Hotărârea nr. 36/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de__^.0/ -___2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 17628/28.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul secretarului general al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 159/30.05.2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre tuturor celor interesați în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă. ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din TI membri.CONSTANȚA,

nr. Zț/M e/-^/

ANEXA 1 LA HCL NR. /2021

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Obiectul de reglementare

 • (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Constanța are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

 • (2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot ai municipiului Constanța, potrivit legii alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (3)Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului local are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor municipiului Constanța.

Art. 2 Definiții generale

în sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)aleșii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai municipiului Constanța;

tyaparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

 • c) asociațiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, înființate, în condițiile legii, de municipiul Constanța pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

^autoritatea deliberativă - Consiliul local al municipiului Constanța;

^autoritatea executivă - Primarul municipiului Constanța;

 • f) colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Constanța.

 • g) cvorumul - numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a Consiliului local al municipiului Constanța;

 • , h) hotărâre - act administrativ adoptat de Consiliul local al municipiului Constanța;

 • i) majoritate - numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condițiile legii;

 • j) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai Consiliului local al municipiului Constanța - calculul majorității absolute se realizează portivit anexei nr. 11 la prezentul regulament;

 • k) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor Consiliului local al municipiului Constanța stabilit în condițiile legii calculul majorității absolute se realizează potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament;

 • I) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a Consiliului local al municipiului Constanța, cu condiția îndeplinirii cvorumului;

 • m) organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare / supraordonare, precum și raporturile de colaborare;

 • n) Primăria municipiului Constanța - structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului;

 • o) secretarul general - secretarul general al municipiului Constanța.

Capitolul II - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 3 Structura consiliului local al municipiului Constanța

 • (1) Consiliul local al municipiului Constanța are, conform legii, un număr de 27 consilieri locali.

 • (2) Sediul Consiliului local al municipiului Constanța este la adresa bd. Tomis nr. 51, cod 900725, jud. Constanța.

Art. 4 Constituirea consiliului local

 • (1) Consiliul local al municipiului Constanța se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art. 5 Validarea mandatelor de consilier local

 • (1) Procedura de validare a consilierilor locali declarați aleși sau, după caz, a supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114 -117, respectiv 119, 121 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Consilierii locali validați depun jurământul în cadrul ședințelor privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al municipiului.

Art. 6 Declararea consiliului local al municipiului Constanțaca legal constituit

 • (1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile art. 116 alin. (5)-(7) Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului locah stabilit potrivit art. 112 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

 • (3) în termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al municipiului și se aduce la cunoștință publică.

 • (4) în situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia.

 • (5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al municipiului.

Art. 7 Organizarea alegerilor parțiale

 • (1) în situația în care consiliul local nu a fost constituit în condițiile 6, sunt organizate alegeri parțiale de completare în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Gvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Stabilirea datei perptru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.             ,

i

Art. 8 Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local

 • (1) în caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 55, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 121 alin. (1) litjd), alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al municipiului a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. i(2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului de' 10 zile. Dispozițiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului inr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 • (2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al municipiului l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

 • (3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat i de judecătoria competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului, depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.                            j

 • (4) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.                                i

 • (5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau !(3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului^ nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.                !

 • (6) în cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, întruna dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații.

Capitolul III - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL Secțiune 1

Președintele de ședință

Art. 9 Președintele de ședință

 • (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5 lit. ee) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările.

 • (2) Alegerea președintelui de ședință se va realiza de regulă, în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului.

 • (3) Durata mandatului președintelui de ședință este de 3 luni.

 • (4) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

 • (5) în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute pentru președintele de ședință.

Art. 10 Atribuțiile președintelui de ședință

Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al municipiului în procesul-verbal al ședinței;

 • c) semnează procesul-verbal al ședinței;

 • d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

 • e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;

 • f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 79 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;

 • g) semnează procesul verbal de numerotare și sigilare a documentelor care au fost dezbătute în ședință;

 • h) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Secțiune a 2-a

Viceprimarii unității administrativ teritoriale Constanța

Art. 11 Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului

 • (1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele, primarului atribuțiile ce îî revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

 • (2) Viceprimarul est ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau consilierilor locali.

 • (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletin de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

 • (4) în situația în care se aleg doi vicepriimari, sunt declarați aleși candidați! care au obținut votul majorității absolute. în această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

 • (5) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

 • (6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

 • (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. în cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

 • (9) Viceprimarii municipiului Constanța, pot înființa în limita numărului maxim de posturi aprobate , cabinetul viceprimarului, în condițiile prevăzute de partea a Vl-a titlul III capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12 Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de viceprimar

 • (1) în caz de vacanță a funcției de primar, în caz de suspendare din funcție a acestuia, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile ce ii sunt conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condițiile art. 11 alin. (4), cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării de drept a atribuțiilor de primar, viceprimarul își păstrează dreptu de vot în cadrul consiliului local și primește o indemnizație lunară unică egală cu cea a funcției de primar.

 • (2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condițiile art. 11 alin.(4).

 • (3) în situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării funcției de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de viceprimar.

 • (4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului desemnat în condițiile alin. (3) înainte de încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1).

 • (5) în situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul cât și viceprimarul , precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare de către aceștia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplinește atât atribuțiile primarului, cât și cele ale viceprimarului, până la încetarea situației respective, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției de primar. Pe perioada exercitării atribuțiilor de primar, precum și de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de primar.

 • (6) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) și (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Secțiunea 3-a

Comisiile de specialitate, comisiile mixte și comisiile speciale

Art. 13 Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

 • (1) în termend e 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

 • (2) Consiliul local al muncipiului Constanța are 5 comisii de specialitate:

 • a) Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța - 5 membrii;

 • b) Comisia nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură -5 membrii;

 • c) Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement - 7 membrii;

 • d) Comisia nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială -5 membrii;

 • e) Comisia nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului- 7 membrii;

 • (3) Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri în domeniile cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 14 Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate

 • (1) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

 • (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local. în acest sens, în vederea realizării proiectului de hotărțre a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenței fiecărei comisii de specialitate, ținând cont, pe cât posibil, de următoarele:

 • a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configurației politice a consiliului local;

 • b) opțiunea consilierului local;

 • c) pregătirea profesională și domeniul în care consilierul local își desfășoară activitatea;

 • d) echilibrul de gen;

 • (3) Operațiunilor desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, precum și competența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. în vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, precum și a instrumentelor de prezentare și motivare, rezultatul negocierilor politice prevăzute la alin. (2) se transmite secretarului general și primarului.

 • (4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza următorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componența comisiilor de specialitate, în ordinea crescătoare a numărului de mandate obținute de fiecare grup și a numărului comisiei ____________________

  Partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau candidatul independent

  Numărul de mandate

  obținute

  Comisia I

  Comisia II

  Comisia III

  Comisia IV

  Comisia V

  Patridul Național Liberal

  10

  3

  2

  3

  1

  3

  Uniunea Salvați România

  7

  1

  2

  1

  1

  2

  Partidul Libertate, Unitate și

  Solidaritate

  2

  -

  -

  1

  1

  -

  Partidul Social Democrat

  8

  1

  1

  2

  2

  2

  Numărul de consilieri locali

  27

  5

  5

  7

  5

  7

 • (5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, începând cu comisia de specialitate care are cele mai puține locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local să facă parte din două sau trei comisii de specialitate se dublează sau se triplează numărul din 1, aplicând același algoritm.

 • (6) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 • (7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

 • (8) în funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

 • (9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenței comisiilor de specialitate se face prin hotărâre a consiliului local, pe bază de consens între consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 15 Atribuțiile comisiilor de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuții pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

 • (3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.

 • (4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 16 Președintele și secretarul comisiei de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

 • (2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general al municipiului cu privire la data și locul ședinței;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;

 • e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

 • g) comunică secretarului general al municipiului în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de specialitate.

 • (3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.

 • (4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;

 • d) poate întocmi pontaje de prezență la ședințele de comisie, în cazul în care consiliul local stabilește această sarcină prin regulamentul de organizare și funcționare;

 • e) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia,

Art. 17 Funcționarea comisiilor de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

 • (2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 80.

 • (3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

 • (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice și se transmit în direct pe pagina oficială a Primăriei Constanța.

 • (5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

 • (6) Convocarea ședințelor comisiei. se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 22 alin. (2).

 • (7) Documentul de convocare a ședințelor comisiilor de specialitate conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

a)data și ora ședinței:

b)locul de desfășurare a ședinței;

c)proiectul ordinii de zi a ședinței

 • (8) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 • (9) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 • (10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al municipiului, președintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.

 • (11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (10) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.

 • (12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

(13)Avizul comisiei de specialitate al cărui format se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul regulament, conține, în mod obligatoriu, următoarele:

a)motivarea avizului;

b)mențiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, respectiv avizare favorabilă cu/fără amendamente sau avizare nefavorabilă;

c)numărul/data înregistrării în registrul privind evidența avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, păstrat și completat de către secretarul acesteia;

d)semnătura președintelui și cea a secretarului comisiei de specialitate.

(14)Avizele întocmite se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul regulament și sunt prezentate secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 • (15) Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.

 • (16) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (17) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

 • (18) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință. Rezultatul votului va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace electronice, secretarului general, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință.

(19)Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice și se transmit în direct pe pagina oficială a Primăriei Constanța. Locul desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța se consideră fiind acolo unde se află președinții acestora.

 • (20) In cadrul ședințelor online sau cu participare online a unor consilieri locali, procedura de lucru la începerea ședinței, în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța este următoarea:

 • a) consilierii locali vor deschide tableta de serviciu;

 • b) vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria municipiului Constanța, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul "Join the meeting";

 • c) vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

 • (21) In cadrul ședințelor online sau cu participare online a unor consilieri locali, modalitatea de lucru în timpul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța este următoarea:

 • a) președintele comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.

 • b) președintele comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere la cuvânt".

 • d) președintele comisiei de specialitate va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • e) președintele comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

 • (22) Procedura de exercitare a votului în cadrul ședințelor online sau cu participare online a unor consilieri locali se poate face în două modalități:

 • a) prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

 • (22) .1. Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA", 2) "NU" și 3) "Abținere".

 • (22) .2. Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. "b", este limitat la maxim 3 minute.

 • (22) .3. După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art. 18 Comisiile speciale și comisiile mixte

 • (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • (2) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3),Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

 • (4) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV - FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL Secțiunea 1

Rolul și atribuțiile consiliului local

Art. 19 Mandatul consiliului local

 • (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

 • (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).

Art. 20 Condiții speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali

 • (1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorități a administrației publice locale.

 • (2) Consiliul local ales în urma organizării unor noi unități administrativ-teritoriale își exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Art. 21 Atribuțiile consiliului local

 • (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

 • a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aprobă statutul municipiului Constanța, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

 • b) alege viceprimarii din rândul consilierilor locali, prin vot secret, cu majoritate absolută, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 11 alin.(2);

 • c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;

 • d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

 • e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

 • c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

 • f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi. investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

 • g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • (5) Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • (6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

 • c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism;

 • d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local.

 • (7) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 • a) educația;

 • b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

 • c) sănătatea;

 • d) cultura;

 • e) tineretul;

 • f) sportul;

 • g) ordinea publică;

 • h) situațiile de urgență;

 • i) protecția și refacerea mediului;

 • j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

 • k) dezvoltarea urbană;

 • I) evidența persoanelor;

 • m) podurile și drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

 • o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

 • p) activitățile de administrație social-comunitară;

 • q) locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

 • r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

 • (8) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

 • b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

 • (9) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 • a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

 • b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

 • c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 • (10) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:

 • a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;

 • b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.

 • (11) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

 • (12) Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local.

 • (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.

 • (14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • (15) Consiliul local poate înființa instituții publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului și nevoilor colectivității locale, cu respectarea prevederilor legale și în limita mijloacelor financiare de care dispun.

 • (16) Numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul instituțiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condițiile legii.

 • (17) Numirea, sancționarea, suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin dispoziție, în condițiile legii.

Secțiunea a 2-a Funcționarea consiliului local

Art. 22 Tipurile de ședințe ale consiliului local

 • (1) Consiliul local al municipiului Constanța se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 • (2) Consiliul local al municipiului Constanța se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

 • a) primarului;

 • b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

 • c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență.

Art. 23 Convocarea ședințelor consiliului local

 • (1) Consiliul local al municipiului Constanța se convoacă după cum urmează:

 • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);

b)prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regăsește în anexa nr. 6 la prezentul regulament

 • (2) Consilierii locali sunt convocați, prin grija Secretarului general al municipiului Constanța, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție, într-una din următoarele modalități:

 • a) în scris;

 • b) prin mijloace electronice;

 • c) în scris și prin mijloace electronice.

 • (3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 • a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

 • b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

 • (4) In caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 • (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

 • a) data și ora desfășurării;

 • b) modalitatea de desfășurare;

 • c) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;

 • d) proiectul ordinii de zi;

 • e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

 • h) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 • (6) Locul desfășurării ședinței Consiliului local al municipiului Constanța se consideră fiind acolo unde se află primarul, președintele Consiliului local al municipiului Constanța, respectiv secretarul general.

 • (7) Secretarul general al municipiului transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 55 alin. (2) lit. e).

 • (8) în toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 24 Ordinea de zi

 • (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.

(2)Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10).

 • (3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde: a)aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;

 • b)proiecte de hotărâri, cu menționarea: numărului de înregistrare, a titlului și a inițiatorului, potrivit anexei nr. 7 la prezentul regulament;

 • c)rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;

 • d)rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică, după caz;

 • e)întrebări, interpelări, răspunsuri;

 • f)petiții;

g)orice alte probleme de interes local.

 • (4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștința locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin massmedia, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 • (5) în comunele, în orașele sau în municipiile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în limba minorității naționale respective.

 • (6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10).

 • (7) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

 • (8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

 • (9) în cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

 • Art. 25 Proiectele de hotărâri ale consiliului local

 • (1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (2) La elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local se vor respecta prevederile Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local adoptat prin Hotărârea consiliului local.

 • (3) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare a acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(4)Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare a acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăsește în anexa nr. 7 la prezentul regulament și se transmit de secretarul general:

a)compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

b)comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.

(5)Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin, (4), se face de către primar împreună cu secretarul general,

(6)Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză se regăsește în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (7) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

 • (8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul este-favorabil, se pot formula amendamente în cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoțesc proiectul de hotărâre care se dezbate în ședința consiliului local.

 • (9) Avizul comisiei și amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

 • (10) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • a)re feratul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

 • b)ra poartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • c)av izele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d)alte documente prevăzute de legislația specială.

 • (ll) Secretarul general asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (10) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(12)Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. în situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

 • (13) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.

Art. 26 Cvorumul ședințelor consiliului local

 • (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

 • (2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 • a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • b) unei deplasări în străinătate;

 • c) unor evenimente de forță majoră;

 • d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;

 • e) concediul de odihnă

 • f) în cazul căsătoriei consilierului local;

g)în cazul unei delegații în interesul comunității locale sau în interesul serviciului;

 • h) în cazul participării la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională;

 • i) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local;

 • j) alte situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile art. 80.

 • (4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al municipiului.

 • (5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștința secretarului general al municipiului.

Art. 27 Desfășurarea ședințelor consiliului local

 • (1) Ședințele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfășura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art. 23 alin. (5).

 • (2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

 • a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului local;

 • b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;

 • c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Constanța de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 • d) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiului Constanța de a lua cuvântul la începutul ședinței în legătură cu un subiect aflat pe ordinea de zi. Persoana doritoare va trebui să se înscrie la cuvânt cu cel puțin 10 minute de la începerea ședinței.

 • (2.1) în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice.

 • (2.2) în cazurile în care ședințele se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință iar mijloacele tehnice permit și accesul public al celor interesați se realizează astfel:

 • a) adresa web (linkul) de vizionare a ședinței va fi publicată pe pagina de internet a municipiului Constanța la adresa: http://www.primăria-constanța.ro și pe facebook-ul primăriei, ambele pagini putându-se accesa fără autentificare;

b)platforma de transmitere (streaming) va fi canalul Youtube al primăriei, accesibil fără autentificare.

 • c) transmiterea on-line se va înregistra în timp real de către angajatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • (2.3) Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului local al municipiului Constanța, în cadrul ședințelor online sau cu participare Online a unor consilieri locali, este următoarea:

 • a) consilierii locali vor deschide tableta de serviciu;

 • b) vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria municipiului Constanța, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul "Join the meeting";

 • c) vor fi conectați automat în sistemul de video conferință;

 • d) Cetățeni cu domiciliul sau reședința în municipiul Constanța pot lua cuvântul la începutul ședinței la punctele de pe ordinea de zi. Procedura de înscriere pe platforma online de videoconferință se va face pe baza unui formular completat online pe site-ul Primăriei municipiului Constanța înainte cu minim 4 ore de la ora stabilită pentru începerea ședinței ordinare, minim 2 ore de la ora începerii ședinței extraordinare și minim o oră de la ora începerii ședinței extraordinare de îndată. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința Consiliului Local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință.

 • (2.4) Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului local al municipiului Constanța care se desfășoară online sau cu participare online a unor consilieri locali, este următoarea:

 • a) președintele de ședință asistat de secretarul general, va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal, în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.

 • b) secretarul general verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) președintele de ședință va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ.

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere la cuvânt".

 • e) președintele de ședință va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) președintele de ședință are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

 • (2.5) Procedura de exercitare a votului în cadrul ședințelor online sau cu participare online a unor consilieri locali, se poate face în două modalități:

 • a) prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

 • (2.6) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "PENTRU", 2) "ÎMPOTRIVĂ" si 3) "ABȚINERE".

 • (2.7) Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. "b", este limitat la maxim 3 minute.

 • (2.8) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, președintele de ședință anunță rezultatul votului.

 • (2.9) Președintele de ședință menționează dacă proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.

 • (3) Primarul participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora.

 • (4) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română.

 • (5) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile codului administrativ și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (7) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc, după caz.

 • (8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 • (9) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

 • (10) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 • (11) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

 • (12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

 • (13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

 • (14) Amendamentele se formulează în scris și se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Inițiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunța la susținerea acestuia, în orice moment. în acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

 • (15) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai târziu în ziua ședinței consiliului local.

 • (16) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă scrisă și conțin următoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament:

 • a)in ițiatorul sau inițiatorii;

 • b)nu mărul de înregistrare și titlul proiectului de hotărâre a consiliului local pentru care se depune amendamentul;

 • c)ti pul amendamentului: modificare sau completare;

 • d)te xtul inițial;

 • e)te xtul amendamentului formulat;

 • f)mo tivația amendamentului;

g)semnătura persoanei care propune amendamentul.

 • (17) Secretarul general numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a consiliului local în ordine crescătoare a articolelor din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. Secretarul general numerotează amendamentele depuse ținând cont de ordinea textelor asupra cărora se formulează amendamente în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. în cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la același text din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost primite de către secretarul general.

 • (18) în mod excepțional, în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotărâre a consiliului local, însă acestea se formulează de comun acord cu inițiatorul proiectului de hotărâre a consiliului local. Conținutul amendamentelor verbale se menționează în procesul-verbal de ședință.

 • (19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.

 • (20) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotărâre a consiliului local în forma cu amendamente.

 • (21) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local înscris pe ordinea de zi, precum și orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menționânduse doar rezultatul votului în procesul-verbal al ședinței fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.

 • (22) Supunerea la vot în timpul ședințelor consiliului local a unei situații procedurale prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ. Menționarea acestor situații procedurale, precum și rezultatul votului se fac obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

 • (23) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al municipiului.

 • (24) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al municipiului își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

 • (25) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al municipiului supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (26) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al municipiului, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al municipiului, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.

 • (27) în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al municipiului afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Secțiunea a 3-a Procedura de vot

Art. 28 Adoptarea hotărârilor consiliului local

 • (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2)Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

 • a) hotărârile privind bugetul local;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

 • f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine;

 • g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h)hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

ijhotărârile privind aplicarea de sancțiuni, în condițiile legii, pentru consilierii locali;

j)alte hotărâri prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Constanța.

(4)Consiliul local stabilește prin majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele subiecte se reglementează în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local almunicipiului Constanța:

 • a)c ondițiile în care președintele de ședință asigură menținerea ordinii în cadrul ședințelor consiliului local;

 • b)a lte atribuții și însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul consiliului local;

 • c)a lte situații, față de cele prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a)-d), în care consiliul local consideră absență motivată a unui consilier local la ședințele consiliului local;

 • djp osibilitatea și modalitatea concretă prin care cetățenii cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă pot să asiste la ședințele consiliului local și/sau să le urmărească pe internet;

ejcondițiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, precum și alte persoane interesate;

 • fjt ipologia problemelor pentru care președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal;

 • g)m odalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat ia ședință, care semnează hotărârea consiliului local, în cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, alta decât cea prevăzută la art. 29 alin. (3);

h)procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritorială referitor la indemnizația lunară a consilierilor locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.

 • (5) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (6) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

 • a) prin ridicarea mâinii;

 • b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;

 • c) electronic.

 • (7) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afara cazurilor când prin lege sau prin regulamentul de organizare și funcționare se stabilește o anumită modalitate.

 • (8) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • (9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (10) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".

 • (11) Buletinele de vot Se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (10).

 • (12) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

 • (13) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele de ședință explică obiectul votării și sensul cuvintelor „pentru" și „împotrivă". Secretarul general va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier local, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat se ridică și propune cuvântul „pentru" sau „împotrivă" în funcție de opțiunea sa.

 • (14) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

 • (15) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului general sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

 • (16) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

Art. 29 Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local

 • (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general.

 • (2) In cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință.

 • (3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează în una dintre următoarele modalități:

 • a)în funcție de configurația politică de la ultimele alegeri locale;

b)de unul dintre cei mai în vârstă consilieri și de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participanți la ședință;

c)prin altă modalitate stabilită prin hotărâre a consiliului local.

 • (4) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea ședință a consiliului local depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Secțiunea a 4-a

Dispoziții privind avtele administrative adoptate de consiliul local

Art. 30 Tipuri de hotărâri adoptate de consiliul local

 • (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual a căror evidență se vor ține într-un registru potrivit anexei nr. 8 la prezentul regulament.

 • (2) în organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliul local adoptă sau încheie, după caz, și alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi și obligații.

Art. 31 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a hotărârilor consiliului local

 • (1) Secretarul general al municipiului, prin compatimentul de specialitate, comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

 • (2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

 • (3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al municipiului și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

 • (4) Hotărârile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al municipiului.

 • (5) Hotărârile se publică, pentru informare, în format electronic și în Monitorul Oficial Local.

Art. 32 Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

 • (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.

 • (2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Art. 33 Alte modalități de aducere la cunoștința publică a hotărârilor consiliului local cu caracter normativ

 • (1) Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se realizează și prin:

ajpublicare pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța;

bjafișare într-un spațiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziție a primarului;

cjpublicare în mass-media locală.

(2)Secretarul general asigură aducerea la cunoștința publică, potrivit alin. (1), consemnând pe fiecare hotărâre a consiliului local în parte, sub semnătura sa, modalitatea utilizată.

(3)Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin secretarului general în vederea intrării în vigoare a hotărârilor consiliului local, acesta folosește la finalul fiecărei hotărâri a consiliului local cartușul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local din anexa nr. 9 la prezentul regulament.

(4)Exemplarele hotărârilor consiliului local care se transmit prefectului, în vederea exercitării controlului de legalitate, conțin în mod obligatoriu cartușul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul regulament.

Art. 34 Hotărârile consiliului local cu caracter individual

 • (1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

 • (2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

Art. 35 Verificarea legalității actelor administrative

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 5-a Folosirea limbii minorităților naționale

Art. 36 Folosirea limbii minorității naționale

 • (1) în unitatea administrativ teritorială a municipiului Constanța, se folosește limba româna, minoritățile naționale nu ating ponderea de 20 % conform datelor ultimului recensământ.

Art. 37 Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale

 • (1) în raporturile dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale se folosește limba română.

Secțiunea a 6-a

Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri

Art. 38 Inițiativa cetățenească

 • (1) Cetățenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.

 • (2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) . Inițiatorii depun la secretarul general forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general.

 • (4) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general.

 • (5) Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.

 • (6) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

 • (7) După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Art. 39 Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consiliul local în raporturile cu cetățenii

 • (1) Pentru asigurarea transparenței decizionale în raporturile cu cetățenii, consiliul local va respecta următoarele principii:

a)informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local, precum și asupra proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

b)consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la inițiativa consiliului local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

c)participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ.

 • (2) Se vor respecta următoarele reguli:

a)ședințele consiliului local sunt publice, în condițiile legii;

b)dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței consiliului local și făcute publice, în condițiile legii;

c)hotărârile de consiliu local adoptate în ședințele consiliului local vor fi înregistrate, arhivate și, după caz, aduse la cunoștința publică, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și funcționare.

(3)Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor de consiliu local și în cel al ședințelor în care sunt prezentate:

a)informații privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică la nivel național, precum și deliberările care fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

b)valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;

c)datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 40 Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare ^! dezbatere a proiectelor de hotărâri

 • (1) în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ inițiatorul are obligația, prin intermediul secretarului general, să aducă la cunoștința publică un anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ.

(2)Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoștința publică, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile administrației publice locale. Anunțul va cuprinde referatul de aprobare al inițiatorului privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, textul complet ai proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ.

(3)Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

 • (4) La publicarea anunțului inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice.

 • (5) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului de specialitate, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus.

 • (6) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit alin. (4).

 • (7) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să organizeze o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 • (8) în toate cazurile în care se organizează întâlniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate. Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la acesta.

 • (9) în cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

(lO)Pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse prin inițiativă cetățenească obligațiile menționate la alin. (1), (4) și (7) se realizează prin grija secretarului general.

 • (11) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris de cetățeni și asociațiile legal constituite ale acestora.

41. Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale consiliului local

(l)Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale consiliului local se va face în condițiile art. 27, cu respectarea prealabilă a următoarelor etape:

a)anunțul privind ședința consiliului local se afișează la sediul consiliului local, pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau se transmite către mass-media, după caz, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ședințelor ordinare și cu cel puțin 24 de ore înaintea ședințelor extraordinare convocate în termen de 3 zile, cu excepția situațiilor în care consiliului local este convocat de îndată în ședințe extraordinare;

b)acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie dezbătute în ședința consiliului local;

c)anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței consiliului local, precum și proiectul ordinii de zi.

(2)Consiliul local poate hotărî ca ședințele consiliului local să fie înregistrate în condițiile art. 27 alin. (2) lit. c) și art. 28 alin. (4) lit. d).

Art. 42 Dreptul persoanelor interesate la înregistrările ședințelor consiliului local

în temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) și ale art. 28 alin. (4) lit. d), înregistrările ședințelor consiliului local vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile legislației privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 43 Adunările cetățenești

 • (1) Cetățenii orașului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe cartiere sau străzi.

 • (2) Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.

 • (3) Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștința publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

 • (4) Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

 • (5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

 • (6) Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general.

Capitolul V - DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 44 Situațiile de dizolvare a consiliului local

 • (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

 • a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale;

 • b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

 • c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 6.

 • (2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al municipiului, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1), Instanța analizează situația de fapt și se

pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.

Art. 45 Referendumul local

 • (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.

 • (2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Art. 46 Organizarea referendumului local

 • (1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unității administrativ-teritoriale.

 • (2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului.

 • (3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.

Art. 47 Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

 • (1) în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

 • (2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Art. 48 Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

 • (1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul general al municipiului rezolvă problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, cu respectarea competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legji.

 • (2) în situația excepțională în care consiliul local a fost dizolvat în condițiile art. 44, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situații prevăzute de lege, iar funcția de secretar general al municipiului este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare, în condițiile părții a Vl-a titlul II din Codul administrativ, care să exercite atribuțiile de secretar general al municipiului pentru a rezolva problemele curente ale municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al municipiului în condițiile legii.

 • (3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de secretar generai al municipiului.

 • (4) în situația prevăzută la alin. (2), prin excepție de la prevederile părții a Vl-a titlul II din Codul administrativ, concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al municipiului, după caz, se organizează de instituția prefectului.

 • (5) Numirea în funcția de secretar general al municipiului, după caz, se face, în situația prevăzută la alin. (2) sau în situația în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situației excepționale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situația care a determinat imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către primar.

Capitolul VI - DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

Secțiunea 1 Exercitarea mandatului de consilier local

Art. 49 Mandatul aleșilor Locali

Mandatul aleșilor locali este de 4 ani și se execută în condițiile legii.

Art. 50 Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Art. 51 Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali

Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

Art. 52 Suspendarea mandatului de consilier local

 • (1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situații:

 • a)a fost dispusă măsura arestării preventive;

b)a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

c)a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate.

(2)Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3)Documentele corespunzătoare situației prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general și primarului, iar în prima ședință ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situație, prin hotărâre.

(4)Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).

(5)Ordinul de suspendare emis pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condițiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6)în cazul în care față de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condițiile alin. (1) lit. a) și b), a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii.

Art. 53 Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situații:

a)a fost dispusă măsura arestării preventive;

b)a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

(2)Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4)Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).

(5) în cazul în care față de viceprimarul suspendat din funcție a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

Art. 54 încetarea mandatului de consilier local

 • (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

 • (2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a)demisie;

b)constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

 • c)schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

 • d)lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice;

 • e)lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;

 • f)imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • g)condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

h)punerea sub interdicție judecătorească;

ijpierderea drepturilor electorale;

jjpierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

kjcondamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

l)deces.

(3)Data încetării de drept a mandatului, în. cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) și I), este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, după caz.

(4)Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situația în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(5)Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general și către consilierul local a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6)în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și I) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8, precum și consilierului local. Această hotărâre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt.

(7)Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și I). în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.

(8)în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale sau de către instanță, după caz.

(9)Ordinul prefectului emis în situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8, consilierului local și secretarului general.

(lO)Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) și I), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general. Referatul este însoțit de acte justificative.

(ll)Ordinul prefectului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. g),    k), înștiințările transmise prefectului de către instanță.

(12)în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8, consilierului local și secretarului general.

(13)în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f), hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

(14) în toate cazurile, hotărârea instanței se comunică părților, prefectului și secretarului general, care are obligația afișării acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de maximum două zile de la comunicare.

(15)Funcția constatată vacantă în condițiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, care este validat și depune jurământul, în condițiile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței.

(16) încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legn.

(17)încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate secretarului general, primarului și președintelui de ședință. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8.

(18)Prevederile alin. (2) lit. g)-i) și k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. In aceste cazuri, data respectivă este și data la care încetează de drept mandatul.

(19)în situația în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești.

 • (20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

 • a)nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ședințele autorității deliberative din care face parte;

 • b)nu mai poate participa la vot în cadrul ședințelor autorității deliberative din care face parte, precum și în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c)nu mai are dreptul la indemnizația lunară.

Art. 55 încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

(l)încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 55 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeași dată, și a mandatului de viceprimar.

(2)Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcție în condițiile art. 11.

Secțiunea a 2-a Drepturile Consilierilor Locali

Art. 56 Legitimația consilierilor locali

 • (1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar, precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația viceprimarului este înmânată de către secretarul general.

 • (2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar, și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 • (3) Modelul legitimației de viceprimar și de consilier local și modelul semnului distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 • (4) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local.

 • (5) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

 • (6) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

Art. 57 Protecția aleșilor locali

 • (1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată.

 • (2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 • (3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

 • (4) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege.

 • (5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei alesului local - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art. 58 Grupurile de consilieri locali

 • (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

 • (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și consilierilor independenți.

 • (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

 • (6) în cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 • (7) Primarul, în funcție de disponibilitate, pune la dispoziția grupurilor politice spațiile și logistica necesare desfășurării activităților politice în vederea exercitării atribuțiilor legale și regulamentare.

Art. 59 Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior

 • (1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 • (2) Consilierul local, al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia activitatea în executarea aceluiași raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

 • (3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice.

 • (4) în funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

 • (5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei și a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese.

 • (6) în cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanței de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7)Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 60 Indemnizația

 • (1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe.

 • (2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare și funcționare a autorității deliberative.

 • (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

 • (4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația prevăzută la alin. (1).

 • (5) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:

I_L = a x I_P x (0,65 x P_CL/N_ȘCL+ 0,35 x P_CS/N_ȘCS),

unde „I_L" este indemnizația lunară pentru consilierul local; „a" este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizația lunară a primarului (I_P); „I_P" este indemnizația lunară a primarului; „P_CL" este numărul de participări ale consilierului local la ședințele consiliului local din luna respectivă; „P_CS" este numărul de participări ale consilierului local la ședințele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă; „N_ȘCL" reprezintă numărul ședințelor ordinare și extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; „N_ȘCS" reprezintă numărul ședințelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.

(6)Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(7)Prevederile alin. (l)-(4) se aplică în mod corespunzător și delegatului sătesc.

(8)Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

 • (9) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

 • (10) Consilierii locali și delegatul sătesc care participă la ședințele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 61 Dreptul la inițiativă în promovarea actelor administrative

Aleșii locali au dreptul la inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art. 62 Transportul

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art. 63 Formarea profesională

 • (1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.

 • (2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.

 • (3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.

Art. 64 Accesul la informații

 • (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

 • (2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

Art. 65 Dreptul la asociere

Aleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în condițiile legii.

Secțiunea a 3-a

Obligațiile Consilierilor Locali

Art. 66 Respectarea legii

 • (1) Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

 • (2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 67 Participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 68 Buna-credință și fidelitatea

Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, în calitatea lor de reprezentanți legali ai unităților administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

Art. 69 Probitatea și discreția profesională

Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

Art. 70 Cinstea și corectitudinea

 • (1) în exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 • (2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal.

Art. 71 Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali

 • (1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

 • (2) Fiecare consilier local e obligat să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al municipiului, prin compartimentul de specialitate.

 • (3) în urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, consilierii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

 • (4) în cazul nerespectării prevederilor alin. (4), consilierii locali suportă cheltuielile deplasării.

Art. 72 Transparența activității

 • (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

 • (2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului, viceprimarului, după caz.

 • (3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.

 • (4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local.

Capitolul VII - INCOMPATIBILITATEA ALEȘILOR LOCALI SI CONFLICTULUI DE INTERESE

Art. 73 Regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali

 • (1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Prin activități în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfășura, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 74 Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali

 • (1) Consilierul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;

 • c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;

 • d) o altă autoritate din care face parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

 • f) asociație sau fundație din care face parte.

 • (2) în exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

 • (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

 • (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010 cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 75 Declarația de interese și declarația de avere

Consilierii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 76 Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VIII - RĂSPUNDEREA ALEȘILOR LOCALI

Art. 77 Tipurile de răspundere a aleșilor locali

Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale Ordonanței de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 78 Răspunderea consilierilor locali

 • (1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte șj pentru hotărârile pe care le-au votat.

 • (2) în procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local, se menționează în mod expres votul acestuia.

Art. 79 Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

 • (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

 • a) avertismentul;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință;

 • e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

 • f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

 • g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

 • (3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 80 Avertismentul

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

Art. 81 Chemarea la ordine

 • (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

 • (3) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

 • (4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

Art. 82 Retragerea cuvântului și eliminarea din sală

în cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. în situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

Art. 83 Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate

 • (1) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate.

 • (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 • (3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

 • (4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.

 • (5) în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Art. 84 Aplicarea sancțiunilor

 • (1) Sancțiunile prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 79 alin, (1) lit. e) și f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

 • (3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-d).

 • (4) Sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor, pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local.

Art. 85 Sancțiuni aplicabile viceprimarilor

 • (1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni: ajmustrare;

bjavertisment;

cjdiminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni;

djeliberarea din funcție.

(2)Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare sunt aduse la cunoștință consilierilor locali cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

(3)în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

(4)Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(5)împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6)Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Art. 86 Răspunderea aferentă actelor administrative

 • (1) Președintele de ședință al consiliului local, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.

 • (2) Aprecierea necesității ^și oportunitatea adoptării hotărârilor aparține exclusiv, autorităților deliberative. întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

 • (3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic și al legalității adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

 • (4) în cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(5)Funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operațiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecții ori refuza efectuarea acestora în condițiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(6)Prevederile alin. (l)-(5) se aplică și în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condițiile legii adoptate de autoritățile administrației publice locale.

Art. 87 Secretarul general al municipiului Constanța

 • (1) în temeiul art. 243 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, secretarului general îi revin următoarele atribuții principale în relația cu consiliul local:

a)avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;

b)participă la ședințele consiliului local;

cjasigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

djcoordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local;

ejasigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

fjasigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

gjasigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

h)poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

ijefectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;

j)numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

k)informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

l)asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

m)urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 75 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

n)alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local.

 • (2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care cuprinde cel puțin următoarele elemente:

ajnumărul total al recomandărilor primite;

b)numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte administrative cu caracter normativ și în conținutul deciziilor luate;

c)numărul participanților la ședințele publice;

djnumărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu caracter normativ;

e)situația cazurilor în care consiliul local a fost acționat în justiție pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparența decizională;

fjnumărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

 • (3) Raportul anual privind transparența decizională va fi adus la cunoștința publică prin grija secretarului general.

Capitolul X - DISPOZIȚII FINALE

Art. 88 Anexe

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 89 Calculul termenelor

Calculul termenelor prevăzute în regulament se realizează conform art. 181-183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 90 Prevederi finale

Prevederile prezentului regulament pot fi avute în vedere și la elaborarea și adoptarea regulamentului propriu de către consiliul județean, în măsura în care dispozițiile regulamentului nu contravin prevederilor exprese ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA 1


COMISIA NR. 1 - COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu următoarele atribuții:

 • - aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

 • - stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • - aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările, de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • - aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

 • - asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

 • - hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • - hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

 • - poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;

 • - soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;

 • - comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

COMISIA NR. 2 - COMISIA DE ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ, cu următoarele atribuții:

 • - avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

 • - atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local;

 • - asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;

 • - conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

 • - punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • - soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;

 • - comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

COMISIA NR. 3 - COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT, cu următoarele atribuții:

 • - hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

-poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.

 • - locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

 • - aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

 • - alte servicii publice de interes local stabilite prin lege;

 • - soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;

 • - comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

COMISIA NR. 4  - COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTINȚIFICE, ÎNVĂȚĂMÂNT,

SĂNĂTATE, CULTURĂ, SPORT, CULTE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, cu următoarele atribuții:

 • - educația;

 • - serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

 • - sănătatea;

 • - cultura;

 • - tineretul;

 • - sportul;

 • - sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

 • - soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;

 • - comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

COMISIA NR. 5 - COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR, cu următoarele atribuții:

 • - aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

 • - aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;

 • - hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate;

 • - hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

 • - hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 • - ordinea publică;

-poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.

 • -soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;

 • -comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.


  GEORGIANA      AKUANEXA LA HCLM NR.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SECRETAR GENERAL

Nr....../...........

Către comisia.......,

Doamnei/domnului președinte

Spre știința doamnei/domnului secretar,

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și ale art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Constanța, se transmit spre avizare către Comisia ................................ următoarele documente:

Nr.

Crt.

Documentul trimis pentru avizare

Inițiatorul

Data limită pentru aprobarea avizului

1

Proiect de hotărâre Nr. / data.....privind

primarul

2

Proiect de hotărâre Nr. / data.....privind

consilierul local

3

Proiect de hotărâre . Nr. / data .....privind

cetățeanul

.....n

Proiect de hotărâre . Nr./data .....privind

Secretarul general al...........................................

(prenumele și numele)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL COMISIA....

Nr...../...........Către secretarul general al municipiului Constanța,

Stimată(e) Doamnă/Domnule (numele secretarului general),

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și ale art. 91 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Constanța, vă transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei (denumirea comisiei de specialitate) din cadrul ședinței din data de..............., cuprinse în Procesul-verbal nr.......

Anexat vă comunicăm și avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv:

Nr. crt.

Documentul trimis spre analiză

Numărul de înregistrare al avizului/raportului

Tipul

avizului/recomandarea raportului

Amendamente

0

1

2

3

4

1.

Proiect      de      hotărâre

nr......./......... privind

favorabil / nefavorabil

() DA nr.......

0 NU

2.

Proiect de hotărâre      nr.

....../.........

favorabil / nefavorabil

() DA nr....... 0 NU

3.

Petiția nr......./......... din

partea..................

...

4.

Președintele Comisiei................................

(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei.................... (prenumele și numele)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA daruANEXA

HCLM N'R. Sl


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚ COMISIA NR...........

AVIZUL

Nr.......din


proiectul de hotărâre nr......./.........privind......

Având în vedere referatul de aprobare al d-lui/d-nei înregistrat sub nr.

/2021;

Analizând proiectul de hotărâre privind.........

Comisia, întrunită azi 2021, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 136 alin 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. .../.........privind........................, cu....../fără amendamente.

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipipiului Constanța.

Președintele Comisiei......................................,

(prenumele și numele) Secretarul Comisiei..........................................,

(prenumele și numele
AN c. NA LA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


REGISTRUL

privind avizele/rapoantele Comisiei nr.............................pe anul.........

Nr. de înregistrare

Data adoptării avizului/raportului

Documentul

Rezultatul analizei

0

1

2

3

1

...

Aviz pentru proiectul de hotărâre nr......./.........

privind.....................

Aviz favorabil cu 5 amendamente/ nefavorabil

2

...

Raport privind analiza situației ............. realizat  în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ....../.........

-

3

...

Aviz pentru Petiția nr. ....../.........

Aviz favorabil/nefavorabil

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENEF^L

GEORGIANAG&S ARU
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUICONSTANȚA

Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local (nume și prenume),

în temeiul art....... , domnul/doamna (numel persoanei care face Convocarea) vă invită la ședința ordinară/extraordinară a consiliului local care va avea loc în ......................................., în data de ............, la ora ......, cu

următorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi a celei de-a ...... (y)-a ședințe din cel de-al ......(x) -lea

mandat al consiliului local

 • 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare

 • 2. Proiectul   de hotărâre a consiliului local nr......./......... privind

 • 3. întrebări, interpelări și răspunsuri

 • 4. ...Diverse.

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței consiliului local. Puteți să formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică......

Cu deplină colegialitate,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARUANEXA HCLM NR. %REGISTRUL pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul......

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Funcția, prenumele și numele inițiatorului

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local

Avizele comisiilor de specialitate

Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort

Alte avize necesare conform legii

Numărul de amendamente

Data dezbaterii în ședința consiliului local

Finalizarea procedurii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚAREGISTRUL

pentru evidența hotărârilor consiliu

ui local pe anul.........

Nr.de ordine

Data adoptării

Data intrării în vigoare

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local

Funcția, prenumele și numele inițiatorului

Evenimente ulterioare adoptării

0

1

2

3

4

5

1.

2.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA ENERAL,  GEORGIAN# G^SyPODARUMUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ....../.............

Nr. crt.

Operațiuni efectuate

Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura

| 0

1

2

3

Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate o simplă o absolută o calificată

/

/

1

Comunicarea către primar

/

2

Comunicarea către prefectul județului

/

/

3

Aducerea la cunoștința publică în teremen

/

/

4

de cel mult 5 zile de la data comunicăriicătr eprefect

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual în teremen de cel mult

5 zile de la data comunicăriicătr eprefect

/

5

Hotărârea devine obligatorie la data aducerii lor la cunoștință sau produce efecte juridice la data comunicării către persoanele cărora li se adresează, după caz

/

6

...

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOăPODARUJUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

amendamentului la un proiect de hotărâre a consiliului local

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ secretar gen^J-, GEORGIANA GOȘPpDARUROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

AMENDAMENT NR.......

la proiectul de hotărâre a consiliului local nr......./.....

.... privind ...

Motivație:

Semnătura inițiatorului

coNSTAA/y.

Inițiator(i):

.......................(funcția, prenumele și numele)

Tip amendament:

[ ] modificare

[ ] completare

[ ] abrogare

Text original

Text modificat

Calculării majorității absolute și a majorității calificate în funcție de numărul total al membrilor organului colegial

Numărul total al membrilor organului colegial

Majoritatea absolută

Majoritatea calificată

9

5

7

11

6

8

13

7

9

15

S

11

17

9

12

19

10

13

21

11

15

23

12

16

25

13

17

27

14

19PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU