Hotărârea nr. 40/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC DECEBAL, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.2 și art.3 din HCL nr.388/2020 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 16.02.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.28449/12.02.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.28516/12.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/NE/SE,SM și solicitarea de clarificări nr. 3655/DIPOR/09.02.2021 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 26115/09.02.2021 prin care în urma clarificărilor solicitate de către Organismul Intermediar este necesară modificarea anexei 3 -Bugetul proiectului fapt ce impune modificarea art.2 și art.3 din HCL nr.388/11.11.2020 privind aprobarea "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța" și cheltuielile aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat, în vederea contractării;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se modifică art.2 din HCL 388/11.11.2020 astfel:

Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța", cod SMIS 137373, în cuantum de 13.644.198,43 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 11.100.255,91 lei și valoare totală neeligibilă de 2.543.942,52 lei.

Art.2. Se modifică art.3 din HCL 388/11.11.2020 astfel:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 2.543.942,52 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și a contribuției de 2% în cuantum de 222.005,12 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța", cod SMIS 137373.

Art.3.Celelalte prevederi ale HCL 388/11.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta, hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru, ~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENE L GEORGIANA GO.SP ARU
CONSTANȚA

NR. _/__/Z.     M?/