Hotărârea nr. 35/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR.175/2019 PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CUVETEI LACULUI SIUTGHIOL ȘI A LUCIULUI DE APĂ AFERENT PENTRU DESFĂȘURREA DE ACTIVITĂȚI DE AGREMENT, DIVERSIMENT, CULTURALE ȘI SPORTIVE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării valabilității H.C.L. nr.175/2019 privind închirierea prin licitație publică a cuvetei lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent pentru desfășurarea de activități de agrement, divertisment, culturale și sportive

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0/ •   2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.17669/28.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.17742/28.01.2021;

Având în vedere legea nr.42/2010 privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a bunurilor aflate în domeniul public al statului;

Văzând H.C.L.nr.475/25.04.2019 privind închirierea prin licitație publică a cuvetei lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent pentru desfășurarea de activități de agrement, divertisment, culturale și sportive;

Ținând cont de adresa nr.17099/28.01.2021 a Compartimentului juridic contencios;

Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr.708/06.10.2020;

Luând în considerare dispozițiile art.147 alin.(l) și alin.(4) din Constituție;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încetarea valabilității H.C.L. nr.175/2019 privind închirierea prin licitație publică a cuvetei lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent pentru desfășurarea de activități de agrement, divertisment, culturale și sportive.

Art. 2- Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Compartimentului juridic-contecios, S.P.I.T., Direcției autorizare și sprijin operatori economici în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: J^~pentru. ~~ împotrivă, abțineri ~~

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA G(5SPO©ARU