Hotărârea nr. 39/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI SPITALUL MUNICIPAL CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

î-5 § ROMÂNIA


A JUDEȚUL CONSTANȚA a MUNICIPIUL CONSTANȚA ’ CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 16.02.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28445/12.02.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.28584/12.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM și solicitarea de clarificări nr. 2999/DIPOR/03.02.2021 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 22077/03.02.2021 prin care este comunicată demararea etapei precontractuale și prin care se solicită transmiterea unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța", cod SMÎS 137371, în cuantum de 25.051.754,69 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 16.881.120,81 lei și valoare totală neeligibilă de 8.170.633,88 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 8.170.633,88 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și a contribuției de 2% în cuantum de 337.622,42 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța", cod SMIS 137371.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța", cod SMIS 137371, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

9 pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 7^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONSTANȚA /Z o .

NR. A j / J/- 02-