Hotărârea nr. 37/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 3 DIN HCL NR. 383/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 16.02.2021;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.28443/12.02.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 28512/12.02.2021;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța adoptat prin HCL nr. 36/2021, ale HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța și ale HCL nr. 1/2Q21 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Hira Stere și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta;

Ca urmare a validării mandatului domnului Ateș Casimceali prin încheierea Judecătoriei Constanța nr. 1285/2021 și a depunerii jurământului în ședința Consilului local al municipiului Constanța din data de 16.02.2021 ;

în temeiul prevederilpr art. 124, art. 129 alin. 14 și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică componența Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze ecdnomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, prevăzută în anexa 1 la HCL nr. 383/2020 în sensul că în locul domnului Hira Stere se nominalizează domnul Ateș Casimceali.

Art. 2 - Se modifică componența Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, prevăzută în anexa 3 la HCL nr. 383/2020 în sensul că în locul domnului Hira Stere se nominalizează domnul Ateș Casimceali.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 383/2020 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor vizate, Direcției financiare, în vederea punerii în aplicare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, jfL abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de Consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL , Georgiana GdșPOpARU