

4515

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

18903

0

18903

18903

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

18903

0

18903

18903

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

55725000

145229849

85245525

59984324

54725138

0

90504711

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3516000

3516000

5475216

1617801

3857415

3834126

0

1641090

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

208000

175139

0

175139

175139

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

308000

131411

0

131411

131411

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

2700000

3191704

0

3191704

3191704

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

6480

0

6480

6480

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

AN

EXALA

I                 0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

HCLM N’

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri

33.02.28

300000

300000

1953999

1617801

336198

312953

0

1641046

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

16483

0

16483

16439

44

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

15030000

17745572

788472

16957100

16560508

0

1185064

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

11373

0

11373

10540

833

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

15030000

17734199

788472

16945727

16549968

1184231

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

8500000

46392811

37490556

8902255

6131945

0

40260866

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

8500000

46359625

37490556

8869069

6098759

0

40260866

j '^Venituri din amenzi-și alte sancțiuni aplicate de către-alte^-a*. instituții de specialitate

35.02 .01.02

......8500000

--------- 8500000

46359625

— 37490556

8869069

- 6098759

40260866

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

33186

0

33186

33186

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+

36.02.47+36.02.50)

36.02

30179000

28679000

75616150

45348696

30267454

28198459

0

47417691

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

10712

0

10712

10712

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

10712

0

10712

10712

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

8700000

30170138

22136162

8033976

6988716

23181422

Taxe speciale

36.02.06

21479000

19979000

43455256

21507991

21947265

20636135

22819121

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Alte venituri

36.02.50

0

1980044

1704543

275501

562896

1417148

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

100

0

100

——400 AN

-----------,----------0

EXALA

n

Donații și sponsorizări

37.02.01

100

100

HCLM1PS

—J        0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

r ' / r"

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

9566000

24619189

12946087

11673102

10734680

60463

13824046

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

0

9566000

24619189

12946087

11673102

10734680

60463

13824046

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

- 39.02^03    -

_   84000

295975

0

295975

295975

---

: .......... 0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

9482000

24323214

12946087

11377127

10438705

60463

13824046

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01 +41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

HCLK'

\NEXA LA

m

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

. ...o

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

31781000

39215000

12850910

0

12850910

12850910

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

31781000

39215000

12850910

0

12850910

12850910

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+

42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la

42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+

42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

31781000

39195000

12837000

0

12837000

12837000

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

83000

40000

40000

40000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

AI

HCLM N

ia

y

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

__..^^,0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

48000

28909

28909

28909

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

13518000

11089000

10781876

0

10781876

10781876

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

A ’

JCV A T A

!               o

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

i t.

wri ,m r

JR.    /7'0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

14260000

0

0

.

f f

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.69

3955000

12619000

903483

903483

903483

0

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79

0

175000

174632

0

174632

174632

0

Subvenții de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantină         .....—,............

42.02.80

0

871000

870600

870600

870600

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

50000

37500

37500

37500

)

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)

43.02

0

20000

13910

0

13910

13910

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

20000

13910

13910

13910

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

ANE"

4A LA

Q/y^^y

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume-primite.în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02:02.02

- ~.-4 •                 ’ •

•-••..H.-----......

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la

45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.0Z 08.03

I

XA LA

Corecții financiare

45.02.08.04

•c      Ti 4 MO

I///2O2.

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

jL            1 tax

--

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

I

anexz

...... f

LA,     |

7 ZW/I

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

|nC

lm iw. „z

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

.0

.........0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

26865000

84017000

8477645

0

8477645

8477645

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

20395000

75968000

5570099

0

5570099

5570099

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

20395000

75968000

589514

0

589514

589514

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

3238526

0

3238526

3238526

0

Prefinanțare

48.02.01.03

1742059

1742059

1742059

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

5563000

7142000

2430316

0

2430316

2430316

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563000

6371000

1056215

0

1056215

1056215

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1023132

0

1023132

1023132

0

Prefinanțare

48.02.02.03

771000

350969

350969

350969

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

i             KT'

"T

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

7/7 y ,

J

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

796000

453095

0

453095

453095

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

796000

453095

0

453095

453095

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02) ’

48.02.15

111000

111000

24135

0

24135

24135

0

0

Sume prîmîie în contul plățilof efectuate în anul curent

48.02:15.01“

■""'Ti Tobo

111000

0

o

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

24135

0

24135

24135

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)       (cod

48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01 +48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

728844873

768539627

1067575244

275991634

791583610

758000331

1353044

308221869

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

640400000

635864000

937345843

275991634

661354209

627770930

1353044

308221869

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

715278873

756461627

1055842449

275991634

779850815

746267536

1353044

308221869

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

639282873

681965627

879082142

184639687

694442455

669803928

1353044

207925170

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364967000

366153000

361828490

0

361828490

361828490

0

0

1

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

ANI?

X.A LA o

L/ /

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0 L

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

364967000

366153000

361828490

0

361828490

361828490

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

2300000

2402645

0

2402645

2402645

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

2300000

2402645

2402645

2402645

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

362667000

363853000

359425845

0

359425845

359425845

0

0

Cote'defalcate din impozitul pe venit         '

" '04.02.01 ......

362667000

361853000

357594511

' 357594511

357594511

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2000000

1831334

0

1831334

1831334

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

155078000

304071391

140380435

163690956

148714984

0

155356407

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

157850000

155078000

304071391

140380435

163690956

148714984

0

155356407

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

122128000

254616576

125492465

129124111

118643556

0

135973020

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

39119000

48647387

8867100

39780287

35340742

0

13306645

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

83009000

205969189

116625365

89343824

83302814

122666375

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

24950000

39649322

14250603

25398719

22364972

0

17284350

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

9300000

13260697

4057307

9203390

8138116

5122581

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

15200000

25782723

10025341

15757382

13834807

0

11947916

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

450000

450000

605902

167955

437947

392049

0

213853

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

8000000

9805493

637367

9168126

7706456

2099037

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

115665873

159934627

212295398

44258617

168036781

158373591

1353044

52568763

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

74878873

120597627

118496506

0

118496506

118496506

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

55507419

61089400

61075164

0

61075164

6107516Z

ANEX

HCLM NR

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

40380000

40380000

0

40380000

40380000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15371454

19128227

17041342

0

17041342

17041342

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

344405

378258

-33853

39626

0

304779

Taxe hoteliere

12.02.07

344405

378258

-33853

39626

304779

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

_______15.02

-  1600000

-.      15000Q

,1023298

786822

..... 236476

163150

_•....... :             -0

- ...........860148

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

150000

1023298

786822

236476

163150

0

860148

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187000

39187000

92431189

43093537

49337652

39674309

1353044

51403836

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

32400000

82647249

40875384

41771865

32414429

1353044

48879776

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

19700000

48484487

22913415

25571072

20521751

92142

27870594

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

12700000

34162762

17961969

16200793

11892678

1260902

21009182

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

6787000

9783940

2218153

7565787

7259880

2524060

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

800000

886863

635

886228

886863

0

0

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

800000

886863

635

886228

886863

0

0

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

800000

886863

635

886228

886863

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

74496000

176760307

91351947

85408360

76463608

0

100296699

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

18771000

31530458

6106422

25424036

21738470

0

9791988

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

18771000

18771000

31511555

6106422

25405133

21719567

0

9791988

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

21000

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

18750000

31507040

6105919

25401121

21715052

0

9791988

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

18750000

31507040

6105919

25401121

21715052

9791988

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

—-------Q

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

ANI

XALA

Alte venituri din proprietate

30.02.50

4515

503

4012

4515

11CLM WK

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

18903

0

18903

18903

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

18903

0

18903

18903

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

55725000

145229849

85245525

59984324

54725138

0

90504711

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3516000

3516000

5475216

1617801

3857415

3834126

0

1641090

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

208000

175139

0

175139

175139

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

308000

131411

0

131411

131411

0

Contribuția persoanelor-beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

2700000

3191704

0

3191704

3191704

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

6480

0

6480

6480

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri

33.02.28

300000

300000

1953999

1617801

336198

312953

1641046

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

16483

0

16483

16439

44

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

15030000

17745572

788472

16957100

16560508

0

1185064

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

11373

11373

10540

833

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

15030000

17734199

788472

16945727

16549968

1184231

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

8500000

46392811

37490556

8902255

6131945

0

40260866

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

8500000

46359625

37490556

8869069

6098759

0

40260866

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500000

8500000

46359625

37490556

8869069

6098759

40260866

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

33186

0

33186

33186

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

30179000

28679000

75616150

45348696

30267454

28198459

0

47417691

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

10712

0

10712

10712

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

10712

0

10712

10712

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

8700000

30170138

22136162

8033976

6988716

23181422

Taxe speciale

36.02.06

21479000

19979000

43455256

21507991

21947265

20636135

0

22819121

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

0

1980044

1704543

275501

562896

1417148

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (COd'37.62.01+37.02.03+37.02.50)         .....

•:     37.02

....."''-“W

......100

100

........ 6

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

100

100

100

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

U

——*--&

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+

40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

HCLM

0

■NEXALA

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

a>

EXA^ , „

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13566000

12078000

11732795

0

11732795

11732795

HCLM^

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

13566000

12078000

11732795

0

11732795

11732795

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

13566000

12058000

11718885

0

11718885

11718885

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

48000

28909

0

28909

28909

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sdciale.......1 ’ '■

- 42.02.35

.......~

r.-K..              -L-.

".......0

-

.......

■.........0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

13518000

11089000

10781876

0

10781876

10781876

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantina

42.02.80

0

871000

870600

870600

870600

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

50000

37500

37500

37500

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

20000

13910

0

13910

13910

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

ANEX

k             | 0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

-1CLMNR-,

Err*’ ' — o

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice.aflat in..izolare preventiva la.locul de.munca.....

43.02.41

0

20000

■ 13910

......------13910

........ 13910

.......0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

45080000

120720000

34214949

12946087

21268862

20330440

60463

13824046

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

0

9566000

24619189

12946087

11673102

10734680

60463

13824046

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

. 0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

9566000

24619189

12946087

11673102

10734680

60463

13824046

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

0

9566000

24619189

12946087

11673102

10734680

60463

13824046

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

84000

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

295975

295975

295975

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

9482000

24323214

12946087

11377127

10438705

60463

13824046

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

ANF.XA.LJ

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

4O.0Z14'

•- • • - —

0

---------------

|hcl

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18215000

27137000

1118115

0

1118115

1118115

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

18215000

27137000

1118115

0

1118115

1118115

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

18215000

27137000

1118115

0

1118115

1118115

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

A W? , V

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

iHCLMNR^

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

83000

40000

40000

40000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

................._ .0

______________________ 0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

14260000

0

__, 0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

ANEX rtCLMNR. _

MA A ^/Z^A

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

3955000

12619000

903483

0

903483

903483

0

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79

175000

174632

174632

174632

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Surrie primite de iă lJE/ălți donatori îh contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

11

ANEX/) ri M NR

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

1J

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

ANEX/ CLMNR.__,

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

.45.02.20.04

... ______________

«-iaxfe.-l-iiir i

______■____

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

26865000

84017000

8477645

0

8477645

8477645

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

20395000

75968000

5570099

0

5570099

5570099

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

20395000

75968000

589514

0

589514

589514

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

3238526

0

3238526

3238526

0

Prefinanțare

48.02.01.03

1742059

1742059

1742059

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

5563000

7142000

2430316

0

2430316

2430316

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563000

6371000

1056215

0

1056215

1056215

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1023132

0

1023132

1023132

0

Prefinanțare

48.02.02.03

771000

350969

350969

350969

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

ANTFY

X TA ..

Prefinanțare

48.02.03.03

n'ti * « xrr> i

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

L

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare........

- 48.02.05.03 ..

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 Ia 48.02.12.03)

48.02.12

796000

796000

453095

0

453095

453095

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

796000

453095

0

453095

453095

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111000

111000

24135

0

24135

24135

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111000

111000

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

24135

0

24135

24135

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

PREȘEDINTE ȘEDINȚAAnexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

cod 21________________________________________ 31,12,2020

anexa la

)                  -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

HCLM NR

W/J

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

104207000

178557000

890353873

1005688627

820692158

766232962

766232962

0

722259447

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

4576000

3178000

135261000

106597000

72621776

65702998

65702998

0

64955327

Autorități publice și acțiunrexterr.e-(God51'02.01) -..........

51.02

4576000

—--3-i-78eoo

>--123042000

-102836000

.......69407716

62494375

-“62494375

.....• •■ ■ - ■ 0

61949566

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

4576000

3178000

123042000

102836000

69407716

62494375

62494375

0

61949566

Autorități executive

51.02.01.03

4576000

3178000

123042000

102836000

69407716

62494375

62494375

0

61949566

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

364000

294000

288563

288563

0

85701

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05-

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

265000

265000

208000

208000

208000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

154000

99000

86000

80563

80563

0

85701

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

11800000

3397000

2920060

2920060

2920060

0

2920060

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a H-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

830000

36856000

29828000

28940203

28039630

28039630

0

26678266

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

0

830000

36856000

29828000

28940203

28039630

28039630

0

26678266

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

804000

23240000

19457000

18742210

18101775

18101775

0

16681488

Poliție locala

61.02.03.04

804000

23240000

19457000

18742210

18101775

18101775

0

16681488

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

26000

771000

798000

626230

562545

562545

0

605908

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

12845000

9573000

9571763

9375310

9375310

0

9390870

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

51619000

56133000

320035873

329665627

270589729

242883339

242883339

0

229545650

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

35815000

38031000

93732873

111755638

87341238

72535480

72535480

0

61977970

'XNEXAL

X

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

6332000

6354000

21961419

27626749

19747277

19488680

NR.ZZZxă

67

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6332000

6354000

17284140

21828783

14318652

14111753

14111753

0

13539174

învățământ primar

65.02.03.02

0

0

4677279

5797966

5428625

5376927

5376927

0

5145993

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

29483000

31677000

70868172

82297821

65764617

51228447

51228447

0

41477422

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

7504000

8710000

19943348

26871664

26393914

19441198

19441198

0

15738549

învățământ secundar superior

65.02.04.02

21979000

22967000

50547973

54990516

38999191

31415737

31415737

0

25367975

învățământ profesional

65.02.04.03

376851

435641

371512

371512

371512

’     .....0

370898

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

903282

1831068

1829344

1818353

1818353

0

1815381

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

43000

15069000

18523000

17111897

17111746

17111746

0

16406656

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

0

43000

1055000

6017000

5334708

5334557

5334557

0

5334557

Spitale qenerale

66.02.06.01

0

43000

1055000

6017000

5334708

5334557

5334557

0

5334557

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

13930000

12422000

11762780

11762780

11762780

0

11057848

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

84000

84000

14409

14409

14409

0

14251

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

84000

14409

14409

14409

0

14251

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

511000

1814000

65039000

47375000

40846321

37830237

37830237

0

38319782

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

511000

517000

2521000

2527000

2280559

1686965

1686965

0

1685435

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

223000

223000

2233000

2233000

2004483

1684483

1684483

0

1684483

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

288000

294000

288000

294000

276076

2482

2482

0

952

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

-------Page

O

0

___

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

IHCI fi

ANEXA

LA "

/ />» •? 7 /

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

î NR,

^^7 >

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

1297000

55306000

39463000

35456025

33210822

33210822

0

33376932

Sport

67.02.05.01

0

1297000

27159000

21751000

18879986

18546009

18546009

0

18408797

Tineret

67.02.05.02

2000000

300000

291038

287307

287307

0

287307

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

26147000

17412000

16285001

14377506

14377506

0

14680828

Servicii religioase

67.02.06

600000

700000

700000

700000

700000

0

700000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

6612000

4685000

2409737

2232450

2232450

0

2557415

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

15293000

16245000

146195000

152011989

125290273

115405876

115405876

0

112841242

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

143000

383000

9336000

10055000

8972748

8972748

8972748

0

8771535

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0 ---•—-rc ■ s rr

66291000

76570342

62026820

61938551

61938551

0

62292541

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

66291000

76570342

62026820

61938551

61938551

0

62292541

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

400000

400000

303642

263022

263022

0

326225

Creșe

68.02.11

14045000

13977000

22233000

20904647

16694048

6974846

6974846

0

5454388

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

5000

2898000

2945000

2185068

2185068

2185068

0

2318701

Ajutor social

68.02.15.01

135000

86000

56828

56828

56828

0

124473

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

5000

2763000

2859000

2128240

2128240

2128240

0

2194228

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

1105000

1880000

45037000

41137000

35107947

35071641

35071641

0

33677852

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

1105000

1880000

45037000

41137000

35107947

35071641

35071641

0

33677852

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

26610000

26454000

215638000

202823000

182703887

167506486

167506486

0

153023340

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23301000

23256000

122909000

108976000

92352888

80482709

80482709

0

65387034

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

24402000

18868000

13644399

12266471

12266471

13726216

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

H

"nM NR

w

/

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

23301000

23256000

98507000

90108000

78708

kăâ

68216238

zzz/

68216238

0

51660818

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

3309000

3198000

92729000

93847000

90350999

87023777

87023777

0

87636306

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

89420000

84854000

84565134

83296835

83296835

0

83649842

Salubritate

74.02.05.01

66350000

84854000

84565134

83296835

83296835

0

83649842

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

23070000

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2906000

2906000

2906000

8701000

5785500

3726577

3726577

0

3934552

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

403000

292000

403000

292000

365

365

365

0

51912

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

21402000

91962000

182563000

336775000

265836563

262100509

262100509

0

248056864

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.02.01+80.02.02)

80.02

5981000

6932000

5981000

6932000

4034285

3577549

3577549

0

3417838

Acțiuni gerferale^edbnortiice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02:01’

■”5981000

' 6932000

5981000

6932000

"4034285

”  3577549

3577549

0

3417838

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

5981000

6932000

5981000

6932000

4034285

3577549

3577549

0

3417838

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

240000

240000

59738000

99646000

97924273

97022665

97022665

0

71743155

Energie termică

81.02.06

240000

240000

59738000

99646000

97924273

97022665

97022665

0

71000680

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

742475

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

15181000

84790000

116844000

230197000

163878005

161500295

161500295

0

172895871

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

15181000

84790000

116844000

230197000

163878005

161500295

161500295

0

172895871

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

175000

1946000

65115000

104212000

103706568

103661736

103661736

0

107432081

Străzi

84.02.03.03

15006000

82844000

51729000

125985000

60171437

57838559

57838559

0

65463790

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Păgg

0

0

0

0

0

0

____0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

"1

0

Aviația civilă

84.02.06.02

/

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1CLM NR.

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

o

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-116429000

-116429000

12097809

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

46992592

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

46992592

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

116429000

116429000

0

0

34894783

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

52284000

52423000

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

64145000

64006000

34894783

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

781128873

820962627

740281670

711007739

711007739

0

677880260

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

130685000

103419000

70170999

64695410

64695410

0

63863734

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

118466000

99658000

66956939

61486787

61486787

0

60864543

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

364000

294000

288563

288563

0

79131

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

11800000

3397000

2920060

2920060

2920060

0

2920060

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

O

AN

6 EX?) LA

7

8=6-7

9

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

HCLM>y

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

36856000

28998000

28141161

27240588

27240588

0

26515702

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

36856000

28998000

28141161

27240588

27240588

0

26515702

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66,02+67.02+68.02)________________________________

63.02

0

0

267685873

271650627

239652834

231996017

231996017

0

226685484

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

57917873

73724638

71392277

66643297

66643297

0

61258015

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

14338000

16598000

15739415

15739264

15739264

0

14896718

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Page

64528000 6

45561000

39433971

36691481

36691481

0

38252920

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

ANF^

A LA x

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

x

/     x

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

I

CLM NR. _

y// * t

X

X

T

-----—X

—-L~--X

J      X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02 .

X

_____X

X

X

.......X

X

X

X

x

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

0

130902000

135766989

113087171

112921975

112921975

0

112277831

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

184741000

172082000

159393027

147182364

147182364

0

148129841

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

95321000

81433000

69042393

60158952

60158952

0

60545447

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

KNFXA T£

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

MD   b Z

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

-----X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

89420000

90649000

90350634

87023412

87023412

0

87584394

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

"X

x

X

X

X

~ X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

161161000

244813000

242923649

239893360

239893360

0

212685499

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

59498000

99406000

97790773

97022665

97022665

0

71000680

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

101663000

145407000

145132876

142870695

142870695

0

141684819

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Pad^

8        X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

a

—--

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

AINe A

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

£

ILLM NR. %

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

----*

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

X

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

........X

‘■^52284000

~ -52423000

.............. . -

46982592

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

0

46992592

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

46992592

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

52284000

52423000

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

52284000

52423000

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

104207000

178557000

109225000

184726000

80410488

55225223

55225223

0

44379187

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

4576000

3178000

4576000

3178000

2450777

1007588

1007588

0

1091593

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4576000

3178000

4576000

3178000

2450777

1007588

1007588

0

1085023

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

6570

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.021

59.02

0

830000

0

830000

799042

799042

799042

0

162564

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

________X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

830000

0

830000

799042

799042

799042

0

162564

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

“7

A XTînv A

TA

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

LM NR.

LA    ,

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

-......      z

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

51619000

56133000

52350000

58015000

30936895

10887322

10887322

0

2860166

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

35815000

38031000

35815000

38031000

15948961

5892183

5892183

0

719955

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-învățământ primar ----------- - -

65.02,03.02

.           X

x

X

X

----,.A. . ,x

. . ---------- x

X

X

..........X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

43000

731000

1925000

1372482

1372482

1372482

0

1509938

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

511000

1814000

511000

1814000

1412350

1138756

1138756

0

66862

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

------Pag£

10_________X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

___      X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

ANEXA^

//? „o

X *

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

M NR. /y

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

15293000

16245000

15293000

16245000

12203102

2483901

2483901

0

563411

Asistență acordată persoanelor în vârstă

" 68.02.04 '

X

X

.........

X

X

X

'-X

" ■ X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

26610000

26454000

30897000

30741000

23310860

20324122

20324122

0

4893499

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23301000

23256000

27588000

27543000

23310495

20323757

20323757

0

4841587

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului

( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

3309000

3198000

3309000

3198000

365

365

365

0

51912

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

[EXA LA^ț

f x

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

HCLMN

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

—----X

/ a

'      X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

21402000

91962000

21402000

91962000

22912914

22207149

22207149

0

35371365

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.02.01+80.02.02)

80.02

5981000

6932000

5981000

6932000

4034285

3577549

3577549

0

3417838

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere.inundații și.ghețuri...

80.02.01.06

.......X

'X

.• ■                 X

X

X

. ------

-        ,-X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

240000

240000

240000

240000

133500

0

0

0

742475

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

15181000

84790000

15181000

84790000

18745129

18629600

18629600

0

31211052

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

;         a

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

r X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

ANFY*

T A

5

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

4 MD   ??

✓ /l ? ' '7'

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

——X

'■* 1\1\. ___t

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

-64145000

-64006000

-34894783

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

64145000

64006000

34894783

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

64145000

64006000

34894783

PREȘEDINTE ȘEDINȚAI ANEXA LA |HCLM NR,


Anexa 3


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)

-VENITURI

la data de...31.12.2020

cod 20                                                                                                                                                         -lei-

___      Denumirea indicatorilor

Cod indicator’

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii-precedenți

.dinanuL : curent

A

B

2

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10

00.01

100616441

134111877

91666855

10789807

80877048

78484629

0

13182226

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

83776971

87440192

69951936

10789807

59162129

56769710

0

13182226

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII             (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

83776971

87440192

69951936

10789807

59162129

56769710

0

13182226

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)

00.13

1157541

1142746

434073

0

434073

434073

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1157541

1142746

434073

0

434073

434073

0

0

ANEXA LA

hclmnr._2/£W

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30 -IO 03 qo1!

30.10.05

1157541

1142746

434073

0

434073

434073

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile oublice

30.10.05.30

1157541

1142746

434073

434073

434073

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

82619430

86297446

69517863

10789807

58728056

56335637

0

13182226

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+

33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la

33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

71342430

73387566

65784784

10789807

54994977

52602558

0

13182226

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1645000

1426741

603744

603744

603744

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

382000

2250000

1305637

52370

1253267

1195086

110551

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10^09

0

• 0

Contribuția de întreținere a persoanelor asist

33.10.13

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1388820

1501120

394516

394516

394516

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

68456

68456

29698

29698

29698

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională,specializare

33.10.17

16000

16000

3084

3084

3084

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

25000

3099

3099

3099

0

ANEXA LA HCLMNR.

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

28126702

37903097

42674244

10737437

31936807

29602569

13071675

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul

33.10.30

39578000

30074000

20720682

20720682

20720682

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

112452

123152

50080

50080

50080

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

__ 0

„ -°

0

0

____ 0

5    .......... 0

Alte venituri din taxe administrative,

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

7000

7000

7

0

7

7

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

7000

7000

7

7

7

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11270000

12074085

3252942

0

3252942

3252942

0

0

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

11270000

12074085

3252942

3252942

3252942

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10

0

828795

480130

0

480130

480130

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

828795

480130

480130

480130

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.10.03

-324000

-952198

-385347

-385347

-385347

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

324000

952198

385347

385347

385347

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

0

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

10000

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anuluj precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

---

0

----------—

---------

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea

40.10.15.02

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

0

0

Alte operațiuni financiare(cod. a*   ncj./1-i in m

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15116478

22413908

21477588

0

21477588

21477588

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

15116478

22413908

21477588

0

21477588

21477588

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+

42.10

0

15000

45306

0

45306

45306

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43

0

HCLN

ANEXA L

INR../Z

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42,10,82

15000

15000

15000

15000

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor

42.10.70

30306

30306

30306

0

Subvenții de la alte administrații

- (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+

43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)

43.10 '

15116478

22398908

21432282

0

21432282

21432282

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1766000

2010000

1684483

1684483

1684483

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

324000

4092000

3962075

3962075

3962075

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

731000

1799000

1330816

1330816

1330816

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

43.10.16.01

83000

40000

40000

40000

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

43.10.17.01

0

ANEX?

1MNR._

UtA

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ---        î .. —ua::                £-

43.10.17.03

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

Sume alocate din bugetulAFIR,. pentru^ _________ susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.10.31

•------------------ ------

0

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10'33

12295478

13494908

13494908

13494908

13494908

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

920000

920000

920000

920000

0

Sume primite de ia UE/aiți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la

45.10

1497000

1462611

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 +45.10.01.02+45.10.01.04)

45.10.01

102000

67611

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.01.01

102000

67611

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.01.02

0

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

0

Fondul Social European

(cod 45.10.02.01 +45.10.02.02+45.10.02.04)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul irnnf

45.10.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.02.02

0

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod

45.10.03.01+45.10.03.02+ 45.10.03.04)

45.10.03

0

0

0

0

0

-----6-----

ANEXA

LA^

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.03.01

0

HC

LM NR. /

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii --

45.10.03.02

0

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.04)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04,03

.__ ___—. _ _____

... .. ... .0

....__—___

_____ . _______

.......0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod

45.10.05.02+45.10.05.04)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.05.02

0

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.04)

45.10.07

0

0

0

0

0

> 0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat             (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.15.01

0

-

JCI Kt xm

XALA

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)

45.10.16

1395000

1395000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

1395000

1395000

0

0

t Corecții financiare

45.10.16.04

- ' - -..........

......

----------- 0

.«- -•■i.r-r.--r

.... ...., ....

- - - -

. -----....

■ 0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.04)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.17.02

0

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01 la 45.10.18.04)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.18.02

0

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02 + 45.10.19.04)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.19.02

0

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la

45.10.20

0

0

0

0

0

n

n.

0

\NEXALj

%,,

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.20.01

0

HCLW

NR. ///

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.20.02

0

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 I- /fc -in o-i n/n

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.21.01

0

0

Sume-primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.21.02

. ...

..........

0

. ..... ..

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

0

Corecții financiare

45.10.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)

46.10

0

3286746

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

46.10.04

3286746

0

0

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+

48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.3

48.10

225992

19498420

237331

0

237331

237331

0

0

(FEDR)        (cod 48.10.01.01 la ~

48.10.01.03)

48.10.01

0

19272428

21049

0

21049

21049

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

19272428

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.01.02

21049

21049

21049

0

Prefinanțare

48.10.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

225992

225992

216282

0

216282

216282

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul <-i iranf

48.10.02.01

111668

111668

111668

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.02.02

86487

86487

86487

0

Prefinanțare

48.10.02.03

225992

225992

18127

18127

18127

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.03.02

0

^nexal/

k______

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

UCLM

NR. S//

^Z-Z

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)     (cod 48.10.04.01 la

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume-’pTimite îh' Wn   plăților efectuate। îh anul

- —- - •

0

....... v.

•T*-- -----------

. _ _ ......

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.04.02

0

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01 la

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.05.02

0

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)                     (cod 48.10.11.01

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.11.02

0

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01 la 48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.12.02

0

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod

48.10.15

0

0

0

0

0

o2

\NEXAU

/ 0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.15.01

0

|HCLM

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.15.02

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)             (cod 48.10.16.01 la

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.16.02

0

0

Prefinanțare                  ......

48.10.16.03

......'  ""0

.------

(MIE)        (cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.1

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.19.02

0

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fnnrll frilnr ovfarna naromhi ircohila

48.10.19.04

0

0

Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.32.01

0

/

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.32.02

0

0

financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (cod

48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ._ l__:__:

48.10.33.02

0

0

anexala

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE       (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

97838449

107019902

89643075

10789807

li

78853268

iCLM NR. -

76460849

7/Z^

0

13182226

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

83452971

86487994

69566609

10789807

58776802

56384383

0

13182226

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl

SERVICII           (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

1510.01

___________________.0.

....... . . 0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

83452971

86487994

69566609

10789807

58776802

56384383

0

13182226

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10

00.13

1157541

1142746

434093

0

434093

434093

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1157541

1142746

434093

0

434093

434093

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod

30.10.05

1157541

1142746

434093

0

434093

434093

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1157541

1142746

434093

434093

434093

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

82295430

85345248

69132516

10789807

58342709

55950290

0

13182226

axtcya t

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+

33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la

33.10

71342430

73387566

65784784

10789807

54994977

HCLM

52602558

NR._zZ

0

13182226

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1645000

1426741

603744

603744

603744

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

382000

2250000

1305637

52370

1253267

1195086

110551

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asist

33.10.13

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1388820

1501120

394516

394516

394516

0

_ Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.18 ■

68456

68456

29698

......

' " 29698

29698

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și

conversie profesională,specializare și

33.10.17

16000

16000

3084

3084

3084

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

25000

3099

3099

3099

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de

33.10.21

28126702

37903097

42674244

10737437

31936807

29602569

13071675

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

39578000

30074000

20720682

20720682

20720682

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

112452

123152

50080

50080

50080

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.10.50

0

0

ANEXA LA, HCLM NR.

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

7000

7000

7

0

7

7

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

7000

7000

7

7

7

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11270000

12074085

3252942

0

3252942

3252942

0

0

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

11270000

12074085

3252942

3252942

3252942

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10

-324000

-123403

94783

0

94783

94783

0

0

Donatii și sponsorizări

37.10.01

828795

480130

480130

480130

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a' bugetului local (cu semnul minus)

“37.10.03

-324000

-952198

-385347

. 2 —- -

-385347

-385347

■■■ ____

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate           (cod. 40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea

40.10.15.01

0

0

Alte operațiuni financiare (cod. 41 in nR+41 in

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14385478

20531908

20076466

0

20076466

20076466

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

14385478

20531908

20076466

0

20076466

20076466

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

15000

15000

0

15000

15000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

A 0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile

finanțate integral sau parțial din venituri

42.10.43

0

HCLMNR.

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

15000

15000

15000

15000

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)

43.10

14385478

20516908

20061466

0

20061466

20061466

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1766000

2010000

1684483

1684483

1684483

0

Subvenții din bugetele locale, pentru .finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

324000

4092000

3962075

3962075

3962075

---------------

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

12295478

13494908

13494908

13494908

13494908

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

920000

920000

920000

920000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE            (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+ 48.10) - TOTAL

00.01

2777992

27091975

2023800

0

2023800

2023800

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

324000

952198

385347

0

385347

385347

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

324000

952198

385347

0

385347

385347

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 37.10)

00.14

324000

952198

385347

0

385347

385347

0

0

Transferuri voluntare, altele decât

subvențiile         (cod 37.10.04)

37.10 .

324000

952198

385347

0

385347

385347

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

324000

952198

385347

385347

385347

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

0

10000

0

0

a

ANE>

ICLM NR.Q,

A LA

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor oublice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

10000

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de adm         locale din

excedentul anului precedent pentru secțiunea

40.10.-15:02

-- -----------

■ - - -

0

-----

—..........

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

731000

1882000

1401122

0

1401122

1401122

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

731000

1882000

1401122

0

1401122

1401122

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

30306

0

30306

30306

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN

42.10.39

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.10.70

30306

30306

30306

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)

43.10

731000

1882000

1370816

0

1370816

1370816

0

0

ANEXA LA

<

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

731000

1799000

1330816

1330816

----beh

[4~NR.

1330816

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

43.10.16.01

83000

40000

40000

40000

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de sfat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43:10/16.03

- -

0

-------- -•

• x--?z        ..rr:

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

43.10.17.01

0